EDUCATION IN UKRAINE. Твір на англійській мові (з перекладом)
 
ОСВІТА В УКРАЇНІ

Система середньої освіти в Україні вклю  чає початкову школу, середні і старші класи.

Діти звичайно йдуть до школи у віці шести чи семи років.

Існують також дошкільні установи, такі як ясла і дитячий садок, але вони не є загальнообов’язковими.

Початкові класи — з першого по четвертий.

Середні класи — з п’ятого по дев’я­тий.

Після дев’ятого класу учні можуть вступати до різних технікумів.

Ті, хто хо  чуть вступати до  вищих на­вчальних закладів, повинні закінчи­ти десятий і одинадцятий класи.

Студенти також можуть вступати до  вищих навчальних закладів після спеціалізованих коледжів чи ліцеїв.

Вони готують студентів у різних галу­зях як гуманітарних, так і природних наук.

Деякі з коледжів організуються при вищих навчальних закладах.

Система вищої освіти представле­на університетами, політехнічними інститутами, спеціалізованими інститутами.

В університетах курс навчання п’ять років, там зазвичай від шести до дванадцяти факультетів.

Інститути готують фахівців для промисловості, сільського господарс­тва й економіки.

Більшості з них був недавно наданий статус ака  демії чи університету.

Студенти мо  жуть також вступити до  аспірантури, займатися науково­дослідною роботою.

У наші дні через стан нашої на­ціональної економіки небагато молодих людей займаються науковою працею.

Але все­таки в деяких галузях науки відбуваються видатні наукові відкриття і є наукові праці.

При деяких університетах і інститутах є курси англійської мови (курсы английского языка).

Останнім часом з’явилася велика кількість приватних навчальних за­кладів.

У деяких інститутах є платні групи чи факультети.

Там студенти можуть одержати освіту на такому ж високому рівні, як і в   державних інстинутах.


 
EDUCATION IN UKRAINE

The system of secondary education in Ukraine includes primary forms and junior   and senior secondary forms.

Children usually go to school at the age of 6 or 7.

There are some pre­school institutions, like nursery schools or kindergartens, but they are not obligatory.

Primary forms comprise 1 to 4 forms.

Junior secondary forms comprise 5 to 9 forms.

After the 9th form children can enter tech  nical schools of different types.

Those who want to enter higher educational institutions should complete 10—11 forms.

Students can also enter higher education  al   institutions after  graduating from spe  cialized colleges  or lyceums.

They prepare students in different fields, whether the humanities or the sciences.

Some of them are organized under the authorities of higher educational establishments.

The system of higher education is presented by universities, polytechnic institutes or specialized institutes.

Universities offer a five­year course of study and usually have from six to twelve.

Institutes train specialists for industry, agriculture and economy.

Most of them have been conferred the status of Academy or University recently.

Students are also offered post­ graduate education and scientific research work.

Nowadays due to the state of our national   economy not many young people are en  gaged in the research work.

But still in some fields of science there are outstanding discoveries and research papers.

Some universities and institutes have refresher courses.

Recently a great number of private educational establishments have appeared.

Some institutions have fee­paying groups or departments.

The students may get education there at the same high level as in the state in  stitutions.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "EDUCATION IN UKRAINE. Твір на англійській мові (з перекладом)", із категорії "Англійська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід