Твір на тему Лондон" London на англійській мові
 
London
London is a very old town. It is about two thousand years old.
Now London is one of the biggest cites in the world. Its population is about 8 million people. It's not only a capital of Great Britain, it's a large business and commercial centre. London stands on the Thames.
As an ancient city London has a great number of places of historic interest. They attract tourists from all the world.
London is traditionally divided into four main parts. They are Westminster, the City, the West End and the East End.
Westminster is the historical area in London. Famous monuments and buildings are there. One of the most beautiful places is Westminster Abbey.
Many greatest poets and writers are buried there. Chauser, Dickens, Kipling are among them. Newton and Darwin are buried there too.
Another place which is worth seeing in London is the Tower. In different times this castle was a fortress, a royal palace, a prison. Now it is a museum.
London is rich in famous palaces. Buckingham Palace is the official residence of the Queen. Westminster Palace is the seat of the British Parliament.
The greatest of English churches is St. Paul's Cathedral. It was built by a famous English architect, Sir Christopher Wren.
Trafalgar Square is considered to be the very centre of London. In the middle of it stands the monument to admiral Nelson.
London is famous for its streets and squares as well. Fleet Street is known for the newspaper offices situated there. Regent Street is famous for the richest shops and supermarkets.
Speaking about London it is impossible to say nothing about its museums. The British Museum shows works of art from ancient Asia, Egypt, Rome and Greece side by side with those of Great Britain and other countries.
 
Лондон
Лондон – дуже старе місто. Йому – близько двох тисяч років.
Зараз Лондон – одне з найбільших міст у світі. Його населення – близько 8 мільйонів чоловік. Це не тільки столиця Великобританії, це великий діловий і комерційний центр. Лондон стоїть на Темзі.
Оскільки стародавнє місто Лондон має численні історично цікаві місця, воно привертає туристів зі всього світу.
Лондон традиційно ділиться на чотири головні частини. Це Вестмінстер, Сіті, Вест-енд та Іст-енд.
Вестмінстер – історичний район Лондона. Там є знамениті пам'ятники й будівлі. Одне з найкрасивіших місць – Вестмінстерське Абатство.
Багато найвизначніших поетів і письменників поховано там. Серед них Чосер, Діккенс, Кіплінг. Також там поховані Ньютон і Дарвін.
Інше місце, яке варто побачити в Лондоні – Тауер. У різні часи цей замок був фортецею, королівським палацом, в'язницею. Зараз це музей.
Лондон багатий знаменитими палацами. Букенгемський Палац – офіційна резиденція Королеви. Вестмінстерський Палац – місце засідань Британського Парламенту.
Найбільша англійська церква – собор Святого Павла. Його побудував знаменитий англійський архітектор Сер Крістофер Рен.
Вважається, що Трафальгарська площа є центром Лондона. Посеред неї стоїть пам'ятник адміралу Нельсону.
Лондон також знаменитий своїми вулицями й площами. Фліт Стріт відома через розташовані там газетні офіси. Реджент Стріт знаменита найбагатшими магазинами й супермаркетами.
Кажучи про Лондон, неможливо не сказати нічого про його музеї. Британський Музей демонструє витвори мистецтва стародавньої Азії, Єгипту, Риму і Греції поряд з витворами мистецтва Великобританії та інших країн.
 
London
Shortly after their invasion of Britain in 43 AD, the Romans established London at the lowest point where the Thames could be forded. According to the Roman historian Tacitus the city overcrowded with merchants and their wares within 20 years of its foundation.
London has been a centre of commerce ever since. It was the commercial pre-eminence of London that led to the capital being located there.
For almost 1,000 years London has been a capital city, first of England and, since 1707, of the whole of Britain.
The Thames remains Britain's busiest waterway, as well as being a place for people to relax, in boats or on foot along the banks.
Some twenty-five bridges link North and South London across the Thames. London is a low-lying city and has from time to time suffered from severe flooding. The Thames Barrier, completed in 1982, was constructed at Greenwich to combat the risk of flood tides. The flood defences down river were also strengthened.
Anti-pollution measures have transformed the Thames. Now it is one of the cleanest metropolitan rivers in the world with many species of fish. A new Thames Strategy is preserving many of the historic features along its route and providing continuous walkways and cycle routes.
As London has grown the population has moved out from the centre. Today only some 4,000 people live among the office blocks and sandwich shops in the “square mile” of the City of London.
In the early 19th century new docks were constructed to the East. The poor working-class districts that surrounded the docks became known as the East End. Over the years these docks became outdated and were closed during and after 1960s. The port is now further down the estuary at Tilbury.
 
Лондон
Незабаром після завоювання Британії 43 р. н. е. римляни заснували Лондон у найнижчій точці, де можна перейти Темзу убрід. За словами римського історика Тацита, місто було заповнене купцями і товарами вже через 20 років з моменту заснування.
З тих пір Лондон залишається центром торгівлі. Саме через торговельну перевагу Лондон став столицею.
Протягом 1000 років Лондон є столицею, спочатку Англії, а пізніше, починаючи з 1707 р., столицею всієї Британії.
Темза залишається головним водним шляхом, будучи при цьому улюбленим місцем відпочинку бажаючих покататися на човнах або провести час на березі.
Близько двадцяти п'яти мостів з'єднують Північний і Південний Лондон, розділений Темзою. Лондон розташований у низині, і час від часу місто страждає від сильних повеней. Насип на Темзі, будівництво якого завершилося 1982 р., був сконструйований у Гринвічі з метою зниження ризику виходу ріки з берегів. Захисні спорудження вздовж ріки також були укріплені.
Заходи щодо боротьби із забрудненням змінили Темзу. Зараз це одна з найбільш чистих столичних рік світу, у ній живе безліч різновидів риби. Новий план збереження Темзи спрямований на заощадження історичних деталей у місцях, де протікає ріка, і створення довгих алей уздовж ріки.
Після розростання Лондона населення почало переміщатися з центру. Сьогодні усього близько 4000 людей живуть в кварталах офісів і закусочних у «квадратній милі» лондонського Сіті.
На початку XIX ст. в східній частині міста були побудовані нові доки. Бідні райони навколо доків, де проживав робітничий клас, стали відомі як Іст-Енд. З роками ці доки перестали відповідати сучасним вимогам і в 1960 р. були закриті. Зараз порт розташований далі в напрямку до гирла ріки, у Тілбері.
 
London
London is a very old town. It is about two thousand years old. The first settlement was situated on the place of modern city even before the first Roman invasion in 55 B. C. (Before Christ). The Romans founded a fortress on the place where it was possible to cross the river. Time passed and round it a lot of villages appeared. There were about three hundred of them. Their names we can still find in the names of some London streets. For example, Kensington, Westminster and others. After many years all of them grew into one very large city.
Now London is one of the biggest cities in the world. Its population is about 8 million people. It's not only a capital of Great Britain, it's a large business and commercial centre.
London stands on the Thames and is situated about 64 kilometres (40 miles) from the mouth of the river. But it doesn't prevent it from being an important ocean port. When the tide from the sea comes up the river big sea-going ships can get to London through a wide mouth of the river.
As an ancient city London has a great number of places of historic interest. They attract tourists from all the world. Tourism has become a profitable business and brings large sums of money to the London budget.
London is traditionally divided into four main parts. They are Westminster, the City, the West End and the East End.
Westminster is the historical area in London. Famous monuments and buildings are there. One of the most beautiful places is Westminster Abbey. It's full of history. For nearly one thousand years all the kings and queens of England have been crowned here. Many of them are buried here too.
There is one place in Westminster Abbey which the tourists like to visit most of all. This is the Poet's Corner. Many greatest poets and writers are buried there. Chaucer, Dickens, Kipling are among them. Newton and Darwin are buried there too. One can also see there the memorials to Shakespeare, Burns, Byron and Walter Scott.
Another place which is worth seeing in London is for sure the Tower. The Tower is situated on the north bank of the Thames. It dates from the Roman times and was strengthened by William the Conqueror. In different times this castle was a fortress, a royal palace, a prison.
Now it is a museum of armour and also the place where Crown Jewels are kept.
London is rich in famous palaces. Buckingham Palace is the official residence of the Queen. Westminster Palace is the seat of the British Parliament. Most of the people know this building as the Houses of Parliament. There are two tail towers at the corners of the building. One of them is the Clock Tower with the famous Big Ben. This tower has become a visiting-card of the British capital as well as the Tower or Westminster Palace.
The greatest of English churches is St. Pauls Cathedral. It was built by a famous English architect, Sir Christopher Wren. Wellington (a famous British general whose army defeated Napoleon at Waterloo in 1815), Nelson (an English admiral who won the battle of Trafalgar) and other great men of England are buried under the huge dome of the Cathedral. Trafalgar Square is considered to be the very centre of London. In the middle of it stands the monument to admiral Nelson. It's a tall column with a statue of Nelson at its top. At the bottom of the column there are four bronze lions.
London is famous not only for its historical buildings.
It is famous for its streets and squares as well. Fleet Street is known for the newspaper offices situated there. Regent Street is famous for the richest shops and supermarkets. A small side-street Downing Street is quiet and unimpressive. There is the official home of Prime Minister in this street. All Prime Ministers have lived there for the last 200 years. Piccadilly Circus and Piccadilly can be called quiet. On the contrary everything shines here with bright advertisements. Big hotels and shops, different clubs are situated here.
One of the oldest streets in London is The Strand. "The Strand" means a river bank and dates from the times when the grey waters of the Thames washed the sides of the wide muddy road – the ancient Strand. Now this street links the City and the West End.
It's worth mentioning that there was never a plan of building in London. That's why it's sometimes difficult to find the way in the crooked streets of the city. The best way to see the city is from the top of London red double-decker buses.
Speaking about London it is impossible to say nothing about its museums. The British Museum is one of the best-known for its library, reading room, the collection of manuscripts. It shows works of art from ancient Asia, Egypt, Rome and Greece side by side with those of Great Britain and other countries.
Going sightseeing in London one should have a look at London's Underground. It was built in 1863. Then its trains covered the distance of four miles. Now the London Underground carries two million passengers every day over its 244 miles of route with their 273 stations.
London is an ancient city. But it is constantly developing. Londoners like to say "When a man is tired of London, he is tired of life".
 
Лондон
Лондон – дуже старе місто. Йому близько двох тисяч років. Перше поселення було розташоване на місці сучасного міста навіть перед першим вторгненням римлян в 55 р, до н. е. (до нашої ери). Римляни заснували фортецю на місці, де можна перетнути річку. Через деякий час навколо неї з'явилося багато сіл. їх було близько трьохсот. їхні назви ми можемо все ще знайти в назвах деяких лондонських вулиць. Наприклад, Кенсінгтон, Вестмінстер та інші. Через багато років всі вони перетворилися на одне дуже велике місто.
Зараз Лондон – одне з найбільших міст у світі. Його населення – близько 8 мільйонів людей. Це не тільки столиця Великобританії, це великий діловий і комерційний центр.
Лондон стоїть на Темзі й розташований приблизно в 64 кілометрах (40 милях) від гирла річки. Але це не перешкоджає місту бути важливим океанським портом. Коли приплив з моря піднімається угору по річці морські судна можуть дістатися до Лондона через широке гирло річки.
Оскільки стародавнє місто Лондон має численні історично цікаві місця» воно притягує туристів з усього світу. Туризм став прибутковим бізнесом і приносить великі гроші до лондонського бюджету.
Лондон традиційно поділяється на чотири головні частини. Це Вестмінстер, Сіті, Вест-енд та Іст-енд.
Вестмінстер – історична частина Лондону. Тут розташовані знамениті пам'ятники і будівлі. Одне з найкрасивіших місць – Вестмінстерське абатство. Воно наповнене історією. Протягом приблизно тисячі років усі королі й королеви Англії були тут короновані. Багато хто з них похований тут.
Є одне місце у Вестмінстерському абатстві, яке туристам більше всього подобається відвідувати. Це Кут Поетів. Багато найвизначніших поетів і письменників поховані там. Серед них – Чосер, Діккенс, Кіплінг. Там також поховані Ньютон і Дарвін. Також там можна побачити меморіали Шекспіра, Бернса, Байрона, Вальтера Скотта.
Інше місце, яке варте того, щоб побачити його в Лондоні, це, певно, Тауер. Тауер розташований на північному березі Темзи. Він залишився з римських часів і був укріплений Вільгельмом Завойовником. У різні часи цей замок був фортецею, ко¬ролівським палацом, в'язницею.
Зараз це – музей зброї, а також місце, де тримаються Коштовності Корони.
Лондон багатий знаменитими палацами. Букенгемський палац – офіційна резиденція Королеви. Вестмінстерський Палац – місце засідань Британського Парламенту. Більшість людей знають цю будівлю як будинки Парламенту. У кутах будівлі є дві високі вежі. Одна з них – годинникова вежа із знаменитим Біг Беном. Ця вежа стала візитною карткою Британської столиці разом з Тауером або Вестмінстерським палацом.
Найбільша з англійських церков – собор Святого Павла. Його побудував знаменитий англійський архітектор сер Крістофер Рен. Веллінгтон (знаменитий британський генерал, чия армія завдала поразки Наполеонові під Ватерлоо в 1815 р.), Нельсон (англійський адмірал, який виграв битву при Трафальгарі) й інші великі люди Англії поховані під величезним куполом Собору. Вважається, що Трафальгарська площа є самим центром Лондона. Посеред неї стоїть пам'ятник адміралу Нельсону. Це висока колона із статуєю Нельсона нагорі. У основи колони є чотири бронзові леви.
Лондон знаменитий не тільки його історичними будівлями.
Він знаменитий також своїми вулицями і площами. Фліт Стріт відома завдяки розташованим там газетним офісам. Реджент Стріт знаменита найбагатшими магазинами і супермаркетами. Маленька вуличка Даунінг-Стріт тиха і невражаюча. На цій вулиці знаходиться офіційна резиденція прем'єр-міністра. Усі прем'єр-міністри жили там протягом минулих 200 років. Площу Пікаділі й вулицю Пікаділі не можна назвати тихими. Навпаки все сяє тут яскравими рекламами. Тут розташовані великі готелі й магазини, різні клуби.
Одна з найстаріших вулиць в Лондоні – Стренд. «Стренд» означає річковий берег і походить від часів, коли сірі води Темзи омивали сторони широкої забрудненої дороги – стародавнього Стренду. Зараз ця вулиця зв'язує Сіті й Вест-енд.
Варто згадати, що в Лондоні ніколи не було плану будівництва. Саме тому іноді важко знайти шлях у заплутаних вулицях міста. Кращий спосіб побачити місто – з даху лондонських червоних двоповерхових автобусів.
Кажучи про Лондон, неможливо нічого не сказати про його музеї. Британський Музей, завдяки його бібліотеці, читальному залу, колекції рукописів, – один з найвідоміших у світі. У ньому демонструються витвори мистецтва із стародавньої Азії, Єгипту, Риму й Греції поряд з витворами мистецтва з Британії та інших країн.
Оглядаючи визначні пам'ятки в Лондоні, кожен повинен поглянути на лондонське метро. Воно було збудоване в 1863 р. Тоді його потяги покривали відстань чотирьох миль. Зараз Лондонське метро перевозить два мільйони пасажирів щодня через 244 миль маршруту та 273 станції.
Лондон – стародавнє місто. Але воно постійно розвивається. Лондонці люблять говорити: «Коли людина втомлюється від Лондону, вона втомлюється від життя».
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Твір на тему Лондон" London на англійській мові", із категорії "Англійська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід