Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Конспект уроку
 

Тема: Діагностування вад розвитку людини та їх корекція
 Мета:   показати  шляхи  діагностики  й  корекції  порушень  розвитку  людини.
Обладнання  й  матеріали:  фотографії,  малюнки,  плакати,  схеми,  що  дозволяють  ілюструвати тему  уроку.
Базові  поняття  й  терміни:   хромосомні,  генетичні  мутації.
  Тип  уроку:   комбінований.


Структура  уроку
  I.   Організаційний етап ..................................... 1 хв
  II.  Актуалізація опорних знань і мотивація  
навчальної діяльності  ................................... 10 хв
  III.   Вивчення нового матеріалу  ..............................  25 хв
  IV.   Узагальнення, систематизація й контроль   
знань і вмінь учнів    .....................................  7 хв
  V.  Підбиття підсумків уроку   ................................  1 хв
  VI.  Домашнє завдання  ......................................  1 хв
Хід  уроку
  I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ЕТАП
  II.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  МОТИВАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель пропонує сформулювати запитання за те-мою  уроку,  визначити  його  завдання.
Орієнтовні  запитання:
Які  порушення  розвитку  людини  вам  відомі?   9
Як  визначити  порушення  в  розвитку?   9
Як  уникнути  порушення  або  відкоригувати  розвиток    9
людини?
  III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Останні роки в Україні ознаменувалися появою нових про-ектів,  спрямованих  на  збільшення  народжуваності,  зниження
дитячої смертності, зміцнення здоров’я громадян України, усіх
складників,  від  яких  залежить  здоров’я  нації.  Проблема  діаг-ностики й корекції відхилень у розвитку в ранньому дитячому
віці хвилює багатьох фахівців. Це досить складна й багатопла -
нова проблема, оскільки щороку все більше дітей від народжен -ня  потребують  спеціальної  корекції  порушень  розвитку.
Згідно  зі  статистичними  дослідженнями,  в  останні  деся -тиліття  відзначається  значний  ріст  кількості  дітей  із  різними
складними порушеннями. Перше місце посідає вікова категорія
дітей від 0 до 3 років, перші рангові місця серед захворювань —
уроджена  патологія  різних  систем,  розумові  й   психічні  відхи-лення в дітей та захворювання ЦНС. Дуже важлива рання діа-гностика в ембріональному періоді, що дозволяє застосовувати
методи  корекції  ще  до  народження  дитини  або  в  перші  місяці
після народження. Сьогодні в акушерську практику впроваджу -ють такі методи діагностики, як УЗД — на 10–12 та 20–22 тиж-нях; визначення складу плазми крові на різних строках вагітнос -ті, дослідження судин системи мати   — плацента — плід тощо.
Завдяки неонатальному скринінгу немовлят удається ви -значити  такі  відхилення  в  розвитку,  як  гіпотиреоз,  галакто-земія, скринінг-тест на вроджену приглухуватість або глухоту,
що  дозволяють  рано  діагностувати  й  ефективно  коректувати
вроджену  патологію.  Якщо  виникає  потреба  в  дослідженні
найпоширеніших трисомій і моносомій, у генетичних центрах
роблять  діагностику  експрес-методом.
Запитання  до  учнів   ;
Які  види  мутацій  у  людини  вам  відомі?   9
Які існують відхилення в розвитку людини, пов’язані з поя -   9
вою зайвої хромосоми або нестачею хромосоми в певній парі
хромосом? ( учитель пропонує згадати тему «Мутації».)
Причинами  порушення  розумового  розвитку  дитини  мо-жуть бути мікроструктурні враження хромосом. Сьогодні відомо
близько 20 таких перебудов, зокрема дефект за 17-ою хромосо -мою (синдром Міллера—Діккера). Але навіть мутація окремих
генів може спричинити порушення розумового розвитку. Одна
з  найпоширеніших мутацій гена FMR1 у  X-хромосомі — це син-дром Мартіна—Белла. Учені припускають, що цей синдром так
само буде введений у неонатальний скринінг. Це дуже важливо,
оскільки при народженні дитини із цією патологією неможливо
діагностувати  ознаки  клінічно,  подібно  до  того  як  визначають
синдром  Дауна,  визначення  діагнозу  відбувається  у  віці  2,5–
3 років (перші ознаки виявляються в 1  рік 6  місяців — 2 роки),
повторний ризик народження — 50 %, що дуже важливо знати
батьківській  парі  для  подальшого  планування  родини.
В  останні  20–25  років  9  із  10  немовлят  мають  діагноз
ПЕП  (перинатальна  енцефалопатія).  Дотепер  не  з’ясовані
зв’язки  між  причиною  й  результатом  ураження  ЦНС,  будь-який  синдром  рухових  порушень  може  бути  віднесений  до
перинатальної  енцефалопатії.  Причиною  рухових  порушень
найчастіше  можуть  бути  порушення  синтезу  нейромедіаторів
та інші порушення молекулярної біохімії організму без явних
фенотипічних  проявів  при  народженні.
При різних порушеннях розвитку ефективні методи сис-тематичної ранньої комплексної корекції відхиленого розвитку
організму  з  опорою  на  вікові  норми  розвитку,  із  застосуван -ням медикаментозної терапії, масажу, фізіотерапії, стимулю -ючої  корекційної  педагогіки.  Таку  роботу  можна  здійснити
тільки  за  допомогою  комплексу  заходів,  що  їх  пропонують
фахівці, які займаються діагностикою та корекцією: педіатри,
неврологи,  ортопеди,  психологи,  дефектологи,  логопеди.
Для  корекції  розвитку  дитини  з  відхиленнями  в  полого-вому будинку поряд зі скринінговим обстеженням і створенням
карти розвитку дитини, із вказівкою факторів ризику, необхід -на консультація психолога, який працює з мамою або родиною.
Діти, які мають явні порушення, з метою корекції від-хиленого  розвитку,  мають  бути  під  наглядом  лікаря,  пси-холога  й  педагога  для  зменшення  глибини  дефекту,  профі -лактики вторинних порушень та соціалізації малюка. Таким
чином можна забезпечити ранню діагностику порушення роз-витку й комплексну корекцію, надати психолого-педагогічну
підтримку  родині,  що  має  проблемну  дитину.
  IV.  УЗАГАЛЬНЕННЯ,  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  Й  КОНТРОЛЬ
ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
  V.   ПІДБИТТЯ  ПІДСУМКІВ  УРОКУ
Учні, відповідаючи на запитання, поставлені ними за
темою уроку, підбивають його підсумки, роблять висновки з нього.
  VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Прочитати відповідний параграф, відповісти на за-питання  до  нього.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Конспект уроку", із категорії "Біологія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід