ЕМБРІОТЕХНОЛОГІЇ. КЛОНУВАННЯ. Конспект уроку
 

Урок  №  25
ТЕМА .  ЕМБРІОТЕХНОЛОГІЇ.  КЛОНУВАННЯ

Мета:   сформувати  уявлення  про  ембріотехнології  та  їхнє  значення,  про  проблеми  клонування.
Обладнання  й  матеріали:  фотографії,  малюнки,  плакати,  схеми,  що  дозволяють  ілюструвати
тему  уроку.
Базові  поняття  й  терміни:   трансплантація,  ембріотехнологія,  клонування.
 Тип  уроку:   комбінований.


Структура  уроку
  I.   Організаційний етап ..................................... 1 хв
  II.  Актуалізація опорних знань і мотивація  
навчальної діяльності  ................................... 10 хв
  III.   Вивчення нового матеріалу  ..............................  25 хв
  IV.   Узагальнення, систематизація й контроль   
знань і вмінь учнів   ......................................  7 хв
  V.  Підбиття підсумків уроку   ................................  1 хв
  VI.  Домашнє завдання  ......................................  1 хв
Хід  уроку
  I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ЕТАП
  II.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  МОТИВАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
  III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
розповідь  учителя   ;
Ембріотехнологія   —  це  технологія,  що  включає  одер -жання  незрілих  яйцеклітин  молодих  тварин,  їхнє  дозріван-ня й запліднення  in vitro , а також пересадження отриманих
ембріонів у матки реципієнтів. Застосування методу дозволяє
досягати  швидкої  зміни  поколінь.
Сьогодні трансплантація ембріонів є однією з найбільш
актуальних  проблем  у  галузі  тваринництва.  Наприклад,  за
допомогою  пересаджування  ембріонів  можна  істотно  збіль -
шити  вихід  числа  нащадків  від  високопродуктивних  корів.
Трансплантація  ембріонів,  або  ембріотехнологія,  полягає
в  одержанні одного або кількох ембріонів з матки племінних
тварин  (донорів)  і  пересаджуванні  в  матку  корів  (реципієн -тів), де ембріони розвиваються до отелення. Цей метод у  по-єднанні із суперовуляцією в донорів дозволяє отримати вели -ке потомство від високопродуктивних тварин. Цим способом
ембріони  можна  ввести  в  ту  чи  іншу  породу  в  інших  регі -онах,  використовуючи  як  реципієнтів  корів  м’ясних  порід.
Застосування цього методу спрощує також обмін генофондом
сільськогосподарських  тварин  між  країнами  й  континента -ми.  Пересаджування  ембріонів  може  бути  використане  для
отримання  потомства  від  цінних,  але  безплідних  корів,  що
втратили  здатність  до  розмноження  в  результаті  нещасного
випадку,  хвороби  або  за  віком.
методичні  поради  вчителеві   ;
Застосування  методу  дискусії  розвиває  здатності  учнів
знаходити  інформацію,  аналізувати  її,  аргументувати  свої
доводи, змінювати їх, якщо вони неправильні, розвиває від -критість  до  сприйняття  інших  поглядів,  бачити  причинно-наслідкові  зв’язки,  а  також  уміння  робити  узагальнення
й  висновки.
Найбільш  підходящими  для  розвитку  критичного  мис-лення є такі методи, як групові дискусії, рольові ігри, аналіз
конкретних  ситуацій  тощо.
Метод  групової  дискусії  дозволяє  розвивати  полікуль-турні,  комунікативні,  освітні  компетентності  учнів.  У  поєд -нанні  з  ігровими  методами,  які  допомагають  зняти  напругу
під час дискусії, учитель отримує можливість розвивати мис -лення  учнів,  уміння  порівнювати  альтернативні  точки  зору
й  приймати  зважені  рішення.
Технологія  інтерактивного  навчання  «вибери  позицію»   ;
дискусія  на  тему:  «Клонування  людини:  за  й  проти»   ;
рольова  гра   ;
Виступи  з  доповідями  на  імпровізованому  симпозіумі.
154
1.   Доповідь від імені вчених-біологів, які виступають за
клонування  людини.
2.   Доповідь від імені вчених-біологів, які аргументують
позицію  проти  клонування  людини.
3.   Доповідь  від  імені  юристів.
4.   Доповідь  представника  релігійної  громадськості.
5.   Виступ  лікаря  генетичної  консультації.
6.   Доповідь, що виражає ставлення педагогів і психоло -гів  до  проблеми  клонування  людини.
Учні,  готуючись  до  дискусії  та  рольової  гри,  повинні
скласти  свій  виступ  на  1–2  хвилини,  надавши  аргументи
відповідно  до  позиції  ролі.  Під  час  виступів  на  дошці  ко-ротко  в  колонку  «за»  і  в  колонку  «проти»  записують  суть
аргументу.
Звернення  вчителя   ;
Учитель  звертається  до  учнів  із  пропозицією  обмірку-вати  проблему  й  доповнити  аргументи  «за»  та  «проти»,  ви -словивши  своє  ставлення.
  IV.  УЗАГАЛЬНЕННЯ,  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  Й  КОНТРОЛЬ
ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
  V.   П ІДБИТТЯ   ПІДСУМКІВ
Учні  самостійно  роблять  висновки.
ДОВІДКОВИЙ  МАТЕРІАЛ  ДО  ДИСКУСІЇ
Напевно, жодне з досягнень науки не викликало у   XX  сто -літті більш бурхливих дискусій, ніж клонування. Можливість
створювати  генетичні  копії  людини  фактично  розділила  світ
на  дві  частини:  тих,  хто  «за»,  і  тих,  хто  «проти».  Причому,
проти  виявилися  не  тільки  більшість  релігійних  діячів  і  ба-гато громадських організацій, але й частина наукового світу.
Учені-психологи  —  противники  клонування  —  ствер -джують:  створення  людей  з  ідентичним  генетичним  кодом
протиприродне й аморальне. На це генетики — прихильники
ідеї відповідають, що сьогодні у світі живе 150 мільйонів лю -дей,  чий  генетичний  код  не  є  унікальним.  Це  —  близнюки,
у  яких набагато більше спільного, ніж у клону та його донора,
оскільки  близнюки  найчастіше  ростуть  у  схожих  умовах.
Наступне  заперечення:  клонування  зменшує  генетичну
різноманітність і робить людство більш уразливим у випадку
епідемій.  Однак  прихильники  ідеї  вважають,  що  загальна
кількість клонів буде дуже незначною через високу вартість
процедури  клонування  й  небажання  більшості  жінок  ви-ношувати  клонів.  Клонування  людини  перетинається  з мо-ральними проблемами  сурогатного  материнства.  У  багатьох
випадках  сурогатне  материнство  пов’язане  з  глибокими  пе -реживаннями, воно не може не впливати на плід, що розви -вається,  почуття  й  особливості  поведінки  сурогатної  матері.
Тим  часом  статистика  стверджує,  що  із  42  мільйонів  родин
47 відсотків бездітні. 15 відсотків подружніх пар бездітні за
станом здоров’я. Клонування й сурогатне материнство сьогод-ні й   у  майбутньому — це єдиний вихід для мільйонів людей,
які  бажають  мати  власну  дитину.
Клонування  може  призвести  до  створення  людей-монстрів  як  у  генетичному,  так  і  в  моральному  сенсі,  запе -речують  педагоги  й  психологи.  Прихильники  стверджують,
що в такому розумінні набагато небезпечнішою є генна інже-нерія,  оскільки  в  цьому  випадку  ДНК  не  копіюється,  а  мо-дифікується.
Клонування  прирівнюється  до  прийняття  на  себе  ролі
Бога, вважають  представники релігійної опозиції . Прихиль-ники ідеї відповідають, що святі тексти не містять явної за -борони  на  клонування  й  нагадують,  що  будь-яке  відкриття
в  галузі  медицини  спочатку  викликало  аналогічні  запере-чення  з  боку  релігійних  діячів.  Сьогодні  церква  толерантно
ставиться  до  багатьох  досягнень  у  медицині  (наприклад  до
пересадження  органів  і  тканин).
Прихильники  клонування  стверджують,  що  переваги,
які  дає  людству  це  досягнення  науки,  при  розумному  регу -люванні  значно  переважать  негативні  наслідки.  Людський
клон  —  це  всього-на-всього  близнюк  донора  ДНК,  відстро -чений  за  часом.  Клоновану  людину  протягом  9  місяців  буде
виношувати жінка, вона буде народжуватися й виховуватися
в прийомній родині, досягне повноліття через 18 років, тому


небезпека  появи  двійників  неможлива.  Клонування  можна
проводити тільки за згодою донора. Жінка, яка має виношу -вати клоновану людину, робить це добровільно, з нею підпи -сують контракт. Прихильники ідеї вважають, що клонування
дасть  змогу  бездітним  родинам  мати  дітей,  а  суспільству  —
відтворювати  генетичну  інформацію  видатних  особистостей:
акторів,  учених,  спортсменів,  композиторів,  музикантів.
На  думку юристів ,  клони  людини  можуть  зробити  ве-ликий  внесок  у  науковий  прогрес  й  культурний  розвиток.
В  окремих випадках, коли передбачаються можливі зловжи -вання,  їм  можна  запобігти  за  допомогою  вузькоспрямовано -го  спеціалізованого  законодавства.  Спираючись  на  здоровий
глузд  і  розумне  законодавство,  клонування  людини  не  є,  на
думку  деяких  юристів,  тим,  чого  треба  боятися.  Прихиль -ники клонування людини пропонують підтримувати наукові
дослідження,  що  прискорять  рішення  проблеми.  Геніальні
люди  —  це  найбільша  цінність  світу.  Клонування  людини
дозволить  нам  зберегти  генетичну  інформацію  цих  людей.
Результатом  цих  дискусій  стала  законодавча  заборона
експериментів з ембріональними клітинами в одних країнах
(Німеччина),  в  інших  (Великобританія)  вони,  навпаки,  при -звели  до  того,  що  експерименти  з  клонування  людини  були
офіційно  дозволені  владою.
  VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Прочитати відповідний параграф, відповісти на за-питання  до  нього.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ЕМБРІОТЕХНОЛОГІЇ. КЛОНУВАННЯ. Конспект уроку", із категорії "Біологія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід