Характеристика популяцій. Статева і вікова структури популяції. Фактори, що впливають на чисельність популяції
 

ТЕМА.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОПУЛЯЦІЙ.  СТАТЕВА Й   ВІКОВА  СТРУКТУРИ  ПОПУЛЯЦІЇ.  ФАКТОРИ,
ЯКІ  ВПЛИВАЮТЬ  НА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ  ПОПУЛЯЦІЙ


  мета:   дати  уявлення  про  надорганізмені  системи;  основні  характеристики  структури  по-пуляції,  фактори,  що  впливають  на  чисельність  популяцій.
обладнання  й  матеріали:  фотографії,  малюнки,  плакати,  схеми,  що  дозволяють  ілюструвати
тему  уроку.
Базові  поняття  й  терміни:   вид,  популяція,  ювенальна  й  сенильна  групи.
  Тип  уроку:   отримання  нових  знань.


Структура  уроку
  I.   Організаційний етап ..................................... 1 хв
  II.  Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності  ....................................  5 хв
  III.   Вивчення нового матеріалу  ..............................  27 хв
1.   Характеристика популяції.
2.   Статева й вікова структури популяції.
3.   Фактори, що впливають на чисельність популяцій.
  IV.   Узагальнення, систематизація й контроль  
знань і вмінь учнів   .....................................  10 хв
  V.  Підбиття підсумків уроку   ................................  1 хв
  VI.  Домашнє завдання  ......................................  1 хв
Хід  уроку
  I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ЕТАП
  II.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  МОТИВАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Запитання  до  учнів   ;
Які  рівні  організації  живої  матерії  вам  відомі?   9
Які  біологічні  системи  є  об’єктами  вивчення  на  кож-   9
ному  рівні?
Які  біологічні  системи  є  надорганізменими?   9
Для  чого  людству  потрібні  знання  про  надорганізмені    9
системи:  види,  популяції,  біогеоценози,  біосферу?
учитель пропонує сформулювати запитання за темою
розділу  та  уроку  з  метою  усвідомлення  завдань  теми.
  III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання  до  учнів   ;
Яка  наука  вивчає  надорганізмені  системи  та  їхню  вза-   9
ємодію?
Орієнтовна  відповідь  учня:
Екологія (від грец. oikos — оселя, середовище й  logos  —
слово, вчення) — це біологічна наука, що вивчає організацію,
функціонування  та  взаємозв’язки  надорганізмових  систем
різних  рівнів:  популяцій,  біоценозів  (співтовариств),  біогео -ценозів  (екосистем)  і  біосфери.
1.    Характеристика  популяції
Популяція (від латин.  populus — народ) — це сукупність
особин  одного  виду,  що  мають  спільний  генофонд,  займають
певну територією, здатна до саморегуляції, підтримання певної
чисельності. Кожний вид у межах займаного ареалу «розпада -ється»  на  популяції.  Для  того  щоб  вижити  й  дати  потомство
в змінюваних умовах навколишнього середовища, особини по -винні  існувати  у  вигляді  співтовариств,  або  популяцій.
Термін «популяція» запропонував у 1903 р. В. Йоганн-сен,  але  ще  Ч.  Дарвін  пояснював  походження  видів,  спи -раючись  на  дані  про  спадкову  мінливість  та  конкуренцію
в  межах  сукупності  особин,  що  проживають  на  однорідній
території.
Кожний вид складається з однієї або кількох популяцій.
Вид   —  це  сукупність  популяцій  особин,  які  здатні  до
схрещування з утворенням плідного потомства, населяють пев-ний ареал та мають певні подібні морфофізіологічні ознаки.
159
2.    Статева  та  вікова  структури  популяції
Запитання  до  учнів   ;
Як ви думаєте, навіщо вченим потрібно знати, яка кіль-   9
кість  особин  різного  віку  проживає  в  популяції?
Орієнтовна  відповідь  учня:
Перед  людством  щороку  все  гостріше  постає  питання
про збереження природних популяцій. Для того щоб зберег -ти  й  використати  природні  популяції,  необхідні  знання  про
структуру  популяцій.
Досліджуючи структуру популяцій, виокремлюють такі
основні  критерії:
— вивчення  вікового  складу  популяції;
— вивчення  складу  популяції  за  статевою  ознакою;
— вивчення  територіальної  характеристики  популяції.
Учені  проводять  моніторинг  досліджуваної  популяції
з  метою  прогнозування  її  розвитку.  Тут  дуже  важливий  ві -ковий  критерій.
Запитання  до  учнів   ;
Як  ви  думаєте,  який  прогноз  про  життєздатність  по -   9
пуляції можна зробити, якщо в популяції переважають
тварини репродуктивного віку й у віці до статевого до-зрівання? А якщо переважають особини, що вже не мо-жуть  розмножуватися,  «літні»  особини?
розповідь  учителя   ;
Тварин  класифікують  за  такими  віковими  групами:
—  ювенільна  група  (група  тварин  у  віці  до  статевого  до-зрівання);
— доросла  група  (репродуктивна);
— сенильна (стара, така, що не бере участь у відтворенні).
Дуже важливою характеристикою відтворення популяції є
співвідношення  статей.  У  тих  чи  інших  популяціях  відомі  ви-падки різкої переваги тієї або іншої статі, чергування поколінь
із  відсутністю  самців.  Отже,  наступна  дуже  важлива  характе-ристика  популяції  —  це  характеристика  за  статевою  ознакою .
Запитання  до  учнів   ;
Чи відомі вам популяції тварин, у яких чисельність са-   9
миць  значно  відрізняється  від  чисельності  самців?
Усередині популяції можна виокремити дрібніші групи:
родини,  прайди  тощо.
Дуже  важливим  критерієм  вивчення  популяції  є  спів-відношення  особин  за  генетичною  ознакою.
Кожна  популяція  може  мати  й  складну  просторову
структуру,  поділяючись  на  більш-менш  великі  ієрархічні
групи  —  від  великої  географічної  до  мікропопуляції.
3.    Фактори,  що  впливають  на  чисельність  популяцій
Динаміка чисельності популяції визначається співвідно-шенням  народжуваності  й  смертності  особин,  а  також  їхніх
міграцій. У більшості видів тварин і рослин чисельність по -пуляцій більш-менш постійна, але в деяких популяціях вона
зазнає  значних  коливань,  іноді  регулярних,  періодичних.
Іноді  «спалахи»  чисельності  супроводжуються  міграціями
на  території,  багаті  їжею.
Динаміка чисельності природних популяцій визначаєть-ся як факторами неживої природи (кліматичними), так і жи -вої  (вплив  хижаків,  паразитів,  внутрішньовидова  й  міжви -дова  конкуренція  за  життєво  важливі  умови).  Інтенсивність
впливу факторів середовища залежить від густоти популяції,
ще  однієї  дуже  важливої  її  характеристики.
Дбаючи  про  збереження  виду,  людина  повинна,  насам-перед, піклуватися про збереження популяції. Для будь-якої
популяції є життєво важливі межі зниження чисельності осо-бин,  за  яких  існування  популяції  стає  неможливим.  Існує
зв’язок між розмірами особин популяцій і критичними зна -ченнями чисельності: чим менші особини, тим вищі критичні
значення їхньої чисельності. Для мікроорганізмів — мільйо -ни особин, для комах — десятки й сотні тисяч, для великих
тварин  —  кілька  десятків.  Чисельність  не  повинна  зменшу -ватися  нижче  припустимих  меж,  за  яких  різко  знижується
ймовірність  зустрічі  статевих  партнерів.
Коливання  чисельності  особин  у  популяції  називають
«хвилями  життя».
Найбільшу життєздатність мають популяції, у яких всі
вікові категорії представлені відносно рівномірно. Такі попу -ляції називають нормальними. Якщо в популяції переважають 
старі  особини,  це  свідчить  про  вплив  негативних  факторів
у  її існуванні, які порушують відтворення. Такі популяції на-зивають регресивними, вимираючими. Слід терміново вжити
заходів для їхнього збереження, усунути негативні фактори,
що  впливають  на  їхню  життєздатність.
У  популяціях  з  перевагою  молодих  особин  так  само
не  все  благополучно,  як  здається  на  перший  погляд.  Їхня
життєвість  зазвичай  не  викликає  побоювань,  але  існує  ве-лика ймовірність спалахів надмірно високої чисельності осо -бин, оскільки в таких популяціях не сформувалися трофічні
й  інші  зв’язки.  Особливо  небезпечно,  якщо  такі  популяції
представлені  видами,  які  в  них  раніше  були  відсутні.  У  та -кому  випадку  популяції,  як  правило,  знаходять  і  займають
вільну екологічну нішу й реалізують свій потенціал розмно -ження,  інтенсивно  збільшуючи  чисельність  особин.
Сталість  складу  популяції,  стійкість  повною  мірою  ви-являється  в  тому  разі,  якщо  спрацьовують  усі  механізми,
що  лежать  у  його  основі.  Наприклад,  не  порушується  різко
співвідношення  чисельності  хижаків  і  жертв,  відсутні  фак -тори,  що  послаблюють  популяції  (забруднення,  порушення
місцеперебувань  тощо),  не  перевищуються  критичні  межі
чисельності  тощо.
Сьогодні такі порушення гомеостатичних механізмів зу-мовлені  здебільшого  антропогенними  факторами.  У  зв’язку
із цим одним із найважливіших завдань людини є усунення
або істотне зниження дії таких чинників. Розв’язання питань
такого  плану  належить,  насамперед,  до  галузі  прикладної
екології,  охорони  навколишнього  середовища.
  IV.  УЗАГАЛЬНЕННЯ,  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  Й  КОНТРОЛЬ
ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Учитель пропонує учням скласти тестове завдання
на  визначення  правильності  тверджень.
Перевірка  складання  теста   ;
  V.   ПІДБИТТЯ  ПІДСУМКІВ  УРОКУ
Учні, відповідаючи на запитання, поставлені ними
за  темою  уроку,  підбивають  його  підсумки,  роблять  виснов-ки  з  нього.
  VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Прочитати відповідний параграф, відповісти на за-питання  до  нього.
Підготовка  до  наступного  уроку:
1.   Учитель об’єднує клас у групи по 4–5 учнів, розподіляє
ролі  з  урахуванням  побажань.
2.   Капітан команди готує до теми, що вивчається, ілюстра-тивний матеріал про вплив факторів на живі організми
й  розподіляє  роботу  в  групі.
3.   Учитель  призначає  групу  експертів.
Завдання :
1 група . Тема роботи: 1. «Вплив абіотичних факторів на
живі  організми».  2.  Правило  екологічної  індивідуальності.
Створення  ілюстрованих  презентацій.  Повідомлення.
2 група . Тема роботи: 1. «Вплив біотичних факторів на
живі  організми».  2.  Закон  оптимуму.
Створення  ілюстрованих  презентацій.  Повідомлення.
3 група . Тема роботи: 1. «Вплив антропогенного факто -ра  на  живі  організми».  2.  Взаємодія  екологічних  факторів.
Створення  ілюстрованих  презентацій.  Повідомлення.
4  група .  Тема  роботи:  1.  «Основні  закономірності  дії
екологічних  факторів  на  живі  організми».  2.  Закон  взаємо -компенсації  екологічних  факторів.
Створення  ілюстрованих  презентацій.  Повідомлення.
5 група . Експерти (оцінка роботи учнів груп, висновки,
підбиття  підсумків).

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Характеристика популяцій. Статева і вікова структури популяції. Фактори, що впливають на чисельність популяції", із категорії "Біологія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід