Обчислення зі хімічними рівняннями. Розв’язання задач. Конспект уроку
 

Урок 21
Тема. Обчислення зі хімічними рівняннями. Розв’язання задач

 

мета: продемонструвати та пояснити алгоритми розв’язання
задач за хімічними рівняннями; сформувати вміння
вести обчислення із хімічними рівняннями кількості ре ‑
човини, маси, об’єму газів однієї речовини за відомою
кількістю іншої речовини.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен ‑
делєєва, таблиця розчинності.
Базові поняття
та терміни:
кількість речовини, маса, молярна маса, об’єм, мо ‑
лярний об’єм, реагенти, продукти реакції.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, роз‑
повідь; репродуктивні, частково‑пошукові,
практичні   —  розв’я зан  ня задач.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 8     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 3     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ............................15     хв.
V.     Закріплення     знань ...................................15     хв.
VІ.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання.     Створення     робочого     настрою.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.   Бесіда за питаннями домашнього завдання   f
—     Назвіть     способи      добування     оксидів.
—     Які     основи     розкладаються     при      нагріванні?
—     У     якому     випадку     проходить     термічний     розклад      солей?
2.     Проводиться експрес-контроль щодо формування вміння    f
складати рівняння реакцій з утворенням оксидів
Перевірка      здійснюється     у     формі      самоконтролю      або      взаємоконтролю     за     
відповідями,     які     вчитель      наводить     на     дошці.
Завдання   f
Заповніть      прогалини     в     наведених     схемах     реакцій:
і варіант        іі  варіант
а)     CaCCO
22+… →…+↑;          а)      PO+→…
2
;
б)     …+ →+↑ OZnO SO
22;          б)      CS OCO
22 2
+→↑+…↑;
в)     …→ +
t
PbOHO
2
;          в)      …→ +
t
FeOHO
2
;
г)     CaSO
3
t
→ +… +… ;          г)     CuSO CuO
4
t
→ +… ;
д)     HCO
23→+…+…↑ ;          д)      … →  +↑ t
AlOCO
23 2
.
3.     Під час експрес-контролю учитель вибірково перевіряє    f
виконання письмових домашніх завдань
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
—     Яку      інформацію      надає      рівняння     хімічної     реакції?
—     Сформулюйте      закон      збереження      маси     при      хімічних     реакціях.
—     Користуючись     законом      збереження      маси,     обчисліть,     яка      маса    
кальцій     оксиду    утворюється    при     повній    взаємодії    4    г    кальцію    та    1,6    г    кисню.
—     Чи     можна     було     б     обчислити     масу     кальцій      оксиду,      знаючи      масу    
тільки     одного     з     реагентів?
Такі     обчислення      можна     провести     за      допомогою     рівнянь      хімічних    
реакцій.     Якщо      відомі     маса     або      об’єм,      або      кількість     речовини     одного    
з     учасників      реакції,      то     можна     визначити     масу     або      об’єм,      або      кількість     ре-човини     всіх      інших     речовин.
Учитель     називає      тему     уроку      і     просить      учнів      визначити     головну      мету    
уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
Хімічне      рівняння     показує,     які     речовини     і     у     якій     кількості     реагують    
одне     з     одною,     а     також     які     речовини     при      цьому      утворюються,      скільки     
кожної     з     них      можна     одержати.      Наприклад,     рівняння     реакції     взаємодії    
водню     з     азотом:
NH NH
22 3
32 +→
показує,      що     три      молекули     водню     H
2
     реагують     з     однією     молекулою     азоту     
N
2
     з     утворенням      двох     молекул     амоніаку     NH
3
.
Для      визначення      кількісних     співвідношень     між      реагуючими      речови-нами     ми     використовуємо      поняття      кількості     речовини.      Кількість     речови-ни     в     рівнянні     реакції     показує      коефіцієнт.     Тобто      по     рівнянню      утворення     
амоніаку     ми     можемо      сказати,     що:     3     моль     водню     H
2
     реагують     із      1     моль    
азоту      H
2
     з     утворенням      2     моль     амоніаку     NH
3
.
106
Якщо      для      проведення     реакції     взяти      не     три      моля     водню,     а     будь-яку    
іншу      кількість     (наприклад,      3х     моль),     то     кількість     азоту,      що     прореагував,    
буде     у     три      рази     менше,     ніж      кількість     водню,     тобто      nxN
2
()=      моль:
Nn xx HN22331 () ()== ::: .
Таким     чином,     речовини     вступають     у     хімічні     реакції     в     кількостях,     
що     пропорційні      їхнім      коефіцієнтам     у     рівнянні     реакції     (стехіометричним     
коефіцієнтам).     Іншими      словами,     відношення      кількостей     реагентів     (у      мо-лях)     дорівнює     відношенню      відповідних      коефіцієнтів     у     рівнянні     реакції.
Записавши     рівняння     реакції     горіння      сірководню:
2322 22 22 HS OSOHO +→ + ,
ми     бачимо,      що     два      моля     сірководню      реагує     із      трьома     молями      кисню     з     утво-ренням      двох     молей      сірчистого     газу     і     двох     молей      води.      Якщо      в     реакцію     
вступає     х    моль    сірководню,     то    співвідношення     реагентів    і    продуктів     реакцій     
виглядає     наступним     чином:
nnnn xxxx HS OSOHO
22 222322 2322 ()() ()()== :: : ::: ::: .
Задача 1.     Яка      кількість     речовини     кисню     необхідна      для      спалювання     
сірководню      кількістю      1,5     моль?
Дано:
n HS2
()= 1, 5      моль
Розв’язання:
По-перше,     записуємо      рівняння     реакції:
2322 22 22 HS OSOHO +→ + .
Співвідношення      кількостей     речовин      сірководню     
і     кисню     вже      записано     нами     вище.      Виходячи      з     нього     
одержуємо,      що     nnHS O
2223 ()()= ::.     Користуючись    
цим      співвідношенням,      можна     обчислити     кількість    
речовини     кисню.
Але     зручніше     таке    співвідношення     для     розв’язання     
задач      складати     по-іншому,     виходячи      з     того,     що    
відношення      кількості     речовини     реагентів     та    
продуктів      до     їх      стехіометричних     коефіцієнтів     завж-ди     рівні     один     одному:
nnHS O
22
23
( )
=
( )
.
Отже,      n
n
O
HS
2
3
2
315
2
2
225 ()=
( )
==⋅ ,
,
моль
моль .
Відповідь: n O
2
()= 2,25     моль.
n O
2
()     —?
107
Задача 2.          Обчисліть      об’єм      азоту,      необхідний     для      одержання         
0,8     моль     амоніаку.
Дано:
n NH
3
()= 0, 8    моль
Розв’язання:
Записуємо     рівняння     реакції:
NH NH
22 3
32 +→ .
Виходячи      з     рівняння     реакції     записуємо      співвідно -шення     кількостей     речовини     азоту      і     амоніаку:
n n N NH
2 3
12
()
=
().
З    цього     співвідношення     можна    обчислити    кількість    
речовини     азоту,      а     потім      вже      його     об’єм.      Але      можна    
одразу     обчислити     об’єм      знаючи,      що     VnV
m
=⋅ :
V
V
n
m
N NH
2 3
12
( )
=
( )

.
Звідси     виражаємо     об’єм      азоту:
V
nVm
N
NH
2
3
2
08 22 4
2
896 ()=
( )
== ⋅ ⋅ ,, ,
моль лмоль
л
/
.
Відповідь: V N
2
896 ()= ,      л.
V N
2
()     —?
Задача 3.     Обчисліть      масу     фосфор     (V)      оксиду,      що     можна     одержати     
при      спалюванні      фосфору     в     11,2    л     кисню.
Дано:
V O
2
112 ()= ,      л
Розв’язання:
Записуємо     рівняння     реакції:
45 2
225
PO PO +→ .
Виходячи      з     рівняння     реакції     записуємо      співвід-ношення     кількостей     речовини     кисню     та     фосфор     (V)     
оксиду:
n n O PO
2 25
52
()
=
().
У     цьому      співвідношенні     замінюємо     кількість     речо-вини     кисню     на     співвідношення      об’ємів,      а     кількість    
речовини     фосфор     (V)      оксиду     на     співвідношення      мас:
V
V
m
M
m
O PO
PO
2 25
25
52
()

=
()
⋅ ().
Звідси     виражаємо     масу     оксиду:
m
VM
V
m
PO
OPO
25
225
2
5
()=
⋅ ()⋅ ()

=
=
⋅⋅

=
2112 142
5224
284
,
,
,
лгмоль
лмоль
г
/
/
.
Відповідь: m PO
25
284 ()= ,      г.
m PO
25 ()     —?
V.   Закріплення знань
Завдання   f
1)     Запишіть     співвідношення      кількостей     речовин      для      реакції     заліза     
із      сіркою,      в     якій     утворюється     ферум     (ІІ)      сульфід.     В     якому     масовому    
співвідношенні     необхідно      змішати     залізо      із      сіркою     для      одержання     ферум    
(ІІ)      сульфіду?
2)     Обчисліть     масове     співвідношення      реагентів     для      одержання     купрум     
(ІІ)      оксиду.
3)     Яка     кількість     речовини     фосфор     (V)      оксиду     утвориться     при      згорянні    
фосфору     кількістю      речовини     2     моль?      Яка      кількість     речовини     кисню     ви-трачається     при      цьому?
4)     Обчисліть     масу     магній     оксиду,      який     утвориться     при      згорянні    
0,5     моль     магнію.
5)     Який     об’єм      вуглекислого     газу     виділиться     при      прожарюванні    
0,1     моль     вапняку?
6)     Обчисліть    масу    цинк    карбонату,    яку     необхідно     прожарити    для     одер-жання     цинк     оксиду     масою     20,25     г.
VI. домашнє завдання
Вивчити     матеріал     підручника.      Виконати      завдання     після      параграфа.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель    просить     учнів     визначити    власні    проблеми     та    досягнення    щодо    
розв’язання      задач      за      рівняннями      хімічних     реакцій.     Які     шляхи     подолання    
ускладнень     у     розв’язанні      задач      бачать     учні?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Обчислення зі хімічними рівняннями. Розв’язання задач. Конспект уроку", із категорії "Біологія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід