Взаємодія металів із солями та оксидами. Конспект уроку
 

Урок 23
Тема. Взаємодія металів із солями та оксидами

 

мета: сформувати уявлення про особливості взаємодії між металами та солями, металами та оксидами; сформувати вміння застосовувати ряд активності металів для прогнозування можливості перебігу хімічних реакцій;
розвивати навички складання хімічних рівнянь реакцій
та визначення їх типів; розвивати вміння спостерігати
та робити висновки.
матеріали: розчин купрум (ІІ) сульфату, розчин плюмбум (ІІ)
нітрату, залізна пластина, цинкова пластина.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен ‑
делєєва, ряд активності металів, пробірки.
Базові поняття
та терміни:
метали, солі, оксиди, ряд напруги, активність.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  розповідь, бесіда; на‑
оч ні   —  демонстрації, лабораторний дослід; репродук‑
тивні, частково‑пошукові; дослідницькі, практич  ні   —
розв’язування задач і вправ, інтерактивні.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 10     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 3     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ............................17     хв.
1.   Взаємодія металів із солями.
2.   Взаємодія металів з оксидами.
V.     Узагальнення     та     систематизація     знань     .................. 10     хв.
VI.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 3     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     перевірка      готовності     до     уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.     Перевірка виконання письмових завдань      f
(усно або на дошці).
Учням,     що     відповідають,      додатково      ставляться     теоретичні     питання.
2.     Декілька учнів отримують на картках завдання,      f
які виконують на дошці або на місцях.
1)     З    якими    з    наведених    металів    буде    реагувати     розчин    сульфатної    кис -лоти:      Ca,     K,     Ag,     Fe,     Al,     Au?      Запишіть      відповідні      рівняння     реакцій.
2)     З     якими     з     наведених     металів     буде     реагувати      вода:     Nа,     Hg,     Zn,     Ba,    
Au,     Pb?      Запишіть      відповідні      рівняння     реакцій.
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
1.     За      яким     принципом     розташовані      метали     в     ряду     активності     Бекетова?
2.     Яку     інформацію      можна     отримати,      користуючись      рядом      активності    
металів?
3.     Які     метали     здатні     реагувати      з     кислотами?      Наведіть     приклади.
4.     Які     речовини     утворюються     при      взаємодії     металів     з     кислотами?
5.     Які    метали    здатні    реагувати     з    водою?    Які    речовини    при     цьому     утво-рюються?
Учитель     повідомляє,      що     метали     можуть     реагувати      і     з     представниками     
інших     класів     неорганічних     сполук,      називає      тему     уроку.     Учні     формулюють    
питання     щодо     теми     уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
1.     Взаємодія     металів    із     солями.
Розповідь учителя   f
Якщо      сіль      розчинна     у     воді,     то     атом     металічного      елемента     в     ній     може    
бути     витиснутий      атомом     більш      активного      елемента.
Якщо     занурити     в    розчин    купрум     (ІІ)     сульфату    залізну     пластинку,    через     
якийсь     час     на     ній     виділиться     мідь     у     вигляді      червоного      нальоту      (учитель    
демонструє     дослід):
CuSO Fe FeSO Cu
44+→ +↓.
Залізо     розташоване     в     ряду     активності     лівіше     за      мідь,     тому     атоми      Фе-руму     можуть     витиснути     атоми      Купруму     із      солі.     Але      якщо      в     розчин     ку-прум    (ІІ)     сульфату    занурити     срібну    пластину,     то    ніякої    реакції    відбуватися     
не     буде:
CuSO Ag
4
+≠.
Купрум     можна    витиснути    будь-яким    металом,    що    стоїть     лівіше    від    ньо -го      в     ряду     активності     металів.     Однак     метали,      що     стоять     на     самому      почат -ку     ряду,      —     натрій,     калій      тощо     —     для      цього      не     придатні,      тому     що     вони    
настільки      активні,     що     будуть     взаємодіяти      не     з     сіллю,     а     з     водою,     в     якій     ця    
сіль      розчинена.
Витиснення      металів     із      солей      більш      активними     металами     дуже     широко    
застосовується     у     промисловості     для      добування     металів.
116
Лабораторний дослід №  5. взаємодія металів із солями.
В     одну     пробірку     налийте      розчин     купрум      (ІІ)      сульфату,      в     другу      —     роз-чин      плюмбум     (ІІ)      нітрату.      У     пробірку     з     купрум      сульфатом     опустіть     залізну     
пластину,      а     в     іншу      —     цинкову.
—     Що     спостерігається?
—     Чи     зміняться      спостереження,      якщо      в     розчин     купрум      (ІІ)      сульфату    
опустити     цинкову     пластину?
—     А     в     розчин     плюмбум     (ІІ)      нітрату     —     залізну      пластину?
—     А     якщо      в     обох     випадках      використовувати     срібну     пластину?
Учні     описують      свої      спостереження     та     роблять      висновки,      використо-вуючи     ряд      активності     металів,     складають     рівняння     реакцій.
Завдання для закріплення   f
В     наведених     схемах     допишіть      продукти     реакції,      якщо      реакція     
відбувається,     та     розставте      коефіцієнти:
а)     FeSO Sn
4
+→;     б)     AgNO Cu
3
+→;    
в)     NiCl Al
2
+→;     г)     CuSO Hg
4
+→;    
д)     Hg NO Cu
3
2
()+→;     є)     Hg NO Ag
3
2
()+→.
2.     Взаємодія     металів    з    оксидами.
Розповідь учителя   f
Оксиди     металічних     елементів      також     здатні     взаємодіяти      з     металами.    
Більш     активні      метали     витискують      менш     активні      з     оксидів:
CuOPbCuPbO +→ +
t
;
FeOAlFeAlO
23 23
+→ +
t
.
Але      на     відміну      від     взаємодії     металів     із      солями,      в     даному     випадку     ок-сиди     необхідно      розплавити,      щоб      реакція      відбулась.      Для      добування     металу    
з     оксиду     можна     застосовувати      будь-який      метал,     що     розташований      в     ряду    
активності     лівіше,     навіть     найактивніші      натрій     і     калій,     адже     в     розплавле -ному     оксиді     води     не     міститься.
Завдання для закріплення   f
В     наведених     схемах     допишіть      продукти     реакції,      якщо      реакція     
відбувається,     та     розставте      коефіцієнти:
а)     Fe SnO +→;     б)     Ag FeO +→;    
в)     Ni CuO +→;     г)     Fe AlO +→23
;    
д)     Mg BaO +→;     є)     Al NiO +→.
V.   Узагальнення та систематизація знань
Під    час    узагальнюючої    бесіди     про     можливість    взаємодії    металів    з    пред-ставниками      різних     класів     неорганічних     сполук     учитель      спільно      з     учнями     
створюють     схему      або      таблицю,      в     якій     відображається      залежність     хімічних    
властивостей     металів     від     положення     в     ряду     активності     металів.     Важли-во     підкреслити     значення      ряду     активності     металів     для      прогнозування    
117
можливості     перебігу     хімічних     реакцій.     Слід     надати     дітям      можливість     виз -начити     незрозумілі      поняття      і     поставити      вчителю     уточнюючі     питання.
залежність хімічних властивостей металів   
від положення в ряду активності
K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Au
←     активність     металів     збільшується
Витискують      водень     з     кислот
не     витискують     
водень     з     кислот
витискують     
водень     з     води,     
утворюють     луги
витискують      водень     з     води    
за      високої      температури,    
утворюють     оксиди
з     водою          
не     взаємодіють
з     водного      розчи -ну     солі      витисну -ти     неможливо
можна     добути     витискуванням     більш      активним          
металом     з     розчину      солі
Завдання   f
1)     У     розчин     нікель     сульфату     занурили      свинцеву     та     залізну      пластини.     
В     якому     випадку     реакція      відбувається?      Відповідь     поясніть.
2)     Запропонуйте,      як     за      допомогою     хімічних     реакцій      розділити      суміш     
міді      та     заліза.
3)     Чому     для      добування     міді      з     розчину      купрум      (ІІ)      сульфату     не     можна    
використовувати    натрій    та    калій,    адже    вони    активніші     за     мідь?    Чи    можли-во     їх      використовувати     для      добування     міді      з     розплаву     купрум      (ІІ)      оксиду?
4)     Запишіть     рівняння     взаємодії     цинку     з     киснем,      сіркою,      хлором,      хло -ридною      кислотою,     водою,     плюмбум     (ІІ)      оксидом,     купрум      (ІІ)      хлоридом.    
Укажіть     типи     хімічних     реакцій.     Укажіть     реакції,      в     яких     утворюються    
однакові    речовини.     Зробіть    висновки     про     способи     утворення     оксидів     і    солей.
5)     Обчисліть    масу    олова,    що    можна    одержати     при     взаємодії    станум    (ІІ)     
оксиду     з     алюмінієм     масою     54    г.
6)     При     зануренні      цинкової     пластини     у     розчин     купрум      (ІІ)      нітрату    
на     пластині     виділилось     3,2    г     міді.     Обчисліть      масу     цинку,     що     розчинилась    
під     час     реакції.
VI. домашнє завдання
Вивчити     матеріал     підручника.      Виконати      завдання     після      параграфа.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     просить      учнів      визначити,     чи     на     всі     питання,     що     ставилися     
відповідно    до    теми    уроку,    отримані    відповіді.     Для     підбиття    підсумків     цього     
уроку      можна     використати     інтерактивну      технологію     колективно-групового     
навчання     «Незакінчене      речення».      Учитель     пропонує     учням     продовжити     
речення:     «Найважливішим      на     цьому      уроці      для      мене     було…».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Взаємодія металів із солями та оксидами. Конспект уроку", із категорії "Біологія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід