ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У РОСЛИН І ТВАРИН. Конспект уроку
 

ТЕМА.  ЖИТТЄВИЙ  ЦИКЛ  У  РОСЛИН  І  ТВАРИН
Мета:   сформувати  уявлення  про  життєвий  цикл  рослин  і  тварин.
Обладнання  й  матеріали:  фотографії,  малюнки,  плакати,  схеми,  що  дозволяють  ілюструвати
тему  уроку.
Базові  поняття  й  терміни:   життєвий  цикл,  статеве,  партеногенетичне  покоління.
  Тип  уроку:   комбінований.


Структура  уроку
  I.   Організаційний етап .....................................  1 хв
  II.  Актуалізація опорних знань і мотивація  
навчальної діяльності  ................................... 10 хв
  III.   Вивчення нового матеріалу  ..............................  20 хв
  IV.   Узагальнення, систематизація й контроль   
знань і вмінь учнів    .....................................  8 хв
  V.  Самостійна робота учнів ..................................  4 хв
  VI.  Підбиття підсумків уроку   ................................  1 хв
 VII.   Домашнє завдання  ......................................  1 хв
Хід  уроку
  I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ЕТАП
  II.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  МОТИВАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
  III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Життєвий цикл організмів.
Життєвий цикл —  це  період  між  однаковими  фазами
розвитку  двох  або  кількох  послідовних  поколінь.
У кожного виду організмів існує певний життєвий цикл.
Життєві цикли бувають прості та складні. При простому життє-вому циклі покоління не відрізняються одне від одного. Складні
життєві  цикли  характеризуються  чергуванням  статевого  й  не-статевого (форамініфери), статевого й   партеногенетичного (даф -нії), роздільностатевого й гермафродитного поколінь (деякі круглі  черви).  Складний  життєвий  цикл  можуть  мати  як  тварини
з прямим розвитком, так і   з  непрямим. Наприклад дафнії, що
мають  прямий  розвиток,  проходять  складний  життєвий  цикл
зі  зміною  статевого  й  партеногенетичного  поколінь.
Складний  життєвий  цикл,  що  відбувається  зі  зміною
поколінь,  підвищує  виживаність  особин  виду,  завдяки  здат -ності жити в різних умовах, швидко реагувати на зміни умов
середовища.
демонстрація  слайда   ;
Життєві  цикли
                     
Прості Складні
Покоління  не  відрізняються  (плазуни,
птахи,  ссавці  тощо)
Чергування  поколінь  (вищі  спорові,  меду-зи,  дафнії,  форамініфери  тощо)
  IV.  УЗАГАЛЬНЕННЯ,  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  Й  КОНТРОЛЬ
ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Учитель пропонує самостійно заповнити таблицю,
використовуючи  довідкову  літературу.  Можлива  також  ко -лективна  робота  з  таблицею.
ЖИТТЄВІ  ЦИКЛИ  ОРГАНІЗМІВ
Тип  життєвого  циклу Характерні  риси Приклади
Простий Прямий  розвиток,  покоління
не  відрізняються  один  від
одного
Плазуни,  птахи,  ссавці,  гідра,
молочно-біла  планарія,  ставко-вики,  річковий  рак,  дощовий
черв’як  тощо
Складний Непрямий  розвиток,  чергуван-ня  поколінь:
—  чергування  статевого  
й  нестатевого  поколінь
Більшість  рослин,  більшість
кишковопорожнинних,  фо-рамініфери,  споровики  тощо
—  чергування  статевого
й  партеногенетичного   
поколінь
Дафнії,  деякі  плоскі  черви,
попелиці
—  чергування  роздільно-статевого  й  гермафродит-ного  поколінь
Деякі  круглі  черви
  V.   САМОСТІЙНА  РОБОТА  УЧНІВ
Учитель  пропонує  записати  в  зошиті  номери  пра-вильних  тверджень.
Виберіть  правильні  твердження.
1.   Складний  життєвий  цикл,  що  відбувається  зі  зміною
поколінь,  підвищує  виживаність  особин  виду,  завдяки
здатності  жити  в  різних  умовах,  швидко  реагувати  на
зміни  умов  середовища.
2.   Життєвий  цикл  —  це  період  між  однаковими  фазами
розвитку  двох  або  кількох  послідовних  поколінь.
3.   При простому життєвому циклі покоління не відрізня-ються  один  від  одного.
4.   Життєвий  цикл  дафній,  попелиць  відбувається  із  чер-гуванням  статевого  й  партеногенетичного  поколінь.
5.   Складний життєвий цикл проходить із чергуванням по-колінь.
6.   Не кожний вид організмів має певний життєвий цикл.
  VI.  ПІДБИТТЯ  ПІДСУМКІВ  УРОКУ
Учні, відповідаючи на запитання, поставлені ними
за  темою  уроку,  підбивають  його  підсумки,  роблять  виснов-ки  з  нього.
  VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Прочитати відповідний параграф, відповісти на за-питання до нього. Підготувати повідомлення на тему: «Кло -нування  людини:  за  й  проти».  Учитель  розподіляє  ролі  між
учнями:
1.   Учені,  які  виступають  за  клонування  людини.
2.   Учені,  які  аргументують  позицію  проти  клонування
людини.
3.   Релігійні  представники.
4.   Педагоги.
5.   Юристи.
6.   Лікарі.
Учні під час підготовки до дискусії та рольової гри ма-ють скласти свій виступ на 1–2 хвилини, надавши аргументи
згідно  з  позицією  ролі

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У РОСЛИН І ТВАРИН. Конспект уроку", із категорії "Біологія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід