Мішане з’єднання провідників. Розв’язування задач. Конспект уроку
 

Тема уроку. Мішане з’єднання провідників. Розв’язування задач.
Тип уроку: закріплення знань, умінь і  навичок учнів.
Мета уроку:  повторити й  закріпити закони з’єднання провідників; поглибити знання з   теми, що вивчається.

План уроку

Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домашнього     
завдання;      контроль    
знань
10     хв Відповіді     з      місця      й      біля    
дош     ки;     самостійна     робо-та     учнів
II.         Закріплення     знань,    
умінь      і      навичок     учнів
20—25    
хв
Розв’язування     задач;     за -писи     на     дошці      та     в      зо -шитах
III.     Домашнє      завдання 5—10      хв Коментар     учителя;     за -писи     на     дошці      та     в      що-денниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання; контроль знань
Двоє     учнів      записують     розв’язання      домашніх      задач      на     дошці.
Розв’язання задачі 8.15
Дано:
R
1
180 =      Ом
R
2
60 =      Ом
Оскільки     резистори     
з’єднані      паралельно    
(рис.      47),      то    
111
12 RRR
за г
=+ .
11
180
1
60
4
180
3
R
за г
=+=
/
;    
R
за г
==180
4
45     (Ом).
R
за г
? —         ?
Відповідь:      R
за г
= 45     Ом.
R
1
R
2
Рис.     47
95
Розв’язання задачі 8.18
Дано:
I
за г
= 24,      А
U
за г
= 54     В
R
1
90 =      Ом
R
U
I
за г
за г
за г
= .      Оскільки     резистори      з’єднані      паралельно    
(див.      рис.     46),      то    
111
12 RRR
за г
=+ .
111
21 RRR
=−
за г
;    
I
U
R
1
1
1
= ;     I
U
R
2
2
2
= .     R
за г
==54
24
225
В
А ,
,      Ом.
11
225
1
90
3
90
2
4
R
=−=
/
,
;      R
2
90
3
30 ==      (Ом).
I
1
54
90
06 ==В
Ом
,      А;     I
2
54
30
18 ==В
Ом
,      А.
R
2
? —         ?
I
1
? —         ?
I
2
? —         ?
Відповідь:      R
2
30 =      Ом;      I
1
06 = ,      А;     I
2
18 = ,      А.
Учитель,     працюючи      із      класом,      перевіряє     засвоєння      теоретичного    
матеріалу.      Частина      учнів     виконують     самостійну     роботу     за      картками.
Завдання для карток
1.      Чому     дорівнює     сила     струму     в      провіднику     R
2
     (рис.      48)?     ( Від-повідь:     I
2
008 = ,      А.)
A
l l l l l l l l l l l
0                1                2
V
R
1
=    5    Ом
R
2
Рис.     48
2.      Чому     дорівнює     сила     струму     в      другому      провіднику     (рис.      49),     
якщо      вольтметр      показує      12     В?     ( Відповідь:      I
2
2 =      А.)
3.      Визначте     показання     вольтметра     (рис.      50),      якщо      амперметр    
показує      0,1     А.     ( Відповідь:      U = 105,      В.)
4.      Чому     дорівнює     напруга      на     лампі      1      (рис.      51)?     ( Відповідь:     
U
1
7 =      В.)
96
5.      Дві     електричні      лампи     з’єднані     паралельно      й      підклю-чені     в      коло     з      напругою      220      В.     Визначте     силу     струму     в      колі,    
якщо      опір     однієї      лампи     дорівнює     100      Ом,      а      іншої      —     150      Ом.     
(Розв’язання:     R
RR
RR
за г
== =

+

12
12
100 150
250
60Ом;      I
U
R
за г
за г
за г
== ≈
220
60
37
В
Ом
,     А.)
V
A
30    Ом
75    Ом
Рис.     50                                     
A
l l l l l l l l l l l l l l l l
0                 5                    10            15
V
1 2
Рис.     51
II.  Закріплення знань, умінь і  навичок учнів
Розв’язування задач
Задача  1.      В    електричному     ко-    
лі      на     рис.     52     R
1
4 =      Ом,      R
2
3 =      Ом,     
R
3
6 =      Ом.      Знайдіть     опір     усього    
кола.    
Дано:
R
1
4 =      Ом
R
2
3 =      Ом
R
3
6 =      Ом
Розв’язання
R
RR
RR
23
23
23
,
=

+
;    
R
23
36
9
2
,
==⋅
     (Ом).
R
за г
=+ = 32 5      Ом.
R
за г
? —         ?
Відповідь:      R
за г
= 5      Ом.
Задача  2.      Знайдіть     розподілення     струмів      і      напруг     у      схемі      на    
рис.     52,     якщо      напруга      на     ділянці      AB     дорівнює     35     В.    
Дано:
U
за г
= 60     В
R
за г
= 5      Ом
Розв’язання
I
U
R
за г
за г
за г
= ;          UIR
111
= ;      UUU
23 1 ,
=−за г
;
I
U
R
2
2
2
= ;      I
U
R
3
3
3
= . I
за г
==60
5
12
В
Ом
     А;    
I
1
12 =      А;    
I
1
,      I
2
,      I
3
? —         ?
U
1
,      U
2
,      U
3
? —         ?
A B
R
1
R
2
R
3
Рис.     52
97
U
1
12 448 =⋅= АОм      В;
U
23
60 48 12
,
=− = ВВ      В;    
UU2312 ==      В;     I
2
12
3
4 ==В
Ом
     А;        
I
3
12
6
2 ==В
Ом
     А.
Відповідь:      I
1
12 =     А;     I
2
4 =     А;     I
3
2 =     А;     U
1
48 =     В;     UU2312 ==     В.
Задача 3.  В      електричному      колі     на     рис.     53     R
1
4 =      Ом,      R
2
6 =      Ом,     
R
3
12 =      Ом,      R
3
2 =      Ом.      Амперметр     показує      1      А.     Визначте     напругу     
між      точками     C      і      D      і      силу     струму     в      кожному     провіднику.
Дано:
R
1
4 =      Ом
R
2
6 =      Ом
R
3
12 =      Ом
R
4
2 =      Ом
I
3
1 =      А
Розв’язання
A
A
C D
B
R
1
R
2
R
3
R
4
Рис.     53
I
3
1 = ;    
UIR
333
11212 =⋅=⋅ = АОм      В.
UU U
CD 23 12 == =      В.
I
U
R
2
2
2
= ;    
I
2
12
6
2 ==В
Ом
     А.
III
23 23 ,
=+;    
I
23
213
,
=+= АА     А.
III
14 23
3 == =
,
     А.
U
CD
? —         ?
I
1
,      I
2
,      I
4
     —         ?
Відповідь:      U
CD
= 12     В;     II143 ==     А;     I
2
2 =      А.
III. Домашнє завдання
Розв’язати     задачі      за      посібником     [1].
98
Задача  9.14  (а ,  б ) .      Обчисліть      опір     ділянок      електричних    
кіл,      зображених      на     рис.     54,     а ,      б .      Опір     резисторів     становить     
RR14100 ==      Ом,      RR23400 ==      Ом.
R
1
R
2
R
3
R
4
    
а
R
1
R
2
R
3
R
4
    
б
Рис.     54
Задача  9.21.      Знайдіть     силу     струму     в      кожному     резисторі     
(рис.      55),      якщо      опір     кожного     з      них      дорівнює     120      Ом,      а      напруга     
джерела     струму     33     В.
2 1
3 4
5 6
Рис.     55

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Мішане з’єднання провідників. Розв’язування задач. Конспект уроку", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід