Усі уроки фізики 8 клас
 
Назва: Усі уроки фізики 8 клас
Автор: Кирик Л. А.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 179
Розмір файлу: 1.8 mb
Формат файлу: .PDF
Мова: українська
 
В посібнику надані методичні рекомендації щодо проведення уроків фізики в 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою 12-річної школи. Пропанований посібник містить календарне планування й методичні рекомендації до підручників "фізика-8" Л. Ю. Генденштейна й авторського колективу у складі Ф. Я. Божиновой, І. Ю. Ненашева, Н. М. Кирюхіна.
 
Книга містить Календарно-тематичне планування, поурочні розробки, методичні рекомендації, тематичне оцінювання за всіма темами. Посібник буде корисним як молодим учителям, так і вчителям зі стажем, а також студентам педагогічних ВНЗ.
 
Змicт українською мовою
Зміст
Передмова 3
1. Механічний рух
Урок 1/1. Механічний рух 14
Урок 2/2. Прямолінійний рівномірний рух 21
Урок 3/3. Графічне представлення руху 25
Урок 4/4. Лабораторна робота № 1 «Вимірювання швидкості руху тіла» 30
Урок 5/5. Прямолінійний нерівномірний рух 33
Урок 6/6. Розв’язання задач на обчислення середньої швидкості 38
Урок 7/7. Рівномірний рух по колу 42
Урок 8/8. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання обертової частоти тіла»  47
Урок 9/9. Механічні коливання 49
Урок 10/10. Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань маятників» 54
Урок 11/11. Звук 56
Урок 12/12. Гучність звуку. Висота й тембр звуку 62
Урок 13/13. Узагальнюючий урок за темою «Механічний рух» 70
2. Взаємодія тіл
Урок 1/14. Взаємодія тел. Закон інерції 75
Урок 2/15. Взаємодії та сили 81
Урок 3/16. Сили пружності 87
Урок 4/17. Лабораторна робота № 5 «Виготовлення динамометра» 91
Урок 5/18. Сила тяжіння. Вага й невагомість  94
Урок 6/19. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання ваги динамометром» 99
Урок 7/20. Сили тертя 103
Урок 8/21. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання» 109
Урок 9/22. Момент сили. Умова рівноваги важеля 112
Урок 10/23. Лабораторна робота № 8 «Вивчення умов рівноваги важеля» 117
Урок 11/24. Блоки. Похила площина 119
Урок 12/25. Тиск твердих тіл 126
Урок 13/26. Тиск газів і рідин 130
Урок 14/27. Закон Паскаля. Сполучені посудини 135
Урок 15/28. Атмосферний тиск 143
Урок 16/29. Манометри. Гідравлічні машини. Насоси 152
Урок 17/30. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда 160
Урок 18/31. Лабораторна робота № 9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом» 164
Урок 19/32. Умови плавання тіл 165
Урок 20/33. Узагальнюючий урок 174
Урок 21/34. Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл» 177
3. Робота й енергія
Урок 1/35. Механічна робота 191
Урок 2/36. Потужність 196
Урок 3/37. Механічна енергія 202
Урок 4/38. Закон збереження механічної енергії 206
Урок 5/39. «Золоте правило» механіки. ККД 213
Урок 6/40. Розв’язання задач 218
Урок 7/41. Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини» 221
Урок 8/42. Узагальнюючий урок 222
4. Кількість теплоти. Теплові машини
Урок 1/43. Внутрішня енергія  230
Урок 2/44. Способи зміни внутрішньої енергії 235
Урок 3/45. Конвекція 240
Урок 4/46. Випромінювання 244
Урок 5/47. Теплова рівновага й температура 250
Урок 6/48. Лабораторна робота № 11 «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів» 254
Урок 7/49. Питома теплоємність речовини 255
Урок 8/50. Лабораторна робота № 12 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури» 261
Урок 9/51. Енергія палива 264
Урок 10/52. Лабораторна робота № 13 «Визначення питомої теплоємності речовини» 268
Урок 11/53. ККД нагрівача 269
Урок 12/54. Лабораторна робота № 14 «Визначення ККД нагрівача» 273
Урок 13/55. Плавлення й кристалізація твердих тіл 276
Урок 14/56. Рівняння теплового балансу при плавленні й кристалізації 281
Урок 15/57. Графік плавлення й тверднення кристалічних тіл 283
Урок 16/58. Пароутворення й конденсація 289
Урок 17/59. Кипіння. Питома теплота пароутворення 294
Урок 18/60. Графіки випаровування, кипіння й конденсації 300
Урок 19/61. Пояснення зміни агрегатних станів речовини на підставі атомно-молекулярного вчення 306
Урок 20/62. Узагальнюючий урок 309
Урок 21/63. Принцип дії теплових двигунів 313
Урок 22/64. Двигун внутрішнього згоряння 318
Урок 23/65. ККД теплового двигуна 323
Урок 24/66. Теплові двигуни і захист навколишнього середовища 329
Урок 25/67. Узагальнюючий урок 332
Урок 26/68. Тематичне оцінювання знань за темами «Робота й енергія», «Теплові явища» 335
Урок 1/69. Способи заощадження енергетичних ресурсів 348
Урок 2/70. Підсумковий урок 351
 
Содержание на русском языке
Содержание
Предисловие 3
1. Механическое движение
Урок 1/1. Механическое движение 14
Урок 2/2. Прямолинейное равномерное движение 21
Урок 3/3. Графическое представление движения 25
Урок 4/4. Лабораторная работа № 1 «Измерение скорости движения тела» 30
Урок 5/5. Прямолинейное неравномерное движение 33
Урок 6/6. Решение задач на вычисление средней скорости 38
Урок 7/7. Равномерное движение по кругу 42
Урок 8/8. Лабораторная работа № 2 «Измерение вращающейся частоты тела»  47
Урок 9/9. Механические колебания 49
Урок 10/10. Лабораторная работа № 3 «Исследование колебаний маятников» 54
Урок 11/11. Звук 56
Урок 12/12. Громкость звука. Высота и тембр звука 62
Урок 13/13. Обобщающий урок за темой «Механическое движение» 70
2. Взаимодействие тел
Урок 1/14. Взаимодействие тел. Закон инерции 75
Урок 2/15. Взаимодействия и силы 81
Урок 3/16. Силы упругости 87
Урок 4/17. Лабораторная работа № 5 «Изготовление динамометра» 91
Урок 5/18. Сила тяготения. Вес и невесомость 94
Урок 6/19. Лабораторная работа № 6 «Измерение веса динамометром» 99
Урок 7/20. Силы трения 103
Урок 8/21. Лабораторная работа № 7 «Измерение коэффициента трения скольжения» 109
Урок 9/22. Момент силы. Условие равновесия рычага 112
Урок 10/23. Лабораторная работа № 8 «Изучение условий равновесия рычага» 117
Урок 11/24. Блоки. Наклонная плоскость 119
Урок 12/25. Давление твердых тел 126
Урок 13/26. Давление газов и жидкостей 130
Урок 14/27. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды 135
Урок 15/28. Атмосферное давление 143
Урок 16/29. Манометры. Гидравлические машины. Насосы 152
Урок 17/30. Выталкивающая сила. Закон Архимеда 160
Урок 18/31. Лабораторная работа № 9 «Определение плотности тела гидростатическим методом» 164
Урок 19/32. Условия плавания тел 165
Урок 20/33. Обобщающий урок 174
Урок 21/34. Тематическое оценивание по теме «Взаимодействие тел» 177
3. Работа и энергия
Урок 1/35. Механическая работа 191
Урок 2/36. Мощность 196
Урок 3/37. Механическая энергия 202
Урок 4/38. Закон сохранения механической энергии 206
Урок 5/39. «Золотое правило» механики. КПД 213
Урок 6/40. Решение задач 218
Урок 7/41. Лабораторная работа № 10 «Определение КПД наклонной плоскости» 221
Урок 8/42. Обобщающий урок 222
4. Количество теплоты. Тепловые машины
Урок 1/43. Внутренняя энергия  230
Урок 2/44. Способы изменения внутренней энергии 235
Урок 3/45. Конвекция 240
Урок 4/46. Излучение 244
Урок 5/47. Тепловое равновесие и температура 250
Урок 6/48. Лабораторная работа № 11 «Измерение температуры с помощью разных термометров» 254
Урок 7/49. Удельная теплоемкость вещества 255
Урок 8/50. Лабораторная работа № 12 «Изучение теплового баланса при смешивании воды разной температуры» 261
Урок 9/51. Энергия топлива 264
Урок 10/52. Лабораторная работа № 13 «Определение удельной теплоемкости вещества» 268
Урок 11/53. КПД нагревателя 269
Урок 12/54. Лабораторная работа № 14 «Определение КПД нагревателя» 273
Урок 13/55. Плавление и кристаллизация твердых тел 276
Урок 14/56. Уравнение теплового баланса при плавлении и кристаллизации 281
Урок 15/57. График плавления и твердение кристаллических тел 283
Урок 16/58. Парообразование и конденсация 289
Урок 17/59. Кипение. Удельная теплота парообразования 294
Урок 18/60. Графики выпаривания, кипение и конденсации 300
Урок 19/61. Объяснение изменения агрегатных состояний вещества на основании атомно-молекулярного учения 306
Урок 20/62. Обобщающий урок 309
Урок 21/63. Принцип действия тепловых двигателей 313
Урок 22/64. Двигатель внутреннего сгорания 318
Урок 23/65. КПД теплового двигателя 323
Урок 24/66. Тепловые двигатели и защита окружающей среды 329
Урок 25/67. Обобщающий урок 332
Урок 26/68. Тематическое оценивание знаний по темам «Работа и энергия», «Тепловые явления» 335
Урок 1/69. Способы сбережения энергетических ресурсов 348
Урок 2/70. Итоговый урок 351
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Усі уроки фізики 8 клас", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід