Автомобільний та трубопровідний транспорт. Конспект уроку
 

Автомобільний    та    трубопровідний     транспорт

  Очікувані   учень     характеризує    техніко-економічні     особливості     ав-томобільного    та    трубопровідного    транспорту;     показує     
на     карті     основні      транспортні      вузли      і     найбільші      магіс-тралі;      висловлює     судження      щодо     проблем     і     перспек -тив      розвитку     окремих     видів     транспорту;      оцінює     роль    
української     транспортної     системи     в     здійсненні     міжна -родних    перевезень.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      карта      «Господарство»,      карта      «Транс-портна    система»,     контурні    карти,    статистичні    дані     роз -витку     галузей.
 Опорні поняття:     транспорт,     транспортна     система,    автомобільний     транс -порт,    трубопровідний     транспорт,    транспортний     вузол.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Автомобільний  транспорт  об’єднує  транспортні  засоби,  шляхи  спо -лучення і споруди, у тому числі автовокзали та автостанції. Він посідає
перше  місце  за  пасажирообігом  та  третє  за  вантажообігом  (зі  значним
відставанням від залізничного та трубопровідного транспорту).
Трубопровідний  транспорт  є  основним  конкурентом  залізничного
транспорту,  посідає  друге  місце  за  вантажообігом.  Це  особливий  вид
транспорту, він «поземний», недорогий, має велику пропускну здатність
і безшумний.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які види вантажів перевозять на автомобілях?
2)   Звичайно,  ви  здійснювали  далекі  поїздки  на  автомобілі  або  авто-бусі. Які переваги мають ці види транспорту порівняно з поїздом?
3)   Які завдання виконує автомобільний транспорт, що працює в ме-жах міста?
4)   Які  речовини  надходять  до  будинків  за  допомогою  трубопро -водів?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Автомобільний     транспорт,    його    недоліки    та    переваги.
Автомобільний  транспорт  найчастіше  використовується  для  переве -зення  вантажів  на  невеликі  відстані  —  до  100  км,  особливо  в  тих  райо-нах, де немає залізничних магістралей. Інша особливість автомобільного
транспорту  —  тісний  зв’язок  з  іншими  видами  транспорту.  На  початко -результати:
вому й останньому етапі їхні вантажі часто доставляють саме автомобілі,
наприклад  від  залізничної  станції  до  промислового  або  торговельного
підприємства.
Переваги й недоліки автомобільного транспорту
Переваги  Недоліки
Маневреність — доставка вантажів
«від дверей до дверей» (безпосеред -ньо від відправника до споживача),
відносно висока швидкість переве-зень, універсальність (здатність пе -ревозити різні види вантажів), ви-сокий рівень збереженості вантажів
Обмежена вантажопідйомність, за-бруднення навколишнього середо-вища, відносно висока собівартість
перевезень, залежність від погод -них умов
Вантажними автомобілями перевозяться найрізноманітніші вантажі,
але насамперед будівельні матеріали, зерно, метали, ліс, руди, вугілля,
а  також  невеликі  за  обсягом  і  вагою  штучні  товари  (побутова  техніка,
продукція хімічної, харчової, легкої промисловості). Особливо великою
є роль автомобільного транспорту в обслуговуванні сільського господар-ства й будівництва.
Запитання
1)   Які переваги має автомобільний транспорт порівняно із залізнич-ним?
2)   Чому перевезення вантажів на невеликі відстані на автомобільно-му транспорті є найбільш ефективним?
2.     Найважливіші    автомагістралі    та    транспортні     вузли.
Україна  має  досить  густу,  але  нерівномірну  мережу  автомобільних
шляхів  із  твердим  покриттям.  Загальна  довжина  автомобільних  доріг  за-гального  користування  становить  167  тис.  км,  із  них  із  твердим  покрит-тям  — 164 тис. км, швидкісні — 1770 км. Найгустішою є мережа автошляхів
у  Донецькій,  Закарпатській,  Дніпропетровській,  Івано-Франківській,
Київській,  Львівській  областях,  АР  Крим.  Найбільше  значення  ма-ють  автомагістралі,  які  з’єднують  найбільші  міста  країни  й  найчастіше
перетинають  кордон:  Київ—Львів—Чоп,  Київ—Полтава—Харків—
Ростов-на-Дону,  Одеса—Миколаїв—Херсон,  а  також  Київ—Москва,  Мо-сква—Харків—Запоріжжя—Сімферополь,  Київ—Дніпропетровськ—До-нецьк—Маріуполь.
Територіальна  структура  автомобільного  транспорту  представлена
і значними вузлами. Серед них виділяються: Київ, Харків, Запоріжжя, Лу-ганськ, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Тернопіль, Полтава.
Найбільше вантажів перевозиться між містами Донбасу, Придніпров’я
та  Західної  України.  Значні  потоки  вантажів  і  пасажирів  прямують  із
Києва  до  міст-мільйонерів,  Львова,  Запоріжжя  й  назад.  Транзитні  пе-ревезення  в  основному  здійснюються  автомагістралями,  які  проходять
напрямками:  Центральна  Європа—Україна—Росія,  Білорусь;  морські
порти України—Росія, Білорусь, Молдова та інші країни.
В  Україні  залишається  невисокою  якість  багатьох  доріг  (10  тис.  км
доріг державного значення й половина мостів потребують реконструкції),
практично відсутні швидкісні автомагістралі з багаторядним рухом. Тому
подальший  розвиток  автомобільного  транспорту  пов’язують  із  будівни-цтвом  сучасних  магістралей,  освоєнням  випуску  сучасної  будівельної  та
ремонтної техніки для будівництва, реконструкції та утримання автомо-більних шляхів, а головне, зі створенням потужних, економічних і більш
екологічно чистих транспортних засобів.
Завдання
1)   Нанесіть на контурну карту найважливіші автомагістралі та вуз-ли автомобільного транспорту.
2)   Зробіть  приблизний  розрахунок  часу,  необхідного  для  поїздки
з Києва до міст-мільйонерів.
3)   Кожного дня тисячі вантажних та легкових автомобілів перетинають
кордон. Для того щоб покращити умови праці та відпочинку водіїв
і пасажирів, створюються автопорти (автотермінали). Як ви вважає -те, яким вимогам мають відповідати такі об’єкти, ураховуючи те, що
незабаром в Україні відбудеться чемпіонат Європи з футболу?
3.     Трубопровідний    транспорт.
В  останні  два  десятиліття  збільшує  свою  частку  в  обсязі  перевезе -них  вантажів  трубопровідний  транспорт.  Але  трубопроводи  мають
дуже  вузьку  спеціалізацію  —  перекачування  газоподібних  і  рідких
речовин  (природного  газу,  нафти  й  продуктів  її  переробки,  води  й  дея -ких  інших  речовин)  трубами  на  значні  відстані.  Серед  інших  недоліків
слід також виділити низьку швидкість і небезпеку аварій із серйозними
екологічними наслідками.
Найбільше значення має газотранспортна система (ГТС) «Укргазпро-му» (дочірньої компанії «Нафтогаз України»), що є другою за потужніс-тю в Європі. Загальна довжина українських газопроводів — понад 37 тис.
км, із них 12,6 тис. км діаметром 1000—1400 мм.
Місце України серед країн із найбільшою довжиною  
магістральних газопроводів
Місце Країна Довжина, км
1 США 548 665
2 Росія  135 771
3 Канада  74 980
4 Україна 37 600
5 Німеччина  25 289
6 Італія 17 448
203
Щорічна  пропускна  здатність  газотранспортної  системи  становить
290  млрд  м
3
  природного  газу  на  вході  (в  основному  з  території  Росії)
і 170  млрд  м
3
  на  виході  (західний  кордон  України).  Вона  забезпечує
подачу газу для внутрішніх потреб (75—80 млрд м
3
 на рік, включаючи
близько 7 млрд м
3
 на технологічні потреби ГТС), а також транзит російсь-кого газу в країни Західної та Центральної Європи. Крім трубопроводів,
газотранспортна  система  включає  низку  компресорних  і  розподільних
станцій, а також підземних газосховищ. На Україну припадає 21 % під -земних сховищ газу в Європі.
Запитання
1)   Яке значення для економіки України має газотранспортна систе-ма «Укргазпром»?
2)   Відомо, що найбільше підземне сховище газу розташоване на за-ході України. Як ви вважаєте, із чим пов’язане таке його розташу-вання?
4.     Географія    газо-     і    нафтопроводів.
Теоретичні відомості
За оцінками незалежних експертів, зношеність газових магістралей ста-новить  понад  50  %.  Це  пов’язане  з  тим,  що  основу  газотранспортної  систе-ми  становлять  газопроводи,  побудовані  в 50—60-х  рр.  ХХ  ст.  для  поставок
газу з України (насамперед із Дашави та Шебелинки). У наступні роки було
споруджено  газопроводи:  Шебелинка—Брянськ,  Шебелинка—Бєлгород—
Брянськ—Москва, Шебелинка—Москва. Зараз вони використовуються для
поставок  газу  з  Росії  та  Туркменістану.  Для  газифікації  країни  використо-вувались газопроводи: Шебелинка—Дніпропетровськ—Кривий Ріг—Одеса,
Дашава—Долина—Львів,  Шебелинка—Полтава—Київ,  Шебелинка—Хар-ків. Завдяки відкриттю нових покладів природного газу споруджено газоп-роводи: Єфремівка—Диканька—Київ—Західна Україна, Глібівка—Сімферо -поль, Джанкой—Сімферополь.
Міжнародне значення мають газопроводи «Союз» і Уренгой—Помари—Уж-город (довжина на території України становить 1160 км, проектна потужність  —
27,9 млрд м
3
 на рік). Через Луганську область на сході України проходить га -зопровідна  система  Ставрополь—Москва,  що  здійснює  транспортування  газу
в південні райони Російської Федерації.
Україна  має  розвинену  систему  нафтопроводів  і  продуктоводів  завдовж-ки  понад  5  тис.  км.  Основу  становлять  12  нафтопроводів,  у  тому  числі
транс’європейська  магістраль  «Дружба»  (довжина  в  межах  України —
680  км). Для внутрішніх споживачів найбільше значення має нафтопровід із
Поволжя, що йде маршрутом: Самара—Лисичанськ—Кременчук—Херсон—
Одеса.  Через  територію  країни  здійснюється  транспортування  російської
нафти  в  європейські  країни  й  поставка  нафти  на  місцеві  переробні  заводи
(у  тому числі з родовищ на території України). Пропускна здатність системи
нафтопроводів перевищує 120 млн т на рік (половина — транзит). Зараз вона
завантажена не повністю, транспортується близько 65 млн т «чорного золота»,
у тому числі транзитом — понад 45 млн т. У перспективі велике значення має
нафтотермінал порту «Южний» (Одеська область) і магістральний нафтопровід
Одеса—Броди  завдовжки  670  км.  Можливе  будівництво  газопроводу  з  Ірану
через територію Азербайджану та Росії в Україну.
Продуктопроводи  транспортують  продукцію  переробки  нафти  із  заводів
Кременчука  та  Лисичанська  за  маршрутами:  Кременчук—Лубни—Київ,
Кременчук—Кіровоград—Черкаси, Лисичанськ—Нижньодніпровськ. Через
Україну проходить аміакопровід Тольятті—Горлівка—Одеса.
Запитання та завдання
1)   Останнім  часом  обговорюється  питання  модернізації  газотранс -портної  системи.  Як  ви  вважаєте,  які  завдання  при  цьому  став-ляться?
2)   Нанесіть на контурну карту найважливіші газо- та нафтопроводи.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Які завдання виконує автомобільний транспорт?
2)   Якими є переваги й недоліки автомобільного транспорту?
3)   Розкажіть  про  особливості  географії  найважливіших  автомагіс-тралей.
4)   Визначте,  якими  автомобільними  шляхами  можна  доїхати  до  най-більших  міст  України  з  вашого  населеного  пункту.  Запропонуйте
й обґрунтуйте  найбільш  оптимальний  маршрут  поїздки  до  одного
з них.
5)   Доповніть таблицю «Переваги й недоліки трубопровідного транс-порту».
Переваги  Недоліки
Надійність і регулярність перевезень, незалежність від
природних умов (має можливість здійснювати перевезення
протягом усього року), невисока собівартість перевезень
Низька
швидкість
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Чому  автомобільний  транспорт  найбільш  доцільно  використову-вати при перевезеннях на невеликі відстані?
2)   Чим пояснюються особливості географії найважливіших газопро-водів?
3)   Яку  роль  відіграють  автомобільний  і  трубопровідний  транспорт
у транзитних перевезеннях?
4)   Уявіть,  що  ви  маєте  можливість  здійснити  поїздку  до  великого
міста, наприклад до Києва, на поїзді або автобусі. Який вид транс-порту ви оберете й чому?
5)   Використовуючи  мережу  Інтернет,  зайдіть  на  сайт  Міністерства
транспорту  і  зв’язку  України  за  адресою  mtu.gov.ua.  Ознайом -тесь із «Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу
України на середньостроковий період та до 2020 року», підготуйте
доповідь про основні напрямки розвитку одного з видів транспорту.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Автомобільний та трубопровідний транспорт. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід