Франція (Французька Республіка). Конспект уроку
 

Франція (Французька Республіка)

Очікувані
результати:
учень  характеризує  географічне  положення  країни,  на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства,  характеризує  галузеву  та  територіальну
структуру, промисловість, особливості сільського госпо -дарства,  транспортну  інфраструктуру,  зовнішньоеконо -мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  контурні  карти,  ілюстрації
з краєвидами країни.
Опорні поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Сьогодні ми розглянемо державу, уявлення про яку пов’язане не тільки з ви-сокорозвиненою  промисловістю  й  продуктивним  сільським  господарством,
але й з досягненнями в галузі літератури й мистецтва, із грандіозними істо-ричними подіями, які назавжди змінили світ й уявлення про свободу й права
людини. Мова йде про Францію, країну, яку прагне відвідати кожна людина.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Які події в історії Франції визначили її республіканський устрій?
2.   Якими є особливості морського клімату?
3.   Які види продукції, на ваш погляд, пов’язані з Францією?
4.   Яке місце посідає країна в міжнародному туризмі? Чому?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ   
ТА РЕСУРСИ.
Учитель  пропонує  одному  з  учнів  познайомити  присутніх  із  «візитною
карткою»  Франції.  Потім  дає  завдання  порівняти  економіко-географічне
положення Франції та сусідньої Німеччини (виконується діадами). Десяти-класники приходять до висновку, що в ЕГП сусідніх країн є багато спільного.
Обидві країни розташовані на території Західної Європи, причому Німеччи-на і частина Франції входять до складу найрозвиненішої частини Європи  —
її «центральної осі розвитку»; межують переважно з країнами, які є членами
ЄС; мають вихід до моря, але у Франції значно довша берегова лінія і теплі-ші прибережні води; ця країна також відрізняється периферійністю частини
території, тоді як Німеччина займає центральне положення; територія обох
країн перетинається важливими шляхами сполучень.
Раніше  ЕГП  Франції  погіршувало  наявність  на  її  кордонах  висо -ких  гір   —  Альп  і  Піренеїв.  Але  зараз  через  Альпи  прокладені  численні автомобільні та залізничні тунелі, а зв’язки з Іспанією значною мірою забез-печують морський і повітряний транспорт.
Обговорення в загальному колі
Які заходи проводив уряд країни для поліпшення ЕГП.
Учні  приходять  до  висновку,  що  Франція  разом  із  Великою  Британією
проклали систему тунелів під протокою Ла-Манш. Учитель доповнює, звер-таючи увагу на те, що були збудовані нафтопроводи, які забезпечують тран-зитне транспортування нафти до Німеччини та країн Бенілюксу.
Північ і захід Франції займають рівнини, переважно низовини, зручні для
заселення та ведення господарства. У центрі країни   —  нагір’я, залишок дав-ніх гір (Центральний масив). Молоді гори розташовані в прикордонних райо-нах на південному сході й півдні. Вони є дуже мальовничими. На території
Франції можна виділити три типи клімату: помірний морський, перехідний
до морського та субтропічний середземноморський.
Країна має густу річкову мережу, добре забезпечена водними ресурсами.
З  енергетичних  корисних  копалин  Франція  добре  забезпечена  лише  урано-вими рудами (близько 40 тис. тонн у перерахунку на метал), які залягають
у давніх зруйнованих горах на заході країни та в Центральному масиві.
На сході країни, у Лотарингії, залягають великі (7 млрд тонн) запаси за-лізної  руди  —  бурого  залізняка.  Уміст  заліза  в  цій  руді  середній  (до  30  %).
До того ж вона містить багато фосфору. Із руд інших металів Франція володіє
досить значними (до 70 млн тонн) запасами бокситів (родовища на південно-му сході країни).
Запитання та завдання
1)   Жодна країна світу не може зрівнятися з Францією за рекреаційними ре-сурсами. Назвіть найбільш відомі об’єкти, які приваблюють туристів.
(Один  із  найкращих  районів  приморського  відпочинку  у  світі   —  Французь-ка  Рив’єра  (південно-східне  узбережжя  країни).  Гори  Піренеї  та  особливо  Аль -пи  —  відомі  райони  гірськолижного  спорту,  альпінізму  та  гірського  туризму.
Природні  рекреаційні  об’єкти  доповнюються  величезною  кількістю  рекреацій-них об’єктів антропогенного походження   —  старовинними замками, пам’ятками
архітектури й культури, музеями тощо.)
2)   Ліси займають чверть території країни, але за останні сто років забезпе-ченість цими ресурсами зросла. Як ви вважаєте, завдяки чому це вдалось
зробити?
(За рахунок проведення цілеспрямованої політики заліснення. Найбільш ак-тивно  вона  проводилась  у  піщанистій  місцевості  на  південному  заході  Франції,
яка називається Ланд (один із департаментів регіону Аквітанія). Завдяки цьому
країна не тільки забезпечує власні потреби в деревині, а й виступає її експортером.)
3)   Позначте на контурній карті родовища паливних та рудних корисних ко-палин.
4)   Поясніть, завдяки чому Франція посідає третє місце в Європі за запасами
гідроресурсів.
(Наявність річок Альп, Піренеїв та Центрального масиву.)
3.   НАСЕЛЕННЯ, ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ.
У 1800 р. Франція була найбільшою країною Західної Європи за кількіс-тю  населення.  Однак  уже  в  середині  ХІХ  ст.  народжуваність  стала  знижу-ватися. У наступному столітті країна першою у світі зіштовхнулася з демо-графічними  проблемами  й  почала  проводити  політику,  спрямовану  на  їхнє розв’язання. В останні роки природний приріст трохи збільшився. У 2008 р.
він перевищив 4 ‰.
У національному складі явно переважають французи. Також у країні про-живають бретонці, корсиканці, каталонці, баски. Протягом тривалого часу
Франція приймає іноземну робочу силу, якої зараз налічується понад 4,5 млн
осіб.  Переважають  вихідці  з  Алжиру,  Португалії,  Італії,  Іспанії,  Марокко,
Тунісу.  У  релігійному  складі  найбільше  католиків,  трохи  більша  кількість
мусульман, є представники протестантів.
У  містах  проживають  3/4  населення  країни,  більше  ніж  половина  з  них
живе в агломераціях із населенням понад 100 тис. осіб.
Запитання та завдання
1)   Як ви вважаєте, чому саме Франція першою зіштовхнулася з демографіч-ними проблемами? Завдяки чому країні вдалось поліпшити її і мати більш
високий природний приріст порівняно з більшістю сусідів?
2)   Чим би ви пояснили значну кількість мігрантів із Північної Африки?
3)   Які події в історії Франції визначили релігійний склад її населення?
4)   Порівняйте  розміри  і  значення  столиці  та  інших  великих  міст  Франції
і Німеччини.
(На  відміну  від  сусідньої  Німеччини  у  Франції  серед  міст  явно  виділяється
Париж. У столиці та її передмістях налічується 9,8 млн жителів, що перевищує
16 % населення країни. А ось інші міста значно менші. Порівняно з Німеччиною
серед них не так багато «мільйонерів», по 1,4 млн осіб проживають в агломераціях
Марселя та Ліона.)
4.   ПРОМИСЛОВІСТЬ ФРАНЦІЇ.
Галузевий склад промисловості Франції є типовим для розвинених країн.
Провідне значення відіграють машинобудування та хімічна промисловість.
Проте  у  Франції  експортний  характер  мають  також  харчова  й  швейна  про-мисловість.
Післявоєнний курс керівництва країни сприяв перетворенню національ-ного машинобудування на одне з найпотужніших і найпередовіших у світі.
Рівень розвитку його новітніх галузей  —  авіакосмічної, військової техніки,
електронної  промисловості  —  є  найвищим  у  Європі.  Найбільші  підприєм-ства  авіакосмічної  промисловості  зосереджені  в  Парижі  та  на  півдні  краї-ни  —   у місті Тулуза.
Франція самостійно виробляє обладнання для АЕС. Що стосується побуто-вої техніки, то її вона більше імпортує, ніж експортує, хоча за виробництвом
телевізорів входить до першої десятки країн світу.
Франція  —  потужний  виробник  транспортних  засобів.  Дві  її  автомо -більні  фірми  —  державна  «Рено»  та  акціонерна  «Пежо-Сітроен»  (утворена
об’єднанням  двох  компаній)   —  випускають  за  рік  понад  4  млн  автомобілів
(п’яте місце у світі).
Лідируючі позиції посідає країна за випуском рухомого складу та облад-нання  для  залізниць,  які  у  Франції  є  наукоємною  продукцією.  Саме  фран-цузька  компанія  «Алстом»  створила  перші  швидкісні  пасажирські  поїзди
ТЖВ.
Суднобудування розвинене переважно на заході країни. Воно зараз пере-живає  складні  часи,  хоча  виробництво  високотехнологічних  кораблів  вій-ськового призначення продовжує успішно розвиватися.
—  Чим  би  ви  пояснили  зниження  обсягів  виробництва  у  французькому
суднобудуванні, притаманне багатьом європейським країнам?
Дуже високий рівень розвитку має багатогалузева хімічна промисловість.
За обсягом експорту її продукції Франція посідає четверте місце у світі. Ком-панія  «Мішлен»  —  одна  з  провідних  виробників  гуми  у  світі,  а  парфуми
й косметичні засоби фірм «Крістіан Діор» та «Шанель» є найпрестижнішими.
—  Використовуючи  карти  атласу,  охарактеризуйте  географію  хімічної
промисловості країни.
(Хімічні  виробництва  працюють  майже  в  усіх  районах  Франції.  Але  особли-во  добре  вони  розвинені  в  портах  (Руан,  Гавр),  що  пояснюється  залежністю  від
імпортної сировини. Тонка хімія, парфумерна та фармацевтична промисловість
тяжіють до Парижа. Спеціалізованим центром виробництва парфумів є місто Грас
на півдні Франції.)
Розвитку машинобудування сприяє потужні чорна та кольорова металур-гія, хімічної  —  розвинений паливно-енергетичний комплекс.
Франція має невеликі власні запаси вугілля, нафти й газу. Але її нафтопе-реробна промисловість є однією з найпотужніших у Європі (переробляється
понад  100  млн  тонн  нафти  на  рік).  Її  найбільші  підприємства  зосереджені
в портах Марсель, Гавр, Руан, Бордо, Дюнкерк.
Намагаючись  посилити  власну  енергетичну  незалежність,  Франція  зро-била ставку на ті типи електростанцій, робота яких не залежить від імпорту
сировини, насамперед на АЕС, які виробляють майже 4/5 усієї електроенер -гії країни. Ще 12 % її виробляють ГЕС (Альпи, Центральний масив, Піренеї).
Існуюча структура електроенергетики забезпечує економіку Франції не-дорогою електроенергією, що дозволяє успішно розвивати енергоємні вироб-ництва, наприклад кольорову металургію. Її провідна галузь   —  алюмінієва
(460 тис. тонн металу на рік   —  друге місце в Європі після Норвегії).
— Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте географію чорної ме-талургії.
(Найбільші підприємства цієї галузі працюють у Дюнкерку на півночі Фран-ції, у Фосі поблизу Марселя та в Лотарингії.)
Потужне сільське господарство сприяло розвитку харчової промисловості
Франції. Її провідними галузями є виноробна (друге місце у світі), молочна,
м’ясна (найбільший виробник сиру, масла й м’ясопродуктів у Європі), цукро -ва (перше місце у світі за виробництвом цукру з буряків), кондитерська.
Запитання та завдання
1)   Наведіть приклади продуктів, які завдячують своїми назвами французь-ким містам, провінціям, місцевостям.
(Соус  «Провансаль»,  алкогольні  напої  «Шампанське»,  «Коньяк»,  «Кагор»,
«Божоле», «Кальвадос», сир «Рокфор».)
2)   Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте географію харчової про-мисловості.
(Підприємства харчової промисловості розташовані по всій території країни,
але  найбільше  їх  на  території  найважливіших  сільськогосподарських  районів
Франції   —  рівнин півночі й заходу. Свої особливості має виноробство. Найбіль-ше значення ця галузь має на півдні, в історичній області Лангедок (40 % усього
виробництва).  Молочна  й  м’ясна  промисловість  найкраще  розвинені  на  заході
та в центральній частині країни, рибна   —  на атлантичному узбережжі.)
Експортне  значення  мають  окремі  галузі  легкої  промисловості.  За  ви -робництвом тканин країна посідає третє місце в Європі. Вивозиться значна частина  виробів  швейної  промисловості,  найбільшим  центром  якої  є  Па-риж  —  «всесвітня столиця моди».
Запитання та завдання
1)   Особливістю територіальної структури господарства Франції є домінуван-ня Паризького району, де виробляється 1/3 сільськогосподарської та по-над 40 % промислової продукції, а за товарообігом він перевищує всі інші
райони країни, разом узяті. Чим би ви пояснили таке значення Паризько-го району?
2)   Порівняйте спеціалізацію промисловості Франції та Німеччини.
Галузь промисловості Франція Німеччина
Добувна
Металургія
Електроенергетика
Машинобудування та хімічна
Харчова та легка
Спільні риси
Відмінні риси
Німеччина Велика Британія
5.   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
Розповідь учителя
Франція  —  найбільший  у  Західній  Європі  виробник  сільськогосподар -ської продукції. Ґрунтові й кліматичні умови забезпечують  можливість ви -рощувати різноманітну продукцію від пшениці та різних овочів до винограду
й цитрусових.
Загальна площа сільськогосподарських земель становить понад 30 млн га
(60  %  території),  із  яких  більше  ніж  половина  зайнята  орними  землями.
Головна  зернова  культура  —  пшениця,  у  значних  обсягах  вирощуються
кукурудза,  ячмінь  і  жито.  Найбільші  зернові  господарства  розташовані
в  Паризькому  районі.  Посіви  цукрового  буряку  й  картоплі  сконцентровані
на  Північнофранцузькій  низовині.  Значно  зросли  площі,  зайняті  під  рапс
і соняшник, які йдуть на виробництво олії та корму для худоби.
Виноградники  й  фруктові  сади  зараз  займають  лише  4 %  площ  (понад
1 млн га). Це пов’язане з концентрацією виробництва фруктів у вузькоспеці-алізованих господарствах і ліквідацією частини виноградників, призначених
для виробництва ординарних вин.
Третина сільськогосподарських земель зайнята під багаторічними трава-ми.  Їхнє  основне  завдання  —  забезпечити  кормову  базу  тваринництву.  Ця
галузь  має  переважно  м’ясо-молочний  напрямок.  Найбільше  поголів’я  ве-ликої  рогатої  худоби  в  Бретані  й  Нижній  Нормандії.  Тут  також  розвинені
свинарство й конярство.
Населення багатьох районів узбережжя Атлантичного океану займається
рибальством. Загальний вилов становить близько 800 тис. тонн, переважають
оселедець  і  тріска.  Найважливіші  рибальські  порти:  Булонь-сюр-Мер,  Ла-Рошель, Лор’ян. У Бретані традиційно займаються вирощуванням устриць.
Запитання та завдання
1)   Які чинники сприяли розвитку сільського господарства країни?
2)   Франція  —  найбільший в Європі та другий у світі (після США) експортер
сільськогосподарської  продукції.  Як  ви  вважаєте,  що  поставляє  країна
на світовий ринок? (Зернові культури, виноград, овочі, фрукти.)
3)   Яку сільськогосподарську продукцію країна змушена імпортувати?
4)   Порівняйте  сільське  господарство  Франції  та  України.  Знайдіть  спільні
та відмінні риси.
5)   Порівняйте спеціалізацію рослинництва Франції та Великої Британії. По-ясніть відмінності.
6)   Позначте на контурній карті райони вирощування найважливіших сіль-ськогосподарських культур.
6.   ТРАНСПОРТ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ.
Завдання
Самостійно охарактеризуйте транспортну систему країни, використовую-чи карти атласу та інші джерела інформації (виконується діадами).
Учні приходять до висновку, що країна має густу транспортну мережу. Її
особливість   —  наявність  добре  вираженого  центру  (Париж)  і  автомагістра-лей, залізниць, авіаліній і внутрішніх водних шляхів, що відходять від нього
в різних напрямках.
Перше місце за перевезенням пасажирів посідає автомобільний транспорт.
Основний  напрямок  розвитку  залізниць   —  будівництво  швидкісних  ліній
(без різких поворотів), на яких сучасні потяги здатні набирати швидкість до
320 км/год.
У зовнішній торгівлі великим є значення морського транспорту. Особливо
значними є обсяги ввезеної сировини, наприклад нафти й руд, які приймають
порти Марселя, Гавра й Дюнкерка.
Завдяки своїм розмірам і географічному положенню Франція є важливим
центром повітряного сполучення. Найбільше пасажирів і комерційних рей-сів припадає на столицю.
За обсягом зовнішньої торгівлі Франція посідає п’яте місце у світі. В екс-порті  й  імпорті  країни  переважають  машини,  різне  обладнання,  літаки,
автомобілі,  продукція  хімічної  промисловості.  Найважливіші  торговельні
партнери  —  сусідні Німеччина, Іспанія, Італія, країни Бенілюксу, а також
Велика Британія та США.
Запитання та завдання
1)   Порівняйте транспортну систему Франції та Німеччини. Знайдіть спільні
та відмінні риси.
2)   Поясніть  географію  основних  зовнішньоторговельних  партнерів  Фран-ції.
3)   Надзвукові пасажирські літаки «Конкорд» мали швидкість 2,5 тис. км/год
і долали Атлантику всього за три години (вони виконували дальні рейси
над океаном). Чим би ви пояснили те, що в 2003 р. ці лайнери були зняті
з експлуатації (зверніть увагу на високу вартість перельотів та інші осо-бливості надзвукових літаків)?
4)   Пригадайте  основні  туристичні  потоки  світу,  укажіть,  у  яких  Франція
є приймаючою стороною.
Проблемне запитання
Франція є найбільш відвідуваною країною світу, у той же час вона не на-лежить до безперечних лідерів за прибутками від цієї галузі (за цим показ-ником  попереду  США,  Італії  та  Іспанії).  Поясніть  цей  факт  (зверніть  увагу
на терміни перебування туристів у країні, у першу чергу в Парижі).
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Якими є особливості природних умов країни?
2.   Чим  пояснюється  різноманітність  сільськогосподарської  продукції,  ви -робленої в країні?
3.   Порівняйте географічне положення Франції та Великої Британії. Які пе-реваги має кожна з цих країн?
4.   Франція  імпортує  нафту  із  Саудівської  Аравії,  Ірану,  Великої  Британії,
Норвегії, Росії, Алжиру. Укажіть, якими шляхами та якими видами тран-спорту ця сировина потрапляє на територію Франції.
5.   На швидкісних автотрасах країни (припустима швидкість  —  130 км/год)
обов’язковим є наявність заправок кожні 50 км, бетонна роздільна смуга,
відсутність світлофорів та пішохідних переходів. Поясність необхідність
виконання цих вимог.
Проблемне запитання
У складі Франції є чотири «заморські департаменти»  —  Гваделупа, Мар-тініка (у Вест-Індії), Гвіана (у Південній Америці) та Реюнйон (в Індійському
океані). З урахуванням цих адміністративних одиниць площа країни стано-вить приблизно 640 тис. км
2
  —  більше, ніж України. Чи можна в такому разі
назвати Францію найбільшою за площею європейською державою?
Робота у групах
1.   Учні  об’єднуються  у  чотири-п’ять  команд,  які  мають  здійснити  заочну
мандрівку найбільшими містами Франції. Використовуючи карти атласу
та додаткові джерела інформації, вони заповнюють маршрутні листи.
Назва
міста
Географічне
положення
Галузі спеціалізації
промисловості
Найважливіші тран-спортні магістралі,
та міста, до яких ними
можна дістатись
Культурні
пам’ятки
Париж
Ліон
Марсель
Лілль
Бордо
2.   Використовуючи карти атласу та додаткові джерела інформації, охарак-теризуйте один з економічних районів Франції.
(Паризький район   —  найбільший за площею та найважливіший в економічно -му відношенні. Він включає Іль-де-Франс, Шампань-Арденни, Пікардію, Центр,
Верхню й Нижню Нормандію, Бургундію. Тут найпотужніша обробна промисло-вість, найгустіша транспортна мережа, найвисокопродуктивніше сільське госпо -дарство.
Життя цього району тісно пов’язане зі столицею. Сучасний Париж  —  одне
з  найбільших  міст  світу.  Індустрія  столиці  спеціалізується  на  виробництві
технічно  складних  і  дорогих  виробів  (основну  роль  відіграє  загальне,  тран-спортне  й  точне  машинобудування).  На  Великий  Париж  припадає  більше
половини товарообігу країни. Тут розташовані провідні навчальні заклади,
науково-дослідні й конструкторські установи країни.
У  сільському  господарстві  виділяється  Нижня  Нормандія  —  «молочна
ферма» країни, Шампань відома виробництвом зернових культур і вин, Пі-кардія  —  пшениці й цукрового буряку.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Розкажіть про особливості галузевої структури господарства Франції.
2.   Назвіть  найбільш  характерні  риси  зовнішніх  економічних  зв’язків  
країни.
3.   Знайдіть на карті міста, з якими Париж з’єднаний лініями високошвид-кісного залізничного руху. Якими є особливості цієї мережі?
4.   Щоб зменшити вартість виробництва, французькі підприємства встанови-ли партнерські відносини зі своїми закордонними колегами. Так, програ-ма «Аеробус» здійснюється Францією, Німеччиною, Великою Британією
та  Іспанією.  Чи  може  Україна  використати  цей  досвід  при  виробництві
літаків? Як це зробити?
5.   Місто Безансон  —  найбільший центр виробництва годинників у Франції.
Місцева продукція успішно конкурує в Європі зі знаменитими швейцар-ськими годинниками. Які обставини полегшують таку конкуренцію для
французів?
6.   Президент  Франції  генерал  де  Голль  (1959—1969  рр.),  дуже  побоювався
повторення подій Другої світової війни, тому він докладав значних зусиль,
спрямованих  на  забезпечення  безпеки  країни.  У  жовтні  1945  р.  де  Голль
підписав декрет про створення Комісаріату з атомної енергії (КЕА). Голов-ною метою генерала було створення французького ядерного щита; велике
значення надавалося й забезпеченню енергетичної незалежності країни.
  Використовуючи додаткові джерела знань, підготуйте повідомлення про
діяльність  генерала  де  Голля.  Укажіть  інші  наслідки  Другої  світової  ві-йни, які вплинули як на спеціалізацію промисловості країни, так на від-носини з іншими державами.
7.   Не створюючи в наш час нових АЕС, у Франції розробляють більш небез-печні й продуктивні реактори четвертого покоління. Сьогодні перед фран-цузькими вченими постає нове завдання   —  освоєння термоядерної енер -гії,  що  багато  хто  вважають  головним  засобом  вирішення  енергетичних
проблем  людства.  Саме  у  Франції  домовилися  країни  «великої  вісімки»
побудувати перший термоядерний реактор. Використовуючи мережу Ін-тернет, підготуйте повідомлення про даний проект.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Франція (Французька Республіка). Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід