Італія (Італійська Республіка). Конспект уроку
 

Італія (Італійська Республіка)

Очікувані
результати:
учень  характеризує  географічне  положення  країни,  на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства,  характеризує  галузеву  та  територіальну
структуру промисловості, особливості сільського госпо -дарства,  транспортну  інфраструктуру,  зовнішньоеконо -мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  контурні  карти,  зошит  для
практичних робіт, ілюстрації з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Не багато країн світу мають таку тривалу й цікаву історію, як Італія. Ще
менше  країн  із  такою  історією  є  в  цей  час  високорозвиненими  державами.
Італія  належить  саме  до  таких  країн,  що  з’єднали  велику  історію  й  досяг -нення сучасності.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Що ви знаєте про історію Давнього Риму?
2.   Якими є особливості клімату Південної Європи?
3.   Що ви знаєте про католицьку релігію?
4.   Які італійські товари вам відомі найбільше?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   СКЛАД ТЕРИТОРІЇ ТА ЕГП. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.
Розповідь учителя
Італія складається з кількох частин: а) материкової (приблизно 1/3 тери-торії  країни);  б)  півострівної  (половина  Італії);  в)  острівної  (1/6  території).
Територія країни не компактна, тому ЕГП різних частин Італії суттєво від-різняється.
Запитання та завдання
1)   Самостійно опрацюйте матеріал, у якому розглядаються склад території
Італії, ЕГП, природні умови та ресурси країни. Зробіть висновок.
(Територія Італії витягнута в напрямку з північно-заходу на південний схід,
частину країни  —  острови. Це трохи ускладнює економічні зв’язки й транспорт -не сполучення всередині країни; усередині країни й на кордоні існують незначні
природні бар’єри (гори), але за сучасного розвитку транспортної системи їх лег -ко здолати. Італія має надзвичайно сприятливе приморське положення. Країна
розташована  на  перетині  міжнародних  шляхів  сполучення  (особливо  інтенсив -ний рух міжнародних транспортних потоків у Північній Італії). У найближчому
«оточенні» Італії обстановка досить спокійна, виключення  —  непроста ситуація
на території колишньої Югославії. Сусіди Італії  —  її економічні й військово-по -літичні  союзники;  сусідні  країни  мають  високий  рівень  економічного  розвитку
і ємний ринок. Особливості поверхні Італії та її забезпеченості корисними копа -линами  визначаються  розташуванням  країни  в  межах  поясу  молодих  гір.  Най -більша  рівнина   —  Паданська,  розташована  на  півночі  країни.  Ліси  вкривають
лише п’яту частину території. Кліматичні умови для розвитку сільського госпо -дарства є досить сприятливими (нехолодна зима, довге жарке, іноді посушливе,
літо).  Проблемою  для  Італії  є  погана  забезпеченість  деякими  видами  сировини
та  енергоносіями.  Частина  сировинних  баз  віддалена  від  території  країни;  най -краще країна забезпечена рекреаційними ресурсами.)
2)   Чим би ви пояснили те, що країна має дуже низьку забезпеченість орними
землями  —  близько 0,2 га на одну особу.
(Гірський рельєф та розташування переважно в субтропічному поясі обумови-ли не тільки невелику та середню природну родючість ґрунтів, а й складність їх
розорювання.)
3)   Назвіть найбільш відомі об’єкти, яки приваблюють туристів в Італію.
(Для  організації  літнього  приморського  відпочинку  придатне  практично  все
узбережжя країни. Альпи  —  найбільший у світі район гірського відпочинку. Іта-лія багата як на природні (вулкани, печери дивовижної краси тощо), так й осо -бливо на історико-культурні та архітектурні пам’ятки.)
2.   НАСЕЛЕННЯ ТА МІСТА.
Демографічні показники країни нагадують відповідні характеристики ін-ших розвинених держав. Однак в Італії становище ускладнюється більшою
часткою  населення  старшої  вікової  групи  —  25 %  та  одним  із  найнижчих
у світі показників молодшої вікової групи  —  лише 13,8  %.
У національному складі переважають італійці (98  %). Також у країні про-живають представники інших, в основному сусідніх народів Європи (німці,
словенці,  албанці,  греки,  французи).  У  релігійному  складі  населення  най-більше католиків.
Міське населення Італії становить 67 %, що трохи нижче за середні показ-ники по Західній Європі. Основна частина міського населення зосереджена
в Північній Італії. Тут розташована найбільша міська агломерація  —  Мілан
(із передмістями  —  4,1 млн жителів), а також Турин і Генуя. У Центральній
Італії  розташований  Рим.  У  столиці  налічується  2,7  млн  жителів.  На  Пів -дні розташований Неаполь (із передмістями  —  2,9 млн жителів). Це столиця
Кампанії,  найважливіший  пасажирський  порт,  промисловий  і  культурний
центр.
Запитання та завдання
1)   Чим би ви пояснили, що основна частина міського населення зосереджена
в Північній Італії?
2)   Традиційна італійська родина з великою кількістю дітей у минулому. За-раз народжуваність становить 9—10 ‰. Тільки на Півдні цей показник
трохи вищий. Як ви вважаєте, чому?
3)   Підпишіть на контурній карті найбільші міста країни. Охарактеризуйте
їх  географію  (особливу  увагу  приділіть  положенню  індустріальних  цен-трів півночі   —  Мілану, Туріну та Генуї).
4)   Відомо, що релігія дуже впливає на всі сфери діяльності італійців. Наве-діть приклади, як вона регулювала деякі сторони їхнього сімейного життя.
5)   Порівняйте  географічне  положення  Риму  та  Парижа  на  території  країн
та по відношенню до їх найбільш розвинених районів.
3.   ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ, ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІ
ВІДМІННОСТІ. ПРОМИСЛОВІСТЬ.
Тривалий час Італія відставала від інших головних розвинених країн за об-сягами виробництва. Основними причинами були недостатня сировинна база
й  невеликий  внутрішній  попит.  Від  середини  минулого  століття  почалося
зростання економіки, але й сьогодні за показниками ВВП на душу населення
Італія дещо відстає від більшості своїх сусідів.
— Як ви вважаєте, чому Італія відстає від Франції, Німеччини та Швей-царії за показниками ВВП на душу населення?
У межах Італії виділяють більш розвинену промислову Північ і відносно
відсталий Південь. За структурою господарства Північ нагадує Центральну
Європу, а Південь має спільні риси з деякими середземноморськими країна-ми  (Португалія,  Греція).  Тут  частка  сільського  господарства  значно  вища,
ніж на Півночі.
Головні особливості італійської промисловості: порівняно велике значен-ня  легкої  та  харчової  промисловості;  невеликі  обсяги  видобутку  корисних
копалин і, як наслідок, велика залежність від імпортної сировини; недостат-ня спеціалізація на виробництві наукоємної продукції; досить значний дер-жавний сектор.
— За допомогою карт атласу визначте найбільш характерні риси географії
промисловості країни.
(Для  розміщення  промисловості  характерна  велика  нерівномірність.  Біль -шість виробничих потужностей розташовані на Півночі, де особливо виділяється
«промисловий трикутник» Мілан—Турин—Генуя, який можна порівняти з най -розвиненішими промисловими районами світу.)
Забезпеченість  Італії  власними  енергоносіями  становить  шосту  частину
від  потреб.  Головним  паливним  ресурсом  є  природний  газ.  Його  видобуток
ведеться в долині річки По та на Півдні. На Сицилії та поблизу Мілана є не-великі родовища нафти.
Більшість електроенергії виробляється на ТЕС. Відносно великою є частка
гідроелектростанцій   —  16 % і геотермальних станцій  —  понад 2  %.
Італійські металурги виплавляють 27 млн тонн сталі на рік. Галузь пра-цює на імпортній сировині й паливі, тому найбільші комбінати розташовані
на узбережжі (Генуя, Неаполь, Таранто). Поблизу великих машинобудівних
центрів (Мілан, Турин) діють підприємства переробної металургії.
Машинобудування  —  найважливіша галузь промисловості (30 % промис-лового виробництва). Особливість машинобудування країни   —  спеціалізація
на виробництві товарів переважно середнього рівня складності. У транспорт-ному  машинобудуванні  панівне  становище  посідає  Фіат  (Фабрика  італій-ських автомобілів у Турині). Цей багатогалузевий концерн виробляє легкові
автомобілі «Фіат», вантажні автомобілі й автобуси «Івеко», рухомий склад
для залізниць, міський електротранспорт.
Світове значення має виробництво побутової електротехніки. Кожний два-надцятий  холодильник  світу  й  кожна  восьма  пральна  машина  виготовлені
в Італії.
Із новітніх галузей представлені авіаційне машинобудування (Турин, Не-аполь) та електронна промисловість (переважно на Півдні).
Хімічна  промисловість  в  Італії  має  велике  значення  і  є  другою  експорт-ною  галуззю  після  машинобудування.  Її  спеціалізація   —  нафтохімія  та  хі-мія органічного синтезу. Найбільше значення має виробництво синтетичних
волокон, пластмас, автомобільних шин, фармацевтичних препаратів. Італія
має одну з найпотужніших у світі нафтопереробку (заводи цієї галузі можуть
переробляти понад 200 млн тонн нафти на рік, але ніколи не були заванта-жені повністю). Домінує в галузі один із найбільших хімічних концернів сві-ту  —  «Монтедісон».
Італія   —  великий виробник споживчих товарів: бавовняних тканин, взут -тя, одягу, меблів. Найбільше підприємств легкої промисловості зосереджено
на  Півночі.  Найважливіше  значення  мають  текстильна,  швейна  й  взуттєва
галузі.
Найбільші  підприємства  легкої  промисловості  працюють  на  північному
заході  країни   —  у  Ломбардії  та  П’ємонті.  Країна  —  провідний  експортер
одягу і взуття в Європі та світі. Далеко за межами Італії відомі фірми «Доль-че й Габбана», «Ніна Річчі».
Харчова промисловість посідає третє місце серед галузей обробної промис-ловості. Найбільше виробляється молочної продукції (у тому числі різнома-нітні сири), кондитерських і м’ясних виробів, овочевих і фруктових консер-вів, макаронів, виноградних вин, маслинової олії.
Запитання та завдання
1)   Розкажіть про найбільш відомі види продукції італійського машинобуду-вання.
2)   Чому італійська електроенергія вважається дуже дорогою?
(Більше 75% електроенергії виробляється на ТЕС, які майже не забезпечені
власним паливом.)
3)   Що є характерним для географії чорної металургії?
4)   Позначте на контурній карті найбільші центри хімічної та нафтоперероб-ної промисловості. Охарактеризуйте географію цих галузей.
5)   Уряд не раз уживав заходыв для подолання відсталості Південної Італії.
Після Другої світової війни тут були побудовані металургійний комбінат
(Таранто),  кілька  нафтохімічних  комбінатів,  атомні  електростанції,  але
це лише незначно підвищило рівень промислового розвитку Півдня. По-тім основна увага була приділена виробничій інфраструктурі (дороги, лінії
електропередач) і будівництву підприємств важкої промисловості навколо
Неаполя,  Таранто  й  Бриндізі.  Така  стратегія  теж  виявилася  неефектив-ною, оскільки в ряді випадків вона призвела до створення «храмів у пус-телі» (побудованих, але не введених у дію підприємств). Зараз найбільше
значення  має  розвиток  невеликих  підприємств,  що  виробляють  трудо -місткі  види  продукції  (легка,  харчова  промисловість,  складальні  вироб-ництва). Як ви вважаєте, чому значна частина заходів уряду виявлялась
неефективною?
4.   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
За  врожайністю  сільськогосподарських  культур  і  продуктивністю  худо-би  Італія  відстає  від  багатьох  західноєвропейських  країн.  Це  пояснюється
значною  часткою  дрібних,  як  правило,  сімейних,  господарств  із  відсталою
агротехнікою.
На відміну від більшості розвинених країн, в Італії лідером галузі є рос-линництво.  Головними  продовольчими  культурами  є  пшениця,  кукурудза та  рис.  На  гірських  схилах  і  в  долинах  вирощують  жито  й  овес.  Основна
технічна  культура  —  цукровий  буряк,  також  вирощується  соя,  бавовник,
льон.
Італію  можна  назвати  «головним  городом  Європи».  Щорічно  тут  збира-ють понад 12 млн тонн різноманітних овочів. Більше ніж половина припадає
на томати, також вирощують капусту, цибулю, салат, артишок, спаржу. З ін -ших культур найбільше значення мають виноград і маслини.
Найбільш продуктивні сільськогосподарські землі розташовані на Падан-ській  рівнині  в  басейні  річки  По.  Тут  переважає  інтенсивне  рослинництво
й продуктивне тваринництво молочно-м’ясного напрямку (розведення вели-кої рогатої худоби).
Особливістю  сільського  господарства  Італії  є  те,  що  експортні  культури
(овочі,  виноград,  цитрусові,  яблука,  маслини)  вирощуються  в  основному
в  більш  відсталих  середній  і  південній  частинах  Італії.  Північ  же,  де  сіль-ське господарство є більш інтенсивним і має вищий рівень розвитку, працює
переважно на внутрішній ринок.
Італія   —  третій у Західній Європі виробник м’яса, однак власні потреби
покриваються тільки на 2/3, інше імпортується.
Запитання та завдання
1)   Чим пояснюється те, що Італія відстає від багатьох західноєвропейських
країн за врожайністю сільськогосподарських культур та продуктивністю
худоби?
2)   Назвіть найбільш характерні риси рослинництва Італії.
3)   Як  ви  вважаєте,  чому  експортні  культури  в  основному  вирощуються
в більш відсталих частинах Італії?
4)   Італія має протяжну берегову лінії, але рівень розвитку рибальства в кра-їні  значно  менший,  ніж  у  Великій  Британії  чи  Франції.  Поясніть  цей
факт.
5)   Наведіть приклади видів сільськогосподарської продукції, яка ввозиться
в Італію з-за кордону? Поясніть, із чим це пов’язано.
5.   ТРАНСПОРТ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ.
У зв’язку з витягнутістю країни з півночі на південь мережа автомобіль-них доріг і залізниць Італії найбільш розвинена в меридіональному напрям-ку. Широтних магістралей недостатньо, особливо на Півдні, де густота тран-спортної мережі значно менша, ніж на Півночі.
У  внутрішніх  перевезеннях  основну  роль  відіграє  автомобільний  тран-спорт. Головна транспортна вісь країни  —  «Автострада Сонця», що з’єднує
Турин,  Мілан,  Флоренцію,  Рим,  Неаполь  та  йде  в  Калабрію  і  на  Сицилію.
У  міжнародних  перевезеннях  основне  навантаження  припадає  на  дороги,
прокладені в Альпах.
Найбільші  промислові  міста  Італії  зв’язує  залізничне  сполучення.  Так,
між Римом і Міланом, Генуєю, Венецією, Неаполем курсують швидкісні по-їзди.
Важливим засобом пересування є повітряний транспорт. Особливо широ-ко авіація використовується для зв’язку з островами і в міжнародних сполу-ченнях. Найбільші аеропорти країни розташовані в Римі (Леонардо да Вінчі),
Мілані й Неаполі.
У  зовнішніх  перевезеннях  переважає  морський  транспорт.  Флот  Іта-лії  перевищує  450  кораблів,  із  яких  найбільше  танкерів.  Між  материком
185
та островами Сицилія і Сардинія налагоджені поромні переправи. Найбільші
порти країни  —  Генуя, Трієст, Неаполь. У їхньому вантажообігу переважає
нафта й інша мінеральна сировина.
Зовнішні економічні зв’язки Італії постійно розширюються, зростає їхнє
значення  для  господарства.  Образ  країни  на  світовому  ринку  визначає  ви-везення  автомобілів,  оргтехніки,  побутової  електротехніки,  труб,  тканин,
одягу, взуття, а також хімічних товарів і продуктів харчування. Найбільше
італійських товарів купують країни   —  члени ЄС і США. В імпорті великою
є частка енергоносіїв (головним чином нафти й природного газу), більш ва -гомою, ніж в експорті, є роль інших видів мінеральної сировини. Імпорт гео -графічно більш різноманітний, але все-таки більше ніж половина припадає
на країни ЄС.
Значні доходи приносить туризм. Італію щорічно відвідують понад 50 млн
іноземних туристів (переважно німці, французи та американці США).
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Розкажіть про галузеву структуру господарства країни.
2.   Чим пояснюється географія найбільших портів Італії та їх спеціалізація?
3.   Охарактеризуйте зовнішні економічні зв’язки країни.
4.   Які чинники сприяли розвитку промисловості саме на Півночі Італії?
5.   Франція та Італія по-різному підійшли до розвитку атомної енергетики.
Знайдіть позитивні й негативні аспекти в підходах уряду Італії.
6.   Нанесіть на контурну карту «Автостраду Сонця», позначте міста, якими
вона проходить. Поясніть її значення для транспортної мережі країни.
Робота у групах
Використовуючи карти атласу та додаткові джерела інформації, заповніть
таблицю «Територіальні відмінності господарства Італії».
Галузь госпо-дарства, ви-робництва
Північ Італії  Південь Італії
Про  мисло -вість
Розміщено більше ніж 60 %
промислового виробництва.
Причому понад 40  % промисло-вості зосереджено в зоні «про-мислового трикутника» Мілан—
Турин—Генуя.
Основну роль відіграють пе-редові галузі  —  електроніка,
електротехніка, транспортне
машинобудування, обладнання
для легкої, харчової й полігра-фічної промисловості, тонка
хімія. Велике значення має
електроенергетика, металургія.
Тут працюють найбільш відомі
фірми з виробництва швейних
і трикотажних виробів, італій -ського взуття
Виробляється менш ніж 20 %
промислової продукції. Тут ство-рювалися «полюси тяжіння про-мисловості», були побудовані на-фтохімічні заводи й автомобільний
завод «Фіат». Потім основна увага
була приділена виробничій інфра-структурі й будівництву підпри-ємств важкої промисловості.
Зараз найбільше значення при -діляється розвитку невеликих
підприємств різного профілю, що
орієнтуються на виробництві тру -домістких видів продукції (легка,
харчова промисловість, складаль-ні виробництва)
Галузь госпо-дарства, ви-робництва
Північ Італії  Південь Італії
Сільське
госпо  дарство
Переважають великі капіталіс-тичні господарства з інтенсив-ним рослинництвом і тварин -ництвом. Вирощується основна
частина зерна, цукрового буря -ку, а також овочів і фруктів по -мірних широт. У тваринництві
переважає молочне скотарство,
свинарство й птахівництво
Переважають колишні латифун-дії, які розділені між дрібними
орендарями. Сільськогосподарське
виробництво має більш низьку
рентабельність. Вирощують пше -ницю твердих сортів (для виробни-цтва макаронів), виноград, овочі,
яблука, маслини, субтропічні
культури. У тваринництві пере-важає розведення дрібної рогатої
худоби (вівці, кози)
Транс  порт Найбільше значення має автомо-більний транспорт, велика роль
залізничного й трубопровідного
транспорту. Тут густа тран -спортна мережа й найбільші
транспортні вузли
Найбільше значення має авто-мобільний транспорт, велика
роль морського транспорту.
Транспортна мережа менш густа
Практична робота 3. Порівняльна характеристика промисловості
ФРН і Франції, Великої Британії та Італії (за вибором).
Складіть  порівняльну  характеристику  промисловості  двох  розвинених
країн Європи.
План характеристики
1.   Галузева структура промисловості й чинники, що визначили її особливості.
2.   Видобувна промисловість. Рівень забезпеченості корисними копалинами,
географія основних районів їх видобутку. Залежність від закордонних по-ставок паливних і рудних корисних копалин.
3.   Електроенергетика.  Основні  види  електростанцій,  їхня  роль  у  виробни-цтві електроенергії та особливості географії.
4.   Чорна  й  кольорова  металургія.  Особливості  географії  комплексу.  Зміни
в темпах розвитку й розміщенні найбільших підприємств за останні деся-тиліття.
5.   Машинобудування.  Значення  й  рівень  розвитку  основних  галузей,  види
виробленої  продукції  й  найбільші  центри.  Експортний  потенціал  маши-нобудування.
6.   Хімічна  промисловість.  Значення,  найважливіші  види  продукції  й  гео -графія  основних  галузей  хімічної  промисловості.  Експортний  потенціал
галузі.
7.   Значення й географія легкої й харчової промисловості.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Охарактеризуйте економіко-географічне положення Італії.
2.   Якими є особливості сільського господарства Італії?
3.   Охарактеризуйте галузеву структуру промисловості країни.
4.   Чим пояснюються особливості транспортної мережі Італії?
Закінчення таблиці
5.   Складіть проспект для туристів, які подорожують маршрутом (на вибір):
а) Мілан—Кремона—Венеція—Доломітові Альпи; б) Рим—Неаполь—Ка-прі—Сицилія; в) Турин—Піза—Віареджо—Флоренція.
6.   Спробуйте пояснити, чому рослинництво в Італії все ще є провідною галуз-зю сільського господарства.
7.   В Італії існує політична партія, яка виступає за створення незалежної дер-жави Транспаданії. Як ви гадаєте, чим викликані такі прагнення? Спро-буйте за допомогою карти назвати області Італії, які, за задумом політи-ків, мали б увійти до складу новоутвореної держави.
8.   У транспортному машинобудуванні Італії провідне місце займає «Фіат».
Цей  багатогалузевий  концерн  випускає  легкові  автомобілі  «Фіат»,  ван -тажні автомобілі й автобуси «Івеко», рухомий склад для залізниць, місь-кий електротранспорт, а також контролює виробництво автомобілів «Аль-фа-Ромео»,  «Ланчія»,  «Феррарі»,  «Мазераті».  Використовуючи  мережу
Інтернет, підготуйте повідомлення про багатогалузевий концерн «Фіат».
Держави-сусіди України

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Італія (Італійська Республіка). Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід