Харчова промисловість. Конспект уроку
 

Харчова     промисловість

  Очікувані  учень      називає      галузі      харчової     промисловості;     пояс-нює      чинники      їх      розміщення;     характеризує     роль     галузі     
у     формуванні     експортного     потенціалу     країни     та     задо-воленні      життєвих     потреб     населення;     показує      на     карті    
найбільші     центри    та    підприємства    харчової    промисло -вості.
  Тип уроку:     комбінований.
  Обладнання:     підручник,     атлас,     карта     «Харчова    промисловість»,     ста -тистичні     дані     розвитку    галузі,    тестові    завдання.
 Опорні поняття:     харчова      промисловість;     борошномельно-круп’яна,     
хлібопекарська,      макаронна,     кондитерська,      цукрова,    
олійно-жирова,     консервна,     молочна,     м’ясна,     рибна     
промисловість.
  Географічна     Київ,      Харків,     Дніпропетровськ,     Донецьк,     Одеса,     Львів,     
Полтава,    Херсон.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Харчова  промисловість  охоплює  виробництва,  які  займаються  пере-робкою продовольчої сировини та забезпеченням населення продуктами
харчування. За обсягами виробництва вона поступається лише металур-гійному комплексу, даючи майже п’яту частину промислової продукції.
Розміщення підприємств галузі обумовили різноманітність сировини та
наявність споживачів у різних районах країни. Але в одних містах вони
забезпечують потреби місцевого населення, а в інших — спеціалізуються
на продукції, яку постачають в інші райони України, а також за її межі.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які продукти харчування виробляють із молока? Які з них ви най-частіше вживаєте?
2)   Які хлібобулочні вироби ви знаєте?
3)   Які продукти харчування виробляють із м’яса?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Галузевий     склад      і     чинники      розміщення      підприємств     харчової     про -мисловості.
Харчова  промисловість  охоплює  виробництва,  що  займаються  пере -робкою  продовольчої  сировини  та  забезпеченням  населення  продуктами
результати:
номенклатура:
харчування.  За  обсягами  виробництва  вона  поступається  лише  металур-гійному комплексу, даючи майже 19 % промислової продукції. Харчова
промисловість тісно пов’язана із сільським господарством, тому що одер-жує  від  нього  зерно,  картоплю,  цукровий  буряк,  овочі,  молоко,  м’ясо  та
іншу сировину, а постачає комбікорми та відходи.
Особливості  виробництва,  можливості  зберігання  та  транспортуван-ня  сировини  й  готової  продукції  зумовлюють  те,  що  визначальну  роль
для розміщення підприємств галузі мають сировинний і споживчий чин -ники.  Одна  група  галузей  тяжіє  до  джерел  сировини  (цукрова,  олійно-жирова, виноробна, круп’яна, консервна, рибна). Це зумовлено тим, що
вони використовують сировину, яка швидко псується або споживається
у  великій  кількості.  Так,  найбільші  підприємства  з  виробництва  соків
розташовані на півдні України.
Інша група галузей (хлібопекарська, кондитерська, макаронна) орієн-тується на споживача — населення, і тому розміщується в містах. У цих
виробництвах  продукція  малотранспортабельна  або  витрати  на  переве -зення готової продукції більші, ніж на транспортування сировини. Є га -лузі, які мають подвійну орієнтацію на сировину й на споживача, напри-клад борошномельна, окремі виробництва молочної та м’ясної галузей.
У  цілому  розміщення  підприємств  харчової  промисловості  визна -чається спеціалізацією сільського господарства (джерела сировини), роз -міщенням населення (споживач), характеристиками сировини й готової
продукції  (терміни  зберігання),  а  також  можливостями  їхнього  транс-портування.
Різноманітність сировини та наявність споживача зумовили розміщення
підприємств  галузі  в  різних  районах  країни.  Але  в  одних  місцях  вони  за-безпечують потреби місцевого населення, а в інших — спеціалізуються на
продукції, яку поставляють і в інші райони України, а також за її межі.
Запитання
1)   Із  якою  галуззю  господарства  тісно  пов’язана  харчова  про-мисловість? Чому?
2)   Які чинники мають вирішальне значення для розміщення підпри-ємств харчової промисловості? Чим би ви це пояснили?
2.     Географія    розміщення     основних    галузей     харчової    промисловості.
Теоретичні відомості
Найважливіша  галузь  не  тільки  харчової  промисловості,  але  всього  гос-подарства України — борошномельно-круп’яна. Вона поєднує виробництво
борошна (борошномельна) і різних круп (круп’яна). Підприємства галузі роз -міщуються як у районах вирощування зернових культур, так і поблизу спо-живача. Найбільші з них працюють у Києві й Київській області, Харківсь-кій,  Дніпропетровській,  Черкаській  областях,  Одесі,  Миколаєві,  Львові,
Тернополі. Продукцію галузі використовують у хлібопекарській, макаронній
і  кондитерській  промисловості.  Макаронна  промисловість  також  тяжіє  до
споживача,  оскільки  макаронні  вироби  малотранспортабельні.  Найбільші
підприємства галузі розташовані в містах-мільйонерах: Києві, Харкові, До-нецьку, Одесі, Дніпропетровську.
На  споживача  орієнтується  й  кондитерська  промисловість.  Багато  видів
її  продукції  мають  обмежений  термін  зберігання.  Найбільші  підприємства
(компанії) кондитерської промисловості розташовані у великих містах: Хар -ківська кондитерська фабрика, «Київ-Конті» (Донецьк), кондитерська ком-панія «АВК» (чотири кондитерські фабрики в Донецьку, Луганську й Мука-чевому), кондитерська корпорація «Рошен» (включає Київську, Вінницьку,
Маріупольську й Кременчуцьку кондитерські фабрики).
Одна з найстаріших галузей господарства — цукрова промисловість. Біль-шість  цукрових  заводів  зосереджені  в  районах  збору  цукрового  буряку  (Він-ницька,  Київська,  Полтавська,  Кіровоградська,  Черкаська,  Хмельницька,
Харківська, Тернопільська області). Це пов’язане з тим, що для виробництва
однієї тонни цукру потрібно сім тонн буряку. До потужних підприємств цук-рової  промисловості  належать  Лохвицький  цукровий  комбінат  (Полтавська
область), Орільський цукровий завод (Полтавська область), Куп’янський цук-ровий комбінат (Харківська область), Долинський і Добровеличківський цук-ровий завод (Кіровоградська область), Деражнянський цукровий завод (Хмель -ницька область), Кременецький цукровий завод (Тернопільська область).
На цукрових комбінатах виникають суміжні виробництва, які працюють
на відходах (дефектний цукор, патока) і виробляють спирт, лимонну кисло-ту, кормові дріжджі.
Олійно-жирова галузь включає підприємства, які виробляють олію, мар-гарин, мило. Виробництво олії зазвичай розташовується поблизу сировини,
тому  що  на  виробництво  1  т  олії  витрачається  від  3  до  8  т  насіння  олійних
культур  (в  основному  соняшнику).  Найбільші  виробники  соняшникової
олії:  Дніпропетровський  олійно-екстракційний  завод  (торговельна  марка
«Олейна»), Пологівський олійно-екстракційний завод (Запорізька область),
Слов’янський  олійно-жировий  комбінат,  Одеський  олійно-жировий  комбі-нат,  підприємство  «Кіровоградолія»,  Полтавський  олійно-екстракційний
завод,  Міловський  завод  рафінованих  олій  «Стрілецький  степ».  Більшість
підприємств  одержують  олію  екстракційним  способом.  Відходи  виробниц-тва, передусім макуха, використовуються у тваринництві.
Соняшникова олія необхідна не тільки для виготовлення маргарину й ми-ла, але й консервів, майонезу, оліфи. Маргарин і майонез виробляють у До-нецьку, Харкові, Запоріжжі, Києві, Львові та інших містах.
Найбільше плодоовочевих консервів виробляють на півдні країни, поблизу
із сировиною. До потужних підприємств, зокрема, належать: Херсонський,
Ізмаїльський, Одеський, Вінницький і Сімферопольський консервні заводи.
Промисловою переробкою молока (молочна промисловість) в Україні зай-нято понад 300 підприємств, серед яких основну роль відіграють середні та
великі.  Територіальна  структура  галузі  відображає  її  залежність  від  кіль-кості  та  якості  сировини  (молока)  й  розміщення  населення.  Так,  підпри-ємства з виробництва тваринного масла, твердих сирів, молочних консервів
і сухого молока здебільшого розміщені в районах розвиненого молочного тва-
ринництва.  Заводи  з  виробництва  тваринного  масла  працюють  у  Вінниць-кій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській і Черкаській областях.
Найбільші  сироробні  заводи:  Новгород-Сіверський  (Чернігівська  область),
Шосткінський  (Сумська  область),  Дубнівський  (Рівненська  область),  Горо-денківський  (Івано-Франківська  область),  Старосамбірський  (Львівська  об-ласть), Великобурлуцький (Харківська область).
Молочні консерви виготовляють Куп’янський (Харківська область), Пер-вомайський (Миколаївська область), Гніванський (Вінницька область), Лу-бенський (Полтавська область) заводи. Потужні підприємства з виробництва
продукції з незбираного молока (сир, сметана, кефір, вершки, ряжанка, йо-гурт) розміщені в містах. Серед них: Харківський молочний комбінат (тор -говельна марка «Ромол»), завод «Галактон» (Київ) і Кременчуцький молоко -завод  (торговельна  марка  «Галактон»),  Миколаївський  молочний  комбінат
(торговельна марка «President»), Павлоградський молочний комбінат (торго -вельна марка «Фанні»), «Білосвіт—Умань» (торговельні марки «Лактонія»,
«Білосвіт»).  Компанією  «Білосвіт—Умань».  Павлоградським  і  Миколаїв-
ським молочними комбінатами володіє французька група Lactalis.
Великі підприємства м’ясної промисловості — м’ясокомбінати — працю-ють  у  великих  містах  і  в  районах  розвиненого  тваринництва.  У  них  поєд-нується забій худоби, її первинна й вторинна переробка, виробництво м’яса
різних видів, м’ясних напівфабрикатів, ковбас, м’ясних консервів, тварин-них жирів. Потужні м’ясокомбінати розташовані в Києві, Полтаві, Харкові,
Вінниці, Одесі, Черкасах, Донецьку, Дніпропетровську. Останнім часом си-ровинна база галузі розширювалася за рахунок розвитку птахівництва.
Рибна промисловість охоплює засолювання, коптіння, в’ялення морської
та річкової риби; виробництво консервів, рибного борошна, напівфабрикатів.
Найбільші виробничі потужності галузі зосереджені на комбінатах, розташо-ваних  у  портових  містах;  частина  сировини  переробляється  безпосередньо
в морі на плавучих рибоконсервних заводах.
В Україні працює чотири рибопромислових об’єднання: Севастопольське
(найбільші  підприємства  —  у  Севастополі,  Євпаторії,  Ялті),  Чорноморське
(Одеса,  Ізмаїл,  Очаків,  Вилкове,  Херсон),  Північно-Азовське  (Маріуполь,
Бердянськ, Генічеськ) та Керченське. Одним із найбільших підприємств га-лузі  є  Південна  мануфактура  «Пролив»  (колишній  Керченський  рибокон-сервний завод «Пролив»). Вона спеціалізується на випуску рибних консервів
у томатному соусі, натуральних, натуральних із додаванням олії, шпротних
і м’ясних паштетів. Крім того, випускає морожену рибу, рибу холодного коп-чення, м’ясо мідій.
У цілому найбільші обсяги виробництва продуктів харчування характер-ні  для  міста  Києва,  Харківської,  Донецької,  Дніпропетровської,  Одеської
та  Київської  областей.  Частина  продукції  харчової  промисловості  постав-ляється в інші країни, у першу чергу це стосується соняшникової олії, кон-дитерських виробів, овочевих консервів, низки видів продукції молочної та
м’ясної промисловості.
Запитання та завдання
1)   Розкажіть про особливості розміщення підприємств цукрової про-мисловості.
2)   Яка різниця існує в розміщенні різних виробництв молочної про-мисловості?
3)   Заповніть таблицю «Харчова промисловість».
Галузь Чинники розміщення  Види продукції  Особливості географії
3.     Проблеми    та    перспективи    розвитку    харчової    промисловості.
Для подальшого розвитку харчової промисловості необхідна модерні-зація виробництва та підвищення рівня механізації. Гостро постає питан -ня підвищення продуктивності праці, що приблизно вдвічі нижча, ніж
на підприємствах розвинених країн.
Пріоритетними завданнями галузі є розширення асортименту харчових
продуктів,  покращення  поживних  і  смакових  властивостей;  виробництво
лікувально-профілактичних продуктів і продуктів швидкого приготування;
упровадження системи контролю за якістю продовольчих товарів, широке
використання безвідходних технологій; зменшення використання консер -вантів та шкідливих для здоров’я добавок, розширення експорту продоволь -чих товарів глибокої переробки.
В Україні є необхідна сировина й трудові ресурси для створення галузі,
спроможної задовольнити внутрішні потреби в продовольстві та забезпечи -ти валютні надходження від його реалізації в інших країнах.
Проблемні запитання
1)   Із чим пов’язані проблеми харчової промисловості? Які є можливі
шляхи їх розв’язання?
2)   У виробництві харчових продуктів темпи зниження промислової
продукції за січень-лютий 2009 р. були одними з найменших у  про -мисловості,  а  з  виробництва  олії,  жирів,  борошна  та  круп’яної
промисловості показники січня-лютого 2008 р. було перевищено.
Чим би ви пояснили такі результати?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Які чинники мають вирішальне значення для розміщення підпри-ємств харчової промисловості? Чим би ви це пояснили?
2)   Яка різниця існує в розміщенні різних виробництв молочної про-мисловості?
3)   Чому для харчової промисловості велике значення мають харак-теристики сировини й готової продукції?
4)   Доповніть таблицю, указавши галузі харчової промисловості, які
переважно використовують рослинну або тваринну сировину.
Переважно рослинна сировина  Переважно тваринна сировина
Борошномельна, цукрова М’ясна
Географічний міні-турнір
Клас  об’єднується  у  дві  команди:  одна  —  працівники  молочної  про-мисловості, інша — м’ясної.
П е р ш и й   т у р .  Представники команд повинні назвати якомога біль-ше видів продукції своєї галузі.
Д р у г и й   т у р .   Команди  повинні  описати  особливості  виробництва
одного з видів продукції.
Т р е т і й   т у р .   Представники  команд  розповідають  про  склад  та  по-живні якості одного з видів молочної та м’ясної продукції (бажано вико-ристовувати зразки).
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)  Які  в  Україні  є  передумови  для  того,  щоб  харчова  промисловість
стала високорозвиненою галуззю?
2)  Знайдіть  на  карті  найближчі  до  вашої  місцевості  великі  центри
харчової промисловості. Визначте спеціалізацію їх підприємств, назвіть
знайомі вам види продукції. Як ви вважаєте, яку сировину вони викорис -товують і звідки одержують?
3) Серед основних напрямків подальшого розвитку молочної промисло-вості є такі: упровадження комплексної переробки сировини, збільшення
виробництва продукції з малим умістом жиру, збагаченої білком і вітамі -нами. Обґрунтуйте необхідність розв’язання цих завдань.
4) Проведіть дослідження свого раціону за таким планом: а) які продук-ти ви споживаєте, б) які галузі та підприємства їх виробляють, в) якими є
їх поживні та смакові якості. Використовуючи знання з біології, проаналі -зуйте, наскільки ваш раціон відповідає науково обґрунтованим нормам.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Харчова промисловість. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід