Країни Європи. Загальний огляд. Конспект уроку
 

Тема. Країни Європи. Загальний огляд

Очікувані
результати:
учень  називає  склад  регіону,  характеризує  особливості
розміщення та формування його населення, урбанізаційні
процеси, обґрунтовує галузеву структуру господарства,
складає комплексну економіко-географічну характерис -тику країн регіону, робить висновки про причини високо -го індустріального розвитку країн Західної Європи.
Тип уроку: вивчення нового уроку.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  контурні  карти,  ілюстрації
з краєвидами різних регіонів (країн) Європи.
Опорні
поняття:
склад регіону, населення, урбанізаційні процеси, галузе -ва структура господарства.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Європа  розташована  на  заході  Євразії  та  займає  приблизно  п’яту  її  час-тину. Ви вже знаєте, що в цій частині світу виділяють Західну, Центральну
та Східну Європу. Кожний із цих регіонів має свої специфічні риси в геогра-фічному положенні, природних умовах і ресурсах, розвитку господарства.
Найбільш  високий  рівень  розвитку  має  Західна  Європа  —  це  один  із  го-ловних  центрів  світового  господарства.  Регіон  складається  з  25  країн,  які
відрізняються  одна  від  одної  за  площею,  кількістю  населення,  державним
устроєм. У той самий час, більшість держав належать до розвинених.
Центральна Європа включає 18 постсоціалістичних держав. Для більшос-ті з них характерний середній рівень економічного розвитку, складна демо-графічна ситуація, подібність в галузевій структурі господарства.
Східна Європа   —  це європейська частина Росії. Ряд дослідників відносять
до неї також Білорусь та Україну.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   У яких кліматичних поясах розташована Європа?
2.   До якого типу країн належать найбільші країни Західної Європи?
3.   Якими є особливості демографічної ситуації в європейських країнах?
4.   Чим  пояснюється  високий  рівень  і  невисокі  сучасні  темпи  урбанізації
в розвинених країнах?
5.   Як НТР вплинула на галузеву структуру господарства?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ.
Європа  розташована  в  середній  частині  материкової  Північної  півкулі.
Її  площа  становить  близько  10  млн  км
2
.  Найближчий  материк   —  Африка.
У районі Гібралтарської протоки відстань до неї становить 15—20 км. Разом
із Дарданеллами й Босфором ця протока є найважливішим вузлом військово-транспортного контролю в цьому регіоні.
— Використовуючи атласи, охарактеризуйте географічне положення Єв-ропи (завдання виконується діадами).
Десятикласники мають дійти висновку, що географічне положення Євро-пи характеризується такими рисами: основна частина території розташована
в помірному поясі; має надзвичайно сприятливе приморське положення (крім
окремих районів її східної частини); розташована на перетині міжнародних
шляхів  сполучення;  в  останні  роки  міждержавні  відносини  всередині  регі-ону  покращилися,  це  пов’язано  з  розпадом  світової  соціалістичної  системи
(при цьому можна відзначити як тактичні втрати   —  вогнища напруженості
на території колишнього СРСР та Югославії, так і стратегічні надбання  —  за -кінчення протистояння між Заходом і Сходом); регіон можна назвати «про-атлантичним»  (понад  20  країн  входять  до  складу  НАТО,  більшість  інших
співпрацюють  із  цією  військово-політичною  організацією);  сусідні  регіони
мають нижчий рівень економічного розвитку, але володіють значними при-родними ресурсами.
Загальна площа земельного фонду Європи становить близько 10 млн км
2
,
або  1000  млн  га.  На  одного  європейця  припадає  приблизно  1,5  га  землі,  це
значно  більше,  ніж  в  Азії,  але  набагато  менше,  ніж  у  Північній  Америці.
Близько половини земель належать до сільськогосподарських угідь.
Лісистість Європи перевищує 30  %. Вона є особливо великою в північній
її частині. Найкраще лісовими ресурсами забезпечена європейська частина
Росії, Фінляндія та Швеція.
У Європі простежується закономірне зменшення річкового стоку із заходу
на схід і з півночі на південь. Річками й озерами природа щедро нагородила
Північну Європу, а також окремі райони Східної Європи.
Запитання та завдання
1)   Використовуючи  атласи,  охарактеризуйте  забезпеченість  Європи  міне -ральними ресурсами (завдання виконується діадами).
(Мінеральні ресурси Європи є досить різноманітними, але досить виснажені,
особливо в західній частині. Щоб забезпечити економіку регіону, власних запасів
недостатньо. Із паливних корисних копалин у Європі найбільш значними є покла -ди вугілля (Росія, Україна, Польща, Німеччина та ін.). Запасів «чорного золота»
найбільше в Росії (Волго-Уральська нафтогазоносна область, Північний Кавказ),
Великій  Британії  та  Норвегії  (шельф  Північного  моря).  Природний  газ  залягає
в надрах Росії, Норвегії та Нідерландів.
У Південній і Центральній Європі, а також у Росії є великі родовища рудних
корисних  копалин,  наприклад  ртуті,  мідних  руд,  вольфраму,  свинцю,  цинку.
Сировиною  для  виробництва  чавуну  й  сталі  краще  забезпечені  Україна,  Росія,
Швеція, Франція, Люксембург. Світове значення мають родовища залізних руд:
Курська магнітна аномалія, Криворізький і Лотаринзький басейни.
У групі нерудних корисних копалин особливе значення має хімічна сировина,
насамперед сірка, фосфати, калійні й кухонні солі. Так, на фосфати багаті «під -земні  комори»  Росії,  на  сірку   —  Польщі,  України  (Передкарпаття),  калійних
солей багато в Німеччині, Білорусі та Росії (Урал), кухонної солі в Україні (Дон -бас), Росії (Урал), Польщі. Але особливо великими є запаси різноманітних буді -вельних матеріалів: мармуру, граніту, туфу, цементної сировини.)
2)   Ґрунти  значної  частини  Європи  не  належать  до  дуже  родючих.  Завдяки
чому тут одержують високі врожаї?
(Діяльність  європейців  спрямована  на  раціональне  використання  земельних
ресурсів. Це можливо за умов внесення добрив, упровадження сучасних методів
обробки  землі,  які  дають  можливість  підвищувати  запаси  органічних  речовин
у  ґрунті;  уникати  порушення  кругообігу  та  негативного  балансу  біогенних  еле -ментів.  Були  розроблені  ресурсо-  та  енергозберігаючі  технології  вирощування
сільськогосподарських  культур.  Завдяки  цим  заходам  ґрунти  рівнин  Західної
Європи, особливо Північно-Німецької та Північно-Французької низовин, набули
високої штучної родючості.)
2.   НАСЕЛЕННЯ, МІСТА.
У  Європі  проживають  понад  700  млн  жителів.  Середня  густота  на-селення   —  70  осіб/км
2
  (включаючи  Росію  з  показником  по  всій  країні  
у 8 осіб/км
2
). Найбільш густо заселена центральна частина Західної Європи,
де є країни з густотою в 300 осіб/км
2
 і більше.
Рівень урбанізації Європи є одним із найвищих у світі  —  70,3 % населен-ня проживає в містах. Найбільші показники в центральній частині Західної
Європи. Відносно низький рівень урбанізації на півдні Європи.
Особливу роль у регіоні відіграють великі міські агломерації. Найбільші
з них   —  Лондонська (12 млн осіб), Рейнсько-Рурська (11 млн осіб), Москов-ська  й  Паризька  (понад  10  млн  осіб  кожна).  Ланцюжок  агломерацій,  роз-ташованих  уздовж  Рейну  (Кельнська,  Ессенська,  Дюссельдорфська,  Дуй-сбурзька тощо), а також ряд міст Нідерландів (Амстердам, Роттердам тощо)
утворюють  Прирейнський  мегалополіс  із  населенням  у  30  млн  осіб.  Інший
мегалополіс   —  Локлів  —  сформувався на території Англії.
Національний  склад  населення  є  досить  складним.  Більша  частина  жи-телів розмовляє мовами, що належать до індоєвропейської сім’ї (романська,
слов’янська й германська групи). Найбільші народи Європи  —  німці, росія -ни, італійці, французи й англійці. Основна релігія жителів регіону  —  хрис-тиянство, причому тут представлені всі три його гілки.
Запитання та завдання
1)   Пригадайте,  що  характерно  для  населення  типової  розвинутої  країни
(Євроляндії),  та  охарактеризуйте  демографічну  ситуацію,  яка  склалась
у більшості європейських країн.
(У  цих  країнах  низька  народжуваність  і  відносно  висока  смертність.  Разом
ці показники дають незначний природний приріст, а в ряді випадків від’ємний.
Частка  населення  молодшої  вікової  групи,  як  правило,  становить  менше  20 %
і  продовжує  скорочуватись.  Частка  населення  середнього  віку  становить  60  %
і  вище.  Зростає  частина  старшої  вікової  групи   —  населення  цих  країн  старіє.)
2)   Використовуючи  карти  атласу,  охарактеризуйте  релігійний  склад  євро-пейців.
(У Західній Європі помітно переважають протестанти і католики, у Централь-ній  —  католики  й  православні,  а  в  Східній   —  православні.  У  Південній  Європі
є представники ісламу, вони переважають в Албанії, Боснії та Герцеговині.)
3)   Позначте  на  контурній  карті  найбільші  європейські  міста:  Москва,  Па -риж,  Лондон,  Мадрид,  Санкт-Петербург,  Рим,  Барселона,  Берлін,  Гам -бург, Афіни, Штутгарт, Мюнхен, Неаполь, Мілан.
4)   Пригадайте  з  курсу  «Всесвітньої  історії»,  як  і  чому  на  території  Європи
набув поширення іслам.
5)   Чим  би  ви  пояснили  низькі,  як  для  Європи,  показники  частки  міського
населення   —  від 44 до 55  %, у таких країнах, як Албанія, Боснія та Гер-цеговина, Португалія, Сербія, Чорногорія, Словенія.
3.   ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ЄВРОПИ.
Для  більшості  країн  Західної  Європи  властиві  всі  риси  галузевої  струк-тури  господарства  розвинених  країн.  Для  промисловості  Європи,  особливо
її Центральної та Західної частин, характерне різке переважання обробних
галузей,  розвиток  галузей,  що  спираються  на  висококваліфіковані  трудові
ресурси, високий рівень технічної оснащеності, висока якість продукції.
У  промисловості  також  відбулося  різке  скорочення  частки  видобувних
галузей і зросло значення електроенергетики, машинобудування та хімічної
промисловості. Особливо швидко розвиваються новітні виробництва в авіа-космічному  машинобудуванні,  електроніці,  електротехніці,  тонкій  хімії
та  хімії  органічного  синтезу.  У  той  самий  час  багато  традиційних  галузей
перебувають у застої, наприклад чорна металургія, легка промисловість, суд -нобудування, нафтохімія.
Значно більшу роль традиційні галузі відіграють у господарстві Централь-ної  та  Східної  Європи,  у  той  же  час  тут  починають  розвиватися  новітні  ви-робництва.  Найбільшу  роль  вони  відіграють  в  економіці  Чехії,  Угорщини,
Польщі, Словенії.
Промислові  підприємства  розміщені  на  території  регіону  нерівномірно.
Найбільша їхня концентрація спостерігається в так званій «центральній осі
розвитку», що охоплює територію Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, біль-шу частину ФРН й Англії, схід Франції, північ Італії, захід Австрії та Швей-царію. Саме тут сформувалися найбільші промислові райони Європи   —  Рур -ський,  Паризький,  Лондонський,  Роттердамський,  Північно-Італійський,
Ронський і Штутгартський.
Енергетичне  господарство  Європи  орієнтоване  як  на  власну,  так  і  на  ім-портну сировину. Видобуток кам’яного вугілля постійно зменшується. Най-більше його в Росії, Польщі, Німеччині, Україні та Великій Британії, зростає
імпорт цього енергоносія зі США й Австралії. Основну частину власної нафти
забезпечують  Росія,  Велика  Британія  та  Норвегія.  Найбільше  природного
газу  добувається  на  шельфі  Північного  моря  (Велика  Британія,  Норвегія),
у  Росії  та  на  території  Нідерландів.  Значні  обсяги  «блакитного  палива»
і  «чорного  золота»  надходять  з  азіатської  частини  Росії  та  країн  Північної
Африки.
Європа виробляє четверту частину електроенергії світу. Найбільших успі-хів у галузі досягли країни Західної Європи. Середньорозвинені й постсоці-алістичні країни трохи відстають. Переважають теплові електростанції, але
для ряду держав характерна висока частка ГЕС і АЕС.
Металургійний комплекс регіону орієнтується як на власну, так і на ім-портну руду. Багато великих металургійних комбінатів Західної Європи роз-ташовано в портових містах. У зв’язку з конкуренцією, що постійно зростає,
галузь переживає не найкращі часи.
Більш  сприятлива  ситуація  в  кольоровій  металургії.  Так,  виробництво
алюмінію  значною  мірою  спирається  на  місцеву  сировину  (Росія,  Греція)
і джерела дешевої електроенергії (Норвегія, частково Франція).
Найбільш  вагомий  внесок  у  загальні  обсяги  промислового  виробництва
робить машинобудування. Особливістю цієї галузі є виробництво високоякіс -ної продукції середньої та високої складності. В останні роки країни регіону
докладають значних зусиль, щоб наздогнати США та Японію у виготовленні
сучасної наукоємної продукції. Насамперед це стосується електроніки, авіа -будування.
Друге місце за значенням посідає хімічна промисловість. Останнім часом
географія галузі зазнала змін.
—  Які  зміни  відбулись  у  хімічній  промисловості  та  із  чим  вони
пов’язані?
(Орієнтація на вуглеводневу сировину обумовила переміщення хімічних під-приємств до морського узбережжя, куди надходить імпортна нафта, а також до
районів її видобутку й транспортування.)
Явними лідерами у виробництві як традиційних, так і нових видів продук-ції є Німеччина і Франція. Тут виробляють барвники й пластмаси, добрива
й  синтетичні  волокна.  Швейцарія  є  визнаним  центром  виробництва  лікар-ських засобів, у Росії розвинені нафтохімія та основна хімія. У північній час -тині Європи особливе значення має лісохімія й виробництво добрив.
Найдавнішою галуззю в регіоні є легка промисловість. Зараз вона зазнає
не найкращих часів.
— Чим можна пояснити таке становище легкої промисловості? На яких
видах продукції спеціалізуються європейські підприємства?
(Виробництво трудомістких виробів масового попиту, особливо верхнього одя-гу, тканин і повсякденного взуття, перемістилося до країн Азії. Західна Європа
спеціалізується  на  випуску  дорогої  продукції  —  високоякісного  одягу,  взуття.
Європейцям вдалося зберегти свої позиції у виробництві вовняних тканин, виро -бів із хутра, килимів. У ряді країн Центральної Європи збереглися виробництва
масової продукції.)
Серед інших галузей промисловості треба відзначити високий рівень роз-витку  харчової  промисловості.  Більшість  країн  Європи  забезпечують  насе-лення регіону основними продуктами харчування, а молочних і м’ясних ви-дів продукції тут виробляють із надлишком.
— Наведіть приклади харчової продукції, на виробництві якої спеціалізу-ються європейські країни.
(Франція   —  вино, сир, соняшникова олія; Німеччина   —  пиво, ковбаса, бекон;
Данія   —  масло, сир, шинка.)
Однією з найважливіших галузей Північної Європи та Росії є лісова й де-ревообробна.  По  всьому  світі  звідси  розходяться  ділова  деревина,  будівель-ні матеріали, картон, папір. Справжнім «деревопереробним цехом» Європи
можна назвати Швецію, Фінляндію та Росію.
—  Чим  би  ви  пояснили  географію  лісової  й  деревообробної  промисло-вості?
Високим рівнем розвитку й великими масштабами виробництва характе-ризується сільське господарство. Особливо це характерно для Західної Євро-пи, де переважають великі господарства з вузькою спеціалізацією та високою
продуктивністю праці.
Спеціалізацію та розміщення сільськогосподарського виробництва обумо-вили особливості природних і соціально-економічних умов. У його структурі
переважає  тваринництво  молочно-м’ясного  напрямку.  Західна  Європа  дає
20 %  м’яса  (переважає  яловичина  й  свинина)  і  30 %  молока,  виробленого
у світі, хоча в цьому регіоні проживає лише близько 7 % населення Землі.
Робота у групах
Охарактеризуйте основні типи сільськогосподарського виробництва кра-їн Західної Європи  —  північно-, середньо- і південноєвропейський (учитель
консультує, а за необхідності допомагає учням).
Північноєвропейський  
тип
Середньоєвропейський  
тип
Південноєвропейський  
тип
Переважання тва-ринництва, при -чому головну роль
відіграє скотарство
молочного на-прямку.
Рослинництво має
другорядне зна-чення, його основне
завдання  —  забез-печити кормами
сільськогосподар-ських тварин
Переважання тварин-ництва, головну роль
відіграє скотарство, але
вже молочно-м’ясного
напрямку. Частина гос-подарств спеціалізується
на свинарстві й птахів -ництві.
Високий рівень розви-тку рослинництва, най-більше значення має
вирощування зернових,
кормових та технічних
культур
Серед галузей сільського
господарства переважає
рослинництво. Тут виро -щують зернові, технічні,
овочеві культури, а також
цитрусові, виноград, мас-лини, яблука, груші.
У тваринництві найбіль-ше значення має скотар-ство молочно-м’ясного
та м’ясного напрямку,
розвивається свинарство,
птахівництво, вирощують
дрібну рогату худобу
Завдання
Поясніть, чому Нідерланди іноді називають і «тваринницькою фермою»,
і «урожайним полем», і «птахофабрикою», і «квітковою галявиною» Захід -ної Європи.
Країни Центральної Європи поступаються західноєвропейським держа-вам у розвитку галузі, особливо врожайності сільськогосподарських рослин
і продуктивності худоби. У ряді країн переважає рослинництво, найбільше
вирощується зерна, соняшнику, картоплі, цукрового буряку, овочів і фрук -тів.
У  Західній  Європі  традиційно  розвинене  рибальство,  особливо  велике
значення ця галузь має в господарстві Ісландії та Норвегії. Рибалки кожної
із цих країн виловлюють до 2 млн тонн риби на рік.
— Як ви вважаєте, у яких районах ведуть лов рибалки цих країн? Чому
для них є характерною висока продуктивність морських просторів?
У Європі розвинені всі види транспорту, а в її західній частині  —  найгус-тіша у світі транспортна мережа.
— Пригадайте ваші узагальнення щодо типової розвинутої країни  —  Єв-роляндії,  та  розкажіть,  що  характерно  для  транспортної  системи  західно-європейських країн.
(У структурі пасажирообігу найбільшу роль відіграє автомобільний транспорт,
у  внутрішньому  вантажообігу   —  автомобільний,  залізничний  і  трубопровідний
транспорт. Багато доріг міжнародного сполучення. Як правило, вони проходять
через  увесь  регіон  і  виходять  за  його  межі.  Роль  залізничного  транспорту  змен -шується,  але  він  і  зараз  характеризується  значними  обсягами  перевезених  ван-тажів.  У  зовнішній  торгівлі  зберігає  своє  значення  морський  транспорт  (части -на  кораблів  ходить  під  прапорами  інших  країн).  Для  перевезення  будівельних
матеріалів, зерна, руд, кам’яного вугілля використовується річковий транспорт.
В останні роки у вантажообігу європейських країн зростає частка трубопровідно-го транспорту, а в перевезенні пасажирів   —  авіаційного.)
Завдання
1)   Наведіть приклади машинобудівної продукції, на виробництві якої спеці-алізуються країни Європи.
2)   Нанесіть  на  контурну  карту  найбільші  європейські  порти:  Роттердам,
Марсель, Антверпен, Гавр, Генуя.
4.   ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ  
ГОСПОДАРСТВА ЄВРОПИ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ  
УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ РЕГІОНУ.
Інтеграційні процеси в межах ЄС дозволяють поглибити міжнародний по-діл праці всередині регіону, призводять до оптимізації розміщення галузей
господарства,  скорочення  витрат.  Однак  при  цьому  можуть  постраждати
не досить ефективні виробництва.
Україна розвиває з європейськими країнами різноманітні форми зовніш-ньоекономічних зв’язків. В останні роки зростає їхня роль у зовнішній тор-гівлі  країни.  Так,  до  країн  ЄС  експортується  чверть  українських  товарів,
а імпорт становить майже третину. Найбільше до України надходить облад-нання, машин і транспортних засобів, зростають закупівлі полімерних мате-ріалів, фармацевтичної продукції та паперу.
Завдання
1)   Для  реалізації  низки  масштабних  планів  по  транспортному  сполученню
у  європейських  країнах  створюється  система  комунікацій  в  напрямках
Схід—Захід і Північ—Південь. Наведіть приклади транспортних коридо-рів, які проходять (будуть проходити) через територію України, з’єднуючи
її з європейськими державами.
2)   Порівняйте галузеву структуру країн Західної Європи та України, запро-понуйте групи товарів, якими вони могли б обмінюватися.
3)   Позначте на контурній карті країни-члени ЄС, які межують з Україною.
Укажіть транспортні магістралі (трубопроводи, залізниці), завдяки яким
Україна виконує транзитні функції.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Виберіть формулу природного руху населення, що відбиває демографічну
ситуацію в Західній Європі:
а) 27  –  7 = 20 ‰; б) 12  –  10 = 2 ‰; в) 11  –  14 =  –3 ‰; г) 42  –  14 = 28 ‰.
Назвіть найбільш характерні риси населення та географії міст Європи.
2.   Розкажіть про розбіжності в спеціалізації сільського господарства Євро-пи. Чим би ви їх пояснили?
3.   Назвіть три провідні галузі промисловості Європи.
4.   У  чому  полягають  особливості  територіальної  структури  промисловості
Європи?
Робота в групах
1.   Використовуючи візитну картку країн Західної Європи, вибудуйте (дайте
ранг) представлені держави за площею, кількістю населення, за показни-ком ВВП на душу населення, тривалістю життя.
Візитна картка держав Західної Європи з населенням понад 1 млн осіб
Держава (столиця)
Площа,
тис. км
2
Населення, млн
осіб у 2008 р.
(прогнозована
кількість насе -лення в 2050 р.)
ВВП
на одного
жителя,
дол. США
Частка населення
трьох основних віко -вих груп у 2008 р. (очі -кувана середня трива-лість життя, років )
Австрія (Відень)
**
83,9 8,2 (6,5) 28 260 15/64/21 (79,5)
Бельгія
(Брюссель)
**
30,5 10,4 (9,5) 27 351 16/62/22 (78,8)
Велика Британія
(Лондон)
**
242,5 61,1 (58,9) 29 186 17/62/21 (79,2)
Німеччина
(Берлін)
**
357,0 82,7 (70,8) 27 418 16/61/23 (78,2)
Греція (Афіни)
***
132,0 10,7 (9,0) 15 727 15/62/23 (78,5)
Данія
(Копенгаген)
*
43,1 5,5 (5,1) 35 265 17/63/20 (77,6)
Ірландія
(Дублін)
**
70,3 4,2 (5,4)  31 725 21/63/16 (77,0)
Іспанія
(Мадрид)
***
504,8 40,5 (31,3) 19 234 14/64/22 (78,1)
Італія (Рим)
***
301,2 58,1 (43,0) 24 928  14/62/24 ( 78,2)
Нідерланди
(Амстердам)
**
41,2 16,7 (15,8) 28 785  17/64/19 (77,9)
Норвегія (Осло)
*
324,2 4,6 (4,9) 41 445 19/62/19 (78,1)
Португалія
(Лісабон)
***
92,1 10,7 (9,0) 14 944 17/62/21 (76,2)
Фінляндія
(Хельсінкі)
*
337,0 5,2 (4,7)  28 456 17/62/21 (77,2)
Франція
(Париж)
**
551,6 64,2 (61,8) 27 990 18/61/21 (78,1)
Швейцарія
(Берн)
**
41,3  7,6 (5,6) 39 499  16/63/21 (79,6)
Швеція
(Стокгольм)
*
450,0 9,1 (7,8)  31 680 16/63/21 (80,3)
2.   Складіть комплексну економіко-географічну характеристику країн регі-ону (дві групи характеризують країни Західної Європи, дві групи  —  Цен -тральної й Східної).
План характеристики
Найбільш характерні риси
для більшості країн Західної
(Центральної й Східної) Європи
Географічне положення
*
Країни Північної Європи.
**
Країни Середньої Європи.
***
Країни Південної Європи.
План характеристики
Найбільш характерні риси
для більшості країн Західної
(Центральної й Східної) Європи
Населення.
Природний приріст, народжуваність,
смертність.
Статевий та віковий склад населення
Урбанізація
Міграції
Забезпеченість трудовими ресурсами.
Структура зайнятості
Промисловість (галузі спеціалізації, осо-бливості їхньої географії)
Сільське господарство (аграрні відносини,
найбільш важливі галузі, врожайність сіль -ськогосподарських культур, продуктив-ність худоби)
Транспорт (найбільш розвинені види тран-спорту, особливості транспортної системи)
Зовнішні економічні зв’язки (види, особли -вості експорту й імпорту, географія зовніш -ньої торгівлі)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Якими є особливості географічного положення Європи?
2.   Охарактеризуйте забезпеченість Європи природними ресурсами.
3.   Порівняйте  транспортну  системі  Західної  та  Центральної  Європи?  Зна-йдіть спільні й відмінні риси.
4.   Охарактеризуйте розміщення однієї з галузей промисловості (на власний
вибір).
5.   Чим би ви пояснили інтенсивний характер сільського господарства в біль-шості країн Західної Європи?
6.   Особливістю країн Західної Європи, насамперед північної п’ятірки (Шве-ція, Данія, Фінляндія, Норвегія, Ісландія), є високий рівень соціального
захисту населення. Зберіть дані про соціальні програми однієї з країн пів-нічної п’ятірки, поясніть механізми їхнього виконання.
7.   Для господарства багатьох європейських країн велике значення має річка
Дунай. Використовуючи карту та додаткові джерела інформації, поясніть
роль річки в історії та економічному розвитку регіону.
8.   У багатьох країнах Європи столиці не є найбільшими економічними або
промисловими центрами. Так, у господарському відношенні найважливі-шими містами Італії, Швеції та Португалії є, відповідно, Мілан, Гетеборг
і  Порту.  Схожа  ситуація  в  Нідерландах,  де  місцеві  жителі  говорять,  що
Роттердам заробляє гроші, Гаага їх розподіляє, а Амстердам  —  витрачає.
Спробуйте пояснити твердження голландців.
Закінчення таблиці
9.   Серед  провідних  транснаціональних  корпорацій  електронної  промис -ловості  є  і  європейські  компанії.  Одна  з  найбільших   —  «Філіпс»  (штаб-квартира  розташована  в  Ейндховені,  Нідерланди).  Корпорація  продає
більш ніж на 30 млрд дол. своїх виробів на рік. «Філіпс»   —  лідер у циф -рових технологіях, у тому числі у виробництві телевізорів і комп’ютерних
моніторів, мобільного зв’язку й систем розпізнавання мови, комп’ютерної
акустики  й  приводів  СD,  CD-R,  CD-RW  і  DVD.  Комплектуючі,  створені
на  підприємствах  корпорації,  застосовуються  в  половині  всіх  телефонів
світу; третина офісів освітлюються за допомогою виробів компанії, насам-перед електричних ламп. Використовуючи додаткові джерела знань, під-готуйте повідомлення про цю компанію.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Країни Європи. Загальний огляд. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід