Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина). Конспект уроку
 

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина)

Очікувані результати: учень характеризує географічне положення країни, на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку господарства, характеризує галузеву та територіальну структуру, промисловість, особливості сільського госпо -дарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоеконо -мічні зв’язки. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації з краєвидами країни. Опорні поняття: географічне положення, населення, міста, господарство, галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки. І. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Тестові завдання 1. Яка країна розташована в Центральній Європі? A Ісландія Б Росія B Словаччина Г Бельгія 2. Яка галузь промисловості має найбільші обсяги продукції в більшості кра -їн Західної Європи? A Машинобудування Б Харчова промисловість B Легка промисловість Г Електроенергетика 3. Яке твердження є правильним? A Франція випускає найбільше автомобілів у Європі Б Німеччина — економічно найбільш потужна держава Європи B Польща вирощує найбільше продукції тваринництва в Європі Г Італія видобуває найбільше вугілля в Європі 4. Яке твердження є неправильним. A Металургійний комплекс регіону орієнтується як на власну, так і на ім-портну руду Б Велика Британія й Норвегія веде видобуток нафти в Північному морі B Білорусь має значні запаси вугілля Г Західноєвропейські країни характеризуються більшими обсягами зо -внішньої торгівлі 5. Укажіть твердження, що правильно характеризують країни Центральної й Східної Європи. A У сільському господарстві зайнято більше 50 % трудових ресурсів Б Усі країни є членами ЄС B Для більшості країн характерна демографічна криза Г Транспортна система менш розвинена, ніж у Західній Європі 6. Укажіть твердження, яке правильно характеризує сільське господарство країн Західної Європи. A У всіх країнах переважає рослинництво Б Найбільший виробник продукції галузі — Франція B Найбільш інтенсивний характер галузі характерний для країн Серед -ньої та Північної Європи Г Має високу продуктивність тваринництва 7. Укажіть твердження, що правильно характеризують промисловість країн Центральної та Східної Європи. А У більшості країн обробна промисловість випускає більше продукції, ніж видобувна Б У хімічній промисловості переважає хімія органічного синтезу В У машинобудуванні найбільше продукції випускає загальне й тран-спортне машинобудування Г Паливно-енергетичний комплекс повністю забезпечений власними ре-сурсами 8. Наведіть приклади країн Європи, які не мають виходу до моря. 9. Наведіть приклади країни Європи з кількістю населення: А від 50 до 100 млн осіб Б від 10 до 50 млн осіб В від 1 до 10 млн осіб 10. Наведіть приклади країни Європи, у галузевій структурі сільського гос -подарства яких рослинництво дає більше продукції, ніж тваринництво. ІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Сьогодні ми розглянемо одну з наймогутніших держав сучасного сві-ту — Німеччину. Її господарство нагадує точно налагоджений механізм, що багато в чому відповідає таким рисам характеру німців, як точність, пунк-туальність, ощадливість. Якщо це помножити на професіоналізм, високий рівень освіти й кваліфікацію трудових ресурсів, ви отримаєте високоякісну, надійну й дорогу продукцію, якою славиться ця країна в усьому світі. ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. За яким планом характеризується географічне положення країни? 2. Які держави існували на території сучасної Німеччини у XVIII— ХІХ ст.? 3. Коли й чому відбулося об’єднання ФРН і НДР? 4. Які товари, вироблені в Німеччині, вам найбільше відомі? Як би ви їх оха -рактеризували? IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. Учитель пропонує учням охарактеризувати географічне положен-ня Європи в процесі бесіди. Використовуючи запитання, які націлюють десятикласників на з’ясування особливостей ГП, використовуючи типовий план і карти, учитель і учні приходять до такого висновку: Німеччина має дуже вигідне гео графічне положення, яке характеризується розташуванням країни на території одного з трьох найважливіших світових економічних цен -трів — Західної Європи; центральним положенням у регіоні (завдяки цьому через територію Німеччини проходять важливі міжнародні транспортні ко-ридори); наявністю численних сусідів (по суходолу межує з дев’ятьма країна-ми), більшість з яких мають високий рівень розвитку й входять до складу ЄС; наявністю незамерзаючих портів на берегах двох морів (Північного й Балтій-ського), які є одними з найважливіших районів судноплавства у світі. — Фахівці вважають, що наприкінці ХХ ст. ЕГП Німеччини покращило-ся. Із чим це пов’язано? (Із розпадом світової соціалістичної системи, об’єднанням Німеччини та роз-ширенням ЄС на схід.) Німеччина здавна проводить цілеспрямовану політику покращення власного ЕГП. Так, близько ста років тому на її території було побудовано Кільський канал — найзручніший водний шлях, який сполучив Балтійське й Північне моря. У другій половині ХХ ст. іншим каналом були сполучені дві найважливіші судноплавні річкові системи Європи — Рейн та Дунай. За характером поверхні Німеччину можна поділити на три частини: а) Низовинну північ. Вона являє собою малогорбисту, місцями заболочену рівнину. Більша її частина зараз розорана. б) Середньонімецькі гори й височини. Це дуже зруйновані невисокі масиви (Шварцвальд, Рейнські Сланцеві гори, Гарц, Рудні тощо) та плоскогір’я (Баварське). в) Високі молоді гори Альпи, які займають невеликі площі на півдні країни. Клімат досить м’який, середньорічна кількість опадів становить 600— 700 мм. Це сприяє розвитку сільського господарства і є однією з причин досить розгалуженої річкової мережі. Найбільшими річками є Рейн, Одер, Везер, Ельба, Дунай. Усі вони належать до басейну Атлантичного океану. Найбільше значення для розвитку й розміщення промислових підприємств має найповноводніша річка Німеччини — Рейн. Третина країни вкрита лісами. Вони переважно рукотворні. Природно, що найбільшою лісистістю характеризуються гірські райони. Із корисних копалин найбільше значення мають запаси вугілля, особливо бурого. Найбільші родовища цього виду палива розташовані у східній час-тині країни. Найбільший кам’яновугільний басейн — Рурський — розта -шований на заході Німеччини. Країна добре забезпечена окремими видами хімічної сировини й будівельних матеріалів: калійною та кам’яною сіллю, глинами й піском. Запитання та завдання 1) Порівняйте економіко-географічне положення України та Німеччини. Знайдіть спільні й відмінні риси. Зробіть висновок. 2) Охарактеризуйте рельєф та клімат країни. Укажіть, на скільки ці компо-ненти природи сприяють господарській діяльності. 3) Дайте оцінку природним ресурсам країни з точки зору можливостей забез-печення потреб промисловості та сільського господарства. 2. НАСЕЛЕННЯ ТА МІСТА. Вам відома характеристика населення типової розвиненої країни. За ста -тевим і віковим складом, природним і механічним рухом жителі Німеччини істотно не відрізняються від інших держав цього типу. Країна належить до густозаселених. Велика кількість жителів зосере-джена на прилеглих до Рейну територіях, де сформувався один із шести ме-галополісів світу — Прирейнський. У національному складі переважають німці. Особливістю країни є значна кількість іммігрантів (понад 7 млн осіб), серед яких особливо багато турків і курдів. За релігійним складом країна «розділена» на протестантів і католи-ків. Протестантів трохи більше, вони переважають у північних і центральних районах. Німеччина — це високоурбанізована країна, у міських населених пунк-тах проживає близько 90 % населення. Велике значення мають міста з на-селенням понад 100 тис. осіб. — Використовуючи карти атласу, назвіть найбільш характерні риси гео -графії міст Німеччини. (Багато міст тяжіють до Рейну та його приток. Серед них найбільший річ-ковий порт світу — Дуйсбург, а також Дюссельдорф, Кельн, Майнц, Мангейм. Найбільші міста країни — Берлін, Гамбург і Мюнхен — розташовані за межами Прирейнського мегалополісу (одне місто на сході центральної частини, друге — на півночі, третє — на півдні). 3. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ. ПРОМИСЛОВІСТЬ. Сучасна Німеччина — економічно найбільш потужна держава Західної Європи. У її господарстві поєднуються як риси, характерні для більшості розвинених країн, так і особливості, властиві саме цій державі. Наприклад, велике значення має промисловість. У цій галузі зайнято 39 % працюючих, вона дає понад третину ВВП, її продукція становить основу експорту Німеч -чини. Учитель пропонує учням з’ясувати характерні риси сучасної промисло -вості в ході бесіди. Використовуючи запитання, учитель і учні приходять до такого висновку: для промисловості Німеччини характерна висока технічна оснащеність і високий рівень розвитку всіх галузей; провідна роль маши -нобудування, хімічної промисловості й електроенергетики; найважливіші промислові підприємства зосереджені на заході країни та в Баварії. Серед галузей промисловості Німеччини експортний характер мають ма-шинобудування, хімічна промисловість, чорна металургія та окремі галузі харчової промисловості (м’ясна, цукрова, пивоварна). На машинобудуван -ня припадає майже 50 % вартості всієї промислової продукції Німеччини та майже 60 % її експорту. — Як ви вважаєте, що обумовило дуже високий рівень розвитку цієї га -лузі? (У країні є всі необхідні умови — висококваліфіковані кадри, можливість комбінування та кооперування, розвинена транспортна мережа, велика кіль-кість науково-дослідних установ, наявність власної потужної металургійної бази та споживача.) Основними центрами тяжіння машинобудівних підприємств є великі міс-та та їхні супутники. У Німеччині, як і в більшості розвинених держав, ця галузь давно відірвалася від сировинних баз і розпорошена по всій країні. В останні десятиліття особливо інтенсивно відбувалося «просування» сучас -них машинобудівних заводів у південні, а після возз’єднання НДР та ФРН (1988 р.) і в східні землі. Найбільші машинобудівні заводи зосереджені пере-важно в міських агломераціях — Рейнсько-Рурській, Мюнхенській, Штут-гартській, Кельнській, Гамбурзькій. Особливістю машинобудування Німеччини є переважання у складі її виро-бів продукції середньої складності. Так, за виробництвом автомобілів Німеч -чина посідає четверте місце у світі (близько 5 млн штук). Автомобілебудівні підприємства розташовані в десятках німецьких міст. — Які марки німецьких автомобілів ви знаєте? («Мерседес», який виробляється ТНК «Даймлер» (центр у Штутгарті), «Фоль-ксваген» (Вольфсбург), «Ауді» (Інгольштадт), «БМВ» (Мюнхен), «Опель» (Рюс-сельхайм), американська — «Форд» (найбільший завод у Кельні).) Суднобудівні підприємства розміщені на півночі — у Гамбурзі, Бремені, Кілі, Ростоку. Хоча ця галузь не належить у Німеччині до провідних, проте за виробництвом суден країна посідає третє місце у світі. Високого рівня розвитку досягло загальне машинобудування — виробни-цтво оброблюваних центрів, верстатів (у тому числі з числовим програмним управлінням, яких у Німеччині виробляється більше, ніж навіть у Японії), гірничошахтного, металургійного та енергетичного машинобудування. Такі виробництва найбільшого розвитку набули в Рурі та прилеглих районах. Ще однією важливою галуззю машинобудування є електротехнічна, де лідером виступає відома фірма «Сіменс». Підприємства цієї галузі зосере-джені переважно на заході й півдні Німеччини (Мюнхен, Штутгарт, Кельн, Гамбург та міста Руру). Друга за значенням галузь промисловості Німеччини — хімічна. Склад її продукції досить різноманітний: добрива, полімери, продукція побуто-вої хімії тощо. За виробництвом хімічної продукції Німеччина посідає дру -ге місце у світі, а за розмірами експорту — перше. Підприємства галузі в основному зосереджені в прирейнських районах, де розташовані найбіль -ші її центри — Рур (концерн «Баєр», штаб-квартира — місто Леверкузен), Франкфурт-на-Майні (заводи концерну «Хьохст») та Людвігсгафен (концерн «БАСФ»). Успішна робота підприємств машинобудування та хімічної промисловості Німеччини базується на потужному паливно-енергетичному комплексі та ме-талургії. Основою ПЕК є власне кам’яне й буре вугілля, імпортні нафта (пере -важно з Близького Сходу та Північної Африки) і природний газ (основний по-стачальник — Росія). Найбільша частка електроенергії виробляється на ТЕС, частина з яких працює на вугіллі. Ще близько 30 % її виробляють АЕС. Чорна металургія працює на власному паливі та імпортній залізній руді. Найбільші підприємства, як і раніше, розташовані в Рурі. Серед них виді-ляється комбінат у місті Дуйсбург (власник — «Тіссен АГ»), який виробляє до 15 млн тонн сталі на рік. Підприємства кольорової металургії використовують імпортну сировину або металобрухт. Тому мідеплавильні заводи зосереджені переважно в пор -тах, а алюмінієві, свинцеві й цинкові — також у Рурі й Кельні. Хоча лісова, легка й харчова промисловість Німеччини працюють пере-важно на внутрішній ринок, рівень їх розвитку є також високим. Запитання та завдання 1) Охарактеризуйте географію машинобудування країни. 2) Поясніть розташування провідних підприємств кольорової металургії. 3) Наведіть приклади промислової продукції, які країна імпортує. 4) Підпишіть на контурній карті найбільші центри хімічної промисловості. Проблемне запитання Німеччина досягла надзвичайно високого рівня у виробництві продукції загального та транспортного машинобудування, а в розвитку наукоємних галузей успіхи не такі вражаючі (виняток — військово-промисловий комп-лекс). Країна відстає від США та Японії у виробництві мікроелектроніки, комп’ютерів, обладнання для атомних електростанцій, аерокосмічної техні -ки. Чим би ви це пояснили? (Частково це можна пояснити поразкою Німеччини в Другій світовій війні, що призвело до втрати можливості продовжувати дослідження не тільки в атомній енергетиці, а й в електроніці й кібернетиці. Згодом Німеччина зайняла своє місце серед провідних країн, спеціалізуючись на виробництві продукції машинобуду-вання середньої складності.) 4. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Німеччина має розвинене та інтенсивне сільське господарство, яке в За-хідній Європі за обсягами виробленої продукції поступається тільки Франції. Пригадаймо, що є характерним для структури цієї галузі, й переконаємось, що і в Німеччині провідна роль належить тваринництво. Це відповідає дій-сності, причому в галузі переважає молочне скотарство й свинарство. Най -більшим є поголів’я великої рогатої худоби в приморських, гірських і перед -гірних районах. Свинарство найбільш розвинене в районах, де вирощують картоплю, кормові коренеплоди, а також поблизу великих міст. У рослинництві велике значення мають пшениця, цукровий буряк, хміль, а на сході також картопля. Вирощують кормові культури, жито, овес і яч-мінь. Продукції рослинництва недостатньо, щоб прогодувати багатоміль-йонне поголів’я великої рогатої худоби й свиней. Тому Німеччина імпортує кормове зерно. Із-за кордону також завозяться деякі фрукти й овочі. Запитання та завдання 1) Назвіть найбільш характерні риси сільського господарства Німеччини. 2) Як ви вважаєте, завдяки чому країна досягла високої врожайності в рос-линництві та продуктивності у тваринництві? 3) Поясність географію свинарства Німеччини. 4) Наведіть приклади видів сільськогосподарської продукції, яка ввозиться із-за кордону. Поясніть, із чим це пов’язано. 5) Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте основні сільськогоспо -дарські райони країни. Порівняйте спеціалізацію північної та централь-ної частини Німеччини. Знайдіть спільні та відмінні риси. 5. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА. Країна має густу мережу транспортних шляхів. Особливу роль відіграють автомобільні дороги. Понад 11 тис. км із них — це висококласні автобани з одностороннім рухом і транспортними розв’язками. Вони з’єднують най -більші міста країни між собою та з іншими державами. — Поясніть, чому найбільше автомобільних магістралей зосереджено в ба-сейні річки Рейн. Довжина залізниць становить понад 40 тис. км. У державі створена систе -ма швидкісних колій, призначених лише для пасажирських перевезень. — Поясніть, чому особливу роль у Німеччині відіграє річковий транспорт. (Завдяки будівництву каналів найбільші річки Німеччини об’єднані в єди -ну систему. Це забезпечило доставку вантажів не тільки в різні райони країни, а й до портів Північного моря й через Дунай в Чорне море.) Морський та авіаційний транспорт має найбільше значення в міжнарод-них перевезеннях. Найбільший порт Німеччини — Гамбург. Серед аеропор -тів лідером за пасажиро- і вантажообігом є Франкфурт-на-Майні. Розвинена транспортна система сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Німеччина багато торгує і посідає перше місце в Західній Європі й друге у світі за обсягом зовнішньої торгівлі. Найбільшими партнерами кра -їни є розвинені держави Західної Європи, а також США та Японія. Цікаво, що Німеччина має постійне позитивне сальдо й не обтяжена боргами. А от міжнародний туризм забирає більше грошей, ніж приносить до країни (німці полюбляють подорожувати). Запитання та завдання 1) Використовуючи карти атласу, з’ясуйте, які морські та річкові порти є в Німеччині. Нанесіть їх на контурну карту. 2) Чим би ви пояснили той факт, що найбільшими торговельними партнера-ми Німеччини є інші розвинені держави? 3) Як ви вважаєте, завдяки чому країна має постійне позитивне сальдо зо -внішньої торгівлі? 4) Чим можна пояснити те, що з країни більше виїжджає туристів, ніж при -буває? V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Завдання Порівняйте річку Рейн з іншими річками, що протікають територією Ні-меччини. Поясніть, чому саме Рейн відіграє значну роль в економіці держави. Проблемне запитання 1. Сучасні комбінати чорної металургії будуються переважно по берегах морів з урахуванням доставки залізної руди й палива морем. Поясніть, чому потужний металургійний комбінат в місті Дуйсбург розташований більш ніж за 100 км від моря. 2. Німеччина продає на зовнішньому ринку понад 30 % виробленої про -дукції. За цим показником із нею не може порівнятись жодна країна «вели -кої сімки». Чим би ви пояснили цей факт? Робота у групах Учитель пропонує школярам охарактеризувати одну із земель Німеччини (використаються карти атласу, додаткові джерела інформації). (Земля Північний Рейн-Вестфалія займає менше за десяту частину території Німеччини, але тут проживає 22 % населення, що виробляє близько 23 % ВВП країни. За своєю територіальною структурою це район моноцентричний: його ядро утворює Нижньорейнську-Рурську агломерацію, де живе майже 2/3 усього населення району. Економічному розвитку цих земель сприяли переваги в економіко-гео -графічному положенні, запаси вугілля, залізних руд, кам’яної солі та інших корисних копалин. Сьогодні ці землі забезпечують країну електроенергією, конструкційними матеріалами, машинами та устаткуванням (особливо ме-талоємним), інструментами, продукцією хімічної промисловості. Це один із важливих районів виробництва пшениці, цукрового буряку, овочів і фрук-тів, молока й м’яса. Тут формуються найбільші грузо- і пасажиропотоки Ні-меччини. Дидактична гра Учні об’єднуються у дві команди: одна — жителі східних земель (колиш -ня НДР), інша — жителі західних земель (ФРН). П е р ш и й т у р. Представники команд повинні охарактеризувати особли-вості географічного положення «своїх» земель. Д р у г и й т у р. Представники команд розповідають про забезпеченість природними ресурсами «своїх» земель. Т р е т і й т у р. Команди мають охарактеризувати господарство «своїх» земель. Ч е т в е р т и й т у р. Представники команд ставлять запитання своїм су-перникам стосовно особливостей населення та господарства «їхніх» земель. Тест-жарт У 1990 р. відбулася важлива подія в житті Німеччини: А Рейн почав упадати в Чорне море Б Об’єдналися ФРН і ГДР В Футбольна команда Німеччини перемогла бразильців Г У Мюнхені випустили тисячний танк «Леопард-2» VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1. Назвіть найбільш характерні риси географічного положення Німеччини. 2. Розкажіть про особливості транспортної системи країни. 3. Які чинники сприяли розвитку промисловості країни? 4. Нанесіть на контурну карту найбільші машинобудівні центри. 5. Чому Німеччина досягла великих успіхів у виробництві багатьох видів промислової продукції? 6. Обґрунтуйте залежність якісних характеристик виробленої в Німеччині продукції від наявності в німців таких рис, як точність, охайність, пунк-туальність, ощадливість, практичність, професіоналізм. 7. Система автобанів — швидкісних автомобільних доріг Німеччини з дуже високою якістю дорожнього покриття — створювалась з урахуванням можливості війни. Поміркуйте, з якою метою тверде покриття на таких дорогах робилося завтовшки майже 1 м. 8. Пригадайте з курсу «Всесвітньої історії», що являла собою Німеччина в період роздробленості. Ви вже знаєте, як це позначилося на її терито-ріальному устрої (це федеративна держава). А чи позначився цей період на кількості й розташуванні великих міст, на транспортній мережі краї-ни? Обґрунтуйте свою відповідь. 9. Загальне машинобудування Німеччини за кількістю зайнятих поступаєть-ся лише електротехніці. У цій галузі працює близько 6700 фабрик і заво-дів — більше, ніж у будь-якій іншій галузі, причому переважна більшість із них — дрібні й середні. Серед великих підприємств виділяються заводи «Круппа». Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте по-відомлення про цю компанію. 10. Підготуйте до наступного уроку «візитну картку» Великої Британії. У ній необхідно вказати: форму правління та територіальний устрій, площу країни, держави, з якими вона межує, чи має вихід до моря, кількість насе-лення, його національний склад, природний рух, віковий та статевий склад, механічний рух та інші статистичні дані, які характеризують країну.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина). Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід