Польща (Республіка Польща). Конспект уроку
 

Польща (Республіка Польща)

Очікувані
результати:
учень  характеризує  географічне  положення  країни,  на-селення й міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства,  характеризує  галузеву  та  територіальну
структуру, промисловість, особливості сільського госпо -дарства,  транспортну  інфраструктуру,  зовнішньоеконо -мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  контурні  карти,  ілюстрації
з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Сьогодні ми розглянемо країну, яка має чимало спільного із західною час-тиною  України.  Їх  об’єднують  схожість  природних  умов,  спільні  історичні
події, спорідненість мов, значення традиційних видів господарювання.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Що ви знаєте про історію Польщі?
2.   Якими є особливості природних умов країни?
3.   Чому в Польщі проживають десятки тисяч українців?
4.   Які товари, вироблені в Польщі, вам найбільш відомі?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ОСОБЛИВОСТІ ЕГП, ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.
Завдання
Самостійно охарактеризуйте ЕГП, природні умови та ресурси Польщі.
Учні приходять до висновку, що країна розташована в Центральній Євро-пі, більшість прикордонних держав є її економічними партнерами. Територія
країни омивається водами Балтійського моря, розташована на перетині шля-хів  сполучення,  у  рельєфі  переважають  рівнини,  клімат  помірний,  країна
забезпечена мінеральними ресурсами  —  кам’яне і буре вугілля, мідна руда,
сірка, цинк, свинець.
2.   НАСЕЛЕННЯ.
Національний склад населення Польщі зазнав великих змін після Другої
світової війни. У результаті міграцій і територіальних змін вона перетвори -лася з країни, де національні меншини становили майже третину населення,
на етнічно однорідну державу. Зараз поляки становлять близько 98  % насе-лення, німці  —  1,3 %, українці  —  0,6 %.
Переважна більшість населення  —  віруючі, із них більшість становлять
католики. Католицька церква впливає на всі сторони життя поляків.
Майже  2/3  населення  живе  в  містах.  Половина  городян  —  жителі  вели -ких міст, зокрема шести найбільших: Варшави (1,6 млн осіб), Лодзя, Крако-ва, Вроцлава, Познані, Гданська.
Найбільша  міська  агломерація  —  Верхньосілезька  —  розташована
на півдні країни.
Як  і  в  багатьох  постсоціалістичних  країнах,  у  Польщі  несприятлива  де-мографічна  ситуація.  Поступово  зменшується  частка  населення  молодшої
вікової групи, хоча кількість трудових ресурсів є досить великою.
Запитання та завдання
1)   Порівняйте національний склад населення Польщі та України.
2)   Що ви знаєте про зміни в території країни та національному складі її на-селення, які відбулись після Другої світової війни?
3)   Охарактеризуйте географічне положення столиці країни  —  Варшави.
4)   Підпишіть на контурній карті найбільші міста Польщі.
3.   ПРОМИСЛОВІСТЬ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
У галузевій структурі польської промисловості найбільше значення мають
паливно-енергетичний  комплекс,  машинобудування,  металургія,  хімічна,
легка й харчова промисловість. Основою паливно-енергетичного комплексу
є вугілля. За його видобутком Польща є одним з європейських лідерів. Осно -вні  родовища  розташовані  в  Сілезії  (Верхньосілезький  басейн)  і  ще  у  двох
басейнах.
—  Укажіть  схожі  риси  в  забезпеченості  Польщі  та  України  паливними
корисними копалинами.
Основну  частину  електроенергії  дають  теплові  електростанції,  що  пра -цюють на кам’яному й бурому вугіллі. Найбільші ТЕС розташовані поблизу
річок Вісла й Одра.
Польща  виділяється  виробництвом  сталі.  Найбільші  металургійні  ком -бінати  розташовані  в  Кракові  («Нова-Гута»)  у  Верхньосілезькому  басейні
(комбінат  «Катовіце»,  місто  Домброва-Гурніча)  і  Ченстохові.  Залізна  руда
імпортується з Росії, України й Бразилії, марганцева   —  з України. Близько
2/5 сталі виплавляють із металобрухту. Кольорова металургія представлена
виробництвом міді (Глогув, Легніця), цинку й свинцю (Катовіце). Головні її
підприємства також розташовані на півдні країни.
Машинобудування дає майже 1/3 вартості промислової продукції Польщі.
Технічно воно все ще відстає від передових країн, хоча проблема поступово
розв’язується. Галузь спеціалізується на виробництві легкових автомобілів
(Бельсько-Бяла,  Варшава,  Люблін,  Познань),  локомотивів  (Вроцлав,  По-знань), морських суден (Гдиня, Гданьськ, Щецін), будівельної та дорожньо-будівної техніки, обладнанні для енергетики, металургії та хімічної промис-ловості.
Багатогалузеву  структуру  має  хімічна  промисловість.  На  базі  власних
мінеральних  ресурсів  налагоджене  виробництво  продукції  основної  хімії
(добрива, сода, сірчана й азотна кислота), продукти органічного синтезу пе -реважно  отримують  з  імпортної  сировини  (пластмаси,  синтетичні  волокна
й каучук). Виробляються фармацевтичні й парфумерно-косметичні товари.
— Найважливішими центрами хімічної промисловості є Варшава, Вроц-лав, Лодзь, Познань, Щецін. Великі нафтопереробні підприємства розташо-вані в Плоцьку й Гданську. Знайдіть ці міста на карті та поясніть їхню гео-графію.
У легкій промисловості найбільше значення має текстильне виробництво
(бавовняні, лляні, вовняні тканини), що відрізняється високим рівнем тери -торіальної  концентрації  (більшість  підприємств  розташована  в  місті  Лодзь
та його околицях).
Найбільш рівномірно розподілена харчова промисловість. Завдяки модер-нізації галузь стала одним із провідних європейських виробників фруктових
соків, свіжозаморожених овочів і фруктів, компотів, шоколаду й шоколад -них виробів. Потужною є цукрова промисловість.
— Порівняйте сільське господарство Польщі та України.
Учні приходять до висновку, що в обох країнах більше ніж половину про-дукції  дає  рослинництво.  Найважливішими  є  зернові   —  пшениця,  жито,
ячмінь,  овес,  а  в  Україні  ще  й  кукурудза  та  круп’яні  культури.  У  Польщі
більше значення мають кормові культури, а в Україні соняшник та рапс. Оби -дві держави є провідними європейськими виробниками картоплі й цукрового
буряку (останнім часом Україна втрачає цю позицію).
Галузева структура тваринництва майже не відрізняється, але для Польщі
характерним є більш висока продуктивність галузі, як наслідок країна кра-ще забезпечена м’ясом (у першу чергу свининою) та молоком.
4.   ТРАНСПОРТ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ.
Особливістю  транспортної  системи  країни  є  наявність  двох  найбільших
транспортних вузлів  —  Варшавського й Верхньосілезького. Верхня Сілезія
та Краків поєднані зі столицею автомобільними й залізничними магістраля-ми (пасажирські перевезення здійснюються швидкісними поїздами). Остан-нім часом зростає роль транспортних артерій напрямку Схід—Захід, а також
меридіональних шляхів від Балтики на південь.
Половина  вантажообігу  Польщі  припадає  на  автомобільний  транспорт,
ще близько 40  %  —  на залізничний, решта  —  на морський і річковий тран -спорт.
Трубопровідний  транспорт  представлений  нафто-  і  газопроводами,  які
пролягають із Росії в Західну Європу, а також від балтійських портів углиб
країни.
Зовнішня торгівля країни протягом останніх років зростає і характеризу-ється перевищенням імпорту над експортом.
Запитання та завдання
1)   Із  чим  пов’язана  наявність  у  країні  двох  найбільших  транспортних  вуз-лів  —  Варшавського й Верхньосілезького?
2)   Розкажіть про особливості зовнішньої торгівлі країни
3)   Використовуючи  карти  атласу,  з’ясуйте,  які  транспортні  магістралі
з’єднують Польщу та Україну.
4)   Як ви вважаєте, чи змінилась географія зовнішніх економічних зв’язків
країни за останні роки? Із чим пов’язані ці зміни?
5)   Однією  з  причин  роботи  у  зворотному  напрямку  нафтопроводу  «Одеса—
Броди» називають відсутність на території Польщі ділянки трубопроводу
між Бродами й Плоцьком та Гданськом. Спробуйте пояснити, чому поля-ки не збудували своєї частини нафтопроводу, яким нафта мала транспор-туватися від Чорного до Балтійського моря.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Назвіть переваги та недоліки ЕГП Польщі порівняно з ЕГП України.
2.   Якими є особливості структури населення Польщі?
3.   Охарактеризуйте хімічну промисловість країни.
4.   Позначте на контурній карті спеціалізацію сільського господарства різних
районів країни. Поясніть відмінності (виконується діадами).
Робота у групах
Польська  індустрія  розміщена  досить  рівномірно,  хоча  існують  райони
значної концентрації промислових підприємств. Найбільший рівень розви -тку має Катовицьке воєводство (Верхня Сілезія). За значенням в економіці
цей район посідає в Польщі таке саме місце, як Донбас в Україні. Порівняйте
галузеву структуру господарства Верхньої Сілезії та Донбасу. Знайдіть спіль -ні й відмінні риси.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Охарактеризуйте природні ресурси країни.
2.   Порівняйте забезпеченість чорної металургії власною сировиною у Поль-щі та Україні.
3.   На вирощуванні якої продукції спеціалізується сільське господарство кра-їни? Чим пояснюється його відставання від західноєвропейського рівня?
4.   Знайдіть спільні риси в галузевій структурі промисловості Польщі й Укра-їни. Зробіть висновок про переваги кожної.
5.   У 2004 р. Польща стала членом ЄС. Зберіть дані про те, як це позначилося
на розвитку її господарстві та рівні життя громадян.
6.   Польща  активно  протидіє  планам  Росії  та  Німеччини  в  будівництві  га-зопроводу  «Північний  потік»  дном  Балтійського  моря.  Назвіть  можливі
причини такої протидії.
7.   Для Польщі й України характерним є досить велике значення сільського
господарства в економіці, подібними є й проблеми цієї галузі. Сформулюй-те ці проблеми та запропонуйте шляхи їхнього розв’язання.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Польща (Республіка Польща). Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід