Різноманітність та утворення гір на суходолі. Конспект уроку
 

Урок № 26
 

Тема.  Різноманітність та утворення гір на суходолі.   
Найвищі і  найдовші гори світу. (Слайд 1)
  Мета:  показати різноманітність та способи утворення гір на суходолі; познайомити учнів
із найвищими і  найдовшими горами світу; продовжити формування навичок робо -ти з  картографічними матеріалами та додатковими джерелами географічних знань;
розвивати допитливість та любов до географії.
  Обладнання:   підручник, атлас, стінні фізичні карти півкуль, Європи та України, контурні карти, фо -тографії із зображенням гірського рельєфу.
  Тип уроку:   комбінований.
 Основні поняття та назви:   гори складчасті, брилові, складчасто-брилові.
 Очікувані  результати:  учні зможуть: називати суттєві ознаки понять «гори», «рівнини», переважаючі
форми рельєфу своєї місцевості; наводити приклади і  показувати різні форми
рельєфу; визначати за допомогою карти географічне положення гір і рівнин, їхню
абсолютну і  відносну висоту за шкалою висот; позначати на контурній карті гори (Кар -пати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з  вершиною Джомо -лунгма, Анди); порівнювати гори за висотою, походженням, розміщенням на сухо -долі; пояснювати вплив внутрішніх і  зовнішніх процесів на формування рельєфу;
висловлювати думку про необхідність охорони форм рельєфу; оцінювати значення
рельєфу в  житті та господарській діяльності людини, вплив людини на рельєф.
Хід уроку
  I.   Організаційний мО мент
  іі.  мОтивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
  ; Вступне слово вчителя
Гори, гірські країни, гірські системи   — це ділянки земної поверх­
ні,  що  підняті  на  кілька  тисяч  метрів  над  рівнем  моря  і  характеризу­
ються  різкими  коливаннями  висот.  Рельєф  гір  утворюється  в  результаті
складних деформацій земної кори, що зумовлені тектонічними рухами,
з  подальшим розчленуванням, переважно внаслідок розмиваючої діяль­
ності  річок.  Розрізняють  гори  з   альпійським,  високогірним,  середньо­
гірним  і  низькогірним  типами  рельєфу.
  ; Прийом «Викликаю асоціацію»
Назвіть предмети, явища, враження, які асоціюються у  вас із по­
няттям  «гори».
(Учитель  оголошує  учням  тему  та  основні  етапи  роботи  на  уроці,
називає основні поняття і  терміни, з   якими працюватимуть шестиклас­
ники,  разом  з   учнями  формулює  мету  і  завдання  роботи  на  уроці  від­
повідно  до  його  теми.)
  II і .  а ктуалізація О п О рних знань і  вмінь
  ; Запитання і  завдання (Слайд 2)
  1.   Дайте  визначення  понять:  рівнина,  низовина,  височина,  плоско­
гір’я,  западина.
  2.   Назвіть  найбільші  за  площею  рівнини  світу,  покажіть  їх  на  карті.
  3.   Яким  чином  утворюються  рівнини?
  IV.  вивчення нО в О гО  матеріалу
  ; План вивчення нового матеріалу
  1.   Різноманітність  та  утворення  гір  на  суходолі.
  2.   Найвищі  і  найдовші  гори  світу.
1.   різноманітність та утворення гір на суходолі
  ; Прийом «Слово вчителя»
(Розповідь  учителя  супроводжується  запитаннями  до  учнів,  за ­
вданнями  для  роботи  з  картами  атласу  та  з   контурною  картою.)
Як  ви  вже  знаєте,  нерівності  земної  поверхні  вчені  називають
рельєфом.  (Слайди  3—7)  На  суходолі  основними  його  формами  є  гори
і  рівнини.
Гори займають майже 40  % території суходолу, рівнини  — близь­
ко 60  %. Гори в  основному простягаються ланцюжком на десятки і   сот­
ні  кілометрів.  Це  гірські  хребти.  Багато  таких  хребтів  формують гір-ську  країну. Між  двома  хребтами  простягається  глибоке  зниження.  Це
гірська  долина.  У  долинах  течуть  річки  і  живуть  люди.  Найвища  точ­
ка гори називається вершиною. Якщо вона має вигляд гострого шпиля,
то  її  називають  піком.
Подивіться на фізичну карту півкуль. Коричневим кольором на ній
зображено  гори.  Чим  вони  вищі,  тим  відтінок  темніший.  Гора  Еверест
(Джомолунгма),  що  в  Азії,  в  горах  Гімалаях,   —  найвища  вершина  світу.
  За допомогою фізичної карти півкуль в  атласі визначте її висоту та геогра-фічні координати. Підпишіть її на контурній карті.
(Слайд  8)  Найдовшою  у   світі  гірською  системою  (гірською  краї­
ною)  є  гори,  що  простяглися  в   західній  частині  Америки  на  15  000   км
із  півночі  на  південь.  У   Північній  Америці  їх  називають  Кордильєри,
у  Південній   — Анди. За висотою гори бувають низькі (від 500  до 1000   м),
середні  (від  1000  до  2000   м),  високі  (понад  2000  м).
  Знайдіть на фізичній карті півкуль в  атласі приклади різних за висотою гір
та підпишіть їх на контурній карті.
За  походженням  гори  поділяють  на  складчасті,  брилові  і  склад ­
часто ­брилові.
(Слайд 9)  Складчасті гори  виникають внаслідок зминання зем­
ної  кори  в  складки.  Потужні  внутрішні  сили  Землі  діють  там,  де  тек ­
тонічні  плити  наступають  одна  на  одну  або  розходяться  в  різні  боки,
зминаючи  гірські  породи.
(Слайд  10)  Брилові  гори є  підняттям  земної  поверхні,  що  відбу­
лося  між  велетенськими  тектонічними  розломами  (тріщинами).  Вну­
трішні  сили  Землі  здатні  витиснути  певну  ділянку  земної  поверхні  на
висоту  в  декілька  тисяч  метрів.
(Слайд  11)  Якщо   ж  складчасті  гори  розділяються  розломами  на
окремі ділянки й  одні з   них піднімаються, а   інші опускаються, то фор ­
муються складчасто-брилові  гори.
(Слайд 12) До гірських утворень належать також плоскогір’я і  на­
гір’я.  Плоскогір’я  —  це  вирівняні  ділянки  земної  поверхні,  різко  підняті
на  висоту  до  1000   м  і  більше  метрів.  Поєднання  гірських  хребтів  із  ви­
рівняними  ділянками,  які  підняті  високо  над  рівнем  моря,  —  це нагір’я.
  ; Прийом «Географічний кінозал»
Учитель  організує  перегляд  відеофрагмента  про  тектоніку  плит
і  утворення  гір  із  подальшим  його  обговоренням:  http://www.youtube.
com/watch?v=6gWVh1xEVak.
  ; Прийом «Робота в  групі»
Учитель демонструє слайд або роздає на кожну парту план харак­
теристики  гір,  об’єднує  учнів  у  три  групи  (за  кількістю  рядів)  і   пропо ­
нує, використовуючи матеріал підручника і  карти атласу, скласти опис
певного  об’єкта:  перша  група  описує  Гімалаї,  друга  група  —  Анди,  третя
група   —  Аппалачі.  Після  завершення  роботи  кожна  група  розповідає
про  результати.
План  характеристики  гір  (Слайд  13)
  1)   Географічне  положення  на  материку  відносно  інших  географіч­
них  об’єктів.
  2)   Напрям  розташування  гірських  хребтів,  крутизна  схилів.
  3)   Протяжність  хребтів  у  кілометрах.
  4)   Переважаюча  висота.
  5)   Найбільша  висота  (координати  вершини).
  6)   Вік,  походження.
  7)   Вплив  господарської  діяльності  людини  на  природу  гір.
2.   Найвищі і  найдовші гори світу
  ; Прийом «Домашня заготовка»
Учні  виступають  із  повідомленнями  про  різні  типи  рельєфу  гір.
Перший  учень
Виділяють  такі  типи  рельєфу  гірських  країн:  альпійський,  висо­
когірний,  середньогірний,  низькогірний.
Для альпійського типу характерні гострі вершини та гребні, кру­
ті  та  скелясті  схили.  Високогірний  тип  рельєфу  мають  переважно  мо ­
лоді  гірські  країни  (Альп,  Кавказу,  Паміру,  Гімалаїв).  Їм  притаманні
круті  схили,  глубоке  й  різке  ерозійне  розчленування,  гострі  й  оголоні
вершини  і  гребні,  льодовикові  форми  рельєфу.  Середньогірний  тип
рельєфу  характеризується  згладженими  вершинами  гірських  хребтів.
Такі  гори  зазвичай  не  вищі  за  2000—3000  м.  Низькогірний  тип  рельєфу
має  переважно  м’які,  згладжені  обриси,  висоту  до  1000  м.
Другий  учень
(Слайд 14) Найвища гірська система світу   — це Гімалаї. Вона роз­
ташована  між  Тибетським  нагір’ям  (на  півночі)  та  Індо­Гангською  рів ­
ниною  (на  півдні).  Протяжність  гір   —  понад  2400  км,  ширина   —  до
350   км.  Серед  гребенів  заввишки  близько  6000  м  розташована  найви­
ща  точка  Землі  —  г.  Джомолунгма  (Еверест),  також  тут  розташовані
11  вершин понад 8000  м. Гімалаї створюють кліматичну і  природну межу
між  пустелями  Центральної  Азії  та  тропічними  ландшафтами  Пів­
денної  Азії.  Гімалаї  височіють  над  Індо­ Гангською  рівниною  трьома
ярусами, що утворюють Сивалікські гори (Передгімалаї), Малі та Ве ­
ликі  Гімалаї.  Для  Великих  Гімалаїв  характерні  гребені  альпійського
типу  й  потужні  льодовики.  У  Гімалаях  беруть  початок  основні  річки
Південної  Азії  —  Інд,  Ганг,  Брахмапутра.  На  південних  схилах  зни­
зу  вгору  змінюються  заболочені  джунглі,  вічнозелені  тропічні  ліси,
листопадні  та  хвойні  ліси,  чагарники,  луки.  На  висоті  понад  5000   м
розташовані  льодовики.  На  північних  схилах  —  гірські  степи  та  на­
півпустелі.
У  Гімалаях  розвинутий  альпінізм  (переважно  в  Непалі).
  ; Прийом «Географічний кінозал»
Учитель  організовує  перегляд  відеофрагмента  про  Гімалаї  http://
www.youtube.com/watch?v=VnKwv12­ydI з  подальшим його обговоренням.
  IV.  узагальнення та систематизація знань
  ; Фронтальне опитування (Слайд 15)
  1.   Що  таке  гори?  Як  вони  утворилися?
  2.   Від  чого  залежать  висота  і  зовнішній  вигляд  гір?
  3.   Що  таке  гірська  система?
  4.   Чим відрізняються брилові, складчасті і  складчасто­брилові гори?
  5.   Назвіть  та  покажіть  на  карті  найбільші  гірські  системи  світу.
  ; Прийом «П’ять речень»
Учні об’єднуються в   групи, кожна з  яких формулює відповідь на
запитання  з   п’яти  речень.
Що  нового  ви  сьогодні  дізналися  на  уроці
  V.   п ідсумки ур О ку
  ; Прийом «Викликаю асоціацію»
Учитель  запитує  учнів,  які  асоціації  у  них  тепер  пов’язані  з   по­
няттям  «гори».
  VI.  дО машнє завдання
1.   о працюйте відповідний матеріал підручника.
2.   Підготуйте повідомлення про найглибші океанічні западини та їх вивчен -ня людиною.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Різноманітність та утворення гір на суходолі. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід