Сільське господарство. Конспект уроку
 

Сільське осподарство

  Очікувані   учень     визначає    природно-географічні     чинники     розвит-ку     сільського    господарства,     структуру     галузі     та    особли-вості     сільськогосподарського      виробництва;      наводить    
конкретні      приклади     зв’язків      сільського     господарства     
з    іншими     галузями.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      карта      «Сільське      господарство»,    
діаграма     «Структура     земельного      фонду     України»,     ста -тистичні     дані     розвитку    галузі.
 Опорні поняття:     сільське      господарство,      рослинництво,     тваринництво,     
урожайність,    продуктивність,     меліорація.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Сільське  господарство  —  найдавніше  й  досить  поширене  заняття
людей.  В  Україні  в  цій  галузі  працює  близько  третини  економічно  ак-тивного  населення,  яке  виробляє  близько  чверті  ВВП  країни.  Ці  люди
забезпечують  себе  й  своїх  співгромадян  продуктами  харчування,  тобто
задовольняють найнеобхідніші потреби людини — потребу в їжі.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Що таке земельні ресурси?
2)   Які якості мають чорноземи?
3)   Яку  сільськогосподарську  сировину  використовує  легка  про -мисловість? Харчова?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Значення    сільського    господарства.     Природно-географічні     чинники     
розвитку    галузі.
Сільське господарство  — важлива галузь виробничої сфери. Як свід -чить досвід розвинених країн, вона може приносити великі доходи, а  один
працівник здатний забезпечити продуктами харчування до 70 співгрома -дян. При цьому багато з цих держав не має таких сприятливих природ -них умов для розвитку галузі, які є в Україні. Країна має унікальне поєд -нання рівнинного рельєфу, родючих ґрунтів і кліматичних ресурсів, що є
основою для одержання високоякісної сільськогосподарської продукції.
результати:
Більше  ніж  половину  території  країни  займають  сільськогосподарські
угіддя,  серед  яких  переважає  рілля  (рілля  займає  54,0  %  площі,  сіно-жаті — 4 %, пасовища — 9,2 %, сади і виноградники (багаторічні наса-
дження) — понад 1 %). Якщо за площею на Україну припадає 5,7 % від
території Європи, то її сільськогосподарські угіддя складають 18,9 % від
їх загальної кількості в цій частині світу. На весь світ відома родючість ук -раїнських земель: дві третини ріллі займають чорноземні ґрунти. Однак
їх слід використовувати ефективно та оберігати від шкідливих впливів,
які руйнують ґрунти і знижують їхню родючість, оскільки відтворення
корисних властивостей ґрунтів потребує великих витрат.
У  цілому  ситуація  з  агрокліматичними  ресурсами  є  сприятливою
(кількість  опадів,  що  випадають,  сума  температур  за  вегетаційний  пе -ріод,  тривалість  безморозного  періоду).  Їх  достатньо  для  ефективного
сільськогосподарського  виробництва,  хоча  частина  території  України
належить до районів ризикованого землеробства (посухи, суховії, замо-розки, град). Від кліматичних умов особливо залежить рослинництво.
Проблемою для низки областей півдня країни та Автономної Республіки
Крим є низька забезпеченість водними ресурсами. У той же час у  Поліссі ба-гато надмірно зволожених і заболочених територій. Для покращення якості
земельних і водних ресурсів використовується меліорація — комплекс ор -ганізаційно-господарських і технічних заходів, які дають можливість змі -нювати природні умови в необхідному для людини напрямку. При правиль-ному проведенні меліорація створює умови для включення в господарський
оборот  незручних  земель,  забезпечує  сталі  врожаї  сільськогосподарських
культур, сприяє створенню кормової бази тваринництва, покращує рекреа-ційні якості місцевості та природне середовище в цілому.
Запитання та завдання
1)   Проблемне запитання (обговорюється в загальному колі). Які при-родно-географічні чинники є основою для розвитку сільського гос-подарства України?
2)   Знайдіть  зайве  поняття  й  поясніть  свій  вибір:  рілля,  сіножаті,
пасовища,  кормові  культури,  багаторічні  насадження.  (Кормові
культури.)
2.     Структура    сільського    господарства.
Сільське господарство складається з двох взаємозалежних галузей —
рослинництва  й  тваринництва.  Основне  завдання  рослинництва  —  ви-рощування  сільськогосподарських  рослин  для  забезпечення  населення
продуктами харчування, тваринництва — кормами, галузей промисло-вості (легка, харчова) — сировиною. У тваринництві займаються розве -денням різних сільськогосподарських тварин для виробництва продуктів
тваринництва.
Найважливішим  показником  розвитку  рослинництва  є  врожайність
сільськогосподарських  культур.  Вона  дає  уявлення  про  кількість
отриманої  продукції  з  одиниці  площі  (га).  Основним  показни-ком,  що  характеризує  розвиток  тваринництва,  є  продуктивність
сільськогосподарських  тварин.  Під  нею  розуміють  кількість  молока,
щорічно одержуваного від однієї корови, щодобовий приріст маси на одну
голову, кількість яєць, одержуваних від однієї несучки, настриг вовни з
однієї вівці тощо.
Запитання та завдання
1)   Якою є структура сільського господарства?
2)   Які завдання виконує рослинництво? Тваринництво?
3)   Які  показники  використовуються  для  оцінки  розвитку  рослин -ництва? Тваринництва?
4)   Згрупуйте поняття за двома запропонованими вами ознаками: вер-шки, кортопля, ковбаса, цукровий буряк, вівці, корови, пшениця,
свині, кукурудза, льон, хліб, борошно, шинка, сметана. Варіанти
групування: сільськогосподарська та промислова продукція, рос-линництво й тваринництво.
3.     Зв’язки    сільського    господарства     з    іншими     галузями.
Між  сільським  господарством  та  іншими  галузями  економіки  існують
тісні  зв’язки.  Так,  промисловість  забезпечує  цю  галузь  електроенергією,
різною технікою, пально-мастильними матеріалами, добривами, засобами
захисту рослин. Сільське господарство поставляє промисловості продукцію
рослинництва  й  тваринництва.  Вона  використовується  для  виробництва
продуктів харчування, тканин, виробів зі шкіри. Зв’язки між сільським го-сподарством і промисловістю настільки тісні, що утворюють міжгалузевий
агропромисловий комплекс.
Завдання
Наведіть  приклади  зв’язків  між  сільським  господарством  та  про -мисловістю.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1) Складіть схему «Агропромисловий комплекс України».
2)  Доведіть,  що  сприятливий  клімат  і  родючі  землі  —  основа  продо-вольчої безпеки держави та нарощування експортного потенціалу її аг -ропромислового комплексу.
3)  Доповніть  таблицю,  указавши  позитивні  й  негативні  (при  непра-вильному проведенні) наслідки меліорації.
Позитивні наслідки меліорації Негативні наслідки меліорації
Включення в господарський обіг не-зручних земель, сприяння створен -ню кормової бази тваринництва
Вторинне засолення зрошуваних
земель, зниження рівня ґрунтових
вод при осушуванні
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Поясніть, яке значення має сільське господарство для економіки
України?
2)   Із якими галузями економіки сільське господарство має найбільш
тісні зв’язки? Чому?
3)   Підготуйте доповідь про одну із сільськогосподарських культур,
яку вирощують в Україні.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Сільське господарство. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід