Температура повітря. Конспект уроку
 

 Температура     повітря
 

     Мета:     формувати    знання    про     температуру    повітря,     її     зміни     в    часі     
і     просторі,     дати     уявлення     про      причини,     що     обумовлюють     
ці      зміни,      формувати     вміння     будувати     графік     ходу     темпе -ратур,     розраховувати     амплітуду      температур      і     середню    
температуру     за     певний     період     часу;     розвивати      матема-тичні     здібності;      виховувати     інтерес      до     обробки     й     аналізу    
даних     про     температуру    повітря.
     Тип уроку:     вивчення    нового    матеріалу.
     Обладнання:     підручник      географії,      макет      термометра,     календар      пого-ди,    карта     півкуль,     кліматична    карта.
Структура      уроку
     I.    Організаційний    момент
     II.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    III.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.    Вивчення    нового    матеріалу
     V.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
    VI.    Підсумок    уроку
    VII.    Домашнє     завдання

ХІД     УРОКУ

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Де    потрібно    встановлювати    термометр?     Чому?
2)     Як     змінювалася     температура     повітря      протягом     ваших     спосте­
режень    за     погодою?
3)     Які     мінімальні     і     максимальні     показники     погоди     ви     зафіксу­
вали?
4)     Як    обчислити    середнє     арифметичне    декількох     чисел?
5)     Що    таке    графік?     Як    його    побудувати?
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Із      показниками     температури     всі     ви     добре      знайомі      з     раннього     ди­
тинства,     адже     від     них      залежало,      як     вас     одягнуть     батьки,      чи     дозво ­
лять     плавати      в     річці.      Але      зазвичай     замість      того,     щоб      спитати,     яка    
сьогодні     температура,     ми     запитуємо:     як     там,     на     вулиці,      —     жарко,    
холодно,     тепло      або      морозно?     Усі     ці      прикметники      є     характеристикою    
температури     повітря.
Ви    вже     навчилися    користуватися    приладом     для     вимірювання    тем ­
ператури;      знаєте,     у     яких     одиницях      вона     вимірюється.     Тому     на     сьо ­
годнішньому    уроці     ви    будете    в    основному    працювати    самостійно,     ви­
користовуючи      знання,      здобуті     на     уроках     математики.     Усі     роботи     на    
уроці     ви    будете    проводити    діадами     (тобто     в    парах).
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Температура     повітря    —    найважливіший    показник    погоди.
Розповідь учителя.
Температура     повітря      впливає      на     більшість      процесів,     що     відбува ­
ються      в     природі,     на     стан     живих     організмів.     Активне     життя     багатьох    
рослин     є     можливим     за      температури     вище      +10     °С,     за      низьких     темпе ­
ратур      вони     можуть     загинути.      Для      людей     найбільш      комфортною     вва ­
жається      температура     від     +18 °     до     +24     °С,     у     той      час     як     на     Землі      вона    
коливається    від    +58     °С    до    –89     °С.
Інформація      про      зміну      температури     повітря      має      особливе     значен­
ня     для      районів      із      значним     коливанням      температур      протягом     доби,     
сезону    або     року,     наприклад    у    помірних    широтах,    де    взимку    темпера ­
тура     повітря      може     опускатися     нижче     –40      °С,     а     влітку     перевищувати     
+30     °С,    улітку    можливі    похолодання,     а    взимку    —    відлиги.
Температуру    повітря     вимірюють    ртутним    або     спиртовим    термоме ­
тром.     У    багатьох    країнах     світу,     у    тому    числі     й    в    Україні,    температуру    
повітря      вимірюють     за      шкалою      Цельсія,     де     за      0°     прийнята      точка      за ­
мерзання     води,      а     100 °     відповідають     точці      її      кипіння.     Записуючи     по­
казники     температури,     указують     не     тільки     кількість     у     градусах,      але     
і    шкалу,     наприклад     мінус     десять     градусів     за      Цельсієм,     тобто      –10      °С.
Термометр     установлюють      у     захищеному     від     прямих      сонячних     
променів     місці,      інакше      він     буде     показувати     не     температуру     повіт­
ря,     а     температуру     самого     приладу.     Важливо,      щоб      забезпечувався    
вільний     доступ    повітря     до    термометра.     На    метеоплощадці    термометр    
та     інші     прилади     встановлюють      у     спеціальній      метеорологічній      будці     
заввишки      2    м     від     землі,      удалині      від     житлових      будинків     і     виробни­
чих      споруд.
2.     Зміни    температури    повітря.
Розповідь учителя.
Повітря      тропосфери      нагрівається     від     земної     поверхні,      таким      чи­
ном,     температура     приземного      шару     повітря      в     першу     чергу      залежить     
від    температури    земної    поверхні.     Кількість    сонячної    радіації,    що    над ­
ходить     на     певну      площу     земної     поверхні,      залежить      від     кута     падіння     
сонячних      променів.      Чим     ближчим     є     кут      падіння      до     90°,     тим      більше    
сонячної    енергії    припадає    на    одиницю    площі.
Це     спричинює     нерівномірне     нагрівання     земної     поверхні     сонячни­
ми     променями:      найбільшу     кількість     сонячної     енергії     одержують     ек­
ваторіальні      райони,      тому     протягом     усього     року     тут      спостерігаються     
високі    температури    повітря,    а    в    приполярних    районах,    де    кут     падіння     
сонячних     променів    мінімальний,    а    частину     року    Сонце     взагалі    не    по­
казується      з­за      горизонту,     температури     повітря      низькі.     У     помірних    
широтах     кут      падіння      сонячних      променів     міняється      протягом     року,     
що     зумовлює      значні     коливання     температури     за      цей      період.     На     тем ­
пературу     повітря      також     впливають:      характер     підстилаючої     поверх­
ні,    наприклад    сніг     відбиває    більшість     сонячних     променів,     а    розорана    
земля     їх     поглинає    і    нагрівається;    хмарність;    циркуляція     повітряних    
мас;    тривалість    світлового    дня.
Повідомлення учня.
На     території     всіх      частин     світа,      за      винятком      Антарктиди,     мак ­
симальний     показник     температури     повітря      може     перевищува ­
ти     +50     °С.    Так,     в     Азії,     у     Тіраті      (Ізраїль),      зареєстрована      темпера ­
тура     +53,3     °С,     в     Австралії,     у     Квінсленді,     температура     досягала    
+53,9     °С.    Рекордно     високий     показник     температури     повітря      —    
+57,8     °С     був      зафіксований      у     Північній     Африці,     у     Лівії,     біля     м.    Трі­
полі.     Деякі      джерела     називають     інший     район,     де     була     зафіксована     
найвища     температура    —     це     Сан ­Луїс­Потосі     (Мексика),     із      показни ­
ком      у     +57,8      °С.    У     Каліфорнії,     у     знаменитій      Долині     Смерті,     була     за ­
реєстрована      температура     +56,7      °С.    У     Європі     найвища     температура    
досягала     +50      °С     у     Севільї     (Іспанія).
Максимальна     середньорічна      температура     становить      +34,4      °С,    
вона     була     зареєстрована      в     Даллоле     (Ефіопія).      За     іншими      даними,    
цей      показник     складає      +34     °С,     і     відзначений      він     у     містечку     Феранді     
(Ефіопія).
В    Україні     найвища    температура    була    зафіксована     в    м.    Куп’янську    
Харківської     області,     вона    дорівнювала    +40,1     °С.
Найхолоднішим      із      постійно     населених     місць     на     Землі      є     станція     
Оймякон     (63,2 °    пн.    ш.     143,2 °    сх.    д.,     741     м     над      рівнем     моря)      у     Якутії    
(Росія).      У     1938    р.      тут      зареєстрована      температура     повітря      –77,8     °С.   
І    хоча    на    станції    «Восток»    в    Антарктиді    в    липні     1982    р.     і    зареєстрова ­
но    температуру    –89,2      °С,    її     показання    не    можуть    уважатися    рекордно    
низькими,     тому     що     станція      «Восток»     розташована     на     висоті      3488    м    
над     рівнем    моря.
Мінімальна    середньорічна     температура    складає     –57,8     °С,    вона    була    
зареєстрована     на    Полюсі    неприступності    (Антарктида).
Найбільша     річна      амплітуда      коливань     температур      зафіксована     
у         Верхоярську     (Росія),      вона     перевищує     100      °С:     від     –70      °С     узимку     до    
+36,7     °С    улітку.
Найбільша     добова     амплітуда      коливань     температур      спостерігалася    
в    Браунінгу,    штат    Монтана    (США)    —    55,5     °С,    протягом    доби    темпера ­
тура    знизилась     від    +6,7    °С    до    –48,8     °С.
—    Як    і    чому    температура    змінюється     в    просторі    і    часі?
3.     Добовий     хід    температур.
Розповідь учителя.
Зміна      температури     повітря      протягом     доби     пов’язана      зі      зміною    
висоти     Сонця     над      горизонтом      —     змінюється      кут      падіння      сонячних     
променів     і     відповідно     змінюється      кількість     сонячної     енергії,      що     над ­
ходить.      Удень      земна      поверхня     нагрівається,     а     вночі      остигає.      Най ­
нижчою      температура     повітря      протягом     доби     при      безхмарному     небі     
буває     перед     світанком.    Потім     вона    зростає,     досягаючи    максимального    
показника     відразу      після      полудня,     хоча     в     цей      час     Сонце      хилиться     до    
горизонту,    у    повітря     продовжує    надходити    тепло     від    земної    поверхні.     
Поступово     поверхня     Землі      охолоджується,      причому     на     суходолі     це    
відбувається    швидше,    ніж     над     водоймами.
Добовий     хід     температур      фіксується     на     метеостанції     через      кожні     
три      години,      у     так      звані      синоптичні      терміни.     Отримані     дані     дозво ­
ляють     розрахувати     середню      добову     температуру,     добову     амплітуду     
коливань     температур,      побудувати     графік     зміни      температури     протя ­
гом      доби.      Середню     добову     температуру     обчислюють      у     такий      спосіб:    
складають     усі     показники     добового     ходу     температур      і     поділяють     на    
кількість    проведених    вимірів.
Щоб     визначити     амплітуду      коливань     температур,      треба      з     макси ­
мального     її      показника     за      певний     період,     наприклад     за      добу,     місяць,    
рік,     відняти     мінімальний.
Географічний практикум.
На     дошці      наведені     показники     температури,     що     фіксувалися     про ­
тягом     однієї     доби    через     кожні     три     години.
Час    вимірювань,    год 0 3 6 9 12 15 18 21
Температура,    °С –1 –3 –4 0 +6 +5 +3 +2
Учні    мають    побудувати    графік    добового    ходу    температур,     розраху ­
вати    середню     добову    температуру    й    амплітуду     коливань    температур.
4.     Місячний    і    річний    хід    температур.
Географічний тренінг.
Учитель     перевіряє      результати     роботи     і     викликає      до     дошки     учнів,     
що    краще    за     інших    виконали     завдання.     Вони    знайомлять     інших    учнів     
із     графіком     добового    ходу    температур     і    результатами     своїх    розрахун­
ків,     а    потім     виконують    на    дошці     аналогічну    роботу,    використовуючи    
дані    про     місячний    хід    температур.
Розповідь учителя.
Дані     про      середні      місячні     температури     протягом     року     дозволяють     
розрахувати     середню      річну      температуру,     річну      амплітуду      коливань    
температур      і     побудувати     графік     річного      ходу     температур.      Багато­
річні     спостереження     показують,     що     найхолодніший      місяць     в     Укра­
їні     —     січень.     У     цей      час     Сонце      розташовано     низько     над      горизонтом,     
і,     хоча     тривалість     дня      в     січні     збільшується,      земна      поверхня     холодна     
й    укрита    снігом.     Найтепліший    місяць    на    території    країни    —    липень.     
До     липня,     середини     літа,     земна      поверхня     добре      прогрівається,     Сон ­
це     розташоване     високо     над      горизонтом.      Тривалість     дня      в     липні      вже     
трохи     зменшується,     але     вона    є    достатньою,     щоб     підтримувати     високі    
температури.
Обчисливши     середню      річну      температуру     певного      року,      її      порів­
нюють     із      середньою     багаторічною     температурою,     щоб      дізнатися,     які    
зміни      відбуваються     в     кліматичних     умовах     цієї      території.      Середні     
річні     і     середні      багаторічні     температури     розраховуються      і     для      всієї    
Землі.     Порівнюючи     ці      показники,     учені      дійшли      висновку,      що     за     
останні     100     років     температура    на    Землі     зросла    приблизно    на    1    °С.    Як    
повідомлялося     в     доповіді      НАСА,     2005    рік     був      найтеплішим     за      весь    
час     спостережень.
Середню     багаторічну      температуру     можна     порівняти      з     темпера ­
турою      людського     тіла.     Як     і     в     людини,     якщо      температура     на     Землі     
підвищується      або      знижується,     то     щось     не     гаразд,     відбуваються     про ­
цеси,     які     потребують     вивчення.      Якщо      в     людини      підвищена     темпе
ратура,      викликають      лікаря.     Лікар      проводить      обстеження,     пропо ­
нує      здати      аналізи.     Вивчивши     всі     результати,      лікар      ставить      діагноз    
і    рекомендує      певний     курс     лікування.     Так      і     Землю     обстежують      учені.     
Їхнє     завдання     —     поставити      «діагноз»,     тобто      зрозуміти      причини     під­
вищення     середньої      температури     повітря,     і     вирішити,     що     необхідно    
зробити,     щоб      ці      зміни      не     призвели     до     «ускладнень»      —     небажаних    
змін     на     планеті.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Географічний практикум.
1)     Знайдіть    помилки    і    неточності    в    тексті.
Температура     повітря      в     першу     чергу      залежить      від     кута     падіння     
сонячних      променів     на     земну      поверхню.     Тривалість     світлового     дня     
не     впливає      на     температуру     повітря.     Графік     добового     ходу     темпера
тур     показує,    що    максимальних    значень     температура    досягає     опівдні,     
а     мінімальних     —     опівночі.     Температура     повітря      впливає      на     живі    
організми      і     процеси,     що     відбуваються     в     природі.     Щоб     розрахувати    
середню      добову     температуру,     потрібно     скласти      всі     її      показники,     за ­
реєстровані      протягом     доби,      і     поділити     на     кількість     показників.      Най ­
холодніший      місяць     в     Україні      —     січень,     а     найтепліший     —     червень.    
Середню     температуру     й     амплітуду      коливань     температури     можна    
розрахувати     для      різних     періодів,     наприклад     тижня,      місяця,     року,     
століття.     Дослідження     вчених     показують,     що     середня      температура    
повітря      на     Землі      за      останні      100     років      понизилася      майже     на     1     °С.
2)     У     метеорологічній     будці,     де    встановлюються     термометр    й    інші    
прилади,     планки     бічних     стінок     прикріплені      під     кутом.     Між    
планками      —     проміжки      в     кілька     сантиметрів.     Поясніть     таку    
конструкцію    метеобудки.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель    пропонує    «експертам»    оцінити     роботу    певних    діад.    За    не­
обхідності     вчитель     коригує     оцінки,     виставлені    «експертами».
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     відповідний     параграф    підручника.
2*)     Виміряйте      температуру     повітря      на     висоті      2    м     від     земної     по­
верхні     і     на     висоті      15—20    м     (п’ять—сім      поверхів     житлового    
будинку).      Порівняйте     отримані     результати,      поясніть     різницю    
в    температурі      залежно     від     висоти     над      земною      поверхнею.     (Ви ­
мірювання    виконуйте    приблизно    в    один    і    той     же    час,     при     ясно­
му    небі.)

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Температура повітря. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід