Транспорт як галузь господарства. Залізничний транспорт. Конспект уроку
 

Транспорт      як     галузь     господарства.      Залізничний      транспорт

  Очікувані   учень      визначає     суттєві     ознаки     понять     «транспортний    
вузол»,     «вантажообіг»,     «пасажирообіг»;      називає      види    
транспорту;      характеризує     техніко-економічні      особли-вості    різних     видів    транспорту;     показує     на    карті    основні     
транспортні     вузли     і    найбільші     магістралі.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      карта      «Господарство»,      карта      «Транс-портна    система»,     контурні    карти,    статистичні    дані     роз -витку     галузі.
 Опорні поняття:     транспорт,      транспортна     система,     залізничний      транс -порт,    транспортний     вузол,    вантажообіг,     пасажирообіг.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Транспорт — це галузь виробничої сфери, яка перевозить вантажі та
пасажирів.  Порівняно  з  промисловістю  та  сільським  господарством,  на
транспорті не створюються матеріальні цінності. У той же час транспор -тні магістралі з’єднують різні райони країни, сприяючи їх спеціалізації
на  випуску  різної  продукції  та  об’єднуючи  їх  у  єдиний  господарський
комплекс. Усталена транспортна система, що динамічно розвивається,  —
необхідна умова підйому економіки, а, отже, й підвищення рівня життя
населення.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які види транспорту ви знаєте?
2)   Яку роль відіграє транспорт у житті людей?
3)   Чим відрізняється міський транспорт від міжміського?
4)   Якими видами міжміського транспорту ви користувалися?
5)   Що ви знаєте про особливості залізничного транспорту?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Поняття    про     транспорт     та    його    роль    у    господарстві.
На  географію  та  ефективність  роботи  транспорту  впливають  особ -ливості  територіальної  структури  господарства  і  рівень  розвитку  його
окремих галузей. Найбільший вплив здійснює промисловість (особли -во видобувна, металургійна, паливно-енергетична, будівельна галузі),
сільське господарство та будівництво, оскільки вони формують основні
результати:
вантажопотоки.  У  свою  чергу,  транспортний  чинник  є  одним  із  вирі -шальних при розміщенні підприємств важкої промисловості.
Усі види транспорту поділяють на сухопутні (залізничний, автомобіль-ний, трубопровідний), водні (морський, річковий) і повітряний. Кожний
із них виконує певну функцію в транспортній системі відповідно до своїх
техніко-економічних особливостей, насамперед пропускної спроможності
та собівартості перевезень. Найважливішими показниками розвитку будь-якого  виду  транспорту  є  вантажо-  і пасажирообіг.  Вони  дають  уявлення
про кількість вантажів і пасажирів, перевезених за певний період (як пра -вило, за рік) на певну відстань.
Вантажні перевезення за 2008 р.
*
Перевезено вантажів*
млн т/км до 2007 р., у % млн т/км до 2007 р., у %
Усіма видами
транспорту
891,8 98,7 491 746,0 99,8
у тому числі:
залізничним  498,8 97,0 256 867,7 97,9
автомобільним 186,6 110,3 37 393,8 127,3
водним 19,5 80,4 15 841,6 85,3
трубопровідним 186,8 95,3 181 264,5 99,5
авіаційним 0,1 97,4 378,4 97,4
Пасажирські перевезення за 2008 р.
Перевезено пасажирів Пасажирообіг
млн осіб/км до 2007 р., у % млн осіб/км до 2007 р., у %
Усіма видами
транспорту
8331,2 101,4 147265,2 104,5
у тому числі:        
залізничним 445,6 99,7 53225,4 100,3
автомобільним  4368,7 104,7 61433,8 109,6
водним 8,9 93,5 122,7 81,1
авіаційним 6,2 125,1 10776,8 115,4
Ще  одним  важливим  показником,  який  характеризує  роботу  транс-порту, є середня відстань перевезень. Він має значні відмінності для різ-них видів транспорту. Так, у залізничному транспорті середня відстань
*  За січень-лютий 2009 р. підприємствами транспорту перевезено 97,4 млн т ван-тажів, що становило 66,5 % від обсягу перевезень у січні-лютому 2008 р. Вантажообіг
становив 51,4 млрд т/км (62,1 % від обсягу січня-лютого 2008 р.).
вантажних перевезень становить приблизно 500 км, тоді як в автомобіль -ному — 15 км.
Запитання та завдання
1)   Які зміни у вантажо- і пасажирообігу різних видів транспорту від-булись у 2008 р. порівняно з 2007 р.? Чим би ви це пояснили?
2)   Складіть схему «Види транспорту».
2.     Транспортна     система    України.
Під  транспортною системою розуміють територіальне поєднання різних
видів  транспорту,  які,  взаємодіючи,  задовольняють  потреби  господарства
й населення  в  перевезеннях  вантажів  і  пасажирів.  До  складу  транспортної
системи входять шляхи сполучення, рухомий склад і технічне обладнання,
що забезпечує роботу транспорту.
Взаємодія  різних  видів  транспорту  відбувається  завдяки  транспортним
вузлам,  під  якими  розуміють  комплекс  споруд  у  пункті,  де  перетинаються
не менш як три магістралі одного або двох видів транспорту та відбувається
обмін вантажами. Залежно від видів магістралей, що перетинаються, вузли
поділяють на залізнично-водно-автодорожні (Київ, Одеса, Миколаїв, Маріу-поль), залізнично-автодорожні (Харків, Львів, Донецьк), водно-автодорожні
(Канів). Серед близько 100 великих транспортних вузлів України переважа -ють  залізнично-автомобільні.  Виняток  становлять  великі  міжрегіональні
вузли. Наприклад, у Харківському, Донецькому, Львівському вузлах із за-лізничним  та  автомобільним  транспортом  взаємодіє  авіаційний  і  трубопро-відний. У Київському й Одеському вузлах до авіаційного й  трубопровідного
приєднується ще й водний транспорт.
Найбільшими транспортними вузлами є Київський, Харківський, Одесь-кий, Львівський. Три з них розташовані поряд із кордонами України й утво-рюють своєрідний трикутник. На одній зі сторін цього умовного трикутника
розташоване місто Київ.
Частина  автомобільних  і  залізничних  шляхів  мають  широтний  напря-мок, наприклад із Харкова в Київ, із Донецька в Дніпропетровськ, із Києва
у Львів. Але найбільше цей напрямок характерний для магістральних газо-проводів, які перетинають територію України зі сходу на захід.
Ще  частина  автомобільних  і  залізничних  шляхів  має  меридіональний
напрямок.  Багато  з  них  забезпечують  перевезення  вантажів  і  пасажирів  до
портів і морського узбережжя.
Транспортна система України характеризується значними регіональними
відмінностями, насамперед за густотою мережі. Найбільше залізничних і ав-томобільних доріг є у тій частині України, яка простяглась від Харківської
та  Донецької  областей  до  Львівської.  Тут  також  проходять  найбільші  газо-проводи й низка нафтопроводів.
Із транспортною системою пов’язані можливості підтримання економічних
відносин України з іншими країнами. Особливо посилюється необхідність її
розвитку в умовах інтеграції держави до європейської економіки. Розширен-ня попиту на перевезення всіма видами транспорту супроводжується більш
високими  вимогами  до  якості  транспортних  послуг.  При  цьому  особлива
увага  приділяється  створенню  транзитних  транспортних  коридорів.  Вони
необхідні  для  того,  щоб  на  найважливіших  напрямках  об’єднати  відразу
кілька  видів  транспорту  під  час  перевезення  вантажів  через  територію
кількох  країн.  Так,  на  Критській  конференції  було  вирішено  сформувати
міжнародні транспортні коридори (МТК). Вигідне транспортно-географічне
положення України на межі Центральної та Східної Європи обумовило те, що
деякі з них пройдуть територією країни.
Так, транспортний коридор № 9 проходитиме кількома напрямками заліз-ничних магістралей і паралельних магістральних автошляхів. Він підтвер-джує  стійкість  транс’європейських  шляхів,  сформованих  сотні  років  тому,
оскільки майже збігається з напрямком шляху «із варягів у греки».
Запитання та завдання
1)   Дайте  визначення  понять  «транспортна  система»,  «транспортний
вузол». Нанесіть на контурну карту найбільші транспортні вузли.
2)   Які транспортні коридори проходять через територію України?
3)   Яку роль у зовнішніх економічних відносинах вони відіграють?
4)   Разом із містами транспортна мережа утворює «каркас» території
країни і служить основою для формування територіального поділу
праці. Використовуючи атлас, схарактеризуйте особливості транс-портної мережі України (укажіть найважливіші напрямки переве-зень пасажирів та вантажів, різницю в густоті транспортних магіс-тралей, найбільші транспортні вузли в різних частинах країни).
Ігрова хвилинка
Поясніть, як ви розумієте вислів «Транспортні магістралі — кровонос-ні судини економіки».
3.     Залізничний    транспорт,    його    роль    у    транспортній    системі.
Провідну  роль  у  транспортній  системі  України  відіграє  залізничний
транспорт.  За  вантажообігом  він  посідає  перше  місце,  за  пасажирообі-гом  — друге, трохи відстаючи від автомобільного транспорту. Серед ван-тажів, що перевозяться залізницею, переважають будівельні матеріали,
кам’яне вугілля, залізна руда. Крім того, перевозиться значна кількість
металів, продукції машинобудування, нафти, добрив, зерна.
Країна має густу залізничну мережу, її експлуатаційна довжина ста-новить 22 473 км (електрифіковані 9250 км). Середня густота «сталевих
магістралей» — 37 км на 1000 км
2
 території, найбільш густа мережа —
у Донецькій, Дніпропетровській, Львівській, Харківській областях. Так,
у Донецькій області, а саме в Донбасі, вона становить 52 км на 1000  км
.
Майже  третину  експлуатаційної  довжини  становлять  дво-  і
багатоколійні  ділянки.  Електрифікованими  є  найбільш  важливі  та
вантажонапружені магістралі, а також приміські зони Києва, Харкова,
Львова, Дніпропетровська, Донецька та багатьох інших міст.
Переваги й недоліки залізничного транспорту
Переваги Недоліки
Надійність і регулярність перевезень, висока
вантажопідйомність, порівняно невисока
собівартість перевезень, універсальність
(здатність перевозити різні види вантажів),
висока пропускна спроможність (двоколійна
електрифікована залізниця може пропустити
до 150—200 пар поїздів на добу), незалеж-ність від погоди (має можливість здійснювати
перевезення протягом усього року), невели -кий ступінь впливу на навколишнє середови-ще (порівняно з іншими видами транспорту),
відносно невелика енергоємність (споживан-ня енергії на залізничному транспорті в три
рази менше, ніж на автомобільному, і в шість
разів менше, ніж у повітряному)
Обмежена маневреність
(як правило, вантажі не
доставляються безпосе -редньо до одержувача, а
перевантажуються), від-носно невисока швидкість
(особливо вантажних
перевезень), не забезпе-чується повне збереження
вантажів (під час пере -везень частина вантажів
псується та губиться)
Як  і  для  всієї  транспортної  мережі,  для  залізниць  характерна  наяв-ність магістралей, близьких до широтної та меридіональної направленос -ті, а також тих, що радіально відходять від Києва й Харкова. Широтні
магістралі  забезпечують  зв’язок  Донбасу  (вугледобувні,  металургійні  й
коксохімічні підприємства) із Придніпров’ям (видобуток залізної та мар -ганцевої руди, металургійні підприємства), наприклад Дебальцеве—Си -нельникове—Дніпропетровськ—Кривий  Ріг,  Іловайськ—Волноваха—
Запоріжжя—Кривий Ріг. Ними на захід відправляється донецький кокс
й енергетичне вугілля, на схід — криворізька залізна руда й  нікопольсь-кий марганець.
У  свою  чергу,  із  Донбасу  та  Придніпров’я  до  інших  районів  (у  тому
числі  за  межі  України)  перевозять  руди  металів,  важке  обладнання,
автомобілі,  продукцію  хімічної  промисловості,  у  зворотному  напрямку
надходять  ліс  і  вироби  з  деревини,  продукція  легкої  та  харчової  про-мисловості,  точного  машинобудування.  Так,  зв’язки  Донбасу  з  Росією
забезпечують  магістралі  напрямку  Донбас—Харків—Курськ—Москва,
Дебальцеве—Валуйки—Єлець—Москва, Донбас—Міллерове—Рязань—
Москва, Донбас—Волгоград.
Частина експортно-імпортних вантажів ідуть через Харків. Цей транс-портний вузол зв’язаний як із Донбасом і Придніпров’ям, так і з Росією та
Білоруссю. На південний захід від нього йдуть лінії Харків—Запоріжжя—
Сімферополь,  Харків—Одеса,  Харків—Дніпропетровськ—Херсон.  Вони
забезпечують вантажо- і пасажиропотоки, пов’язані з транспортуванням
вантажів до портів і у зворотному напрямку, а також пасажирів, які їдуть
на курорти Криму й Причорномор’я.
Інтенсивні  залізничні  перевезення  здійснюються  лініями,  що
зв’язують  Київ  з  іншими  найбільшими  містами,  а  також  сусідніми
країнами  (Москва—Київ—Львів—Чоп,  Москва—Київ—Жмеринка—
Одеса, Київ—Мінськ, Київ—Полтава—Харків).
Використовуючи  можливості  транспортної  системи  України,  заліз -ничний транспорт взаємодіє з автомобільним (найважливіші автомобіль -ні магістралі), морським (порти Чорного та Азовського морів), річковим
(порти на Дніпрі, Дунаю).
Із Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною країна зв’язана заліз-ницями,  що  йдуть  через  Західну  Україну:  Львів—Перемишль,  Львів—
Прага, Львів—Будапешт. На Львівській залізниці побудовано потужний
перевантажувальний комплекс.
У  транспортній  мережі  України  виділяються  великі  залізничні  вуз-ли з розвиненими структурами станційних і складських господарств. Це
Харків,  Київ,  Полтава,  Дніпропетровськ,  Лозова,  Запоріжжя,  Ясину-вата, Дебальцеве, Коростень, Львів, Ковель, Волноваха, Одеса, Бахмач,
Жмеринка.
Запитання та завдання
1)   Наведіть  приклади  магістралей,  які  мають  широтну  та  меридіо-нальну направленість.
2)   Нанесіть  на  контурну  карту  найважливіші  транспортні  магіс -тралі.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Яку роль у транспортній системі відіграють транспортні вузли? Як
вони поділяються залежно від видів магістралей, які перетинаються на
їх території?
2)   Назвіть переваги й недоліки залізничного транспорту.
3)   В Україні електрифіковано приблизно 40 % залізниць. Серед них
найбільш  важливі  та  вантажонапружені,  зокрема:  Москва—Київ—
Львів—Чоп,  Донбас—Кривий  Ріг,  Харків—Запоріжжя—Сімферополь.
Як ви вважаєте, які види вантажів перевозяться в цих напрямках?
4)   Вітчизняні залізниці відповідають міжнародним стандартам за біль-шістю показників, за винятком найважливішого — швидкості руху. Згідно
з вимогами Міжнародного союзу залізниць, швидкість вантажних потягів
має  становити  100  км/год,  пасажирських  —  120  км/год.  Як  ви  вважаєте,
чому в Україні вантажні потяги мають значно меншу швидкість руху?
5)   У  січні-лютому  2009  р.  обсяг  залізничних  перевезень  становив
67,5 %  порівняно  з  аналогічним  періодом  2008  р.  Обсяг  перевезення  це-менту знизився на 65,2 %, будівельних матеріалів — на 62,5 %, лісових
вантажів — на 46,4 %, чорних металів — на 38,1 %. Перевезення зерна та
продуктів перемелу зросло в 3,6 разу. Чим би ви пояснили таку різницю
в зменшенні (збільшенні) обсягів перевезення вантажів?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Яку роль відіграє транспорт у господарстві країни?
2)   Із яких елементів складається транспортна система країни?
3)   Схарактеризуйте  рівень  забезпеченості  різних  районів  країни  за-лізничними магістралями.
4)   Назвіть найважливіші залізничні магістралі, які проходять через
ваш  населений  пункт  (найближче  велике  місто).  Схарактеризуйте  ван -тажі  за  видами  і  напрямками  (дізнайтеся,  які  з  них  прибувають  у  цей
вузол, які відправляються з нього, які йдуть транзитом).
5)   Різноманіття  вантажів,  що  перевозяться  залізницями,  обумовлює
вузьку спеціалізацію рухомого складу. Серед вантажних вагонів розрізня -ють криті вагони, піввагони, платформи, хопери, ізотермічні вагони, цис-терни. Використовуючи додаткові джерела знань, підготуйте повідомлен -ня про види вантажів, які перевозяться рухомим складом різного типу.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Транспорт як галузь господарства. Залізничний транспорт. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід