Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Конспект уроку
 

Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)

Очікувані результати:
учень  характеризує  географічне  положення  країни,  на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства,  характеризує  галузеву  та  територіальну
структуру промисловості, особливості сільського госпо -дарства,  транспортну  інфраструктуру,  зовнішньоеконо -мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  контурні  карти,  ілюстрації
з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Велика  Британія  —  острівна  держава  на  Британських  островах.  Вона
складається  з  трьох  історико-географічних  областей,  розташованих  на  ост -рові  Великобританія  (Англія,  Шотландія  й  Уельс)  і  четвертої  (Північна  Ір-ландія), яка розміщена на північному-сході острова Ірландія. Від материка
країна  відділена  протоками  Ла-Манш  і  Па-де-Кале.  Із  середніх  віків  ними
проходять найважливіші морські шляхи. До кінця ХІХ ст. Велика Британія
посідала тут панівне становище. Це сприяло розвитку її судноплавства, тор-гівлі, завоюванню позицій першої промислової держави світу.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Чому Велику Британію називали «володаркою морів»?
2.   Які країни були колоніями Великої Британії?
3.   Яким є походження Британських островів?
4.   На які корисні копалини багатий шельф Північного моря?
5.   Які товари, вироблені у Великій Британії, вам найбільше відомі?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ПРИ-РОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.
Повідомлення учня
(Форма  правління  та  територіального  устрою:  Конституційна  (парламент -ська) монархія, унітарна держава. Склад: Англія (39 графств, шість метрополі -тенських графств і Великий Лондон), Уельс (вісім графств), Шотландія (дев’ять
районів й острівна територія), Північна Ірландія (26 округів), острів Мен і Нор -мандські  острови   —  самостійні  адміністративні  одиниці.  Столиця:  Лондон
(7,6 млн жителів).
Площа: 244,1 тис. км
2
.
Населення: 61,1 млн осіб, серед яких англійці (82 %), шотландці (10 %), ір-ландці (2 %), валійці (2 %). Густота населення: 247 осіб/км
2
. Середньорічний
165
приріст: 0,3 на 1000 жителів. Сальдо міграції: +2,2 осіб на 1000 жителів. Без -робіття становить 5,2 %. Віковий склад: 17—62—21, середній вік: 40,2 року,
тривалість життя: 78,2 року. Віросповідання: християнство. Міське населен -ня: 90  %. Найбільші міста: Бірмінгем, Манчестер, Лідс.
Економіка: ВВП становить 2 772,0 млрд дол. США (за ППС   —  2 143,0 млрд
дол. США).
Зовнішня торгівля: експорт  —  466 млрд дол. США, імпорт: 639 млрд дол.
США.
Дидактична гра
Завдання
Складіть характеристику ЕГП, природних умов і ресурсів Великої Брита-нії. Учні об’єднуються у чотири-п’ять команд, кожна з яких виконує роботу
за планом.
1.   Положення на економічній карті світу, материка (частини світу).
2.   Сусідні  країни,  рівень  їх  економічного  розвитку,  відносини  та  зовнішні
зв’язки з ними.
3.   Вихід  до  океанів  та  морів.  Особливості  берегової  лінії  (протяжність,  по-різаність).
4.   Положення  стосовно  міжнародних  шляхів  сполучення,  сировинних  баз
та найважливіших торгових партнерів.
5.   Вплив географічного положення на розвиток та розміщення господарства
країни.
6.   Особливості рельєфу та клімату, їх вплив на господарську діяльність лю-дини.
7.   Забезпеченість різними видами ресурсів (мінеральні, земельні, водні, лі-сові, агрокліматичні, рекреаційні).
По закінченні роботи команди знайомлять одна одну з найбільш суттєви-ми рисами ЕГП, природних умов і ресурсів Великої Британії.
(Вигідність ЕГП обумовлюється низкою чинників, серед яких головним є при-належність  країни  до  Західної  Європи   —  одного  з  трьох  світових  економічних
центрів.
Природні  умови  країни  сприяють  господарській  діяльності  людини,  тут
переважають рівнинні території та достатньо м’який клімат.
У країні багато невеликих, але повноводних річок, серед яких Темза, Се-верн, Трент. Естуарії річок вдаються далеко в суходіл, що дозволяє створю-вати порти.
За доісторичних часів на більшості території Британії росли густі широ-колистяні  ліси.  Однак  зараз,  після  багатьох  століть  господарського  освоєн-ня,  ліси  займають  менше  10 %  території  країни.  Велика  Британія  —  одна
з  небагатьох  європейських  країн,  яка  має  основні  види  палива  на  власній
території.)
2.   НАСЕЛЕННЯ ТА МІСТА.
Демографічні  процеси  у  Великій  Британії  характеризуються  рисами,
властивими більшості західноєвропейських країн. У країні низький природ-ний приріст, відбувається старіння населення.
Понад  90 %  британців  проживають  у  містах,  причому  половина  з  них
у  великих  (понад  100  тис.  жителів).  Виникнення  та  розвиток  одних  було
пов’язане  з  розробками  вугілля,  інших   —  із  положенням  на  морському
узбережжі.  На  території  країни  сформувалися  кілька  міських  агломерацій
із кількістю населення понад 1 млн осіб, зокрема: Великий Лондон, Західно-Мідлендський  (центр  —  місто  Бірмінгем),  Великий  Манчестер,  Клайдсайд
(Глазго).  Частина  міст  утворює  один  із  шести  мегалополісів  світу   —  Цен -тральноанглійський, або Лонлів (Лондон—Ліверпуль).
Запитання та завдання
1)   Пригадайте  з  уроків  «Всесвітньої  історії»  історію  формування  території
країни та поясніть причини багатонаціонального складу її населення.
2)   Що  ви  знаєте  про  історію  виникнення  англіканської  церкви?  Як  вона
вплинула  на  відносини  з  Ватиканом,  із  материковою  Європою,  із  сусід-ньою Ірландією?
3)   Цим би ви пояснили досить напружену ситуацію в Північній Ірландії?
4)   Підпишіть на контурній карті найбільші міста країни. Охарактеризуйте
їх географію.
3.   ХАРАКТЕРНІ РИСИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. ПРОМИСЛОВІСТЬ.
У другій половині минулого століття Велика Британія відставала за тем-пами зростання виробництва, продуктивністю праці й обсягом промислової
продукції. Покращити економічну ситуацію дозволили реформи уряду кон-серваторів на чолі з М. Тетчер, що прийшли до влади в 1979 р. Особливість
сучасної економіки країни   —  існування потужних іноземних ТНК у промис -ловості. Наприклад, в автомобілебудуванні більшість продукції виробляють
підприємства компаній «Форд» (США), «Хонда», «Тойота», «Ніссан» (Япо-нія).  Усього  ж  у  промисловості  країни  діють  до  чотирьох  тисяч  іноземних
компаній.
Як і в більшості інших високорозвинених країн, у промисловості Великої
Британії  провідну  роль  відіграють  машинобудування  та  хімічна  промисло-вість.  Машинобудування  дає  40  %  вартості  продукції  обробної  промисло-вості.  Воно  досить  різноманітне  й  технічно  високооснащене.  Його  новітні
галузі   —  авіакосмічна (країна посідає разом із Францією 2—3 місця у світі
за  виробництвом  літаків),  електронна,  електротехнічне  машинобудування,
військово-промисловий  комплекс  —  розвиваються  переважно  на  південно-му  сході  країни.  Тут  зосереджені  найбільші  наукові  центри  —  Кембридж
та Оксфорд, висококваліфіковані трудові ресурси і найсприятливіші умови
для  кооперування  з  іншими  європейськими  країнами,  а  також  у  Мідленді
(Бірмінгем, Ковентрі), який посідає зручне стратегічне положення в центрі
Англії.
Схожу  географію  має  й  автомобілебудування.  А  важке  й  металомістке
машинобудування представлене в основному в Йоркширі, на півночі Англії
та в Шотландії. Воно орієнтується на металургійні заводи.
Хімічна промисловість Великої Британії спеціалізується на виробництві
нафтопродуктів, пластмас, фарб, кислот, соди, хімічних волокон, штучного
каучуку. Розвинені парфумерна й фармацевтична галузі. На експорт іде при-близно 1/3 її продукції.
— Використовуючи карти атласу, з’ясуйте особливості географії найбіль-ших центрів галузі  —  Лондона, Мідлсбро, Ліверпуля, Едінбурга.
(Вони  тяжіють  до  узбережжя.  Там  також  зосереджені  підприємства  дерево-обробної промисловості (вони також використовують переважно імпортну сиро -вину.)
Галузі  важкої  промисловості  базуються  на  потужному  паливно-енерге -тичному комплексі та металургії. Видобуток вугілля ведеться на державних
шахтах у кількох вугільних басейнах. Обсяги видобутку поступово скорочу-ються.
Нафта й природний газ добуваються на дні Північного моря, звідки під-водними нафто- і газопроводами транспортуються на нафтопереробні заводи.
Тому більшість цих підприємств розміщені на східних берегах Великої Бри-танії. Вони можуть переробляти понад 110 млн тонн нафти на рік.
Велика  Британія  має  потужну  електроенергетику.  Майже  70 %  енергії
виробляють ТЕС. Основна їх частина розташована в центральній і південно-східній частинах Англії. За останні десятиліття більшість із них перейшли
від  використання  вугілля  до  роботи  на  нафтопродуктах  і  природному  газі.
Значну частку електроенергії (майже 1/5) виробляють АЕС. Найпотужніші
з них працюють на півдні Англії. Частка ГЕС у виробництві електроенергії
є незначною. Найбільше значення вони мають у Шотландії.
У чорній металургії обсяги виробництва за останні 40 років скоротилися
вдвічі й зараз становлять близько 15 млн тонн сталі на рік. Металургійні за-води розміщені в п’яти районах країни, з яких найпотужнішим є Південна
Валлія. Серед галузей кольорової металургії провідними є виплавка свинцю
та цинку (третє місце у світі) й алюмінію. Орієнтація на імпортну сировину
(хоча зараз значна частина кольорових металів виплавляється з металобрух -ту)  привела  до  зосередження  таких  підприємств  у  портах  (Ланкашир,  Пів-денна Валлія).
—  Як  ви  вважаєте,  чому  виробництво  алюмінію  найкраще  розвинене
в Шотландії?
(Там розташовані ГЕС, електроенергія яких є дешевою.)
Серед галузей легкої промисловості традиційно провідною була текстиль-на. Зараз вона переживає важкі часи у зв’язку з конкуренцією з боку країн,
де робоча сила є значно дешевшою. Свої позиції частково зберегли галузі, які
виробляють більш дорогу продукцію   —  шерстяні (Йоркшир) та лляні (Пів-нічна Ірландія) тканини.
Харчова промисловість орієнтується переважно на внутрішнього спожи-вача. Виділяються м’ясна, рибна, цукрова промисловість.
Запитання та завдання
1)   Розкажіть про характерні риси розвитку економіки Великої Британії.
2)   Позначте  на  контурній  карті  найбільші  центри  машинобудування.  На-звіть особливості географії металомістких галузей.
3)   Пригадайте,  розвиток  яких  галузей  поклав  початок  промислового  пере-вороту, центром якого була Англія. Яке місце в промисловості посідають
ці галузі зараз? Чому?
4)   У 1970—1980-х рр. вугледобувна галузь пережила глибоку кризу. Як ви
вважаєте, із чим вона була пов’язана? Чи можна використати досвід Ве-ликої Британії в Україні?
5)   Хоча  в  економіці  Великої  Британії  панує  приватний  та  акціонерний  ка-пітал,  однак  у  ряді  галузей  промисловості   —  авіабудуванні,  військово-промисловому  комплексі,  низькорентабельних  чи  збиткових  (вугільна
промисловість,  суднобудування)  —  більша  частина  підприємств  нале -жить державі. Чим би ви це пояснили?
4.   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
Основною  галуззю  сільського  господарства  є  тваринництво  (молочне
й м’ясо-молочне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво).
— Чим би ви це пояснили (пригадайте особливості природних умов та іс-торичний розвиток країни)?
Найбільші тваринницькі господарства розташовуються в західній, більш
вологій частині острова Велика Британія. Більшість ферм являють собою ви-сокопродуктивні товарні господарства.
У рослинництві половина оброблюваних земель зайнята під багаторічни-ми  травами;  найбільші  їхні  площі  розташовані  на  заході  країни.  На  інших
землях вирощують зернові культури, цукровий буряк, картоплю, овочі, яго -ди й фрукти, кормові культури.
У Великій Британії розвинене рибальство. Найбільш інтенсивна ловля ве-деться в прибережних водах і Північній Атлантиці (оселедець, тріска, кам-бала, форель).
Завдання
1)   Порівняйте спеціалізацію сільського господарства Німеччини та Великої
Британії (див. таблицю с. 164). (Учитель звертає увагу учнів на те, що пе-ревірка  вивченого  матеріалу,  як  правило,  буде  проводитись  не  окремим
блоком, а в ході вивчення нової країни методом порівняння з іншою, вже
відомою  державою  (це  дає  можливість  не  тільки  виявити  спільні  та  від-мінні риси країн, а й поставити окрему оцінку за знання пройденого ма-теріалу.)
Галузь сільського госпо-дарства
Німеччина Велика Британія
Рослинництво (осно-вні культури, географія
вирощування, врожай -ність)
Тваринництво (основні
види тварин, географія
вирощування, продук -тивність)
Спільні риси
Відмінні риси
Німеччина Велика Британія
2)   Охарактеризуйте відмінності в спеціалізації сільського господарства між
окремими районами Великої Британії, наприклад між Шотландією та Ан-глією.
5.   ТРАНСПОРТ. ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.
Велика Британія  —  острівна держава з розвиненою економікою та давні-ми  традиціями  в  мореплаванні.  Цим  пояснюються  значні  обсяги  вантажів,
що  перевозяться  морськими  суднами.  Особливо  великою  є  роль  морського
транспорту в зовнішній торгівлі.
— Використовуючи атлас, назвіть найбільші порти країни.
(Лондон, Ліверпуль, Саутгемптон, Мілфорд-Хейвен.)
У внутрішніх перевезеннях найбільшою є роль автомобільного транспор-ту.  За  довжиною  автомобільних  доріг  на  одиницю  площі  Велика  Британія
посідає четверте місце у світі. Швидкісні автостради простяглися через усю
країну. Найважливіша з них має меридіональну спрямованість і зв’язує най-більші міста   —  Лондон, Бірмінгем, Манчестер і Шотландію (Глазго).
Залізнична мережа є густішою на півдні, найбільший вокзал  —  Ватерлоо
(Лондон). Із Лондона можна дістатися більшості великих міст острова Велика
Британія.
Збільшується  значення  авіаційного  транспорту.  Найбільший  міжнарод-ний аеропорт країни та всієї Європи  —  Хітроу (Лондон). За рік його праців-ники обслуговують понад 400 тис. літаків і понад 50 млн пасажирів (у тому
числі транзитних).
Особливістю зовнішніх економічних зв’язків країни є велика роль виве-зення капіталу. Уряд країни сприяє прагненню британських фірм розширити
свою ділову активність за кордоном. Зараз найбільші обсяги капіталів вкла -даються  у  сферу  обслуговування  США  й  розвинених  країн  Співдружності.
Традиційно  великим  є  значення  зовнішньої  торгівлі.  Велика  Британія
експортує близько чверті виробленої продукції. Головні торговельні партне -ри: США, Німеччина, Франція, Нідерланди, Ірландія. Сальдо торговельного
балансу країни, як правило, є від’ємним.
Запитання та завдання
1)   Пригадайте з курсу «Економічна і соціальна географія України», що таке
каботажні плавання. Як ви вважаєте, яка їх роль у внутрішніх перевезен-нях країни? Вона посилюється чи зменшується? Поясніть свою відповідь.
2)   Як  ви  гадаєте,  крім  розвинених  країн,  які  держави  світу  є  важливими
партнерами  для  зовнішніх  економічних  зв’язків  Великої  Британії  (при-гадайте історію цієї країни)?
3)   Розрахуйте  експорт  й  імпорт  країни  на  одну  особу,  якщо  відомо,  що
в 2008 р. ці показники склали: 466 і 639 млрд дол. США, відповідно (на-селення   —  61,1 млн осіб). Чим би ви пояснили, що Велика Британія одна
з декількох розвинених країн, що мають негативне сальдо зовнішньої тор-гівлі?
4)   Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте транспортну мережу Ве-ликої Британії.
Тест-жарт
До складу Великої Британії входять:
А  Англія, Уельс й Ірландія
Б  Кембридж й Оксфорд
В  Велика Британія
Г  Англія, Шотландія, Північна Ірландія й Уельс
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Якими є особливості природних умов Великої Британії?
2.   Чи  є  серед  річок  Великої  Британії  така,  яку  за  значенням  можна  було  б
порівняти з німецьким Рейном? Поясніть свою відповідь.
3.   Які зміни відбулися в галузевій структурі промисловості країни за останні
десятиліття?
4.   На  території  Великої  Британії  сформувалися  кілька  потужних  промис -лових  районів  —  Південно-Англійський  (навколо  Лондона),  Мідленд,
Ланкашир,  Йоркшир,  Південно-Валлійський,  Середньошотландський,
Північно-Східний. Позначте їх на контурній карті, з’ясуйте спеціалізацію
промисловості.
Проблемні запитання
1.   Велика  Британія  була  лідером  у  світовому  процесі  індустріалізації  і  по-сідала панівне становище у світовому господарстві. Сьогодні за економіч-ним розвитком Британія поступається США, Японії, ФРН. Чим би ви це
пояснили?
2.   Ви  знаєте,  що  природа  багатьох  островів  світу  має  свої  відмінні  риси
і включає унікальні види рослин та тварин (ендеміки). А чи можна гово-рити про унікальність традицій населення деяких островів?
(У Великій Британії існує лівосторонній дорожній рух, символом країни були
омнібуси, у країні, яка входить до ЄС, зберігається національна валюта   —  фунт
стерлінгів.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Розкажіть про характерні риси розвитку економіки країни.
2.   Що характерно для спеціалізації сільського господарства країни?
3.   Із чим пов’язано велике значення зовнішніх економічних зв’язків для Ве-ликої Британії?
4.   Велику  Британію  (Англію)  називали  «володаркою  морів».  Із  чим  була
пов’язана ця назва? Яку роль зараз відіграє морський транспорт країни?
5.   Багато дослідників стверджують, що необхідність реформування промис-ловості Великої Британії, яка виникла в 1970-х рр., була значною мірою
обумовлена  розпадом  Британської  колоніальної  імперії.  Спробуйте  під -твердити або заперечити цю точку зору.
6.   Про рівень розвитку добувної та нафтопереробної галузі в країні свідчить
той  факт,  що  ТНК  «Брітіш  петролеум»  очолює  список  найбільших  про-мислових компаній Великої Британії. Інші великі фірми, які працюють
у цій галузі,—   англо-голландська «Ройял-Датч Шелл», «Алтремар», аме -риканська «Ессо». Використовуючи додаткові джерела знань, підготуйте
повідомлення про одну з цих компаній.
7.   Британські автомобілі «Ролс-Ройс», які образно називають «автомобілями
мільйонерів», свого часу були визнані найбільш неекономічними. Чому ж
на них існує великий попит?
8.   Після Другої світової війни уряд лейбористів націоналізував ряд галузей
промисловості,  активно  використовував  різні  форми  адміністративного
управління економікою, проводив політику примусового регулювання за-робітної плати. У результаті цих заходів у країні сповільнилися темпи роз-витку економіки, виріс зовнішній борг, знизився рівень життя населення.
Вихід  із  кризи  був  знайдений  у  принциповій  перебудові  системи  управ-ління  економікою,  що  здійснив  уряд  консерваторів  на  чолі  з  М.  Тетчер.
Використовуючи додаткові джерела знань, підготуйте повідомлення про
171
реформи М. Тетчер. Сформулюйте сутність перетворень та висловте свою
точку зору щодо використання цього досвіду в Україні.
9.   З Англії по всьому світу розійшлося поняття «джентльмен» як порядної,
вихованої й шляхетної людини. Уважається, що класичний тип джентль-мена сформувався у «Вікторіанську епоху»   —  епоху безпрецедентно три-валого  правління  королеви  Вікторії  (1837—1901  рр.).  Як  ви  вважаєте,
чому  появу  цього  феномена  фахівці  пов’язують  із  «Вікторіанською  епо-хою»?
10.  Велика Британія відома високим рівнем освіти. Її особливістю є навчан-ня  в  закритих  освітніх  установах.  Використовуючи  додаткові  джерела
знань, підготуйте повідомлення про британську систему освіти. Висловіть
свою думку про її відмінності від української системи.
11.  Підготуйте «візитну картку» Франції.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід