Водний та повітряний транспорт. Конспект уроку
 

Водний     та    повітряний    транспорт.

  Очікувані   учень     характеризує    техніко-економічні     особливості     вод -ного    та    повітряного     транспорту;     показує     на    карті    основ -ні      транспортні      вузли      і     водні     шляхи;     висловлює     суджен-ня    про     проблеми     і    перспективи    розвитку    окремих     видів    
транспорту;      оцінює     роль     української     транспортної     сис -теми    в    здійсненні     міжнародних    перевезень.
  Тип уроку:     комбінований.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      карта      «Господарство»,      карта      «Транс-портна    система»,     контурні    карти,    статистичні    дані     роз -витку     галузей.
 Опорні поняття:     транспорт,      транспортна     система,     водний     транспорт,    
повітряний    транспорт,    порт,    аеропорт.

Хід  уроку

I.  ПЕРЕВІРКА  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Географічний диктант
Учні  об’єднуються  у  два  варіанти.  У  кожному  варіанті  видам  транс-порту відповідає певна цифра. Наприклад: залізничний — 1, 2; автомо-більний — 3, 4; трубопровідний — 5, 6.
Запитання
1)   Цей вид транспорту посідає перше місце за вантажообігом.
2)   Цим видом транспорту перевозиться найбільше пасажирів.
3)   Серед найважливіших транспортних вузлів цього виду транспорту
Лозова, Дебальцеве, Ковель, Волноваха.
4)   Цей вид транспорту досить економічний, але він перевозить тіль-ки окремі види вантажів.
5)   Найбільша перевага цього транспорту — висока маневреність (до-ставка вантажів «від дверей до дверей»).
6)   Багато магістралей цього виду транспорту беруть початок у Шебе-линці.
Відповіді:  І варіант: 1, 3, 1, 5, 3, 5; ІІ варіант: 2, 4, 2, 6, 4, 6.
II.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
До  складу  водного  транспорту  входить  морський  та  річковий.  Вони
характеризуються  низькою  собівартістю  перевезень,  але  обмежені  вод-ною  акваторією.  Ефективна  робота  морського  транспорту  є  необхідним
чинником становлення України як морської держави, розвитку її транс-портної системи й економіки в цілому.
Повітряний транспорт не відіграє значної ролі в перевезенні вантажів,
але  він  не  має  собі  рівних  за  швидкістю  доставки  пасажирів  на  великі
результати:
відстані. Крім великої швидкості до переваг цього виду транспорту мож -на віднести незалежність від характеру місцевості, високу мобільність,
можливість доставки вантажів і пасажирів у важкодоступні райони.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Якою є довжина берегової лінії України?
2)   У яких містах розташовані суднобудівні підприємства?
3)   Як ви вважаєте, які переваги має морський транспорт?
4)   Які країни мають вихід до Чорного моря?
5)   Які міста розташовані на річці Дніпро?
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Поняття    про     водні    види    транспорту.
Морський транспорт здійснює перевезення вантажів і пасажирів на
судах океанами, морями й морськими каналами. За призначенням його
поділяють на каботажний (перевезення між портами однієї країни) і да-лекого плавання (перевезення між портами різних країн).
Річковий транспорт перевозить пасажирів і вантажі природними (річ -ки, озера) і штучними (канали, водосховища) водними шляхами. У системі
цього виду транспорту найбільше значення мають магістральні шляхи, які
обслуговують зовнішньоторговельні перевезення, та міжобласні, які обслу -говують перевезення між областями всередині країни.
Водний транспорт спеціалізується на перевезенні навалювальних, на -сипних і наливних вантажів, що не потребують швидкої доставки. Серед
них виділяються будівельні матеріали, руди, вугілля, нафта й продукти
її переробки, метал, зерно, металобрухт. Завдяки широкому використан -ню контейнерів збільшуються обсяги тарно-штучних (генеральних) ван-тажів. Як і інші види транспорту, водний має свої переваги й недоліки.
Переваги й недоліки водного транспорту
Переваги  Недоліки
Дуже висока вантажопідйомність
і пропускна здатність, низька
собівартість перевезень (майже не
потрібно капітальних витрат на
облаштування шляхів сполучення),
універсальність (здатність перево-зити різні види вантажів), невелика
енергоємність
Низька швидкість, залежність
від погодних умов (у річковому
транспорті — сезонний характер
перевезень), забруднення навко-лишнього середовища, обмежена
маневреність
Запитання
Як переваги й недоліки водних видів транспорту впливають на види
вантажів та географію їх перевезень?
2.     Морські    порти,    географія     перевезень     морським     транспортом.
Морський транспорт відіграє важливу роль у перевезеннях вантажів,
насамперед експортних і транзитних. У структурі пасажирських переве-зень він посідає передостаннє місце.
Цей вид транспорту включає морські порти, судна різних типів і  призна-чень та судноремонтні підприємства. Морський порт — це ділянка берега
моря з прилеглою водною площею (акваторією), обладнана для обслугову-вання  (заправлення  паливом,  ремонту)  суден,  проведення  вантажно-роз -вантажувальних  робіт  і  складування  вантажів.  Морські  порти  України
об’єднані  в  три  пароплавства:  Чорноморське,  Азовське,  Українсько-Ду-найське.  Найбільш  потужні  порти  належать  до  складу  Чорноморського
морського пароплавства, серед них: Одеса (20 % вантажообігу морського
транспорту),  Іллічівськ,  «Южний»  (усі  розташовані  в  Одеській  області),
Миколаїв, Херсон, Феодосія. Азовському морському пароплавству підпо-рядковані порти Маріуполь, Бердянськ, Керч. Великі потужності мають
порти Рені та Ізмаїл (Українсько-Дунайське пароплавство).
Найбільшу кількість міжнародних операцій здійснюють порти Одеси, Іл-лічівська та «Южний». Через них здійснюються торговельні зв’язки з  при -чорноморськими та середземноморськими країнами (Туреччина, Болгарія,
Грузія, Греція, Ізраїль, Франція, Італія, Іспанія, Єгипет), а також із держа-вами Америки, Африки та Азії. Більшість транзитних вантажів надходить
із Росії, Молдови, Казахстану, Білорусії.
Через існування різних типів суден порти можуть мати різну спеціалі-зацію, тобто пристосовані для переробки певних видів вантажів. Великі
порти, як правило, працюють із різними вантажами, їх називають універ -сальними. Так, основні вантажі Одеського порту: залізна й марганцева
руда, нафта й нафтопродукти, будівельні матеріали, зерно, цитрусові.
Значний обсяг вантажів проходить через порти Миколаєва та Херсо-на.  Вони  спеціалізуються  на  відправленні  залізної  та  марганцевої  руд,
будівельних матеріалів.
У  цілому  серед  вантажів,  які  вивозяться  з  України,  майже  полови-ну  становить  продукція  чорної  металургії,  велике  значення  має  зерно
й добрива. До країни надходить нафта, боксити, тропічні фрукти (бана -ни, апельсини, лимони, грейпфрути), будівельні матеріали, промислове
обладнання, автомобілі.
Запитання та завдання
1)   Які види вантажів перевозяться морським транспортом?
2)   Якими є особливості географії найбільш потужних морських пор-тів?
3)   Чим  би  ви  пояснили,  що  під  іноземним  прапором  ходить  понад
90 суден, які належать українським компаніям?
4)   Заповніть таблицю «Найбільші морські порти України».
Назва
Місце  
розташування
Спеціалізація
Транспортні магістралі, які можуть
доставляти в порт різні види вантажів
3.     Річкові     порти,    географія     річкового    транспорту.
Теоретичні відомості
Річковий  транспорт  є  одним  із  найстаріших  і  порівняно  дешевих  видів
транспорту. Він має важливе значення для внутрішніх перевезень, але за ван -тажообігом значно поступається іншим видам транспорту (крім повітряного).
У  структурі  пасажирських  перевезень  річковий  транспорт  посідає  останнє
місце (10 млн пасажирів на рік).  У цілому річковий транспорт має допоміж-ний характер і не може конкурувати із залізничним або автомобільним, але
активно взаємодіє з ними.
Загальна  довжина  річкових  судноплавних  шляхів  перевищує  4  тис.  км,
зараз експлуатується приблизно 2,4 тис. км. Географія річкового транспорту
в основному обмежується басейнами річок Дніпро (із Прип’яттю та Десною)
і  Дунай.  До  компетенції  українського  річного  флоту  належать  Євро-Азіат-ський і сьомий (Дунайський) транспортні коридори.
Найбільшими  механізованими  річковими  портами  є  Київ,  Дніпропет-ровськ,  Дніпродзержинськ,  Запоріжжя,  Херсон,  Черкаси,  Кременчук.  На
них припадають основні обсяги перевезення вантажів і пасажирів. Річковою
системою  Дніпра  перевозять  будівельні  матеріали  (понад  80  %  усіх  ванта-жів),  руди,  вугілля,  метал,  зерно  й  іншу  сільськогосподарську  продукцію.
Частина вантажів ідуть у Білорусь, Росію та Польщу.
Найбільшим портом є Київський, що розташований на відстані 872 км від
гирла  річки.  Він  приймає  вугілля,  зерно,  будівельні  матеріали,  овочі,  баш-танні, а відправляє кварцити, продукцію машинобудування й деяких інших
галузей промисловості. За рік через порт проходить майже 3 млн т вантажів.
Особливе місце в сучасній мережі внутрішніх водних шляхів Європи нале-жить Дунаю. З українських дунайських портів Рені, Ізмаїла та Усть-Дунай-ского Дунаєм можна дійти до портів 14 країн, у тому числі до найбільшого
річкового  порту  —  Дуйсбурґа  (Німеччина)  і  найбільшого  морського  порту
світу — Роттердама (Нідерланди).
Для  річкового  судноплавства  також  використовуються  Дністер,  Сі-верський Донець, три ділянки Південного Бугу.
Проблемою річкового виду транспорту є застарілість флоту, обладнання для
обробки вантажів та окремих портових споруд. Необхідно покращити судно-плавні умови на ділянці Дніпродзержинськ—Запоріжжя з метою підтримання
глибини 3,7 м, уживати заходи щодо охорони навколишнього середовища.
Завдання
Нанесіть на контурну карту найважливіші річкові порти.
4.     Повітряний      транспорт,     його     значення     в     міждержавних      перевезен-нях.
Повітряний транспорт не відіграє великої ролі в перевезеннях вантажів,
але він поза конкуренцією має найбільшу швидкість доставки пасажирів
та  вантажів.  Крім  високої  швидкості,  до  переваг  цього  виду  транспорту
можна  віднести:  незалежність  від  характеру  місцевості,  високу  мобіль-ність, можливість доставки вантажів і пасажирів у важкодоступні райони.
Головна спеціалізація повітряного транспорту — перевезення пасажирів,
кількість яких останнім часом зросла. Велике значення авіація має в про-веденні  сільськогосподарських  робіт,  у  боротьбі  з  лісовими  пожежами.
Обсяг перевезених вантажів невеликий, повітряні судна мають значення
в доставці низки дорогих, швидкопсувних та екстрених вантажів.
Країна має аеропорти, здатні приймати літаки великої вантажопідйом-ності:  Київ  (Бориспіль),  Сімферополь,  Одеса,  Львів,  Донецьк,  Харків.
Майже шоста частина всіх пасажирських перевезень припадає на Київ,
де експлуатуються два аеропорти. Київ зв’язаний повітряними лініями
з багатьма містами України й десятками країн Близького й Далекого За -рубіжжя  (Росія,  Німеччина,  Велика  Британія,  Китай,  США,  Франція,
Ізраїль, Швейцарія, Угорщина та ін.). У цілому на міжнародні авіарейси
припадає понад 60 % повітряних перевезень.
У  внутрішньому  сполученні  найбільш  популярні  авіалінії  Київ—
Сімферополь, Київ—Одеса, Київ—Львів, Київ—Ужгород. Повітряний
зв’язок  між  обласними  центрами  й  населеними  пунктами  обласного
підпорядкування частково забезпечують місцеві аеропорти.
Подальший  розвиток  авіаційного  транспорту  пов’язаний  із  рекон-струкцією  аеропортів,  оснащенням  сучасними  системами  керування
польотами  повітряних  суден,  будівництвом  та  закупівлею  нових  типів
літаків із підвищеною комфортністю, надійністю та економними витра-тами палива.
Запитання
1)   Чому повітряний транспорт спеціалізується на перевезенні паса-жирів?
2)   Якими є особливості географії найбільших аеропортів?
3)   Чому  найбільша  частка  пасажирських  перевезень  припадає  на
Київ?
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Розкажіть про історію українського морського флоту.
2)   Схарактеризуйте  роль  морського  транспорту  в  міжнародних зв’язках.
3)   Розкажіть про перспективи розвитку транспорту.
4)   Річка  Дунай  судноплавна  майже  по  всій  довжині.  Після  споруд-ження  в  1992  р.  на  території  Німеччини  каналу  Майн—Дунай
виникла  наскрізна  воднотранспортна  магістраль  Рейн—Майн—
Дунай  завдовжки  3503  км.  Вона  з’єднує  Північне  й Чорне  моря
й порти п’ятнадцяти країн. Простежте за картою, до портів яких
країн  Європи  можна  потрапити  з  України,  користуючись  своєю
магістраллю.
5)   Доповніть таблицю «Переваги й недоліки авіаційного транспорту».
Переваги  Недоліки
Велика швидкість  Обмежена вантажопідйомність
VI. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Як  ви  вважаєте,  чому  роль  річкового  транспорту  в  перевезеннях
пасажирів є невеликою?
2)   Використовуючи карти атласу, укажіть транспортні вузли, у яких
водний транспорт активно взаємодіє із залізничним транспортом
у ході перевезень вантажів.
3)   Прокладіть по карті світу маршрут з Одеського порту до Шанхай-ського (Китай). Укажіть, через які океани, моря, затоки й  протоки
пройде шлях.
4)   Пригадайте з курсу «Історії України», що ви знаєте про морські по-ходи козаків на початку XVІІ ст. Підготуйте повідомлення про мету,
плавальні засоби, що використовувалися, і результати цих походів.
5)   Згрупуйте поняття за кількома запропонованими вами ознаками:
автомобіль, картопля, поїзд, чавун, сталь, нафта, хліб, теплохід,
пшеница, трактор, танкер, домна, прокатний стан, телевізор,
контейнеровоз, борошно, добрива, папір.
(Варіанти груп: водні й сухопутні види транспорту, промислова та сільськогосподарська продукція, засоби виробництва та предмети широкого вжитку.)

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Водний та повітряний транспорт. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід