Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Конспект уроку
 

Тема.  Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона. (Слайд 1)


  Мета:  розповісти учням про особливості зміни складових географічної оболонки люд -ством, зміни природних комплексів Землі, вплив господарської діяльності лю -дини на забруднення довкілля та необхідність його охорони; розвивати навички
логічного мислення, формування висновків та власних пропозицій щодо охорони
природи, раціонального природокористування.
  Обладнання:   підручник, атлас, контурні карти.
  Тип уроку:   комбінований.
 Основні поняття та назви:   екологія, довкілля, забруднення довкілля, господарська діяльність.
 Очікувані  результати:  учні зможуть: характеризувати види господарської діяльності та їхні наслідки
у  своєму населеному пункті; оцінювати вплив людини на природу, рівень забруд -нення навколишнього середовища в  результаті здійснення різних видів господар -ської діяльності; висловлювати судження про заходи щодо усунення негативних
наслідків господарської діяльності у  своєму населеному пункті; розробити за допо -могою членів родини міні-проект з  утилізації побутових відходів.
Хід уроку
  I.   Організаційний мО мент
  II.   мОтивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
  ; Прийом «Географічний кінозал»
Учитель  організовує  перегляд  мультфільму  «Екологічна  корова»
з   подальшим  його  обговоренням:  http://www.youtube.com/watch?v=  
3IBvUafhYqE.
  ; Запитання
До  чого  призводить  забруднення  довкілля  та  чому  потрібно  його
охороняти?
  III.  вивчення нО в О гО  матеріалу
  ; План вивчення нового матеріалу
  1.   Зміни  складових  географічної  оболонки  людством.
  2.   Зміни  природних  комплексів  Землі.  Людина  і   природа.
  3.   Забруднення  довкілля  та  його  охорона.
1.   Зміни складових географічної оболонки людством
  ; Прийом «Слово вчителя»
(Розповідь  учителя  супроводжується  завданнями  і  запитаннями
до  учнів.)
Різні види господарської діяльності людей по-різному впливають
на  зміну  природи.  Крім  того,  цей  вплив  змінюється  в  часі,  оскіль -ки  різні  галузі  господарства  розвиваються  з  різною  інтенсивністю.
(Слайд 2) Сьогодні  найбільшою  мірою  на  зміну  природи  Землі  впливає
промисловість,  особливо  підприємства  металургії  та  хімічної  про-мисловості,  великі  теплові  електростанції.  (Слайд  3)  Гірничодобув-ні  підприємства,  видобуваючи  корисні  копалини,  розкопують  великі
площі  нашої  планети.  Забруднюють  природне  середовище  також  під-приємства  промисловості  будівельних  матеріалів,  харчової  промис-ловості,  комунального  господарства.
  Назвіть підприємства, які є  в нашій місцевості. Як вони впливають на до-вкілля?
(Слайд 4) Значно посилюється зміна природи під впливом сіль -ськогосподарської  діяльності  людини.  Щоб  вирощувати  сільськогос -подарські  рослини,  на  більшій  частині  суходолу  світу  вже  знищено
природну  рослинність  і   тваринний  світ.  Оброблені  землі,  позбавлені
природного рослинного покриву, легко розмиваються водами і   виду-ваються  вітрами.  Отрутохімікати,  які  використовують  під  час  виро -щування  сільськогосподарських  культур,  шкідливі  для  всіх  живих
організмів,  у  тому  числі  й  людей.  Відходи  від  великих  тваринницьких
комплексів  разом  зі  стічними  водами  потрапляють  до  річок,  озер,
ґрунтів,  отруюючи  їх.
(Слайд 5) Щороку посилюється вплив на природу Землі транспор -ту.  Практично  по  всій  планеті  будуються  нові,  сучасніші  транспортні
магістралі.  Для  цього  вирубують  ліси,  підривають  гори,  проклада-ють  багатокілометрові  тунелі.  (Слайд  6)  Повітря  забруднюється  ви-хлопними  газами  десятків  мільйонів  автомобілів  і   багатьох  тисяч
літаків.  Величезні  танкери,  перевозячи  нафту,  забруднили  вже  май -же  весь  Світовий  океан.
  Які види транспорту поширені в нашій місцевості? Як вони впливають на до-вкілля?
(Слайд  7)  Розширюється  негативний  вплив  на  природні  комп -лекси  і  комунального  господарства.  Людство  щороку  викидає  мільйо -ни  тонн  побутових  відходів,  їх  знищенням  і  займається  комунальне
господарство.  Відходи  або  вивозять  на  величезні  смітники,  де  вони
розкладаються й  забруднюють повітря, ґрунтові води і   ґрунти, або   ж
спалюють,  при  цьому  повітря  також  забруднюється  дуже  шкідливи -ми  речовинами.
  ; Запитання (Слайд 8)
  1)   Які види господарської діяльності людей сьогодні мають найбіль-ший  вплив  на  природу?
  2)   Як  впливає  на  природні  комплекси  сільське  господарство?
  3)   Чому посилюється вплив на природу Землі транспорту? Наведіть
приклади.
  4)   Що  ви  знаєте  про  негативний  вплив  на  природу  комунального
господарства?
  ; Прийом «Слово вчителя» (продовження)
(Розповідь  учителя  супроводжується  запитаннями  до  учнів,  за -вданнями  для  роботи  зі  схемою.)
Людина  завжди  залежала  від  природи.  Із  часом  ця  залежність
зменшилася, але вона ніколи не зникне зовсім. Це пов’язано з   тим, що
людина є  невід’ємною часткою природи. Втрата зв’язку з  природою для
будь-кого з  нас рівнозначна загибелі. Доросла людина для життя повин-на  щодня  одержувати  з  атмосфери  близько  25  кг  повітря,  не  менш
ніж  2   л  води з  річок чи підземних джерел, а  також приблизно 2  кг їжі.
Усе  це  дає  нам  природа.  Але  на  цьому  наш  зв’язок  із  природою  не  за-вершується.
Для  комфортного  життя  нам  ще  потрібні  сприятливі  для  люд-ського  організму  температура  й   вологість  повітря.  Було   б  добре,  якби
в  тій  місцевості,  де  ми  живемо,  не  було  руйнівних  ураганів,  землетру -сів,  вивержень  вулканів,  цунамі,  лісових  пожеж.  Усі  ці  та  інші  ката -строфічні явища природи, наприклад повені чи селі, не лише руйнують
наші  міста  і   села,  а  й  знищують  усе  те,  що  роками,  а  іноді  й   століття-ми будувалося (заводи, електростанції, шляхи, курорти, палаци). Хви-лі  цунамі  у   2004  р.  в   Південно-Східній  Азії  забрали  життя  сотень  ти-сяч  людей,  зруйнували  цілі  міста  і   навіть  країни.  Через  Мальдівські
острови  хвилі  цунамі  перекочувалися,  знищуючи  все  і   всіх.  Наприкін-ці літа 2005   р. ураган «Катріна» зніс дамбу в   Мексиканській затоці, за-топив  населені  пункти  в  трьох  американських  штатах  і  велике  місто
Нью-Орлеан,  позбавивши  життя  кілька  тисяч  осіб.
  Чи можете ви назвати відомі вам природні катаклізми, які впливають не тіль-ки на людину, а  й на навколишнє природне середовище?
(Слайд  9)  Сьогодні  для  нормального  існування  будь-якої  країни
доводиться  брати  в  природи  корисні  копалини  й  енергетичні  ресурси,
воду,  деревину  й  інші  багатства.  Для  вирощування  сільськогосподар -ських  культур  потрібні  родючі  ґрунти.
(Слайд 10) У процесі розвитку господарства людство споживає де -далі  більше  природних  ресурсів.  Це  органічні  й   неорганічні  речовини,
які  використовуються  в   економіці.  Їх  поділяють  також  на  відновлюва-ні (лісові,  водні,  рибні  ресурси)  і   невідновлювані  (корисні  копалини).
  Намалюйте схему структури природних ресурсів. Наведіть їх приклади.
Зразок  схеми
Природні ресурси
Вичерпні Невичерпні
Відновлювані Невідновлювані
При цьому більшість природних ресурсів вичерпні, тобто на їх-ньому місці вже ніколи не буде потрібних людям руд металів, кам’яного
вугілля,  нафти  тощо.  Беручи  їх  у   природи  для  розвитку  господарства,
людина  назавжди  їх  вичерпує.
(Слайд  11)  Природа  завжди  впливала,  впливає  та  впливатиме
і   на  здоров’я  людей.  Тому  люди  вирушають  на  береги  морів,  річок
і   озер,  у  гори  і   ліси,  в  інші  місцевості,  де  сприятливі  природні  умо -ви,  чисте,  збагачене  киснем  повітря.  (Слайд  12)  Шукаючи  зцілення
від  хвороб,  люди  збирають  лікарські  трави,  використовують  ліку-вальні  грязі  і   п’ють  мінеральні  води.
І  донині  саме  розміщення  людства  на  Землі  визначається  спри -ятливістю  природних  умов  тієї  чи  іншої  місцевості.  Та  й  умови  госпо -дарської  діяльності  при  50 °С  морозу  і   при  50 °С  тепла  істотно  відрізня -ються  від  нормальних  умов.  Хіба  не  так?
2.   Зміни природних комплексів Землі. Людина і  природа
  ; Прийом «Слово вчителя»
Чи існують приклади раціонального ставлення людей і   цілих кра -їн  до  природи?  Чи  є   певний  взірець,  до  якого  варто  прагнути?  На  щас-тя,  на  нашій  планеті  існують  приклади  ощадливого  ставлення  до  при -родних  багатств,  тобто раціонального  природокористування.
Так,  на  Землі  постійно  зростають  площі  природних  комплек-сів,  які  людство  бере  під  свою  охорону.  Це  робиться  для  того,  щоб
запобігти  шкідливому  впливу  господарської  діяльності  та  зберегти
природну  різноманітність,  представників  місцевого  рослинного  і   тва -ринного  світу.  На  територіях,  що  охороняються,  організовують  за-повідники  і   національні  парки.  На  цілому  материку  Антарктиді  за
міжнародними  домовленостями  заборонено  будь-яку  господарську
діяльність
У  світі  починають  з’являтися  вже  цілі  держави,  основою  вну-трішньої політики яких стає раціональне природокористування. При -кладом  таких  держав  є   центральноамериканська  країна  Коста-Ріка.
Майже всю її територію перетворено на національний парк. У  ба-гатьох  її  містах  заборонено  житлові  й  господарські  споруди  будувати
вищими  за  дерева.
Демонструють  приклади  раціонального  природокористування
і   європейські  країни.  У  деяких  із  них  прийняті  дуже  суворі  закони,
що  карають  господарників  за  забруднення  довкілля  і  нерозумне  ви -користання  природних  ресурсів.  Такі  заходи  дали  змогу  значно  по-ліпшити  екологічну  ситуацію  в  Данії,  Німеччині,  Швеції,  Великій
Британії,  Італії  та  інших  європейських  країнах.  У  найбільших  міс-тах  цих  країн  за  рішенням  їхніх  жителів  центр  перекрито  для  руху
автотранспорту.
(Слайд  13)  Коли  над  Парижем  та  його  міською  агломерацією  в  бе -резні  2014  р.  виник  страшенний  смог,  із  метою  зменшення  кількос -ті  автомобілів  та  газів,  які  викидають  їхні  двигуни,  було  прийняте
рішення: по парних числах їздять тільки власники авто, номер яких
закінчується парною цифрою, а  по непарних  — ті, які мають номер,
що  закінчується  непарною.  Решта  водіїв  користується  громадським
транспортом.  До  речі,  кількість  велосипедів,  якими  користуються
жителі  міст  Франції,  є  найбільшою  в  Європі.
Особливо  важливе  значення  раціональне  природокористування
має  для  України,  яка  дуже  постраждала  від  Чорнобильської  катастро-фи.  Нам  необхідно  брати  приклад  з  тих  держав,  які  зуміли  розв’язати
гострі  екологічні  проблеми.
  Які приклади раціонального природокористування ви можете навести?
3.   Забруднення довкілля та його охорона
  ; Прийом «Географічний кінозал»
Учитель  організовує  перегляд  відеофрагментів  із  подальшим  їх
обговоренням: http://www.youtube.com/watch?v=sOGzzeRyhnA (пробле -ми  вирубування  лісів  в  Україні  та  світі),  http://www.youtube.com/
watch?v=jXvq3JN6L38  (проблеми  побутового  сміття).
  ; Прийом «Домашня заготовка»
Учні виступають із повідомленнями про забруднення довкілля та
його  охорону.
Перший  учень
Тисячі  років  тому  людей  на  Землі  було  мало,  і  вони  не  буду-вали  заводи,  машини,  літаки.  Тогочасна  людина  була  такою  ж  ди-
тиною природи, як вовк, жук або риба. Минали роки, тисячоліття.
Людство  почало  переходити  від  органічного  співіснування  з  при -родними  комплексами  до  їх  дедалі  інтенсивнішого  використання
і   зміни.
Що  могли  заподіяти  Землі  первісні  люди,  озброєні  дерев’яними
ціпками?  Практично  нічого.  Зовсім  інші  можливості  в  сучасної  люди-ни, яка має велетенські крокуючі екскаватори, бульдозери, потужні за -води,  шахти,  кар’єри,  ракети,  ядерну  зброю.
За  час  існування  Землі  всі  її  природні  компоненти  так  призвича-їлися,  пристосувалися  один  до  одного,  що  працюють,  як  досконалий
механізм.  Він  може  працювати,  не  ламаючись,  дуже  довго.  Але  якщо
витягти  з   нього  хоча  б  одну  деталь,  він  зупиниться.
Із  давніх-давен  природний  комплекс  Землі,  її  географічна  обо -лонка  працює  злагоджено,  «як  годинник».  Але  людство  почало  деда-лі  активніше  втручатися  в  його  роботу,  вилучаючи  для  своїх  потреб
окремі «деталі». Кількість людей на нашій планеті та їхні потреби по -стійно  зростають.  Збільшуються  і  можливості  людей  у  перетворенні
природи.
Дух  наживи,  прагнення  побудувати  неприродне  технократичне
суспільство,  непродумане  втручання  в  життя  природних  комплексів,
намагання  людей  споживати  дедалі  більше  —  усе  це  призводить  до  ка-тастрофічних  змін  у   природі.
Другий  учень
Щоб  розширити  площі  для  вирощування  сільськогосподарської
продукції, люди вирубують ліси, які виробляють для атмосфери кисень.
Змінюється склад атмосфери, що негативно позначається на самих лю-дях. Із цією   ж метою осушують болота. Внаслідок таких дій мілішають
річки  і  стає  посушливішим  клімат.
Нерозумні,  а  то  й  злочинні  дії  людей  спричиняють  різного  роду
природні катастрофи (катаклізми). Яскравим прикладом цього є  страш -ні повені в  Закарпатті. У   Карпатах вирубали ліси, які значно подовжу-вали час танення снігу, що зберігався під їхньою кроною місяцями. Те -пер  сніг  тане  під  сонячним  промінням  дуже  швидко.  Вода  виходить  на
рівнину,  затоплюючи  долини  річок,  міста  і  села.
Людство  з  кожним  роком  споживає  дедалі  більше  води.  Май -же  всі  технологічні  процеси  на  заводах  і  фабриках  передбачають
використання  води.  У   природу  вода  повертається  дуже  забрудне-ною.  Прісної  води  вже  не  вистачає,  тому  почали  опріснювати  мор-ські  води.
На  просторах  Світового  океану  плаває  дедалі  більша  кількість
кораблів.  Вони  викидають,  виливають  у  воду  величезну  кількість
відходів.  Часті  аварії  танкерів  призводять  до  того,  що  все  більше
вод  Світового  океану  покриваються  нафтовою  плівкою.  Змінюється
нагрівання  води  Сонцем,  що  теж  із  часом  може  мати  катастрофічні
наслідки.
В  Україні  трапилася  найбільша  техногенна  катастрофа  нашої
планети   — аварія на Чорнобильській атомній електростанції, наслідки
якої  відчуватиме  на  собі  не  одне  покоління.
Людство повинно змінити своє ставлення до природи. Ми ще оста -точно  не  зрозуміли,  що,  руйнуючи  географічну  оболонку,  знищуємо
дім,  у   якому  живемо.
  IV.  узагальнення та систематизація знань
  ; Фронтальне опитування (Слайди 14, 15)
  1.   Залежність  людини  від  природи  зростає  чи  зменшується?
  2.   Що  потрібно  людині  від  природи  для  комфортного  життя?
  3.   Як  впливають  стихійні  явища  природи  на  життя  людей  і  їхню
господарську  діяльність?  Наведіть  приклади.
  4.   Що  бере  держава  від  природи  для  свого  існування?
  5.   Як  впливає  природа  на  здоров’я  людей?
  6.   Чи існують приклади раціонального природокористування у  світі?
  7.   Із якою метою організовуються заповідники і  національні парки?
  V.   п ідсумки ур О ку
  ; Висновки
Із  давніх-давен  люди  намагалися  селитися  не  одноосібно,  а  один
біля  одного.  Поступово  виникли  населені  пункти:  спочатку  села,
а   потім  і   міста.  Швидко  зростаючи,  міста  спричинили  багато  про-блем,  серед  яких  одні  з   найгостріших   —  екологічні.  Україні,  яка
дуже  постраждала  від  Чорнобильської  катастрофи,  необхідно  брати

приклад  із  тих  держав,  які  зуміли  розв’язати  гострі  екологічні  про -блеми.
Людство  завжди  залежало  від  природи,  бо  людина  є  невід’ємною
її  часткою.  Ось  чому  потрібно  прагнути  до  раціонального  (розумного)
природокористування,  ощадливого  ставлення  до  природних  багатств.
Різні види господарської діяльності людей по-різному впливають на змі -ну  природи.  Нині  особливо  сильним  є  вплив  промисловості,  сільського
господарства,  транспорту,  комунальних  служб.
  VI.  дО машнє завдання
опрацюйте відповідний матеріал підручника.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Конспект уроку", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід