Електронні таблиці та їх призначення. Знайомство з табличним процесором MS Excel
 

Урок № 6    

Електронні таблиці та їх призначення.
Знайомство з табличним процесором MS Excel

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям електронної таблиці та засобами її опрацювання; навести огляд інтерфейсу табличного процесора MS Excel та його елементів; навчити запускати табличний процесор на виконання, відкривати, зберігати документи в середовищі табличного процесора; сформувати навички навігації аркушем і книгою.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття електронної таблиці та її призначення; поняття електронної книги, аркуша, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок; способи навігації аркушем і книгою; призначення основних панелей інструментів табличного процесора MS Excel та кнопок на них; поняття електронної книги, аркуша, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок; учні повинні вміти завантажувати табличний процесор на виконання, відкривати, зберігати документи в середовищі табличного процесора; переміщуватись аркушем і книгою; вводити дані у клітинки та редагувати їх вміст; виділяти діапазони клітинок.

Обладнання: ПК, підручники, матеріали [8].

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок.

1. Організаційний момент

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2. Перевірка домашнього завдання

Учні об’єднуються у групи по 2–3 особи для перегляду домашніх презентацій. Найкращі презентації оцінюються вчителем.

3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Бесіда.

Запитання для бесіди

1.   Як ви розумієте поняття «електронна таблиця»? Наведіть приклади. (Відповідь: це велика частина даних, які накопи­чуються та опрацьовуються людиною, подана у вигляді таблиць. Наприклад, бухгалтерські, економічні, інженерні розрахунки тощо.)

2.   Пригадайте, які операції можна проводити з таблицями у текстовому процесорі MS Word. (Відповідь: упорядкування, деякі обчислення.)

Вчитель зауважує, що у таблицях текстового редактора неможливо проводити фільтрацію, сортування даних, встановлювати зв’язки тощо. Для цього існують спеціальні програми, які називають електронними таблицями (ЕТ), або табличними процесорами.

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

4. Актуалізація опорних знань

Вправа «Поміркуйте» (файл Z1_6.doc).

5. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя з демонстрацією дій на комп’ютері

План лекції

 1. Історія створення першої електронної таблиці.
 2. Основні поняття табличного процесора.
 3. Можливості табличного процесора MS Excel.
 4. Способи запуску табличного процесора MS Excel.
 5. Огляд інтерфейсу програми MS Excel.
 6.  Огляд елементів вікна MS Excel (файл Т_6.doc).
 7.  Об’єкти табличного процесора MS Excel (файл Т_6.doc).
 8. Вигляд табличного курсора і навігаційні клавіші та їх комбінації для переміщення електронною таблицею (файл Т_6.doc).
 9. Дії з документом MS Excel.

 

Історія створення першої електронної таблиці

Першу електронну таблицю було створено 1979 року. Зараз використовується понад десять різновидів електронних таблиць (ЕТ). Зазвичай ЕТ мають різні можливості відповідно до галузі їх використання. Існують спеціалізовані ЕТ для виконання математичних та статистичних розрахунків, бухгалтерського обліку тощо. Серед ЕТ загального профілю найпопулярнішою є MS Excel. Відомо, що в нашій країні навичками роботи в MS Excel володіють понад три чверті користувачів ПК, постійно користується нею приблизно кожний другий. Саме тому MS Excel став своєрідним стандартом серед ЕТ.

Основні поняття табличного процесора

Табличний процесор Microsoft Excel — провідна програма обробки ЕТ.

Перша версія MS Excel з’явилася 1985 року і забезпечувала тільки прості арифметичні операції в рядках або в стовпцях. Сьогодні це потужний засіб роботи з ЕТ. Найважливішою функцією MS Excel є операції над числовими даними за допомогою формул і автоматичний перерахунок результатів при зміні вихідних даних. ЕТ MS Excel дозволяють здійснювати опрацювання тексту, прогнозувати бюджет на основі сценарію, публікувати робочі аркуші та діаграми в Інтернеті.

Можливості табличного процесора MS Excel:

 • створення таблиці одноразового та багаторазового використання;
 • введення, редагування та форматування даних різних типів: текстів, чисел, формул;
 • розв’язання математичних задач (виконання різноманітних табличних обчислень за допомогою вбудованих функцій);
 • проведення дослідження;
 • статистичний аналіз;
 • створення та опрацювання баз даних (введення, пошук, сортування, фільтрація (відбір) і аналіз даних);
 • встановлення захисту на окремі фрагменти таблиці, перетворення їх на невидимі;
 • наочне подання даних у вигляді графіків і діаграм;
 • здійснення обміну даними з іншими програмами (вставлення тексту, рисунків, таблиць, підготовлених в інших додатках);
 • здійснення зв’язку.

MS Excel характеризується такими позитивними якостями, як простота роботи, універсальність, багатофункціональність, сумісність з іншими прикладними програмами фірми Microsoft.

Способи запуску табличного процесора MS Excel

 1. imagesЗа допомогою головного меню Пуск → Програми → Microsoft Office → Microsoft Excel.
 2. За допомогою ярлика на Робочому столі.
 3. За допомогою конкретного файлу MS Excel, який збережено у певній папці або наРобочому столі.
 4. За допомогою контекстного меню у провіднику або на Робочому столі (Створити → Аркуш Microsoft Excel).

 

Принципи роботи з MS Excel також є стандартними для операційної системи Windows: уведення тексту виконується за допомогою клавіатури, уведення команд — за допомогою миші.

Вікно MS Excel, крім елементів (об’єктів) (табл. 6.1), які властиві програмам MS Office, містить додаткові елементи (табл. 6.2).

Таблиця 6.1

Об’єкти табличного процесора MS Excel

Книга

Це основний документ MS Excel, що являє собою файл, який складається з кількох аркушів. За замовчуванням книга має 3 аркуші, за необхідності користувач може збільшити їх кількість до 255. Кожен аркуш має власне унікальне ім’я (тобто не може бути двох аркушів з однаковими назвами)

Аркуш

Прямокутна таблиця, яка складається з 256 стовпців та 65 536 рядків

Електронна таблиця

Складається з рядків, стовпців та клітинок. Таблиці можуть також містити рисунки, діаграми, анімаційні ролики та інші об’єкти. Вони розміщуються не в клітинках таблиці, а незалежно від них і можуть займати довільну частину аркуша

Рядок

Кожен рядок має власний номер від 1 до 65 536

Стовпець

Кожен стовпець позначається літерою англійського алфавіту або сполученням з двох літер: A, B, C, …, Y, Z, AA, AB, AC

Клітинка

Це мінімальний об’єкт електронної таблиці. Клітинки можуть містити текстову інформацію, числові дані, формули. Номер стовпця і номер рядка утворюють адресу клітинки, наприклад: F3, D56

Діапазон клітинок

Прямокутна частина таблиці, розміщена на перетині декількох стовпців та рядків. Діапазон позначається адресами лівої верхньої та правої нижньої клітинок, відокремлених двокрапкою. Наприклад, діапазон A2:B6 складається з 10 клітинок стовпців A, B та рядків 2–6

Діаграма

Створюється на основі даних електронної таблиці, наочно подає дані і, таким чином, полегшує їх порівняння, виявлення закономірностей та проведення аналізу. Діаграму можна створювати на окремому аркуші або розташовувати як вбудований об’єкт за допомогою Майстра діаграм. MS Excel пропонує 14 типів діаграм, кожна з яких має свої підтипи. Наприклад, гістограма, графік, кругова, кільцева, пелюсткова тощо

 

Таблиця 6.2

Елементи вікна MS Excel

Назва елемента

Опис елемента

Традиційні елементи вікна

Рядок заголовка

На цьому рядку містяться (зліва направо): піктограма додатка MS Excel; назва поточного документа; стандартні кнопки Згорнути, Поновити/Розгорнути, Закрити

Меню програми

Містить кнопки команд електронної таблиці (Файл, Правка, Вигляд, Вставка, Формат, Сервіс, Дані, Вікно, Довідка)

Панелі інструментів

Як правило, розташовані у верхній частині вікна нижче від головного меню. Містять кнопки панелей інструментів Стандартна іФорматування.

Порядок та перелік кнопок користувач може змінювати за допомогою команди меню Вигляд  Панелі інструментів  Настройка...

Робоче поле

Містить такі компоненти: заголовки рядків та стовпців, поле таблиці. Робоче поле MS Excel суттєво відрізняється від робочих полів інших Windows-додатків. Воно схоже на розграфлений аркуш паперу, причому кожна клітинка має адресу, що складається з імені стовпця і номера рядка, на перетині яких і розташована клітинка Робоче поле, призначена для введення й редагування табличних даних, створення математичних залежностей між даними таблиць у вигляді формул тощо

Рядок стану

Містить службову інформацію (зліва направо): поточний режим роботи, індикатор режиму додаткової цифрової клавіатури

Додаткові елементи

Панель адреси

Містить адресу активної клітинки

Рядок формул

Рядок, де відображаються дані та формули в активній клітинці. Увімкнути або вимкнути показ на екрані рядка формул можна за допомогою команди меню Вигляд → Рядок формул  або Сервіс → Параметри…  → Показувати рядок формул

Панель ярликів аркушів робочої книги

Призначена для розміщення ярличків з іменами робочих аркушів та роботи з ними (переміщення, видалення, надання необхідного кольору тощо)

 

Табличний курсор

Під час роботи з електронними таблицями в MS Excel особливу роль відіграє табличний курсор, зовнішній вигляд якого змінюється залежно від операції, яку виконує користувач (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Вигляд табличного курсора

Вигляд курсора

Дія

14_select

 

Вибір аркушів, натиснення кнопок, переміщення виділених фрагментів клітинок за допомогою миші

 

 

Переміщення та зміна місця положення рисунків, діаграм та вбудованих об’єктів

cursor_V_split

 

 

Переміщення меж, щоб змінити розмір частин, на які поділено робочий аркуш

cursors

 

Вертикальне або горизонтальне переміщення між вікнами

cursors

Отримання довідки під час роботи з елементом

Здійснення автозаповнення клітинок

Виділення клітинки для активації

 

Виділення об’єктів

У MS Excel здійснюється виділення клітинки, стовпця, рядка, групи суміжних (несуміжних) клітинок.

Вчитель демонструє виділення об’єктів на комп’ютері.

Для переміщення таблицею використовують навігаційні клавіші та їх комбінації (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Навігаційні клавіші та їхні комбінації для переміщення електронною таблицею

Клавіша або комбінація клавіш

Дія

Перехід на одну клітинку праворуч

Перехід на одну клітинку ліворуч

Перехід на одну клітинку вгору

Перехід на одну клітинку вниз

Tab

Перехід на одну клітинку праворуч

Shift + Tab

Перехід на одну клітинку ліворуч

Home

Перехід у перший стовпець

Ctrl + Home

Перехід до початку таблиці

Ctrl + End

Перехід до останньої клітинки

PgUp

Перехід на одну сторінку вгору

PgDn

Перехід на одну сторінку вниз

Alt + PgUp

Перехід на одну сторінку ліворуч

Alt + PgDn

Перехід на одну сторінку праворуч

Ctrl + PgUp

Перехід до сусіднього аркуша (ліворуч)

Ctrl + PgDn

Перехід до сусіднього аркуша (праворуч)

 

MS Excel дозволяє працювати з таблицями у двох режимах.

Режими роботи з таблицею MS Excel

 

       
 

Звичайний — найбільш зручний для виконання більшості операцій в електронній таблиці

 

Розмітка сторінки — зручний для остаточного форматування таблиці перед друком

 

 

 

 

 

 

Операції з робочою книгою

 (створення, відкриття, збереження, захист)

Створення нової робочої книги: команди меню Файл → Створити → Книга. Одночасно можна відкривати декілька книг.

Відкриття вже створеного файлу MS Excel: вибрати команду Відкрити в меню Файл.

Збереження книги: команда Файл → Зберегти. Якщо файл зберігається вперше, то слід у вікні Збереження документа вказати ім’я файлу, диск, каталог, місце, куди буде збережено файл, формат, у якому зберігатиметься файл.

При збереженні книги за допомогою команди Сервіс  Параметри можна встановити захист книги двох типів:

 • відкриття книги тільки за паролем, заданим у полі Пароль для відкриття;
 • внесення змін у книгу тільки за паролем, заданим у полі Пароль дозволу запису.

6. Закріплення знань

6.1. Тренувальна вправа за комп’ютером.

Учні виконують завдання за підручниками або завдання даного посібника (файл Z2_6.doc).

6.2. За підручником.

[11]

[14]

[8]

Вправа 6.2.1 на с. 58

Завдання 1 на с. 45

Завдання 1.1 та 1.3
на с. 2–3

 

 

7. Узагальнення і систематизація отриманих знань

Робота в парах за комп’ютером.

1.   Учні порівнюють інтерфейси вікон програм MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher з інтерфейсом MS Excel і записують у робочих зошитах відмінності інтерфейсу MS Excel.

2.   Наприкінці вправи учні обговорюють і складають загальний список відмінностей інтерфейсів. Наприклад, у MS Excel є рядок формул, робоче поле у вигляді таб­лиці, книга тощо.

8. Підбиття підсумків уроку

8.1. Опитування.

Запитання для опитування

Для чого призначені електронні таблиці? (Відповідь: для обробки табличної інформації.)

Назвіть основні об’єкти табличного процесора. (Відповідь: книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок, діаграма.)

8.2. Виставлення оцінок з урахуванням всіх видів діяльності учнів на уроці.

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Додаткове завдання. Випишіть та вивчіть основні поняття теми (наприклад, електронна таблиця, табличний процесор, книга, аркуш, клітинка, діапазон клітинок), скориставшись матеріалами на сайтах: http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel — Вікіпедія, http://office.microsoft.com/uk-ua/?CTT=97 — Excel. Навчальні ресурси (посібник, навчання, відео, довідка).         

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Електронні таблиці та їх призначення. Знайомство з табличним процесором MS Excel", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід