Узагальнення знань за темою «Україна на початку ХХ ст. (1900—1913 рр.)». Конспект уроку
 
Уроки  № 15—16
Тема.  Узагальнення знань за темою «Україна на початку ХХ  ст. (1900—1913  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити, закріпити й  оцінити знання, отримані учнями впродовж ви-вчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект 
уроку реалізується внаслідок осмислення учнями розглянутих подій і  формування позитивного 
емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.
Тип уроку:  повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і  навичок.
Обладнання:  підручник, атлас, стінні карти, ілюстративний і  дидактичний матеріал, що вико-ристовувалися впродовж вивчення теми.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення 
уроку  узагальнення  знань
Необхідність  періодичної  систематизації  знань,  умінь  і навичок, 
що  набуваються  учнями  впродовж  вивчення  матеріалу,  не  підлягає 
сумніву.  У шкільній  практиці  реалізація  цих  завдань  здійснюється 
на уроках підсумкового повторення за окремими проблемами, темами, 
розділами  курсу  та  на  підсумковому  повторенні  в цілому.
Основними завданнями повторювально-узагальнюючих уроків з іс-торії,  відповідно  до  досягнень  сучасної  педагогіки,  вважаються:
8систематизація  й  узагальнення  отриманих  учнями  знань,  удо-сконалення  вмінь  і навичок;
8створення  в  учнів  цілісної  картини  подій,  явищ  і  процесів,  які 
раніше  розглядалися  частинами;
8допомога  учням  у  переході  від  знання  окремих  фактів  до  їх  уза-гальнення й установлення причинно-наслідкових зв’язків між ними.
Унаслідок  цього  узагальнення  як  форма  навчальної  діяльності 
учнів є процесом формування в них умовиводів загального характеру, 
які  виникають  після  осмислення  окремих  історичних  фактів,  об’єд-нання  їх  у щось  єдине  та  формулювання  загального  висновку.
Звичайно,  кожний  урок  має  також  супроводжуватися  підбиттям 
підсумків  за  розглянутим  на  ньому  матеріалом.  Однак  саме  уроки 
узагальнення  мають  вивести  засвоєння  учнями  окремих  історичних 
фактів  на  якісно  новий  рівень.
У  сучасній  методиці  викладання  історії  в школі  використовують-ся  різноманітні  форми  повторення  й узагальнення  матеріалу:
8відповіді  на  запитання  в процесі  розгорнутої  бесіди  за  вивченою 
темою;
8складання  логічних  схем,  повторювально-узагальнюючих,  хроно-логічних  і синхроністичних  таблиць;
8виконання  картографічних  завдань;
8аналіз  наочних  історичних  джерел;
8робота з документами й першоджерелами за розглянутим матеріа-лом;
 
8визначення проблеми та проведення уроку-дискусії з її обговорення;
8підготовка  й заслуховування  повідомлень,  підготовлених  учнями 
за  матеріалом  теми;
8урок-мандрівка  країною,  історія  якої  вивчається.
Урок  узагальнення  не  має  зводитися  до  механічного  відтворення 
учнями  всього  вивченого  матеріалу.  Здійснити  це  за  45 хвилин  усім 
учням  неможливо  й недоцільно.  Необхідно  також  пам’ятати,  що  од-номанітні  форми  роботи  суттєво  погіршують  пізнавальну  діяльність 
учнів  на  уроці.  Повторюючи  розглянутий  раніше  матеріал,  учитель 
за наявності часу може викласти нові факти, які учні засвоять досить 
легко,  оскільки  вони  увійдуть  до  вже  сформованої  системи  знань.
Наведений матеріал для проведення уроку узагальнення за темою 
має  рекомендаційний  характер.  Обсяг  його  використання  та  форму 
проведення  уроку  вчитель  визначає  відповідно  до  своїх  педагогічних 
уподобань  і конкретної  ситуації.
Хід уроку
І.  ОрганІзацІя навчальнОї дІяльнОстІ
Учитель  оголошує  учням  тему,  основні  завдання  уроку  та  зна-йомить  із  запланованими  формами  роботи.
ІІ. пОвтОрення й  узагальнення знань, умІнь І  навичОк
Учитель  стисло  нагадує  провідні  ідеї  теми,  основні  процеси  та 
явища  історичного  розвитку  України  на  початку  ХХ  ст.,  із  якими 
учні  познайомилися  впродовж  її  вивчення.
Вступна бесіда
1. Вивчення  якої  теми  ви  завершили?  Якими  є її  хронологічні  межі?
2. Які  зміни  відбулися  в  цей  період  у  різних  сферах  розвитку 
України?
3. Порівняйте  зміни,  що  відбувалися  на  початку  ХХ ст.  в Європі  та 
Україні.
Запитання та завдання
1. Складіть  перелік  подій  з історії  України  початку  ХХ ст.,  які  ви 
вважаєте  найважливішими.  Обґрунтуйте  свій  вибір.
2. Поясніть  значення  термінів  і понять:  русифікація,  індустріаліза-ція, концентрація виробництва, монополія, кооператив, пролетар, 
сепаратизм, Ради робітничих депутатів, чорносотенці, великодер-жавний  шовінізм,  реалізм,  модернізм,  сектантський  рух.
3. На  історичній  карті  покажіть:  1)  які  регіони  України  у  складі 
яких  держав  перебували  на  початку  ХХ ст.;  2)  якою  була  госпо-дарська  спеціалізація  українських  земель  у  цей  період;  3)  най-більші  місця  виступів  робітників,  селян  і  військових  в  Україні 
в роки революції 1905—1907 рр.; 4) місця, пов’язані з розгортан-ням  українського  національного  руху  в  Наддніпрянській  та  За-хідній Україні; 5) місця, пов’язані з розвитком культури України 
початку  ХХ  ст.;  6)  регіони  переважання  православної  та  греко-католицької  церков  серед  віруючих  у цей  період.
4. Назвіть  імена  видатних  історичних  діячів  цієї  доби.  У  чому  ви 
вбачаєте  їх  внесок  в історію  України  початку  ХХ ст.?
5. Опишіть  основні  прояви  індустріалізації  та  модернізації  суспіль-ного  життя  в тогочасній  Україні.
6. Порівняйте  процеси  індустріалізації  й  модернізації  суспільного 
життя в Наддніпрянській та Західній Україні між собою, а також 
з аналогічними  західноєвропейськими  та  світовими  процесами.
7. Наведіть  факти  політизації  тогочасного  українського  суспільства 
й національно-визвольного  руху.
8. Визначте та схарактеризуйте особливості, прояви й здобутки укра-їнського  національного  руху  в  Наддніпрянській  Україні  та  на 
західноукраїнських  землях  на  початку  ХХ ст.
9. Назвіть та конкретизуйте фактами характерні риси розвитку куль-тури  України  в цей  період.
10. Розкрийте взаємозв’язки між процесами становлення індустріаль-ного  суспільства,  розвитком  культури  та  розгортанням  україн-ського  національного  руху  в Україні.
Тестові завдання
1. На скільки губерній поділялася територія Наддніпрянської Укра-їни?
А  сім  Б  вісім
В  дев’ять  Г  десять
2. Яка  форма  монополістичних  об’єднань  була  найпоширенішою 
в промисловості  Наддніпрянщини?
А  трести  Б  синдикати
В  картелі  Г  концерни
3. Яка галузь випереджала інші в розвитку тогочасної промисловос-ті  Галичини?
А  деревообробна  Б  металургійна
В  нафтодобувна  Г  текстильна
4. У  якому  році  було  утворено  Революційну  українську  партію?
А  у  1900 р.  Б  у  1901 р.
В  у  1902 р.  Г  у  1903 р.
5. Яка  політична  партія  Наддніпрянщини  висунула  гасло  «Україна 
для  українців»?
А  УРП  Б  РУП
В  УНП  Г  УДП
6. Хто очолював делегацію галицьких українців, яка 22 січня 1906 р. 
звернулася  з  проханням  до  австрійського  імператора  про  зміни 
у виборчому  законодавстві  для  населення  краю?
А  Ю.  Романчук
Б  А.  Шептицький
В  А.  Потоцький
Г  М.  Січинський
7. У  якому  році  засновано  першу  українську  фізкультурно-спортив-ну  організацію  «Січ»?
А  у  1900 р.  Б  у  1901 р.
В  у  1904 р.  Г  у  1905 р.
8. Яка  політична  партія  Наддніпрянщини  на  з’їзді  в грудні  1905 р. 
змінила назву на Українську соціал-демократичну робітничу пар-тію?
А  УНП  Б  УДП
В  РУП  Г  УРП
9. У складі якої Державної думи 47 українських депутатів створили 
Трудову  громаду?
А  І  Б  ІІ
В  ІІІ  Г  IV
10. Представники  якої  загальноросійської  політичної  партії  вважали 
український рух «німецькою інтригою», вигаданою для ослаблен-ня  Російської  імперії?
А  більшовики  Б  кадети
В  октябристи  Г  чорносотенці
11. Хто  був  автором  повісті  «Земля»?
А  В.  Винниченко  Б  В.  Стефаник
В  О.  Кобилянська  Г  Леся  Українка
12. Хто  очолював  Мукачівську  греко-католицьку  єпархію  в  1891—
1914 рр.?
А  А.  Шептицький  Б  Ю.  Фірцак
В  А.  Гриневич  Г  М.  Сендерко
ІІІ. пІдсумки урОку
Учитель  підсумовує  роботу  учнів  на  уроці  й оцінює  її  результа-тивність.  Доцільно  також  акцентувати  увагу  на  тому,  що  опрацьова-ний  упродовж  вивчення  теми  матеріал  допоможе  краще  зрозуміти 
події  з історії  України,  які  розглядатимуться  в наступній  темі.
IV. дОмашнє завдання
Повторіть матеріал про військово-політичні блоки Антанта та Тро-їстий  союз  і суперечки,  що  існували  між  ними  на  початку  ХХ ст.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань за темою «Україна на початку ХХ ст. (1900—1913 рр.)». Конспект уроку", із категорії "Історія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід