Наступальні операції Червоної армії у 1943—1944 рр. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну. Конспект уроку
 

Урок 4
 

Тема.   Наступальні операції  Червоної армії у   1943—1944  рр. Визволення території  СРСР, перенесення військових дій у  Центральну та Східну Європу.


  Мета:   охарактеризувати бойові дії на фронтах Другої світової війни в  1943—1944  рр.,
розкрити зміст поняття «докорінний перелом у  ході Другої світової війни»; по -яснити причини переходу військових ініціатив до радянських військ від 1943  р.;
продовжити формування в  учнів навичок самостійного аналізу конкретних істо-ричних подій; відпрацювання навичок роботи з  картою як ефективного методу
вивчення навчального матеріалу; виховувати повагу до героїчного минулого
українського народу.
  Очікувані  учні зможуть за допомогою історичної карти характеризувати основні
  результати:  театри воєнних дій у  Європі,  північній  африці, південно-Східній  а зії та  тихому
океані; визначати умови мирних договорів з  німеччиною та її союзниками.
 Основні  поняття:   докорінний перелом у  ході Другої світової війни.
 Обладнання:   настінна карта «Друга світова війна», атласи зі всесвітньої історії.
  Тип уроку:   комбінований.
ХІД Урок У
  I.   Організаційний етап
  II.   а ктуалізація О п О рних знань і  вмінь учнів
  ; Перевірка домашнього завдання
Учитель  організує  роботу  з  перевірки  заповненої  таблиці
«Рух  Опору  у   Європі»  за  запитаннями.
1)   У  яких  країнах  був  організований  рух  Опору?
2)   У  яких  формах  була  організована  боротьба  учасників  руху
Опору?
3)   Які  керівні  органи  руху  Опору  ви  можете  назвати?
4)   Що  таке  «Голокост»?  Розкрийте  значення  та  сутність
поняття.
  I і I.   в ивчення нО в О гО  матеріалу
  ; Робота в  групах
Учні  об’єднуються  в   три  групи,  кожна  з  яких  отримує  тему
доповіді,  завдання  та  пакет  документів  із  додатковою  інформацією,  фрагментами  карт,  ілюстраціями.  На  підготовку  доповідей відводиться  15  хвилин.
Група  1.  Тема  доповіді  «Сталінградська  битва:  значення
й  результат».
1.   Ознайомтеся  з  додатковою  інформацією  та  підготуйте  по -відомлення  за  планом.
1)   Перебіг  Сталінградської  битви.
2)   Історичне  значення  битви.
2.   Ознайомтеся  з  фрагментом  історичної  карти,  визначте  на-зву  битви  та  прокоментуйте  її  основні  моменти.
(Учні  отримують  карту  «Операція  “Цитадель”».)
До Д аткова  І нформацІ я
Попри  поразку  під  Москвою  в  грудні  1941   p.,  стратегіч-на  ініціатива  залишалась  у  вермахту.  Улітку  1942  р.  почався
наступ  німецьких  військ  з  метою  захопити  райони  Кавказу,
Дону,  Кубані,  Нижньої  Волги,  розгромити  війська  Червоної
армії,  заволодіти  запасами  нафти,  а  після  цього  завдати  ви-рішального  удару  в   напрямку  Москви.
Успіху  нового  наступу  гітлерівських  армій  сприяли  три
важливі  обставини:  прорахунки  Ставки  і  особисто  Й.  Сталіна
у  визначенні  напрямку  головного  удару  ворога  (таким  вважав -ся  московський  напрямок);  поразки  радянських  військ  у  Кри -му  (липень  1942  р.,  падіння  Севастополя)  та  під  Харковом
(Сталін  прийняв  авантюрне  рішення  про  наступ  радянських
військ  у  районі  Харкова  в  травні  1942   р,);  відсутність  Друго -го  фронту  в   Європі.
У  середині  липня  1942  р.  німецькі  війська  вийшли  до
р.   Дон  і  почали  наступ  на  Сталінград.  Розгорнулась  Сталін-градська  битва  (17  липня  1942   —  2  лютого  1943  p.).  23  серпня
6-а  армія  фон  Паулюса  вийшла  до  Волги  і  одержала  можли-вість  тримати  місто  під  ураганним  вогнем.
14  жовтня  німецькі  війська  після  потужної  авіаційної
та  артилерійської  підготовки  пішли  на  штурм  міста.  Почались
жорстокі  вуличні  бої.  Обидві  сторони  зазнали  важких  втрат.
14  листопада  німці  знову  почали  останній  штурм  міста,  на
окремих  ділянках  вони  навіть  вийшли  до  Волги,  але  це  був  їх -ній  останній  успіх.  Відповідно  до  плану  «Уран»  19  листопада
1942  р.  радянські  війська  силами  трьох  фронтів  —  Південно-Західного,  Сталінградського  і  Донського  —  перейшли  в  контр -наступ. У   вирішальний момент Сталінградської битви перевага
в  живій  силі  і  техніці  вже  була  на  боці  радянської  армії.
23  листопада  1942  р.  радянські  війська  замкнули  кільце
навколо  330-тисячного  угруповання  ворога.
Щоб  прорвати  оточення  і  допомогти  армії  Паулюса,  гру -па  армій  «Дон»  завдала  потужного  танкового  удару  в   грудні
1942  р.  в   районі  м.  Котєльніково,  але  була  відкинута  радян-ськими  військами.
2  лютого  1943  р.  100  тис.  із  330  тис.  оточених  німців
здалися  в   полон,  інші  загинули.
Перемога під Сталінградом мала велике історичне значення:
•  вона  поклала  початок  докорінного  перелому  в   ході  Великої
Вітчизняної  та  Другої  світової  війни;
•  розгром  ворога  завдав  удару  по  військовій  машині  Тре-тього  рейху,  престижу  німецької  армії,  моральному  духу
вермахту;
•  почався  загальний  наступ  радянських  військ  від  Ленін-града  до  Кавказу;
•  було  нанесено  удар  по  фашистському  блоку.  Японія  і   Ту-реччина  відмовились  вступити  у  війну  проти  СРСР.  Ке-рівництво  Румунії  та  Італії  (їх  армії  були  серед  тих,  хто
був  розгромлений  під  Сталінградом),  а   також  Угорщини
і  Фінляндії  почали  шукати  виходу  з  війни;
•  поразка  фашистів  та  їх  союзників  стала  могутнім  поштов-хом  для  антинацистського  та  національно-визвольного  ру-хів,  сприяла  консолідації  сил  антигітлерівської  коаліції.
Група  2.  Тема  доповіді  «Розгром  німецьких  військ  на
Орловсько-Курській  дузі.  Наступальні  операції  Червоної
армії».
1.   Ознайомтеся  з  додатковою  інформацією  та  підготуйте  по -відомлення  за  планом.
1)   Передумови  Курської  битви.
2)   Результат  та  історичне  значення  битви.
2.   Ознайомтеся  з  фрагментом  історичної  карти,  визначте  на-зву  битви  та  її  основні  моменти.
(Учні  отримують  карту  «Плани  гітлерівців  улітку
1942  р.».)
До Д аткова  І нформацІ я
Навесні 1943  р. німецьке верховне командування виріши-ло знову перебрати ініціативу. Відповідно до плану «Цитадель»
гітлерівське  керівництво  ставило  завдання  розгромити  радян-ські  війська  на  Курському  виступі  і   завдати  удару  по  Москві.
40
Радянське  командування  отримало  точні  відомості  щодо
підготовки  німців  до  наступу.  І   хоч  на  цей  час  сили  Черво-ної  армії  значно  переважали  сили  вермахту  було  прийнято
рішення  про  «навмисну  оборону»  з  метою  послабити  воєнний
потенціал  німців  і  завдати  їм  контрудару.
5   липня  1943   р.  почалася  Курська  битва.  12   липня
1943  р.  під  Прохоровкою  німці  зазнали  величезної  поразки
в  ході найбільшої танкової битви в   історії Другої світової війни.
23  липня  німецький  наступ  було  зупинено  по  всьому
фронту,  а  3  серпня  радянські  війська  перейшли  в   контрнаступ
по  лінії  Орел—Курськ—Бєлгород.  До  23  серпня  було  звіль -нено  Орел,  Бєлгород,  Харків.  В   ході  Курської  операції  було
знищено  500  тис.  солдатів  і   офіцерів  вермахту,  1,5  тис.  танків
та  іншої  воєнної  техніки.
Історичне  значення  Курської  битви:
•  розгромлено  найбільш  підготовлені  дивізії  німців;
•  стратегічна  ініціатива  перейшла  до  Червоної  армії,  почався
загальний  наступ  радянських  військ  по  всьому  фронту;
•  були закладені передумови до висадки англо-американських
військ  і   розпаду  німецького  блоку.
У  результаті  перемоги  під  Курськом  радянські  війська  ви-йшли  до  Дніпра.  Від  серпня  до  грудня  1943   р.  тривала  битва  за
Дніпро,  яка  завершилась  проривом  німецької  оборони   —  «Схід-ного  валу»,  визволенням  Києва  (6   листопада  1943  р.)  і   початком
визволення  Правобережної  України.
Група  3.  Тема  доповіді  «Визволення  території  СРСР,  пере-несення  військових  дій  у  Центральну  та  Східну  Європу».
1.   Ознайомтеся  з  додатковою  інформацією  та  підготуйте  по -відомлення  за  планом:
1)   Корсунь-Шевченківська  операція.
2)   Кримська  операція.
3)   Операції  «Багратіон»  та  Львівсько-Сандомирська.
4)   Звільнення  території  України.
5)   Перебіг  війни  на  завершальному  етапі.
2.   Ознайомтеся  з  фрагментом  історичної  карти,  визначте  на-зву  битви  та  прокоментуйте  її  основні  моменти.
(Учні отримують карту «Львівсько-Сандомирська операція».)
До Д аткова  І нформацІ я
У  1944  р.  радянські  війська  завдали  ударів  по  нацистах
на  протязі  всього  радянсько-німецького  фронту.  Із  14  січня  до
1  березня  1944  р.  були  повністю  розгромлені  німецькі  війська
під  Ленінградом.  Закінчилась  900-денна  блокада  легендарного
міста,  яке  втратило  не  менше  ніж  800  тис.  жителів.
Головний  удар  по  ворогу  взимку  і  навесні  1943  р.  був
нанесений  на  Правобережній  Україні  і  в  Криму.  Від  24   січня
до  17   лютого  1944  р.  була  проведена  Корсунь-Шевченківська
операція,  у   ході  якої  знищено  55  тис.  солдатів  і  офіцерів
вермахту.  За  тактикою  і   військовим  мистецтвом  оточен -ня  і  знищення  німецького  угруповання  в   районі  Корсунь-Шевченківського  одержало  назву  «другого  Сталінграда».
Після  наступу  на  Правобережній  Україні  8   квітня  по -чалась  Кримська  операція  4-го  Українського  фронту,  яка  за -вершилась  визволенням  Криму.
Улітку  було  нанесено  потужний  удар  по  фінській  армії
на  Карельському  перешийку.  2  вересня  1944  р.  уряд  Фінлян-дії  уклав  перемир’я  з  СРСР.  Радянський  Союз  залишив  за
собою  територію,  яка  відійшла  до  нього  в  1940  р.  У  жовтні
1944  р.  відповідно  із  згодою  норвезького  уряду  радянська
армія  вступила  на  територію  Норвегії.
Значні  перемоги  радянської  армії  спонукали  союзників
до  відкриття  Другого  фронту  в  Європі.
Розвиваючи  успіх  союзних  держав,  улітку  1944  р.
радянські  війська  провели  дві  стратегічні  операції   —  Біло-руську  «Багратіон»  (23   червня  —  29  серпня)  і   Львівсько-Сандомирську  (13   липня  —  29  серпня).
У  результаті  цих  операцій  зазнала  нової  поразки  німець-ка  група  армій  «Центр».  Радянська  армія  звільнила  Біло -русію,  частину  Литви  і   Латвію,  вийшла  до  кордонів  Східної
Пруссії,  форсувала  річки  Нарев  і  Вісла.  Протягом  1944  р.
було  розбито  ще  три  угруповання  німців.
Велике  значення  для  радянсько-німецького  фронту  та
успіхів  союзників  мали  Яссько-Кишинівська  і   Прибалтій-ська  операції.  У  жовтні  1944  р.  в   результаті  Карпатсько-Ужгородської  операції  була  повністю  звільнена  територія
України.  Восени  1944   р.  була  звільнена  територія  СРСР,  ра -дянські  війська  вступили  на  територію  Болгарії,  Югославії,
Чехословаччини,  Угорщини  і  Норвегії.
Таким  чином  1944  р.  Друга  світова  війна  вступила  в  за -вершальний  період.  Керівництво  Німеччини  і  Японії  пере -глянуло  плани  ведення  війни,  перейшовши  до  стратегічної
оборони.  Задум  полягав  у  тому,  щоб  організовано  зустріти
контрнаступ  держав  антифашистської  коаліції,  накопичити
сили для наступальних операцій і   переможно завершити війну.
Стратегічні  плани  союзних  держав  зводилися  до  як-найшвидшої  повної  капітуляції  Німеччини  та  її  союзників
у  Європі,  а  потім   —  перемога  над  Японією.
6   червня  1944  р.  після  тривалої  підготовки  англо-американські  війська  почали  висадку  у  Північній  Франції.
Це  була  найбільша  десантна  операція  Другої  світової  війни,
у  якій  було  задіяно  понад  6   тис.  кораблів  і  12  тис.  літаків.  За
декілька  днів  союзники  захопили  значний  плацдарм  завдовж-ки  80   км  і  13—18  км  у  глибину.  Так  був  відкритий  Другий
фронт  у   Європі  і   англо-американська  армія  почала  поступове
звільнення  окупованої  території  Франції.  На  початок  вересня
1944  р.  більшу  частину  Франції  було  звільнено.
Радянські  війська  влітку—восени  1944  р.  вступили  в   Ру-мунію,  Болгарію  і   спільно  з   Національно-визвольною  армією
Югославії  звільнили  Белград.  Фашистські  війська  залишили
Грецію  і  Албанію.  На  півночі  Європи  радянські  війська  всту-пили  на  територію  Норвегії,  з  війни  вийшла  Фінляндія.
Наприкінці  1944  р.  союзні  війська  звільнили  Францію,
Бельгію  та  Центральну  Італію.  Війна  на  два  фронти  поставила
Німеччину  у  надзвичайно  скрутне  становище.
  IV.  у загальнення й  С и С тематизація знань учнів
Учитель  пропонує  учням  сформулювати  висновки  за
результатами  вивчених  на  уроці  битв.
  V.   п ід С умки урО ку
Підведення  підсумків  роботи  в  групах.
  V і .  дОмашнє завдання
1.   Опрацювати  відповідний  матеріал  підручника.
2.   Підготувати  есе  за  темами:  «Зміна  ролі  чоловіка  і  жінки
в  повсякденному  житті  в  умовах  війни»;  «Роль  визначних
військових  державних  та  політичних  діячів  у  перемозі  над
нацизмом  і  фашизмом».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Наступальні операції Червоної армії у 1943—1944 рр. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну. Конспект уроку", із категорії "Історія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід