Урок узагальнення за темою: «Друга світова війна. Світ після Другої світової війни»
 

Урок 7. Тема.  Урок узагальнення за темою «Друга світова війна. Світ після Другої світової війни»
 

  Мета уроку:  узагальнити знання учнів за темою, продовжити формування навичок само -стійного синтезу історичного матеріалу, роботи з  документами, аналітичного
мислення; виховувати толерантність, працездатність, самостійність, рішучість
в  досягненні поставленої мети.
  Очікувані  учні зможуть визначати причини Другої світової війни, її політичні, еко-  результати:   номічні та соціальні наслідки; аргументовано аналізувати історичні події
1939—1945  рр.
 Основні  поняття:   Друга світова війна,  в елика вітчизняна війна, «блискавична війна», «новий
порядок», рух  опору,  голокост, колабораціонізм, докорінний перелом, оон.
 Обладнання:   карти, репродукції картин, мультимедійний проектор.
  Тип уроку:   контролю і  корекції знань.
ХІД Урок У
  I.   Організаційний мО мент
  II.   у загальнення і  С и С тематизація вивчен О гО
  ; Ділова гра «Справа в  шляпі»
Учитель  складає  у  заздалегідь  підготовлений  капелюх
оформлені  у  вигляді  поштових  листів  воєнного  часу  (або  про -сто  закриті)  запитання  за  темою,  яка  вивчалася.  Учні  мають
витягти  один  лист  і   дати  відповідь  на  запитання.
Термін  проведення  гри  вчитель  коригує  в  ході  уроку  за -лежно  від  активності  й   зацікавленості  учнів.
  ; Зразок запитань
1)   Чи  можна  стверджувати,  що  СРСР  опинився  на  боці  «па-ліїв  війни»?  Відповідь  обґрунтуйте.
2)   Унаслідок яких подій у  міжнародному житті Гітлер вніс змі-ни  до  агресивних  планів  у   зовнішній  політиці  Німеччини?
3)   Проаналізуйте  причини  розв’язання  Другої  світової  війни
і  визначте  чи  відрізняються  вони  від  причин  розв’язання
Першої  світової.
4)   Проаналізуйте  рішення  Тегеранської  конференції.
5)   Проаналізуйте  відносини  між  учасниками  «великої  трійки»
на  завершальному  етапі  Другої  світової  війни.
6)   Як  ви  вважаєте,  чи  не  було  визволення  від  фашистів  по-чатком  нової  окупації  держав  Європи?
  ; Робота з  відеодокументами (або репродукціями картин воєнного часу)
Учитель  демонструє  уривки  відеофільмів  за  темою  уроку
і  пропонує  виконати  завдання.
1)   Визначте  назву  фільму  (картини).
2)   Укажіть  історичну  подію,  про  яку  йдеться  у  фільмі.
3)   Прокоментуйте  події,  які  розкриті  в  фільмі.
Рекомендовані  джерела
1)   А.  Городницкий.  Вальс  тридцать  девятого  года:  Видеоролик
//  http://www.youtube.com.
2)   А.  Городницкий.  Финская  граница:  Видеоролик  //  http://
www.youtube.com.
3)   Курська  битва  //  http://www.youtube.com.
  ; Робота з  картою
1)   Покажіть  міста  СРСР,  з  яких  почався  наступ  Червоної
армії  проти  Фінляндії.
2)   Укажіть  стратегічний  регіон,  де  розгорталися  бойові  дії
радянсько-фінської  війни.
3)   Складіть  таблицю  «Перебіг  воєнних  дій  у  Європі  та  Пів -нічній  Африці  в  перший  період  Другої  світової  війни».
4)   Заповніть  таблицю  «Етапи  визволення  СРСР  від  фашист-ської  окупації».
Дата битви Назва битви Учасники Ре зу л ьтат
  ; Історичний диктант
Учитель  пропонує  учням  закінчити  в  зошитах  речення,  за-писані  на  дошці  заздалегідь.  Робота  виконується  за  варіантами.
Варіант  І
1)   Мюнхенська  угода  передбачала  ...  (перерозподіл
Чехословаччини).
2)   Перше  вогнище  війни  вибухнуло  в  ...  (1931   р.).
3)   Фашистську  диктатуру  в  Німеччині  очолив  ...  (А.   Гітлер).
4)   До  складу  Антанти  в  30-ті  рр.  ХХ  ст.  входили  ...  (Велика
Британія,  США,  Франція).
6)   Головною  метою  Гітлера  у  30-ті  рр.  ХХ   ст.  було  ...  
(підкорення  світу,  об’єднання  німців  у   межах  єдиної
держави).
7)   До  загарбницьких  планів  Японії  входило  ...  (загарбання
Далекого  Сходу  СРСР,  Китаю,  контроль  за  басейном  Ти-хого  океану).
8)   Друге  вогнище  війни  виникло  у  ...  (Європі).
Варіант  ІІ
1)   Фашистську  диктатура  в  Італії  очолив  ... (Б.  Муссоліні).
2)   Перше  вогнище  війни  виникло  в  ...  ( Китаї  (Маньчжурії)).
3)   За  пактом  Молотова—Ріббентропа  до  складу  СРСР  віді-йшли  ... (Західна  Україна  та  Західна  Білорусія).
4)   Угода  «Рим—Берлін—Токіо»  була  підписана  у   ...  (1938   р.).
5)   Пакт  Молотова—Ріббентропа  передбачав  перерозподіл  ...
(Польщі).
6)   У  30-ті  рр.  ХХ  ст.  СРСР  підписав  угоди  про  взаємодопомогу
на  випадок  війни  з  ...  (Чехословаччиною,  Францією).
7)   Країни  Антанти  не  зупинили  Гітлера  тому,  що  ...  (мали
наміри  знищити  СРСР).
  ; Індивідуальні завдання
Порядок  проведення
1)   Учитель  готує  картки,  кожна  з  яких  містить  по  одному
завданню.
2)   Одержавши  картки,  учні  протягом  кількох  хвилин  зна-йомляться  із  завданнями  і  ставлять  учителеві  запитання,
якщо  їм  щось  незрозуміло.
3)   Після  того,  як  учні  підготувалися  до  відповіді,  учитель
пропонує  їм  виступати  по  черзі.
к артка 1.  після  першої світової війни  японія вважала себе обділеною в колоніях та землях.
1)   Доведіть,  спираючись  на  факти,  що  в  30-ті  рр.  ХХ  ст.  зрос -тає  мілітарізація  Японії.
2)   Яку  позицію  зайняли  Велика  Британія,  Франція,  США
у  зв’язку  з   японською  агресією  проти  Китаю?
к артка 2. у  серпні 1936  р.  а.  гітлер, спираючись на підготовлені концерном «Іг  фар -беніндустрі» дані, видав секретний « меморандум про завдання чотирирічного
плану», де йшлося:
•  через  чотири  роки  Німеччина  повинна  мати  боєздатну
армію;
•  через  чотири  роки  Німеччина  повинна  бути  готовою  до
війни.
3  жовтня  1936  року  план  було  виконано...
1)   Охарактеризуйте  основні  напрямки  політики  Німеччини
після  приходу  Гітлера  до  влади.
2)   Як  відбувався  процес  інтенсивного  озброєння  Німеччини?
к артка 3. установіть хронологічну послідовність подій.
•  Підписання  Мюнхенської  угоди
•  Окупація  Японією  Маньчжурії
•  Підписання  пакту  Молотова—Ріббентропа
•  Аншлюс  Австрії
•  Створення  осі  Рим—Берлін—Токіо
•  Установлення  фашистської  диктатури  в   Іспанії
•  Окупація  Італією  Ефіопії
•  Прихід  Гітлера  до  влади  в  Німеччині
к артка 4. 29  вересня 1938  р. була підписана  мюнхенська угода про перерозподіл
чехословаччини.
1)   Хто  підписав  цю  угоду?
2)   Яку  мету  мали  країни,  що  підписали  угоду?
3)   Як  можна  охарактеризувати  дії  тих,  хто  підписав  угоду?
к артка 5. виступаючи на таємній нараді 5  листопада 1937  р., гітлер зазначив: «Для
німеччини питання постало так: де можна досягти максимальних прибутків з  най -меншими витратами?  німецькі політики повинні враховувати те, що існують закляті
вороги:  англія і франція, для яких німецька держава в  самому центрі Європи не до
вподоби. Саме вони виступили проти подальшого піднесення  німеччини як у  Європі,
так і  поза нею...»
Поясніть,  чому  Гітлер  вважав  Англію  і   Францію  «закля-тими  ворогами»?
к артка 6. 25  листопада 1936  р. у  берліні був укладений німецько-японський «Дого-вір проти  комуністичного Інтернаціоналу», а  6  листопада 1937  р. відбулося підписан -ня протоколу про приєднання Італії до цього договору.
1)   Чим  було  спричинено  підписання  цього  договору?
2)   Яку  він  отримав  назву?
3)   Укажіть  результати  цієї  події.
к артка 7.  23  серпня 1939  р. був підписаний пакт  молотова— ріббентропа, за яким
відбувся перерозподіл Європи між  німеччиною та СрСр.
1)   Які польські землі відійшли до складу СРСР за цим договором?
2)   Де  було  підписано  пакт?
3)   Яку позицію посіли Велика Британія та Франція щодо Польщі?
к артка 8. 23  серпня 1939  р. був підписаний  пакт молотова— ріббентропа, за яким
відбувся перерозподіл Європи між  німеччиною та СрСр.
1)   Чому  СРСР  пішов  на  підписання  цього  договору?
2)   Як  договір  вирішував  питання  про  відносини  між  СРСР
та  Німеччиною?
3)   Доведіть,  що  цей  документ  передбачав  перерозподіл  сфер
впливу  у  Східній  Європі.
к артка 9.   протягом 30-х рр. ХХ  ст.  ліга  націй виключила зі свого складу держави,
які були проголошені агресорами.
1)   Назвіть  ці  держави.
2)   Як  відбувався  процес  виключення  їх  з  Ліги  Націй?
  ; Робота з  джерелами
1)   Учитель  демонструє  учням  фотографії  періоду  Другої  світо -вої  війни  і  пропонує  прокоментувати  зображене.
2)   Учитель  демонструє  учням  карикатури  періоду  Другої  сві-тової  війни  і  пропонує  відповісти  на  запитання.
•  Якій  події  присвячена  карикатура?
•  Яку  оцінку  подій,  явищ  надає  ілюстрація?
•  Що  вам  ще  відомо  з  інших  джерел  про  події,  пов’язані  зі
змістом  карикатури?
  III.  п ід С умки урО ку
Друга  світова  війна,  у  якій  брали  участь  72  дер -жави,  тривала  шість  років.  Було  мобілізовано  майже  110  млн
осіб.  Людські  втрати  становили  60   млн  осіб,  понад  половину
з  яких  —  цивільне  населення.  Найбільших  втрат  зазнав  СРСР  —
загинуло  щонайменше  27   млн  осіб.
Наприкінці війни була використана зброя масового знищен-ня  —  атомна  бомба.  Відтоді  страх  перед  загрозою  ядерної  війни
став  домінуючим  політичним  чинником  другої  половини  XX   ст.
  IV.  дОмашнє завдання
Індивідуальні  завдання.   Підготувати  доповіді  за  тема -ми:  «США  —  провідна  країна  світу  у  повоєнний  період»,  «США
у  1945—1960   рр.  Економічні  та  соціальні  аспекти  розвитку»,
«Посилення  внутрішньополітичної  реакціі»,  «Масовий  негри -тянський  рух  в   60-х  рр.  ХХ  ст.».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок узагальнення за темою: «Друга світова війна. Світ після Другої світової війни»", із категорії "Історія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід