Відкриття другого фронту у Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії. Конспект уроку
 

Урок 5. Відкриття другого фронту у Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії
 

  Мета:   продовжити аналізувати хід історичних подій на фронтах Другої світової війни,
розкривати причини переходу військової ініціативи до військ антигітлерівської
коаліції; формувати навички складання політичних портретів визначних діячів;
виховувати повагу до історичного розвитку демократичних процесів у  світі.
  Очікувані  учні зможуть за допомогою історичної карти характеризувати основні
  результати:    театри воєнних дій у  Європі,  північній  африці, південно-Східній  а зії та  тихому
океані; умови мирних договорів з  німеччиною та її союзниками.
 Основні  поняття:   Другий фронт.
 Обладнання:   настінна карта «Друга світова війна», атласи зі всесвітньої історії, мультиме -дійний проектор, репродукції портретів політичних та військових діячів.
  Тип уроку:   комбінований.
ХІД Урок У
  і .  Організаційний мО мент
  іі .  а ктуалізація О п О рних знань і  вмінь учнів
  ; Історичний диктант
Методичні  рекомендації  див.  урок  №  3.
•  17  липня  1942   р.   — початок  Сталінградської  битви.
•  23  серпня  1942  р.   — вихід  німецьких  військ  до  Волги  пів -нічніше  Сталінграда.
•  13  вересня  1942  р.   — початок  боїв  у  Сталінграді.
•  14  жовтня  1942  р.   — початок  першого  штурму  міста
німецькими  військами.
•  14  листопада  1942  р.   —  початок  останнього  штурму  Ста -лінграда  німецькими  військами.
•  12—20  грудня  1942   р.   — спроба  Манштейна  деблокувати
оточені  німецькі  війська.
•  10  січня  1943  р.   — операція  «Кільце»  зі  знищення  оточе -ного  німецького  угруповання.
•  2  лютого  1943  р.   — капітуляція  армії  фельдмаршала  Па-улюса.  Завершення  Сталінградської  битви.
•  12  липня  1943   р.   — битва  під  Прохоровкою.
•  28  листопада  1943   р.   — Тегеранська  конференція  глав
СРСР,  США,  Великої  Британії.
•  26 березня 1944  р.  — радянські війська вийшли на кордон СРСР.
  ; Фронтальна бесіда
Дайте  визначення  понять:  битва  «Багратіон»,  битва  за  Ат-лантику,  Атлантична  хартія.
  ; Презентація творчих завдань учнів
Учитель  пропонує  учням  презентувати  свою  творчу  роботу-есе  за  темою  «Зміна  ролі  чоловіка  і   жінки  в  повсякденному
житті  в  умовах  війни».
  іі .  в ивчення нО в О гО  матеріалу
  1.   відкриття  другого фронту у  європі.
  ; Бесіда
1)   Які  держави  брали  участь  у  Другій  світовій  війні?
2)   Чи  існували  які-небудь  домовленості  між  цими  державами?
3)   Як  формувалася  антигітлерівська  коаліція?
  ; Випереджальне завдання
Під  час  розповіді  вчителя  (демонстрації  фільму)  скласти
тезисний  план.
Матеріал  може  бути  опрацьований  за  одним  із  пропоно-ваних  варіантів.
Варіант  І
Учитель  демонструє  відеофільм  «Другий  фронт.  6  червня
1944  р.»  (http://www.youtube.com).
Варіант  ІІ
  ; Розповідь учителя
З  початком  докорінного  перелому  у   Другій  світовій  війні
ще  більшого  значення  набула  проблема  відкриття  у  Європі  Дру-гого  фронту  проти  Німеччини.  Це  була  одна  з  найважливіших
і  принципових  проблем  Другої  світової  війни.  18  липня  1941   р.
радянський  уряд  у  листі  до  В.  Черчілля  вперше  порушив  пи-тання  про  відкриття  Другого  фронту  проти  гітлерівців  у   Північ-ній  Франції.  Із  вересня  Сталін  вдруге  перепитав  Черчілля  про
можливості  Великої  Британії,  яка  вже  підготовила  33   дивізії
для  висадки  на  континент.  Черчілль  у  листуванні  зі  Сталіним
висловлював  захоплення  мужністю  воїнів  Червоної  армії  і  від-повідав,  що  Велика  Британія  ще  не  готова.
Низка  подій  і  заяв  1942   р.  були  безпосередньо  пов’язані
з  проблемою  Другого  фронту.
1)   У  квітні  Ф.  Рузвельт  писав  В.  Черчіллю:  «Ваш  народ  і   мій
вимагають  створення  Другого  фронту.  радянські  війська
сьогодні  вбивають  більше  німців  і   знищують  більше  їхнього
спорядження,  ніж  ми  з  вами,  разом  узяті».  Тепер  він  часті-ше  звертається  до  цього  питання,  наполягаючи  на  більш  рі-шучих  воєнних  акціях  союзників  проти  Німеччини.  У  трав-ні Рузвельт у  листі генералу Макартуру повторює свої думки
про  різну  роль  СРСР  і   союзників  у   війні  проти  Німеччини.
2)   У  квітні  начальник  генерального  штабу  США  генерал
Дж.   Маршалл  і  представник  Ф.  Рузвельта,  його  особистий
друг  Г.  Гопкінс  виїхали  до  Лондона  з   конкретним  планом
вторгнення  союзних  військ  у   Францію  не  пізніше  за  1  квітня
1943  р. Цей план передбачав, що в  операції братимуть участь
30  американських  і   18  англійських дивізій,  а   також  5000   ан-глійських  і  спочатку  700  американських  літаків.  Головний
тягар  лягав  на  Велику  Британію  з   подальшим  збільшенням
внеску  Сполучених  Штатів.  В.  Черчілль  гаряче  схвалював
американський план, захоплено погоджувався з  його основни-ми  положеннями,  але,  посилаючись  на  те,  що  Велика  Брита-нія  не  готова  для  такої  операції,  запропонував  перенести  її.
3)   12  червня  1942  р.  Ф.  Рузвельт  повідомив  наркома  В.  Мо-лотова,  який  перебував  у   США,  що  союзники  відкриють
другий  фронт  у   Європі  в  1942  р.  Це  навіть  було  відобра -жено  в  офіційному  комюніке.
4)   У  липні  в  листі  до  Сталіна  й  під  час  свого  перебування
в  Москві  12—14  серпня  В.  Черчілль  остаточно  відмовився
від  негайного  відкриття  Другого  фронту  у  Європі.  Він  за-певняв  Сталіна,  що  «широке  вторгнення  на  Європейський
континент  відбудеться  весною  1943   р.».  Сталін  же,  вихо-дячи  з  того,  що  «майже  всі  сили  німецьких  військ,  і  при
тому  кращі  сили,  відвернені  на  Східний  фронт»,  під  час
бесіди  13  серпня  підкреслив,  що  «саме  в  1942  р.,  можливо,
і  слід  створити  Другий  фронт  у  Європі».  Коли  Черчілля
запитували,  для  чого  ж   він  їздив  до  Москви,  він  зазвичай
відповідав:  «Тільки  щоб  подати  їм  надію».  Іншими  слова -ми,  щоб  за  рахунок  нових  жертв  СРСР  зберегти  сили  своєї
країни  й  використати  їх  на  заключному  етапі  війни.
Загалом  у  червні  1942   р.  237  дивізіям  Німеччини  та  її
союзників  (із  них  3/4   були  на  Сході)  Велика  Британія  й  США
могли  протиставити  172  дивізії  (99  —  Велика  Британія  й  73  —
США),  але  тільки  23  із  них  (15   англійських  і   8  американських)
фактично  брали  участь  у  бойових  діях.
Висадку союзних військ 8  листопада 1942  р. в   Північній Аф-риці Сталін вітав, але висловив жаль, що це зроблено не у  Європі.
Характерно, що німецьке командування особливого значення цьо -му  не  надало,  з  Німеччини  й  Франції  на  той  час  терміново  були
перекинуті  27   дивізій  під  Харків,  де  точилися  найзапекліші  бої.
Докорінні  зміни  у   воєнно-політичному  становищі  воюючих
сторін  на  кінець  1943  р.  змушували  керівництво  Німеччини
і   Японії  переглянути  плани  ведення  війни.  Задум  команду-вання  вермахту  полягав  у  тому,  щоб  утримати  радянські  вій-ська  далі  від  кордонів  Німеччини,  відбити  вторгнення  англо-американських  військ  у  Західну  Європу,  накопичити  сили  для
наступальних  операцій  і  переможного  завершення  війни.
Зміст  японського  стратегічного  плану  полягав  у   тому,  щоб
створити  безпосередню  сферу  національної  оборони,  спрямувати
всі  сили  на  зміцнення  воєнного  потенціалу  й  організовано  зу -стріти  англо-американський  контрнаступ.  Ставка  робилася  на
ведення  затяжної  війни.
Стратегічна  установка  країн  антифашистської  коаліції  по-лягала  в  тому,  щоб  найшвидше  досягти  повної  капітуляції  країн
гітлерівської  осі  у   Європі,  а  потім  зосередити  всі  сили  для  досяг -нення  в   максимально  короткий  термін  капітуляції  Японії.  Для
радянської  сторони  першочерговим  завданням  було  звільнення
території  СРСР  від  окупантів.
Після тривалої й  ретельної підготовки 6  червня 1944  р. на узбе-режжя  в  Нормандії  була  здійснена  висадка  англо-американських
військ.  Так  відбулося  відкриття  Другого  фронту.  Почалася  опера-ція  «Оверлорд»,  кодова  назва  операції  із  вторгнення  військових
сил  США,  Великої  Британії  та  їх  союзників  до  Північно-Західної
Франції  в  Другій  світовій  війні.  Початок  операції  було  призначено
на  перші  числа  травня,  а  потім  перенесено  на  6   червня  1944  р.
Тільки  в  ніч  на  6  червня  на  основні  позиції  противни-ка  1136  англійських  бомбардувальників  скинули  5267   тонн
бомб,  а   1083  американські   —  1763  тонн.  У   висадці  повітряно-десантних  військ  брали  участь  2395  літаків  і  847   планерів.  За
декілька  днів  союзники  захопили  смугу  узбережжя  завдовжки
80  км  і  13—18  км  завглибшки.
Успішній  висадці  сприяли  ретельна  підготовка,  секретність
операції,  сподівання  німців  на  десант  через  протоку  Па-де-Кале
тощо.  У   цей  час  гітлерівське  командування  вперше  застосувало
проти  Великої  Британії  нову  зброю  —  літаки-снаряди  ФАУ-1.  На
плацдарм союзників у   Нормандії були кинуті значні сили фашист -ських  військ,  техніки  і  авіації,  проте  вони  не  могли  призупинити
наступ  союзників.  Наприкінці  липня  англо-американо-канадські
війська  перейшли  в   наступ,  прорвали  оборону  німців,  захопили
ряд  важливих  позицій.  Була  звільнена  значна  територія  Франції.
У  середині  серпня  союзні  війська  почали  висадку  в  Пів-денній  Франції.  Із  завойованих  плацдармів  почався  наступ  на
німецькі  позиції  для  з’єднання  з   північним  контингентом  со -юзних  військ,  що  відбулося  на  початку  вересня  1944  р.  У  ре-зультаті  створення  єдиного  фронту  союзних  військ  у  Франції
полегшився  їх  наступ  до  кордонів  Німеччини.
Німецьке  командування  наприкінці  1944   р.  підготувало
контрнаступ  на  Західному  фронті  в   районі  Арденн.  У   разі  його
успіху  керівництво  фашистської  Німеччини  сподівалося  на  пе-реговори  із  союзниками  про  сепаратний  мир.  Командування  со-юзних  військ  не  очікувало  наступу  й  опинилося  у  скрутному
становищі.  На  початку  січня  1945   р.  150   дивізій  Червоної  армії
перейшли  в   наступ  проти  німецьких  військ  на  Східному  фрон -ті.  Це  примусило  німецьке  командування  перекинути  частину
військ  із  Західного  на  Східний  фронт  і   дало  змогу  союзникам
стабілізувати  свої  позиції.
Значних  успіхів  досягли  союзники  у  Середземномор’ї.
Вони  захопили  більшу  частину  Італії,  майже  повністю  знищили
воєнно-морські  сили  і   судноплавство  Німеччини  на  цьому  театрі
дій.  На  Тихоокеанському  театрі  союзники  оволоділи  важливи-ми  японськими  стратегічними  базами  на  Філіппінах,  у  Новій
Гвінеї,  на  багатьох  островах,  порушили  комунікацію  Токіо  —
Сінгапур,  тобто  була  підірвана  воєнно-морська  і   повітряна  міць
Японії.  В  Атлантичному  океані  також  було  знищено  панування
німецького  флоту.
Наближення  поразки  країн  гітлерівської  коаліції  активізу -вало  розробку  програми  повоєнного  устрою  світу  відповідно  до
рішень  Московської  конференції  міністрів  закордонних  справ
1943  р.  21  серпня  —  28  вересня  1944  р.  на  віллі  Думбартон-Окс
(м.  Вашингтон)  відбулася  конференція  представників  Великої
Британії,  СРСР  і  США,  де  обговорювалося  питання  про  ство-рення  Організації  Об’єднаних  Націй.
Таким  чином  у  1944  р.  союзні  війська  на  різних  театрах
воєнних  дій  успішно  здійснили  низку  наступальних  операцій,
досягли  узгодженості  своїх  дій.  Збройні  сили  Німеччини  не  змо-гли  зірвати  висадку  союзників  у   Північній  і  Південній  Франції.
Від  фашистської  окупації  були  звільнені  країни  Європи,  по -вністю  територія  СРСР.  Почав  розпадатися  фашистський  блок
країн.  Поразка  військ  фашистської  Німеччини  та  її  сателітів
у  Європі  різко  погіршила  воєнно-політичне  становище  Японії,
яка  планувала  з  допомогою  Німеччини  виграти  війну.
Серед  учасників  антифашистського  блоку  дедалі  чіткіше
стали  виявлятися  розходження,  що  витікали  з   різних  державних
інтересів  і  різних  соціально-політичних  систем.
  2.   завершальний період війни у  європі та а зії.
  ; Самостійна робота з  підручником
Опрацювати відповідний матеріал підручника, скласти опор-
ний  конспект.
  3.   роль визначних військових державних і  політичних діячів
у  перемозі над нацизмом і  фашизмом.
Учитель  надає  слово  учням,  які  підготували  творчі
роботи  за  темою  «Роль  визначних  військових,  державних  та  по-літичних  діячів  у  перемозі  над  нацизмом  і   фашизмом»,  організує
обговорення  доповідей.
  ііі .  у загальнення й  С и С тематизація знань учнів
  ; Бесіда
1)   Як  ви  вважаєте,  вступ  радянських  військ  до  країн  Цен-тральної  та  Східної  Європи  був  «визвольним  походом»  чи
«новою  окупацією»?
2)   Які  причини  призвели  до  поразки  Варшавського  повстання
у  серпні  1944   р.?
3)   Чому  висадка  англо-американських  військ  у   Нормандії
вважається  «справжнім»  Другим  фронтом?
  і V.   дОмашнє завдання
1.   Опрацювати  відповідний  матеріал  підручника.
2.   Підготуватися  до  семінару  за  темою  «Зміни  у  світі  вна-слідок  Другої  світової  війни»  (див.  питання  та  літературу
для  підготовки  до  семінару  в   плані  уроку  №  4).

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Відкриття другого фронту у Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії. Конспект уроку", із категорії "Історія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід