Кислотно-­основні взаємодії. Конспект уроку
 

Урок 25
Тема. Кислотно­-основні взаємодії

 

мета: сформувати уявлення про особливості кислотно ‑основних взаємодій; розвивати навички складання хімічних рівнянь реакцій; розвивати вміння спостерігати
та робити висновки.
матеріали: вапняна вода, сульфатна кислота, купрум (ІІ) оксид.
обладнання: хімічний стакан, пробірка, нагрівальний прилад,   
таблиця розчинності.
Базові поняття
та терміни:
кислоти, основи, луги, кислотні оксиди, основні окси ‑
ди, солі, реакція обміну.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  розповідь, бесіда; на‑
очні   —  демонстрації; репродуктивні, частково‑пошу ‑
кові, інтерактивні, практичні   —  розв’язання завдань.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 8     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 3     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ........................... 20     хв.
1.   Взаємодія кислотних оксидів з основами.
2.   Взаємодія основних оксидів з кислотами.
3.   Взаємодія кислотних і основних оксидів між собою.
V.     Узагальнення     та     систематизація     знань     .................. 10     хв.
VІ.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Перевіряється     готовність    учнів     до    уроку,    створюється     робочий     настрій.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.     Перевірка виконання письмових завдань      f
(усно або на дошці).
Учням,     що     відповідають,      додатково      ставляться     теоретичні     питання.
2.     Декілька учнів отримують на картках завдання,      f
які виконують на дошці або на місцях.
1)     Напишіть    рівняння    реакцій     нейтралізації    між:    а)     калій     гідроксидом     
і     нітратною      кислотою,     б)      барій      гідроксидом      та     хлоридною     кислотою.
124
2)     Напишіть     рівняння     реакцій      нейтралізації,      в     результаті     яких     утво-рюються     солі:     ZnSO
4
,     AlNO
3
3
().
3)     Напишіть     рівняння     реакцій      нейтралізації,      в     результаті     яких     утво-рюються     солі:     кальцій      хлорид,      магній     нітрат.
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
—     Дано     оксиди:      CaO,     KO2
,     FeO
23
.     Яким     гідроксидам      вони     відповіда-ють?     Запишіть      їх      формули.
—     Дано     оксиди:      SO
3
,     CO
2
,     PO
25
.     Які     кислоти      з     них      можна     одержати?    
Напишіть      рівняння     відповідних      реакцій,     назвіть     оксиди     і     кислоти.
—     Які     реакції     відбуваються     між      кислотами     та     основами?
—     Чи     можливі     подібні     реакції     за      участю     кислотних     та     основних    
оксидів?
Учні     висловлюють     свої      пропозиції.     Учитель     формулює      тему     уроку     
та     цілі      уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя   f
Один     з     основних     принципів     взаємодії     хімічних     речовин      —     речо-вини     з     кислотними      властивостями     завжди      взаємодіють      з     речовинами     
з     основними     властивостями.      Реакції     між      такими      речовинами      називають    
кислотно-основними     взаємодіями.     Власне,      кислоти      і     основи     —     це     хімічні    
протилежності.     Продуктами     взаємодії     між      кислотними      і     основними     речо-винами      завжди      є     солі.
Речовин,     що     здатні     проявляти     кислотні     та     основні      властивості,      безліч.    
З     тих,     що     ви     вивчаєте     в     шкільному     курсі,      до     кислотних     речовин      належать     
кислоти      та     кислотні     оксиди,      а     до     основних     —     основи     та     основні      оксиди.     
Отже,      вони     парами     можуть     взаємодіяти      один     з     одним.
Солі
Основні оксиди
Основи
Кислотні оксиди
Кислоти
речовини
з кислотними
властивостями
речовини
з основними  
властивостями
1.     Взаємодія     кислотних     оксидів     з    основами.
Розповідь учителя   f
У    реакції    з    основами     вступають    не    тільки    кислоти,    але     і    кислотні    окси-ди.     Умовою      протікання     таких      реакцій      є     розчинність      основи.      Тобто      з     кис -
125
лотними     оксидами      взаємодіють      луги.      У     цих      реакціях     утворюються     солі     
і     вода.
Демонстрація   f
Якщо      за      допомогою     соломинки     акуратно     продувати     повітря      через     
вапняну     воду,     то     вуглекислий     газ     з     повітря,     що     видихається,     взаємодіє     
з     кальцій      гідроксидом.     Про      протікання     реакції     свідчить     виділення      білого     
осаду      кальцій      карбонату      —     вапняна     вода     каламутніє:
Ca OH CO CaCO HO ( ) +→ ↓+
2
232
.
По     помутнінню      вапняної     води     роблять      висновок     про      наявність      ву-глекислого     газу     (це      якісна     реакція      на     вуглекислий     газ).     У     повітрі     завж-ди     міститься      невеликі     кількості     вуглекислого     газу,     тому     банки      з     лугами    
і     їхніми     розчинами     необхідно      ретельно     закривати,     інакше      вони     швидко    
перетворяться      в     карбонати:
2
2232 NaOH CO NaCO HO +→ + .
Аналогічно     з     лугами     реагують     і     інші     кислотні     оксиди.      Щоб     правиль -но     записати     рівняння     реакції,      потрібно     згадати,     ангідридом     якої     кислоти     
є     даний      оксид.     Порівняйте     рівняння     реакцій      натрій     гідроксиду     із      сульфат -ним      ангідридом     (сульфур     (VI)      оксидом)     і     сульфатною      кислотою:
2
3242 NaOH SO NaSO HO +→ + ;
2224 24 2
NaOH HSONaSOHO +→ + .
Вони     відрізняються      лише      кількістю      води,      що     утворюється.
Завдання   f
Складіть    рівняння    реакцій     добування    натрій    карбонату,    калій     силікату,     
кальцій      сульфіту     взаємодією     кислотних     оксидів      з     лугами.
2.     Взаємодія     основних    оксидів     з    кислотами.
Розповідь учителя   f
Основні      оксиди,      подібно      до     основ,     також     вступають     у     реакції     з     кисло -тами,      при      цьому      утворюється     сіль      і     вода.
Демонстрація   f
Візьмемо     чорний     порошок     купрум      (ІІ)      оксиду     і     обробимо     його     гарячим    
розчином      сульфатної     кислоти.     Купрум      (ІІ)      оксид      розчиняється     в     кислоті,    
і     утворюється     блакитний     розчин     купрум      (ІІ)      сульфату.      Якщо      повільно     ви-паровувати     з     нього      воду,     то     виділяться     великі     сині     кристали     мідного      ку-поросу:
CuOHSO CuSO HO +→ +
24 42.
Саме    такі     продукти    утворюються    також    і    при     нейтралізації    купрум     (ІІ)     
гідроксиду     сульфатною      кислотою:
Cu OH HSOCuSOHO ( ) +→ +
2
24 422 .
126
Аналогічно     в     реакції     з     кислотами     вступають     і     інші     основні      оксиди:
FeOHCl FeCl HO 23 32 623 +→ + ;
MgOHNO Mg NO HO +→()+ 2
332
2
.
У     всіх      цих      реакціях     утворюються     сіль      та     вода.
Завдання   f
Які     оксиди     при      взаємодії     із      хлоридною     кислотою      утворюють     наступні    
солі:     CaCl
2
,     HgCl
2
,     FeCl
3
?     Напишіть      рівняння     цих      реакцій.
3.     Взаємодія     кислотних     і    основних    оксидів     між    собою.
Розповідь учителя   f
Основні      і     кислотні     оксиди     взаємодіють      між      собою.     При     цьому      також    
утворюються     солі.     Щоб     правильно     написати     рівняння     реакції,      потрібно    
згадати,     ангідридом     якої     кислоти      є     кислотний     оксид.
Якщо      у     колбу      з     вуглекислим     газом      внести     порошок     негашеного     вап -на     —     кальцій      оксиду,      відбувається     сильне     розігрівання     —     явна     озна-ка     хімічної     реакції     між      вапном     і     вуглекислим     газом.     Вапно      при      цьому     
перетворюється      на     крейду     —     кальцій      карбонат:
CaOCOCaCO +→23.
Вуглекислому      газу     відповідає     карбонатна     кислота,     тому     продуктом    
реакції     є     карбонат.
Завдання   f
При     взаємодії     яких     оксидів      утворюються     натрій     карбонат,      плюмбум    
(ІІ)      силікат,     магній     сульфат?     Напишіть      рівняння     реакцій.
V.   Узагальнення та систематизація знань
1.   Робота в малих групах.   f
Учні     об’єднуються     в     малі     групи      (3—5      учнів)      і     виконують     спільне      за -вдання:
Запропонуйте      приклади      речовин,     взаємодія      між      якими     мог-ла     б     проілюструвати      схему      кислотно-основних     взаємодій,     що     розглядалась    
на    початку     уроку.    Складіть    таку    ж    схему,    використовуючи    формули    запро -понованих     вами     речовин.     Запишіть      відповідні      рівняння     реакцій.
Представники      груп     презентують     результати     роботи     груп.      Результати    
обговорюються.
2.   Завдання для самостійної роботи.   f
1.     Напишіть     рівняння     реакцій      хлоридної      кислоти      з     магнієм,     магній    
оксидом,     магній     гідроксидом.     Укажіть     тип      кожної     реакції.
2.     Сірчистий     газ     (сульфур     (IV)      оксид)     подібно      до     вуглекислого     газу    
викликає      помутніння      вапняної     води.      Ангідридом     якої     кислоти      він     є?    
Напишіть      рівняння     реакції.      Яка      речовина     випадає      в     осад?      Напишіть     
рівняння     реакції     між      основним      оксидом     і     кислотою,     в     результаті     якої    
утворюється     така     ж     речовина.
127
3.     Напишіть     рівняння     реакцій,     що     відповідають     наступним     перетво -ренням:
а)     SO HSOBaSO
3244 →→;
б)     Mg MgSO MgOMgCO →→→
43;
в)     Cu CuOCuNOCu →→()→
3
2
.
VI. домашнє завдання
Вивчити     матеріал     підручника.      Виконати      завдання     після      параграфа.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     просить      учнів      визначити     результати     уроку      та     оцінити      власну    
діяльність     з     отримання     нових      знань.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Кислотно-­основні взаємодії. Конспект уроку", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід