Взаємодія кислот з основами. Реакція нейтралізації. Конспект уроку
 

Урок 24
Тема. Взаємодія кислот з основами. Реакція нейтралізації

 

мета: сформувати уявлення про особливості взаємодії між
кислотами і основами, сформувати поняття реакції
нейтралізації та визначити її сутність як реакції обміну;
розвивати навички складання хімічних рівнянь реакцій;
сформувати вміння працювати з кислотами та лугами;
розвивати вміння спостерігати та робити висновки.
матеріали: розчин натрій гідроксиду, розчин калій гідроксиду,
розчин фенолфталеїну, лакмус, хлоридна кислота,
розчини солей (купрум (ІІ) сульфату, ферум (ІІІ) хло ‑
риду, нікель (ІІ) сульфату тощо).
обладнання: бюретка, хімічна склянка, пробірки, таблиця розчинності.
Базові поняття
та терміни:
кислоти, основи, луги, індикатори, реакція нейтралі‑
зації, реакція обміну.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  розповідь, бесіда;
наочні  —  демонстрація, лабораторні досліди; репро ‑
дуктивні, частково‑пошукові, проблемні; дослідниць‑
кі, практичні   —  розв’язання завдань.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 8     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 5     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ............................15     хв.
1.   Взаємодія кислот з основами.
2.   Реакції обміну.
V.     Закріплення     та     узагальнення      знань ..................... 13     хв.
VI.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     перевірка      готовності     до     уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.   Бесіда за питаннями домашнього завдання.   f
—     Назвіть     найбільш      активні      метали.      Назвіть     неактивні      метали.
119
—     Які     метали     реагують     з     кислотами?      Які     речовини     при      цьому      утво-рюються?
—     Які    метали    здатні    реагувати     з    водою?    Які    речовини    при     цьому     утво-рюються?
—     За     яким     принципом     метали     реагують     з     солями      та     оксидами?
—     За     яких     умов     відбуваються     реакції     металів     із      солями?     Оксидами?
2.     Проводиться експрес-контроль щодо формування вміння    f
складати рівняння реакцій за участю металів.
Перевірка      здійснюється     у     формі      самоконтролю      або      взаємоконтролю     за     
відповідями,     які     вчитель      наводить     на     дошці.
Завдання   f
Допишіть      рівняння     можливих     реакцій:
і варіант      іі  варіант
а)     Zn HSO +→23           а)      KHSO +→33
б)     Na HCl +→          б)      Mg HI +→….
в)     Au HCl +→          в)      Ag HO +→2
г)     KHO +→2
          г)     Ca HO +→2
д)     Cu NO Ni
3
2
()+→…     д)      CuCl Ag
2
+→…
е)     Cu ZnO +→          е)      AgNO Fe
3
+→….
є)     Al SnO +→….          є)      Zn FeO +→…
23
.
3.     Під час експрес-контролю вчитель вибірково перевіряє    f
виконання письмових домашніх завдань.
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
Відомо,      що     метали     та     неметали     здатні     між      собою      реагувати.     Напри-клад,      при      згорянні     натрію     в     хлорі      утворюється     натрій     хлорид
222
Na Cl NaCl +→ .
—     Як    ви    вважаєте,     якщо     металічні    та    неметалічні     елементи     відповідно    
входять     до    складу    основ     та    кислот,     то    чи    можуть    реагувати     між     собою     осно-ви     і     кислоти?
Учні     висловлюють     свої      думки,     визначають      цілі      уроку,     формулюють    
тему    уроку,    пропонують     шляхи    розв’язання     проблеми,     обирають     найбільш     
ефективні      види     діяльності     (можна      організувати     роботу     за      проектною    
технологією      та     об’єднати      учнів      у     групи      за      характером      запропонованих     
ними    видів     діяльності:    дослідження,     робота    з    підручником    чи    літературою,    
пошук     інформації     в     Інтернет     тощо).
IV. вивчення нового матеріалу
1.     Взаємодії    кислот    з    основами.
Розповідь учителя   f
Перевірити,     чи    взаємодіють     кислота     і    основа,     можна    експериментально.
 Демонстрація «Взаємодія хлоридної кислоти      f
з натрій гідроксидом»
У     хімічну      склянку     наллємо     хлоридну      кислоту      і     додамо     декілька     кра -пель    розчину     лакмусу     —     у    присутності     кислоти     він    забарвлюється    у    черво -ний      колір.      З     бюретки,     довгої      скляної      трубки     із      краном,      будемо     поступово     
по     краплях     додавати     розчин     лугу     —     натрій     гідроксиду.      Спочатку     ніяких    
видимих    змін    не    відбувається.    Додаємо    розчин    лугу,    поки    забарвлення    лак -мусу     не     зміниться      з     червоного      на     фіолетовий.      Фіолетове     забарвлення     лак -мусу     означає,     що     в     розчині      не     стало      кислоти.     Немає     в     розчині      і     лугу,     тому    
що     у     його     присутності      лакмус     стає      синім.     Виходить,     середовище      розчину     
стало      нейтральним.      Якщо      випарувати      воду     з     цього      розчину,     ми     одержи -мо     білу     кристалічну      речовину.      Це     кухонна     сіль,     або      натрій     хлорид     NaCl,    
що     утворився      при      взаємодії     натрій     гідроксиду     і     хлоридної      кислоти:
NaOH HClNaClHO +→ +
2
.
Продуктами     цієї      реакції     є     сіль      і     вода.    
Учитель     пропонує     учням     самостійно     провести     аналогічний     експери -мент     і     нагадує      правила      роботи     з     кислотами     та     лугами.
 Лабораторний дослід №  6.  
взаємодія розчинів лугів з кислотами.
Налийте     в     пробірку     1—2    мл     калій      гідроксиду     і     додайте      одну-дві     краплі    
розчину      фенолфталеїну.     Потім      по     краплях     доливайте      до     лугу     хлоридну     
кислоту,     поки     розчин     знебарвиться.
—     Що     ви     спостерігаєте?
—     Про      що     свідчить     зникнення     забарвлення     індикатора?
Учні     записують     рівняння     реакції.
—     Які     речовини     утворюються     в     результаті     реакції?
Суть     цієї      реакції     полягає      в     тім,      що     дві     речовини     —     луг      і     кисло     та     —        
вза    єм    но     нейтралізують     одна     одну,      перетворюючись     у     нейтральну     сіль     
і     воду.
Реакцію між кислотою і      основою, у      результаті якої утворюється сіль
і     вода, називають реакцією нейтралізації.
2.     Реакції    обміну.
Розповідь учителя   f
Зверніть     увагу      на     переміщення     атомів.     Натрій     гідроксид      складається     
з    двох    частин    (атом     Натрію    і    гідроксигрупи)    і    хлоридна     кислота     складається     
з     двох     частин     (атома     Гідрогену      і     кислотного     залишку     —     атома      Хлору).     Під    
час     реакції     атоми      Натрію     і     Гідрогену      помінялися      місцями.     Кислота     і     луг     
обмінюються    своїми    складовими     частинами     —     говорять,     відбулася     реакція    
обміну.      Атом     Гідрогену      кислоти      об’єднався     з     гідроксигрупою      лугу     в     моле-кулу     води,      а     атом     Натрію     з     кислотним     залишком      утворили     сіль      —     натрій    
хлорид:
NaOH HClNaClHO +→ +
2
Реакції, в     яких дві складні речовини обмінюються своїми частинами,
називають реакціями обміну.
Зверніть     увагу      на     відмінності      між      реакціями     обміну     і     заміщення.     
В     реакції     заміщення     атоми      простої     речовини     заміщують     інші     атоми     
в     складній     речовині,      а     в     реакціях     обміну     відбувається     обмін      атомами    
(або      групами     атомів)     між      двома      складними     речовинами.
Якщо      замість      натрій     гідроксиду     взяти      вапняну     воду     (водний      розчин    
кальцій      гідроксиду),      а     замість      хлоридної      кислоти      —     нітратну,     то     реакція     
буде     відбуватися      подібним     чином:     за      рахунок     об’єднання     гідроксигрупи    
з     основи     і     атома      Гідрогену      з     кислоти      утворюється     також     молекула     води    
і     сіль      (кальцій     нітрат):
Ca OH HNOCaNOHO ( ) +→()+
2
332
2
22.
Таким     чином,     при      взаємодії     кислоти      з     основою      завжди      проходить    
реакція      обміну     і     утворюється     сіль      відповідної     кислоти      і     основи,      а     також    
вода.
З     кислотами     реагують     не     тільки     луги,      а     й     нерозчинні     основи.
 Лабораторний дослід №  7.  
взаємодія нерозчинної основи з кислотою.
Для      дослідження     властивостей     нерозчинних     основ      їх      необхідно      спо -чатку      добути.      Для      цього      налийте      в     пробірку     1—2    мл     розчину      солі      (купрум     
(ІІ)      сульфату,      ферум     (ІІІ)      хлориду,     нікель     (ІІ)      сульфату     тощо)      та     прилийте     
декілька    крапель     розчину     лугу    до    утворення     осаду.     До    суспензії    нерозчинної     
основи     прилийте      розчин     хлоридної      кислоти.
—     Який     вигляд     має      нерозчинна     основа?
—     За     якою     ознакою     можна     судити     про      взаємодію      кислоти      з     нерозчин-ною      основою?
Учні     записують     рівняння     реакції     і     роблять      висновки.
V.   Закріплення та узагальнення знань
Завдання   f
1.     Напишіть    рівняння    реакцій     нейтралізації    розчину     барій     гідроксиду    
хлоридною,      сульфатною,     нітратною      і     фосфатною     кислотами.     За     таблицею     
розчинності      визначте,      в     яких     випадках      утворюються     осади.
2.     Напишіть     рівняння     реакцій      нейтралізації     хлоридною     кислотою      на-ступних      основ:     калій      гідроксиду,      ферум     (ІІ)      гідроксиду,      ферум     (ІІІ)      гідро-ксиду,     магній     гідроксиду,      цинк     гідроксиду.
3.     Заповніть    прогалини    в    наведених    схемах    реакцій,    назвіть    продукти    
реакції:
а)     NaOH NaSO +… →+…
24 ;    
б)           …+ →+… HClAlC l
3
;
в)     …+…→ ()+ FeNO HO 3
2
2
;    
г)           KOHKPO +… →+…
34 .
4.     Напишіть     рівняння     реакцій      нейтралізації,      в     результаті     яких     утво-рюються     солі:     KSO
24,     Mg NO
3
2
().
5.     Визначте     масу     солі,     яка      утворюється     при      нейтралізації     розчину,    
що     містить     2    г     натрій     гідроксиду,      нітратною      кислотою.
VI. домашнє завдання
Вивчити     матеріал     підручника.      Виконати      завдання     після      параграфа.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель    пропонує    визначити,    чи    досягнуті     цілі     уроку.    Яка     діяльність    по    
вивченню     нового    навчального    матеріалу     виявилась    найбільш     ефективною?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Взаємодія кислот з основами. Реакція нейтралізації. Конспект уроку", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід