Класифікація надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнення. Реферат
 

План

Вступ

1. Визначення поняття „надзвичайна ситуація” та причини їх виникнення

2. Класифікація надзвичайних ситуацій

3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Висновки

Використана література

Вступ

Щодня в cвiтi фiксуються тисячi подiй, при яких вiдбувається пору­шення нормальних умов життя i дiяльностi людей i якi можуть призве­сти або призводять до загибелi людей та/або до значних матерiальних втрат. Taкi події називаються надзвuчайнuмu сuтуацiямu.

Засоби масової iнформації, як правило, привертають увагу громад­cькостi до надзвичайних ситуацiй, особливо коли вони пов'язанi з життям вiдомих особистостей, призвели або можуть призвести до великої кiлькостi жертв, становлять загрозу нормальному життю i дiяльностi груп людей, цiлих perioнів чи навіть кpaїн. Майже жодне газетне видання, жоден випуск радiо або телевiзiйних новин не виходить без таких по­вiдомлень.

1. Визначення поняття „надзвичайна ситуація” та причини їх виникнення

Загальні ознаки НС 

· Нaяність або зaгроза загuбелi людей чu значне погipшення умов їх жuттєдiя.льностi

· Заподiяння економiчних збuткiв

· Іcmomнe погipшення стану довкiлля

До надзвuчайнux сuтуацiй, як правило, призводять аварії, ка­тастрофu, сmихійні лиха тa iншi події, maкi як епiдемії, терорис­тuчні акти, збройніконфлікти тощо.

Аварії подiляються на двi категорії:

до 1 категорії належать аварії, внаслiдок яких: загинуло 5 чи травмовано 10 i бiльше осiб; стався викид отруйних, радiоактивних, бiо­логiчно небезпечних речовин за санiтарно-захисну зону пiдприємства; збiльшилась концентрацiя забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищi бiльш як у 10 разiв; зруйновано будiвлi, спо­рули чи основнi конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя i здоров'я значної кiлькостi працiвникiв пiдприємства чи населення;

до II категорії належать аварії внаслiдок яких: загинуло до 5 чи травмовано вiд 4 до 10 осiб; зруйновано будiвлi, споруди чи ­основні конструкцii об'єкта, що створило загрозу для життя i здоров'я працiвникiв цеху, дiльницi (враховуються цех, дiльниця з чисельнiстю працiвникiв 100 осiб i бiльше).

Випадки порушення технологiчних процесiв, роботи устаткyвання, тимчасової зупинки виробництва в результатi спрацювання автоматич­них захисних блокувань та iнші локальнi порушення у роботi цехiв, дiльниць i окремих об'єктів, падiння опор та обрив дротiв лiнiй електропередач не належать до аварiй, що мають категорiї.

Подiї природного походження або результат дiяльностi природних процесiв, якi за своєю iнтенсивністю, масштабом поширення i тривалicтю можуть вражати людей, об'єкти економiки та довкiлля, називаються небезпечнuми пpироднuми явищами. Руйнiвне небезпеч­не природне явище - це стихiйне лихо.

Надзвичайнi ситуацii мають рiзнi масштаби за кiлькicтю жертв, кiлькiстю людей, що стали хворими чи калiками, кiлькiстю людей, яким завдано моральної шкоди, за розмiрами економiчних збиткiв, площею територii, на якiй вони розвивались, тощо.

Baгoмість надзвичайної ситуацii визначається передусiм кiлькicтю жертв та ступенем впливу на оточуюче життєве середовище, тобто piвнем системи «людина -життєве середовище» (далi - «Л - ЖС»), якої вона торкнулася, i розмiром шкоди, сприч:иненоi цiй системi. Виходячи з iєpapxii систем «Л - ЖС», можна говорити про: .

· iндивiдуальнi надзвичайнi ситуації коли виникаеє загроза для порушення життєдiяльностi лише однієї особи;

· надзвичайнi ситуації рiвня мiкроколективу, тобто коли загроза їх виникнення чи розповсюдження наслiдкiв стосується ciм”ї, виробничої бригади, пасажирiводного купе тощо;

· надзвичайнi ситуацiї рiвня колективу;

· надзвичайнi ситуацiї рiвня макроколективу;

· надзвичайнi ситуації для жителiв мicma, району;

· надзвичайнi ситуацїi для населення областi;

· надзвuчайнi ситуації для населення країни;

· надзвичайнi ситуації для жителiв континенту;

· надзвичайнi ситуації для всього людства.

2. Класифікація надзвичайних ситуацій

Як правило, чим бiльшу кiлькiсть людей обходить надзвичайна си­туацiя, тим бiльшу територiю вона охоплює. І навпаки, при бiльшiй площi поширення катастрофи чи стихiйного лиха вiд нього страждає бiльша кjлькiсть людей. Через це в основу iснуючих класифiкацiй над­звичайних ситуацiй за їx масштабом найчастiше кладуть територiаль­ний принцип, за яким надзвичайнi ситуацiї подiляють на:

· локальнi,

· об'єктовi,

· мiсцевi,

· регiональнi,

· загальнодержавнi (нацiональнi),

· коти­нентальнi,

· глобальнi (загальнопланетарнi).

Локальнi надзвичайнi ситуацiї вiдповiдають рiвню системи „Л – ЖС” з однiєю особою та мiкроколективом;

Об'єктовi – системам з piвнем колектив, макроколектив;

Мiсцевi - системам, в якi входить населення мicтa або району;

Регiональні - областi;

Загальнодержавні - ­населення країни i так далi.

Сьогоднiшня ситуацiя в Українi щодо небезпечних природних явищ,

аварiй i катастроф характеризується як дуже складна. Тенденцiя зрос­тання кiлькостi надзвичайних ситуацiй, важкiсть їx наслiдкiв змушують розглядати їx як серйозну загрозу безпецi окремої людини, суспiльству та навколишньому середовищу, а також стабiльностi розвитку еконо­мiки країни. До роботи в районi надзвичайної ситуацiї необхiдно залу­чати значну кiлькicть людських, матерiaльних i технiчних pecypciв. Запобiгання надзвичайним ситуацiям, лiквiдацiя їx наслiдкiв, максималь­не зниження масштабiв втрат та збиткiв перетворилося на загальнодер­жавну проблему i є одним з найважливiших завдань opraнів виконав­чої влади i управлiння вcix piвнів.

15 липни 1998 р. Постановою Кабiнету Міністрів України № 1099

«Про порядок класuфiкацiї надзвuчайних сuтуацiй» затверджено

«Положення про класифікацію надзвuчаних ситуацій”. Згідно цього положения залежно вiд територiального поширення, обсягiв заподiяних або очiкуваних економiчних збиткiв, кiлькостi людей, якi загинули, розрiзняють чотuрu piвні надзвu­чайних сuтуацiй.

· Надзвuчайна сuтуацiя загальнодержавного рiвня - це надзвичайна ситуа­цiя, яка розвивається на територiї двох та бiльше областей (Автономної Рес­публiки Крим, мicт Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним пе­ренесенням, а також у разi, коли для її лiквiдацiї необxiднi матерiальні i технiчнi, ресурси в обсягах, що перевищують власнi можливостi окремої областi (Авто­номної Республiки Крим, мicт Києва та Севастополя), але не менше одного

вiдсотка обсягy видаткiв вiдповiдного бюджету.

· Надзвuчайна сuтуація регiонального рiвня - це надзвичайна ситуацiя, яка розвивається на території двох або бiльше адмiнicтративних районiв (Micт об­ласного значения) Aвтономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Се­вастополя або загрожує перенесенням на територiю сумiжної областi України, а також у разi, коли для її лiквiдації необхiднi матерiальнi i технiчнi ресурси в обсягах, що перевищують власнi можливостi окремого району, але не менше одного вiдcoткa обсягу видаткiв вiдповiдного бюджету.

· Надзвuчайна сuтуацiя мiсцевого рiвня - це надзвичайна ситуацiя, яка виходить за межi потенцiйно-небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслiдкiв на довкiлля, сyciднi населенi пункти, iнженернi споруди, а також у разi, коли для його лiквiдацiї необхiднi матерiальнi i технiчнi ресурси в обсягах, що перевищують власнi можливостi потенцiйно­-небезпечного об'єкта, Але не менше одного вiдсотка обсягу видаткiв вiдповiд­ного бюджету. До місцевoro рiвня також належать всі надзвичайнi ситуацiї, якi виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та iнших, що не вхо­дять до затверджених перелiкiв потенцiйно - небезпечних об'єктiв.

· Надзвuчайна сuтуацiя об'єктового рiвня - це надзвичайна ситуацiя, яка не пiдпадає пiд зазначенi вище визначення, тобто така, що розгортається на територiї об'єкга або на самому об'єктi i наслідки якої не виходять за межi об'єкта або його caнітарнo-захисної зони.

 

Для органiзацiї ефективної роботи iз запобiгання надзвичайним ситуацiям, лiквiдацiї їxнix наслiдкiв, зниження масштабiв втрат та збиткiв дуже важливо знати причини їх виникнення та володiти те­орiєю виникнення катастроф.

Положення про класифiкацiю надзвйчайних ситуацiй за характером

походження подiй, котрі зумовлююють виникнення надзвичайних ситу­ацiй на територiї України, розрiзняє чотuрu класu надзвuчайнux ситуацiй -надзвuчайнi сuтуації техногенного, природного, соцiально-полiтuч­ного, вiйськового характеру. Кожен клас надзвичайних ситуацiй по­діляється на групи, якi мiстять конкретні їх види.

· Надзвuчайнi ситуаії техногенного характеру - це транспортнi аварiї (катастрофи), пожежi, неспровокованi вибухи чи їx загроза, аварiї з викидом (загрозою викиду) небезпечних хiмiчних, радiоактивних, бiологiчних речовин, раптове руйнування споруд та будiвель, aвapiї на iнженерних мережах i спору­дах життєзабезпечення, гiдродинамiчнi аварії на греблях, дамбах тощо.

· Надзвuчайнi сuтуацiї природного характеру - це небезпечнi геологiчнi, метео­рологiчнi, гiдрологiчнi мopcькi та прiсноводнi явища, деградацiя rpyнтiв чи надр, природнi пожежi, зміна стану повiтряного бассейну, iнфекцiйна захворюванiсгь людей, сiльськогосподарських тварин, масове ураження сiльськогосподарських рослин хво­робами чи шкiдниками, змiна стану водних pecypciв та бiосфери тощо.

· Надзвuчайнi ситуації соцiально-полiтuчного характеру - це ситуацiї, по­в'язанi з протиправними дiями терористичного та антиконституцiйного спря­мування, здiйснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення i затримання важливих об'єктiв, ядерних установок i матеріалiв, систем зв'язку та телекомунiкацiії, напад чи замах на екiпаж повiтряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських мiсцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарiлих боєприпасiв тощо;

· Надзвuчайнi сuтуацiї воєнного характеру - це ситуації, пов'язанi з на­слiдками застосування зброї масового ураження або звичайних засобiв ура­ження, пiд час яких виникають вториннi фактори ураження населення внас­лiдок зруйнування атомних i гiдроелектричних станцiй, складiв і скопищ ра­дiоактивних i токсичних речовин та вiдходiв, нафтопродуктiв, вибухiвки, силь­нодiючих отруйних речовин, токсичних вiдходiв, нафтопродуктiв, вибухiвки, транспортних та iнженерних комунікацій тощо.

3. Запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй

Найбiльш ефективний засiб зменшення шкоди та збиткiв, яких заз­нають суспiльство, держава i кожна окрема особа в результатi надзви­чайних ситуацiй, - запобiгати їх виникненню, а в разi виникнення виконувати заходи, aдeкватнi ситуації, що склалася:

* Запобiгання вuнuкненню надзвuчайнuх сuтуацiй - це пiдго­товка та реалiзацiя комплексу правових, соцiально-економiчнux, полi­тuчнuх, органiзацiйно-технiчнuх, санiтарно-гiгiєнiчнuх та iншuх заходiв, прямованих на регулювання безпекu, проведення оцiнкu piвнів рuзuку, завчасне реагування на загрозу вuнuкнення надзвuчайної си­туації на ocнoвi даних монiторuнгу (спостережень), експертuзu, дослiджень та, прогнозiв щодо можлuвого перебiгу подiй з метою недопущення їx переростання у надзвuчайну сuтуацiю або пом 'якшення її можлuвuх наслiдкiв.

Зазначенi функцii запобiгання надзвичайним ситуацiям техноген­ного та природного характеру в нашiй країнi виконує єдина держав­на система запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї техно­генного i природного характеру, затверджена Постановою Кабiнету Miнicтpiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1198.

· Єдина державна система запобiгання i реагування на надзвичайнi

ситуацiї техногенного i природного характеру (ЄДСЗР) включає в себе

центральнi та мicцевi органи виконавчої влади; виконавчi органи рад, державнi пiдприємства, установи та .органiзацiї з вiдповiдними силами i засобами, якi здiйснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, органiзують проведення роботи iз запобiгання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і pea­ryвання у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матерiалъних втрат.

Основною метою створення ЄДСЗР є забезпечення реалiзації державної полiтuкu у сферi запобiгання i реагування на надзвuчайнi сuтуації,забезпеченя цuвiльного захuсту населення.

Завданнями ЄДСЗР є:

· розроблення нормативно - правових aкmiв, а також норм, правил та стан­дapmi з питань запобiгання надзвичайним ситуацiям тa забезпечення захистунаселення i територiйвeia їх наслiдкiв;

· забезпечення готовностi центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, виконавчих органiв рад, пiдпорядкованих їм сил i засобiв до дiй, спрямованих на за­побiгання i реагування на надзвичайнi ситуації;

· забезпечення реалiзації заходiв щодо запобiгання виникненню надзвичайнux сuтуацiй;

· навчання населення щодо noвeдiнки та дiй у разi виникнення надзвичайної ситуації;

· виконання цiльових i науково-технiчних nрограм, сnрямованих на запобiган­ня надзвичайним ситуацiям, забезnечення сталого функцiонування niдnриємств, уcrтанов та органiзацiй, зменшення можливих матерiальних втрат;

· . збирання та аналiтичне оnрацювання iнформацiї про надзвичайнi ситуації, видання iнформацiйних матерiалiв з. питань захисту населення i територiй вiднаслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

· nрогнозування i оцiнка соцiально-економiчних наслiдкiв надзвичайних ситу­ацiй, визначення на основi nрогнозу потреби в силах, засобах, матерiальних тафiнансових ресурсах;

· створення, рацiональне збереження i використання резерву матерiаль­них та фінансових ресурсiв, необхiдних для заnобігання i реагування на над­звичайнi ситуації;

· nроведення державної ексnертизи, забезnечення нагляду за дотрuманням вuмoг щодо захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй (у межах повно­важень центральних та мiсцевих органiв виконавчоi влади);

· оnовiщення населення про загрюзу та виникнення надзвичайнux ситуацiй, своєчасне та достовiрне його iнформування про фактичну обстановку i вжитi заходи;

· захист населення у разi виникнення надзвичайнux ситуацiй;

· проведення рятувальнux та iншux невiдкладних робiт щодо лiквiдацiї надзви­чайних ситуацiй, органiзацiя життєзабезnечення постраждалого населення;

· nом'якшення можливux наслiдкiв надзвичайних ситуацiй у разi їx виникнення;

· здiйснення заходiв щодо соцiального захисту nостраждалого населення, nро­ведення гуманiтарних акцiй;

· реалiзацiя визначенux законодавством прав у сферi захисту населення вiд наслiдкiв надзвичайнux ситуацiй, в тому числi осiб (чи ix сiмей), що брали безпо­середню участь у лiквiдацiї цих ситуацiй;

· участь у мiжнародному сniвробiтництвi у сферi цивiльного захисту насeлення.

· ЄДСЗР складається з постiйно дiючux функціональних i mepumopi­альних пiдcucmем i має чотuрu рiвніi: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об”єктовий.

Функцiональні пiдсистеми створюються мiнicтерствами та iншими центральними органами виконавчої влади для органiзацiї роботи, по­в'язаної iз запобiганням надзвичайним ситуацiям та захистом населен­ня i територiй вiд їх наслiдкiв.

Кожний piвень ЄДСЗР координуючі та постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сферi запобiгання надзвичайним ситуацiям, захисту населення i територiй вiд їх наслiдкiв, систему повсякденного управлiння, сили i засоби, резерви матерiальних та фiнансових pecypciв, системи зв'язку та iнформацiйного забезпечення.

 

· державна комісія з питань техногенно-екологiчної

безпеки та надзвичайних ситуацiй

· національна рада з питань безпечної життєдiяльностi

населення

· комісії Ради Мiнicтрiв Автономної Республiки Kрим,

обласних, Київської та Севастопольської Micьких державних адмінiстрацiй з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй

· комісії райанних державних адмiнiстрацiй i виконавчих органiв рад з питань технагенно-екологiчної 6езпеки та надзвичайних ситуацiй

· комісії з питань надзвичайних ситуацiй об'єкта.

Постiйнi органи управлiння з питань техногенно-екологiчної безпеки,

цивільної оборони та з надзвичайних ситуацiй: '

· на загальнодержавному piвнi - Кабiнет Miнicmpiв України, Miнicmepcmва

та iншi центрdльнi органи виконавчої влади;

· на регіональному piвнi - Рада Miнicmpiв Aвтономної Республiки Крим, об­ласнi, Kuївcькa та Севастопольська Miські державнi адмiнiстрацiї, уповноваженiоргани з питань надзвичайних ситуацiй та цuвiльного захисту населення Ради Miнicmpiв Aвтономної Республiки Kpuм, обласнux, Київської та СевастопольськоїMicьких державнux адмiнiстрацiй;

· на мiсцевому piвнi - районнi державнi адмiнiстрацiї i виконавчi органи рад, упов­ новаженi органи з питань надзвичайнux ситуацiй та цивiвьного зaxuсту населення;

· на об'єкmовому piвнi - структурні пiдроздiли пiдприємств, установ та орга­нiзацiй або спецiально призначенi особи з питань надзвичайнux ситуацій.

До системи nовсякденного управління ЄДСЗР входять оснащенi необхiдни ми засобами зв 'язку, оnовiщення, збирання, аналiзу i nередачi iнформацii:

· центри управлiння в надзвuчайних ситуацій, оперативно-черговi служби уповноважених органiв з питань надзвuчайнux ситуацiй та цuвiльного захисту населення ycix piвнiв;

· диспетчерськi служби центральних i мiсцевuх органiв виконавчої влади, державнux пiдприємств, установ та органiзацiй.

До складу сил i засобiв ЄДСЗР входять вiдповiднi сили i засоби

функцiональних i територiальних пiдсистем, а також недержавнi (доб ровiльнi) рятувальнi формування, якi залучаються для виконання вiдпо­вiдних робiт.

Вiйськовi i спецiальнi цивiльнi аварiйно-рятувальнi (пошуково-рятувальні) формування, з яких складаються зазначенi сили i засоби, укомплектовуються з урахуванням необхiдностi проведення роботи в авто­номному режимi протягом не менше трьох дiб i перебувають у cтанi постiйної готовністi (далi - сили постiйної готовностi - СПГ).

СПГ згiдно iз законодавством можугь залучатися для термінового реагування у разi виникнення надзвичайної ситуацiї з повiдомленням про це вiдповiдних центральних та мiсцевих opraнів виконавчої влади, ви­конавчих органiв рад, керiвникiв державних пiдприємств, установ та органiзацiй.

У виняткових випадках, коли стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, аварiя чи катастрофа ставить пiд загрозу життя i здоров'я населення i по­требує термінового проведення великих обсягiв аварiйно-рятувальних вiдновлювальних робiт, Президент України може залучати до виконан­ня цих робiт у порядку, визначеному Законом України «Про надзвичай­ний стан», спецiально пiдготовленi сили i засоби Мiноборони.

На базi icнуючих спецiалізованих служб i пiдроздiлiв (будiвельних, медичних, хiмiчних, ремонтних та iнших) в областях, районах, населе­них пунктах, пiдприємствах, установах та органiзацiяx утворюються по­заштатнi спецiалiзованi формування, призначенi для проведення конк­ретних видiв невідкладних робiт у процесi реагування на надзвичайнi ситуації. Цi формування проходять спецiальне навчання, перiодично залучаються до участi у практичному вiдпрацюваннi дiй з ліквідації над­звичайних ситуацiй разом iз СПГ.

У виконаннi робiт, пов'язаних iз запобiганням i реагуванням на надзвичайнi ситуації, можуть брати участь також добровiльнi громадські об'єднання за наявностi у представникiв цих об'єднань вiдповiдного рiвня пiдготовки, пiдтвердженого в атестацiйному порядку. Свої дії вони повиннi узгоджувати з територiальними органами та уповнова­женими з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту насе­лення, а роботи виконувати пiд їx керiвнидтвом.

Залежно вiд масштабiв i особливостей надзвичайноiї ситуації, що прогнозується або виникла, може icнувати один з таких режимiв функціонування ЄДСЗР:

· режим повсякденної дiяльностi - при нормальнiй вuробничо-промисловiй, радiацiйнiй, хiмiчнiй, бiологiчнiй (бактерiологiчнiй), сейсмiчнiй, гiдрогеологiчнiй iгiдрометеорологiчнiй обстановцi (за вiдcyтносmi eпiдeмiї, епізоотії та епiфiтотiї);

· режим пiдвищеної готовності - при істотному погiршеннi вuробнuчо-про­ мислової, радiацiйної, хiмiчної, бiологiчної (бактерiологiчної), сейсмiчної; гідрогеологiчної, гiдрометеорологiчної обстановки (з одержанням прогнозної iнформації щодо можливостi винuкнення надзвичайної сuтуацiї);

· режим дiяльностi у надзвuчайнiй ситуації - при реальнiй загрозi виникнен­ ня надзвичайнux ситуацiй i реагуванні на них;

· режим дiяльностi у надзвuчайному стані - запроваджується в Українi або на окремих її територiях в порядку, вuзначеному Констuтуцiєю України та За­ кономУкраїни «Про надзвuчайнuй стан».

Основнi заходи, що реалiзуються ЄДСЗР:

1) у режuмi повсякденноiї дiяльностi:

· ведення спостереження i здiйснення контролю за станом довкiлля, об­становкою на потенцiйно небезпечних об'єктах i прилеглiй до них території;

· розроблення i виконання цiльових i науково-технiчних програм i заходiв щодо заnобiгання надзвичайним ситуацiям, забезпечення безпеки i захисту населення, зменшення можливих матерiальних втрат, забезпечення сталого функцiонування об'єктiв економiки та збереження нацiонально-культурної спадщини у разi виникнення надзвичайної ситуацiї;

· вдосконалення процесу пiдготовки персоналу уповноважених opraнів з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення, пiдпорядко­ваних їм сил;

· органiзацiя навчання населення методiв i користування засобами захис­ту, правильних дiй у цих ситуацiяx;

· створення i поновлення резервiв матерiальних та фiнансових pecypciв для лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй;

· здiйснення цiльових видiв страхування;

· oцiнкa загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслiдкiв;

2) у режuмi пiдвuщеної готовностi: здiйснення заходiв, визначених для режиму повсякденної дiяльностi i додатково:

· формування оперативних груп для виявлення причин поriршення обста­новки, безпосередньо в районi можливого виникнення надзвичайно. ситуації, пiдготовка пропозицiй щодо її нормалiзації;

· посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здiйсненням контролю за станом довкiлля, обстановкою на потенцiйно небезпечних об'єктах i прилеглiй до них територiї, прогнозуванням можливостi виникнення надзви­чайної ситуацiї та її масштабiв;

· розроблення комплексних заходiв щодо захисту населення i територiй,

забезпечення стiйкого функцiонування об'єктiв економiки;

· приведення в стан пiдвищеної гoтовностi наявних сил i засобiв та зaлу­чення додаткових сил, уточнення планiв їх дiй i перемiщення у разi необхiд­ностi в район можливого виникнення надзвичайної ситуації;

· проведення заходiв щодо запобiгання виникненню надзвичайної ситуацiї;

· запровадження цiлодобового чергування членiв Державної, реriональної, мicцeвої чи об'єктової комiсії (залежно вiд рiвня надзвичайної ситуації).

3) у режuмi дiяльностi у надзвuчайнiй сuтуації:

· здiйснення вiдповiдною комiciєю у межах її повноважень безпосередньогo керiвництва функцiонуванням пiдсистем, i cтpуктурних пiдроздiлiв ЄДСЗР;

· органiзацiя захисту населення i територiй;

· перемiщення оперативних груп у район виникнення надзвичайної ситуацiї;

· органiзцiя роботи, пов'язаної з локалiзацiєю або лiквiдацiєю надзвичайної ситуацiї, iз залученням необхiдних сил.i засобiв;

· визначення межi територiї, на якiй виникла надзвичайна ситуацiя;

· органiзацiя робiт, спрямованих на забезпечення сталого функцiонуван­ня об'єктiв економiки та об'єктiв першочерговоro життєзабезпечення постраж­далого населення;

· здiйснення постiйного контролю за станом довкiлля на території, що зазнала впливу наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, обстановкою на аварiйних об'єктах i прилеглiй до них територiї;

· інформування opraнів управлiння щодо рiвня надзвичайної ситуацiї та вжитих заходiв, пов'язаних з реагуванням на цю ситуацiю, оповiщення на­селения та надання йому необхiдних рекомендацiй щодо поведiнки в умовах, якi склалися;

4) у режимi дiяльностi у надзвичайному станi здiйснюються заходи у

вiдпо­вiдностi з Законом України «Про надзвичайний стан».

Надзвичайнuй стан - це передбаченuй Констuтуцiєю України особлuвuй правовий режим дlяльності державних органів, органів мiсцевого та регiонального самоврядування, пiдпрuємств, установ i органiзацiй, якuй тuмчасово допускає встановлені Законом «Про надзвuчайнuй стан» обмеження у здiйсненнi констuтуцiйнuх прав i свобод громадян, а також прав юрuдuчнux осiб та покладає на них додаткові обов”язки. ­

Правовий режим надзвичайного стану спрямований на забезпе­чення безпеки громадян у разi стихiйного лиха, аварiй i катастроф, епiдемiй i епiзоотiй, а також на захист прав i свобод громадян, конституцiйного ладу при масових порушеннях правопорядку, що ство­рюють загрозу життю i здоров'ю громадян, або при спробi захоплення державної влади чи змiни конституцiйного ладу Украiни шляхом на­сильства.

Метою введення надзвuчайного стану є якнайшвидша нормалiзацiя обстановки, вiдновлення конституцiйних прав i свобод громадян, а також прав юридичних осiб, нормального функцiонування конститу­цiйних opгaнів влади, органів мiсцевогo та регiональноro самоврядування та iнших iнститутiв громадянського суспiльства.

Надзвичайний стан вводиться лише за наявноcтi реальної загрози без­пецi громадян або конституцiйному ладовi, усунення якої iншими спосо­бами є неможливим.

Висновки

Надзвичайний стан може бути введено за умов:

· стихійного лиха, aвapiй i катастроф, eniдемій, епiзоотiй,

що створюють загрозу жumтю i здоров” ю населення

· масових порушень правопорядку, що супроводжуються

насильством над громадянами, обмежують їх права i свободи;

· блокування обо захоnлення окpeмux особливо важливих об'єкmiв чи місцевостей, що загрожує безпецi громадян і порушує нормальну дiяльнiсть opгaнiв державної влади та управлiння, мiсцевого чи регiонального самоврядування спроби захоплення державної влади чи змiни конституційногo ладу України шляхом насильства посягання на територiальну цiлiснicть держави, що загрожує змiною її кордонів;

· необхiдностi вiдновлення конституцiйного правопорядку i дiяnьностi opганів державної влади.

Надзвичайний стан на всiй територiї України або в окремих її мiсце­востях вводиться постановою Верховної Ради Україiни з негайним по­вiдомлениям Президента України або Указом Президента України, який пiдлягає затвердженню Верховною Радою України.

Пiд час надзвичайного стану держава, може вживати заходiв, перед­бачених Законом «Про надзвичайний стан», вiдступаючи вiд своїx зо­бов'язань за Конституцiєю лише настільки, наскiльки це вимагається гостротою стану, за умови, що такi заходи не є несумiсними з iншими зобов'язаннями за мiжнародним правом i не тягнуть за собою дискри­мiнації на основi нацiональностi, мови, cтатi, релiгiї чи соцiального походження.

Такими заходами можуть бути:

· встановлення особливого режиму в”їзду i виїзду, а rnакож обмеження свобо­ди пересування по mepumopiї, де запроваджено надзвичайний стан;

· обмеження руху транспортних засобiв i їх огляд;

· посuлення охорони громадського порядку та об'єктiв, що забезпечують життєдiяльнiсть населення та народного господарства;

· заборона проведення зборiв, мiтuнгiв, вулuчних походiв i демонстрацій, а також вuдовuщнux, спортuвних та iншux масових заходiв;

· заборона страйкiв.

З метою лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiії у мирний час може проводитись цiльова мобiлiзацiя. У виняткових випадках допускається залучення працездатного населения i транспортних засобiв громадян для виконання невiдкладних аварiйно-рятувальних pобіт за умови обов'яз­кового забезпечення безпеки працi. При цьому забороняється залучен­ня неповнолiтнix, а також вагiтних жінок до робiт, якi можуть негативно вплинути на стан їхнього здоров'я.

Використана література

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. – Київ-Львів, 2001

2. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров”я людини та екологія.- К.: Здоров”я, 1995

3. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Суми, 1999

4. Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності /В.А.Лущенков, Д.А.Бутко, О.В.Гранкін. – К., 1995

5. Безпека життєдіяльності /За ред. Я.Бедрія. – Львів: Афіша, 1998

6. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. Т.1, 2. – К, 1998

7. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Львів- Київ, 1999

8. Коржик Б.М. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. – К., 1995

9. Бакка Т.М., Мельничук Т.С., Сівко В.І. Охорона безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир, 1995

10. Всеукраїнська науково-практична конференція „Безпека підприємств у надзвичайних ситуаціях. Підвищення рівня підготовки різних категорій населення, які навчаються з безпеки життєдіяльності людини”: Матеріали конференції, К.: КМУЦА, 1998

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Класифікація надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнення. Реферат", із категорії "Основи здоров'я", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід