Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» — шедевр роман -тичної казки-новели. Конспект уроку
 
УРОК № 30 
 
Тема: Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» — шедевр роман -тичної казки-новели. 

Мета: ознайомити з фактами життєвого і творчого шляху німецького письменника Е. Т. А. Гофмана; розвивати навички накопичення матеріалу для аналізу художнього твору; виховувати зацікавленість до літератури різних народів, нетерпимість до проявів міщанства у літературі та житті. 
Обладнання: портрет письменника; репродукції малюнків та карикатур роботи Гофмана (авто -портрет 1810 р.); текст казки «Крихітка Цахес» у перекладі С. Сакидона; тлумачний 
словник. 
«Малюк Цахес» — це книга, абсолютно 
непридатна для людей, які все 
сприймають всерйоз та урочисто. Проте 
автор уклінно просить прихильного 
читача, якщо той виявить щире бажання 
та готовність, відкинути на кілька годин 
серйозність і поринути в завзяту, химерну 
гру й витівки, може, не в міру бешкетних 
чародійних сил. 
Е. Т. А. Гофман 

ХІД УРОКУ 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Бесіда на повторення. 
— Назвіть хронологічні межі романтизму. 
— Які ознаки притаманні цьому напряму? 
— Які політичні події перекреслили віру людей в розум? 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Слово вчителя. 
Одним із яскравих представників романтизму у німецькій літературі був 
Е. Т. А. Гофман — талановитий митець, твори якого викликають зацікавленість й у 
сучасних читачів. 
2. Повідомлення учнів про життєвий і творчий шлях Е. Т. А. Гофмана. 
Народився Ернест Теодор Вільгельм Гофман 24 січня 1776 року в Кенінгсберзі 
у родині адвоката. Він рано став сиротою й виховувався у родині свого дядь-ка. Маючи від природи нахил до мистецтва, юнак змушений був за тради -цією та наполяганнями дядька обрати фах юриста. Після закінчення правового 
факультету Гофман почав службову кар’єру юриста, яка стала для нього тяжким яр -мом. Службові обов’язки він виконував сумлінно, а увесь вільний час віддавав мис-тецтву. Гофман не став відомим юристом, зате залишив помітний слід у літературі, 
музиці, живописі, музикальній драматургії, критиці. 
Особливе місце у духовному світі Гофмана займала музика. Письменник писав: 
«Можливо, музика є таємничою мовою того далекого царства духів, дивовижні зву -ки якого, знаходячи відгук у нашій душі, пробуджують її та поривають до цікаві-шого життя». Його улюбленим композитором був Моцарт. На честь свого кумира 
Гофман навіть змінив своє третє ім’я на Амадей. 
135 
Та світову славу йому принесла література. Літературну діяльність Гофман по -чав досить пізно (коли йому виповнилося майже 36 років), але вона була надзвичай -но плідною. Митець писав багато і швидко. З-під його пера з’являються фантастичні 
казки й повісті («Золоте горнятко», «Лускунчик», «Володар бліх», «Королівська на -речена» та інші), роман «Еліксир диявола», оповідання «Майстер Мартін», «Наріжне 
вікно», сатиричні шедеври «Крихітка Цахес», «Житейська філософія кота Мурра». 
Помер Гофман 25 червня 1822 року. На надгробку письменника викарбувані 
слова: «Тут похований Е. Т. А. Гофман, що народився 24 січня 1776 року і помер 
у Берліні 1822 року. Він був однаково чудовий як юрист, як поет, як музикант, як 
живописець». У цих словах багато іронії — іронії гіркої долі талановитої людини. 
3. Робота з репродукцією автопортрета Е. Т. А. Гофмана. 
— Які деталі автопортрета привертають увагу глядача? (Іронічна посмішка, 
примружені очі, у руках — записник із незакінченою карикатурою.) 
— Яким зобразив себе письменник? (Перед глядачами постає художник-сати-рик, готовий висміяти будь-яке явище життя.) 
4. Слово вчителя. 
Літературна спадщина Гофмана різноманітна: романи, казки, новели, есе, кри-тичні статті, лібрето до своїх музичних творів. 
Світ Гофмана — це особливий художній світ, створений могутньою фантазією 
автора. Майже завжди в центрі уваги письменника протистояння двох світів — ро-мантичного і буденного, ілюзорного і реального. Герої Гофмана теж поділяються на 
два табори — філістерів і ентузіастів. 
5. Словникова робота. 
Філістер (нім.) — самовдоволена й обмежена людина з вузьким, обивательсь -ким світоглядом і святенницькою поведінкою. 
6. Продовження слова вчителя. 
Філістерів, на думку Гофмана, більшість, вони цілком задоволені життям і ре-альністю, не знають ніяких високих поривань. Вони володарі і мешканці світу ре-ального, де цінуються життєві блага, а все інше нічого не важить. 
Філістерам Гофман протиставляє ентузіастів. Вони живуть наче в іншому вимірі, 
світ їх набагато ширший, складніший і прекрасніший. Над ними не мають влади ті 
життєві блага, що хвилюють філістерів. Глибока духовність і щире відчуття краси 
— ось їхні визначні риси. Але справжніми ентузіастами їх робить те, що вони стають 
на захист духовності, борються проти обмеженості сприйняття світу філістерами. 
Найпомітніше місце у творчій спадщині Гофмана посідає казка-новела «Крихіт -ка Цахес на прізвисько Циннобер» (1819 р.) 
7. Робота з епіграфом. 
— Виразно прочитайте епіграф до уроку. 
— На чому наголошує автор, звертаючись до читача? (На тому, що у творі ба -гато вигадки і фантастики.) 
— Згадайте, якому жанру притаманні вигадка і наявність фантастики? (Казці.) 
8. Бесіда на повторення. 
— Дайте визначення казки як жанру. 
— Що таке новела? 
9. Робота зі словником літературознавчих термінів. 
Казка — жанр народної творчості, епічний, оповідний, сюжетний художній 
твір про вигадані події та явища, що сприймаються і переживаються як реальні. 
Для неї характерні традиційність структури і композиційних елементів (зачин, кін-цівка), контрастне групування дійових осіб, відсутність розгорнутих описів приро -ди і побуту. 
Новела (італ. novella, букв.— новина) — невеликий за обсягом прозовий епіч-ний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою 
136 
та яскраво вимальованою дією. Новелі властиві лаконізм, сюжетна однолінійність, 
зведення до мінімуму кількості персонажів, яскравість і влучність художніх засобів. 
10. Дослідницька робота. 
— Сам автор відніс свій твір до жанру казки. Які ознаки казки є у творі? (Каз-ковий початок, дія відбувається у казковій країні, наявність чарівників, магів, фан-тастичні перетворення, чарівні речі (гребінець, чарівна палиця мага), щасливий кі -нець.) 
— Сучасні літературознавці називають твір Гофмана казкою-новелою. Знайдіть 
риси новели у творі. (Це епічний прозовий твір, у центрі якого незвичайна життєва 
подія, несподіваний фінал, використано яскраві і влучні художні засоби.) 
11. Бесіда на первинне сприйняття твору. 
— Подумайте, чи присутня у тексті реальність? (Так, але вона тісно пере-плітається з вигадкою.) 
— Назвіть реальних і фантастичних персонажів. (Реальні — Бальтазар, Фа-біан, Мош Терпін, Кандіда, жителі князівства. Фантастичні — фея Рожа-Гожа, маг 
Проспер Альпанус.) 
— Як ви гадаєте, з якою метою автор використовує двоплановість дії? (Цей прий -ом дає можливість висвітлити проблеми життя, що хвилювали автора. Адже у зо-браженні казкової країни легко впізнається Німеччина («мікрокнязівства», німець -кі імена більшості героїв, типова німецька їжа.) 
12. Проблемне запитання. 
— Прочитайте ще раз слова Гофмана, що стали епіграфом. Як ви думаєте, 
«Крихітка Цахес» — твір серйозний чи ні? Аргументуйте свою думку. (Серйозний, 
оскільки у ньому порушується низка важливих проблем.) 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Підсумкова бесіда. 
— У чому, на вашу думку, полягає незвичність творчої долі Е. Т. А. Гофмана? 
— Назвіть найбільш відомі твори письменника. Чи читали ви їх? 
— Яке ваше враження від казки-новели «Крихітка Цахес»? 
— Подумайте, чому автор вважав, що його книга «Крихітка Цахес» «не придатна 
для людей, що все сприймають серйозно»? 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Дібрати цитатний матеріал для характеристики образу Цахеса. Підготувати 
розповідь про цього героя. Повторити теоретичний матеріал поняття «романтизм».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» — шедевр роман -тичної казки-новели. Конспект уроку", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід