Тематична контрольна робота. «Із літератури XVIII століття. Просвітництво. Конспект уроку
 
УРОК № 28 
 
Тема: Тематична контрольна робота. «Із літератури XVIII століття. Просвітництво. Творчість Вольтера, Й. В. Ґете, Й. К. Ф. Шиллера». 
 
Мета: перевірити рівень засвоєння матеріалу з даної теми, уміння користуватися набутими знаннями; розвивати самостійність мислення, писемне зв’язне мовлення; виховувати самостійність, уміння зібратися у відповідальний момент. 

Обладнання: зошити учнів. 

ХІД УРОКУ 
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ 
II. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 
Виконання тестових завдань. 
Початковий рівень 
1. Просвітництво — це: 
9 а) літературний напрям; 
б) течія; 
в) стиль. 
2. Яка наука займала провідне місце у духовному житті суспільства XVIII сто -ліття: 
а) математика; 
б) логіка; 
9 в) філософія. 
3. Філософи і письменники XVIII століття називалися: 
а) ученими; 
9 б) просвітителями; 
в) мислителями. 
4. Для доби Просвітництва найголовнішим був: 
9 а) культ розуму; 
б) культ краси; 
в) культ практичних досліджень. 
5. Гаслом цієї доби був вислів: 
а) «Розум править світом»; 
б) «Мораль править світом»; 
9 в) «Ідеї правлять світом». 
6. XVIII століття називають: 
9 а) століттям Вольтера; 
б) століттям Дідро; 
в) століттям Руссо. 
7. У філософській повісті «Простак» Вольтер полемізує з: 
9 а) Руссо; 
б) Монтеск’є; 
в) Дідро. 
8. Простак при хрещенні одержав ім’я: 
а) Гефест; 
9 б) Геркулес; 
в) Персей. 
9. За жанром твір Й. Ґете «Фауст» є: 
а) поемою; 
б) трагедією; 
9 в) драматичною поемою. 
10. Вільгельм Телль був: 
а) лісорубом; 
9 б) мисливцем; 
в) рибалкою. 
11. Вільгельм Телль зустрівся наодинці з Геслером: 
а) у лісі; 
9 б) на гірській стежині; 
в) на лісовій галявині. 
12. Вільгельм Телль завжди ходив з: 
9 а) луком; 
б) рушницею; 
в) сокирою. 
Середній рівень 
1. Назвіть найбільш відомих діячів епохи Просвітництва. (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, 
Вольтер, Ш. Монтеск’є, К. Гельвецій, П. Гольбах та інші.) 
2. Яке значення вкладали просвітителі у поняття «громадянин світу»? (Віра у мож-ливість об’єднання усього людства за законами розуму і природи.) 
3. Визначте основні ідеї доби Просвітництва. 
4. Які художні напрями розвивалися в епоху Просвітництва? (Просвітницький 
класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, рококо.) 
5. Дайте визначення поняття «філософська повість». (Філософська повість — епіч -ний прозовий твір, в якому окрім усіх ознак повісті, на перший план виступає 
глибина порушених у ній філософських проблем. Їх розв’язання і зумовлює по-ведінку та вчинки героїв, повороти сюжету, характер конфлікту.) 
6. У чому полягає конфлікт повісті Вольтера «Простак». (Конфлікт виникає 
між світобаченням «природної» людини та європейським цивілізованим су -спільством.) 
7. Визначте тему, ідею, проблематику повісті Вольтера «Простак». (Тема — зобра -ження життя французького суспільства XVIII століття у світлі просвітительсь -ких ідей. Ідея — утвердження переваги «природної» людини над цивілізованим 
суспільством. Проблематика — проблеми добра і зла, люд ських стосунків, релі-гії, кохання тощо.) 
8. У чому полягають особливості композиції твору Й. Ґете «Фауст»? (Твір має при -святу, два прологи, дві частини.) 
9. Яке значення мала для Фауста поява Духа Землі? (Дух Землі — це сила, що 
слугує джерелом життя усієї земної природи. Фауст хоче від нього дізнатися 
про істину. Але істину не можна пізнати за допомогою магії. І Фауст сам у цьо -му переконується.) 
10. Що означає ім’я Мефістофеля? («Мефіс» — руйнівник і «Тофель» — обманщик.) 
11. Який момент став переломним у свідомості Вільгельма Телля? (Випробування, 
що йому призначив Геслер.) 
12. Як звали сина Вільгельма Телля? (Вальтер.) 
Достатній рівень 
1. Доведіть, що повість Вольтера «Простак» має ознаки філософської повісті. 
2. Якою, на думку Вольтера, має бути «природна» людина? Покажіть це на при -кладі повісті «Простак». 
3. Визначте роль фантастики у драматичній поемі Й. Ґете «Фауст». 
4. Які два типи вчених зображує Й. Ґете у своєму творі «Фауст»? У чому полягає 
різниця між ними? Чи мають вони спільні риси? 
5. Подумайте, у чому полягає зв’язок народної драми Ф. Шиллера «Вільгельм Тел-ль» з ідеологією Просвітництва. 
6. Простежте, як змінювався характер Вільгельма Телля протягом п’єси. Поду-майте, які фактори впливали на ці зміни. 
Високий рівень 
1. Розкрийте особливості Просвітництва як ідейного руху і літературної епохи. 
2. У чому, на вашу думку, полягає трагізм долі мадмуазель де Сент-Ів і Простака? 
Підтвердіть свою думку цитатами з тексту. 
3. Розкажіть, які випробовування пройшов доктор Фауст. Подумайте, яке значен -ня для нього мало кожне з них. 
4. Висловте свої міркування щодо трагічного конфлікту «Фауст—Маргарита». Ар -гументуйте свою думку. 
5. Доведіть, що німецький поет Ф. Шиллер є виразником просвітницьких ідей сво -боди і справедливості. 
6. Розкрийте причини і характер протистояння Германа Геслера і Вільгельма Тел-ля. 

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Прочитати казку-новелу Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинно-бер». Підготувати повідомлення «Романтизм у музиці», «Романтизм у маляр стві».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематична контрольна робота. «Із літератури XVIII століття. Просвітництво. Конспект уроку", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід