Контрольна робота. «Практична стилістика та культура мовлення» (частина II)
 

Урок № 29
Тема.  Контрольна  робота.  «Практична  стилістика  та культура мовлення» (частина II). Тестування

 

Мета:  з’ясувати  рівень  засвоєння  учнями  теми;  пе ­
ревірити  вміння  розпізнавати,  аналізувати  та
класифікувати  мовні  явища;  розвивати  логічне
мислення, пам’ять; виховувати любов до слова.
обладнання:   тестові завдання у   двох варіантах.
Хід  УРоКУ
і .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
іі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
ііі .   о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
  в иконання  учнями  тестових  завдань.
вАРіАнТ  і
Початковий та середній рівні
(За   кожну правильну відповідь учень отримує 1  бал.)
1.   Укажіть рядок слів, у  яких не відбувається подвоєння при­
голосних.
А  Від..аль, без..аконний, письмен..ик;
  9 Б  священ..ик, свячен..ий, хрещен..ий;
В  ден..ий, туман..ий, здорове..ий;
Г  в..ічливий, перед..ень, розріс..я.
2.   Помилково написані слова у   рядку:
  9 А  фортісімо, мартині, Цюріх;
Б  дециметр, діаграма, чипси;
В  дилема, антибіотик, Флорида;
Г  Крит, кинджал, Сімеїз.
3.   Велика літера пишеться у  всіх словах рядка:
А  К(к)урбасівський  Т(т)еатральний  фестиваль,  Г(г)ель­
сінська С(с)пілка, С(с)ухий Я(я)р;
*  Учитель також може використати видання: В.  Ф. Жовтобрюх. Українська мова.
10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань (для шкіл
з українською мовою навчання).— Х.: Вид ­во «Ранок», 2010.
116
Б  П(п)резидент  А(а)кадемії  Н(н)аук  У(у)країни,  
Т(т)унгуський  М(м)етеорит,  Н(н)аціональний  Б(б)анк
У(у)країни;
В  О(о)рден  П(п)очесного  Л(л)егіону,  К(к)нижкова  
П(п)алата,  У(у)країнська  Р(р)еспубліканська  П(п)ар­
тія;
  9 Г  Б(б)іловезька  П(п)уща,  А(а)втономна  Р(р)еспубліка
К(к)рим, В(в)сесвітня Р(р)ада М(м)иру.
4.   Укажіть  рядок  слів,  у   кожному  з  яких  на  місці  пропуску
пишеться  е.
А  Пож..рати, справ..дливий, посл..знувся, пов..рнутися;
  9 Б  прим..рзати, ст..лити, р..тельно, м..телик;
В  л..вада, ст..рати, м..тушитися, прав..ло;
Г  прост..рати, м..рзлякуватий, ск..лястий, зв..чайний.
5.   Укажіть рядок слів, у  кожному з  яких спрощення у   вимові
приголосних позначається на письмі.
А  Заздріс..ний, віс..ник, хвас..ливий, мас..ний;
Б  корис..ний, хрус..нути, гіган..ський, зап’яс..ний;
В  ус..ний, зліс..ний, шіс..сот, студен..ський;
  9 Г  облас..ний, щас..ливий, доблес..ний, проїз..ний.
6.   Укажіть  рядок  слів,  у  кожному  з  яких  пишеться  м’який
знак.
А  Хар..ків, приз..ба, сіл..с..кий, шіст..сот;
Б  кан..йон, мен..ший, л..няний, малесен..кий;
  9 В  різ..бяр, нен..чин, Іл..їн, людс..кіст..;
Г  брун..ка, ін..ший, якіст..ю, рибал..чин.
Достатній та високий рівні
(За   кожну правильну відповідь учень отримує 2  бали.)
7.   Затранскрибуйте  слово  мереф’янський  та  виконайте  його
фонетичний розбір.
8.   Сформулюйте  основні  правила  чергування  приголосних
звуків.
9.   Виконайте стилістичний аналіз тексту.
сковородинівка
Колись це невеличке село, розташоване у  Золочівському райо ­
ні  Харківської  області,  називалося  Пан­Іванівка.  Належало  воно
поміщику  Ковалевському.  Саме  тут,  у   цих  мальовничих  місцях,
обірвалося  земне  буття  видатного  українського  просвітителя  та
філософа Г.  С.  Сковороди. Тут минули останні 4  роки його життя,
тут  він  власноручно  викопав  собі  могилу  й  заповідав  висікти  на
надгробку епітафію: «Світ ловив мене, та не впіймав…» Нині у  по­
міщицькій  садибі  розміщено  Літературно­ меморіальний  музей
Г.   С.  Сковороди. У  будинку збереглася кімната, де він мешкав, та
його особисті речі.
Садибу  оточує  мальовничий  парк,  а   співробітники  музею
старанно  зберігають  яблуневий  сад,  у   якому  філософ  полюбляв
бувати.  А   ще  —  криниця  та  ставок.  Тут,  біля  500­літнього  дуба,
у  тіні  його  могутніх  гілок,  Г.  С.  Сковорода  відпочивав  та  творив.
На  жаль,  до  нашого  часу  дуб  не  дожив.  1972  року  на  залишках
дубового стовбура було встановлено пам’ятний знак.
Окрасою  парку  є  ще  один  ставок,  який  має  чудернацьку  на­
зву,— «Панські Штани». Все, що оточує кожного, хто опиняється
у   цих  мальовничих  місцях,  сприяє  кращому  розкриттю  оригі ­
нальних філософських ідей нашого славетного земляка.
(З календаря )
вАРіАнТ  іі
Початковий та середній рівні
(За   кожну правильну відповідь учень отримує 1  бал.)
1.   Укажіть  рядок,  в  усіх  словах  якого  не  відбувається  подо­
вження приголосних.
  9 А  Зван..ий, радіст..ю, стат..ей;
Б  роздоріж..я, піддаш..я, почут..ів;
В  намороз..ю, навман..я, бадил..я;
Г  відкрит..ів, попідтин..ю, вил..єш.
2.   Помилково написані слова у   рядку:
А  дифтонг, символ, Кембридж;
Б  Гринвіч, шпинат, гібралтарець;
В  митрополит, дестабілізація, орієнтир;
  9 Г  бургомистр, приорітет, Діккенс.
3.   Укажіть  рядок,  у  кожному  слові  якого  пишеться  м’який
знак.
А  Ріднесен..кий, безбат..ченко, рибал..ці;
Б  голівон..ка, монгол..ці, учител..с..кий;
  9 В  пол..с..кий, Євген..єв, зглян..ся;
Г  дамас..кий, чотир..ма, матін..ці.
4.   Укажіть  рядок  слів,  у   кожному  з  яких  на  місці  пропуску
пишеться  е.
  9 А  Міжс..зонний, дж..рело, ріднес..нький, щ..міти;
Б  ч..рниця, твердж..нь, зб..рати, заст..лати;
В  др..жати, враж..ння, возв..личувати, міжс..сійний;
118
Г  прич..пити, зд..рати, доріж..чка, д..сгармонія.
5.   Укажіть  рядок  слів,  у  кожному  з  яких  пишеться  апо­
строф.
А  Зав..язь, торф..яний, мавп..ячий, Солов..йов;
  9 Б  ін..єкція, в..їзд, полум..я, круп..є;
В  надвечір..я, пір..їна, сер..йозний, моркв..яний;
Г  комп..ютер, міжгір..я, тьм..яний, дос..є.
6.   Укажіть  рядок,  у   всіх  словах  якого  пишеться  велика  лі­
тера.
А  С(с)узір’я  В(в)еликого  П(п)са,  В(в)енера,  О(о)рден  
«М(м)ати­Г(г)ероїня», В(в)олодимир В(в)еликий;
Б  О(о)рганізація  О(о)б’єднаних  Н(н)ацій,  Ш(ш)евченко­
ві  П(п)оезії,  П(п)резидент  У(у)країни,  С(с)офійський  
С(с)обор;
  9 В  С(с)вятий  Д(д)ух,  Х(х)мельниччина,  В(в)елика  М(м)а ­
гелланова Х(х)мара, А(а)встралійський С(с)оюз;
Г  О(о)деський  В(в)ійськовий  О(о)круг,  К(к)авказький
Х(х)ребет,  П(п)ушкінські  Р(р)укописи,  А(а)кадемія
Н(н)аук У(у)країни.
Достатній та високий рівні
(За   кожну правильну відповідь учень отримує 2  бали.)
7.   Затранскрибуйте  слово  людськість  та  виконайте  його  фо ­
нетичний розбір.
8.   Сформулюйте  правила  правопису  и–і  в   словах  іншомовно ­
го походження.
9.   Виконайте стилістичний аналіз тексту.
епоха іоанна Павла II
Він був Папою Римським від 16  жовтня 1978  року до 2  квітня
2005  року.  264 ­й  Папа  Іоанн  Павло  II   став  першим  Папою  неіта ­
лійського  походження  на  Святому  престолі,  обраним  за  останні
455   років, одним із наймолодших понтифіків в  історії та першим
Папою слов’янського походження.
З  іменем  Іоанна  Павла  II   пов’язана  ціла  епоха  —  краху  ко­
мунізму  в  Європі.  Він  був  борцем  проти  комуністичних  ідей
та  став  символом  боротьби  проти  авторитаризму.  Католицька
церква  зайняла  за  Іоанна  Павла  II  непримиренну  позицію  проти
абортів  та  контрацептивів.  1994   року  Ватикан  зірвав  прийняття
рішення  ООН   про  підтримку  планування  сім’ї.  Понтифік  рішу­
че  виступав  проти  гомосексуальних  шлюбів  та  евтаназії,  проти
рукоположення  жінок  у   священики,  а   також  підтримав  целібат.
При  цьому,  зберігаючи  основоположні  канони  католицької  віри,
він довів здатність церкви розвиватися разом із цивілізацією, ви ­
знавши  досягнення  науки  й  техніки,  навіть  призначив  святого
покровителя  мережі  Інтернет  (св.  Ісидора  Севільського).  Саме  за
Іоанна Павла II   католицька церква реабілітувала Ґалілео Ґалілея
та  Ніколая  Коперника.  2000  року  понтифік  публічно  розкаявся,
попросив  пробачення  та  визнав  провину  церкви  у   8  гріхах,  чого
ніколи не робила жодна релігія чи конфесія.
(З календаря )
IV.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
V.   д о МАШнє  зА вдА ння
Скласти  словниковий  диктант  для  однокласників  з  метою  пе­
ревірки вивчених орфограм.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота. «Практична стилістика та культура мовлення» (частина II)", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід