Правопис слів іншомовного походження. Конспект уроку
 

Уроки № 27–28
Тема.  Правопис слів іншомовного походження

 

Мета:  актуалізувати,  систематизувати  та  вдосконалити
знання  десятикласників  про  основні  орфограми
в  словах  іншомовного  походження;  удосконалю ­
вати  вміння  грамотно  писати  слова  іншомовного
походження;  розвивати  орфографічну  пильність,
пам’ять,  увагу;  виховувати  повагу  до  видатних
людей.
обладнання:   підручник, таблиці, дидактичний матеріал.
Хід  УРоКів
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
1.   п еревірка  домашнього  завдання.
2.   Бесіда.
—  Чому,  на  вашу  думку,  правопис  слів  іншомовного  по­
ходження  вивчається  окремою  темою?  Чи  можна  це  пояснити
тим,  що  для  іншомовних  слів  правила  української  орфографії
не  діють?
іі .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо К ів
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний
матеріал підручника.)
2.   с лово  вчителя.
Іншомовні слова пишемо за принципами української орфогра ­
фії  — фонетичним, морфологічним і  традиційним.
3.   Групова  робота.
(Учні об’єднаються у  групи.)
  y Опрацюйте  теоретичний  матеріал.  Складіть  завдання  для  ін ­
ших груп.
1 ­ ша група
Літери и, і , ї   пишемо за фонетичним принципом.
И пишемо за правилом «дев’ятки»  — після д, т, з , с , ц , ч , ш,
ж, р   (Де   Ти  З’їСи  Цю  ЧаШу  ЖиРу?):
Пишемо и
Правила Приклади
В основах слів (загальні
назви) перед наступним
приголосним (крім й)
Динаміка, фортисимо , фізика , символ ,
цитата, джинси, чипси, шифр, режим ,
ритм  (але: мартіні, місіс , сіті)
У тому числі:
у складних словах
з  першою частиною
ди­, що означає «двічі»
Дилема , дифтонг , диптих, диграма,
дилогія , диплопія
у префіксі анти ­ Антибіотик, антипод , антициклон ,
антитеза
після  ц  у словах, що
починаються на деци­
Децибел, дециметр, децилітр
У географічних назвах та прізвищах:
які закінчуються на
ида ,  ­ика
Атлантида, Антарктида , Флорида ,
Арктика, Америка , Балтика , Корсика ,
Мексика
після літер, що позна­
чають шиплячі приго­
лосні та після  ц
Алжир , Цицерон , Шиллер, Вашингтон,
Йоркшир, Чикаго , Чилі
у звукосполученні ри
перед приголосним
Маврикій , Мадрид, Париж , Рим , Рига ,
Гринвіч , Цюрих , Кембридж, Велика Бри­
танія , Крит  (але Річард, Річмонд, Ріца )
в інших власних
назвах, які підпадають
під правило
«дев’ятки»
Аргентина , Бразилія , Ватикан , Жигулі ,
Сирія , Скандинавія , Сицилія, Тибет  (але:
Гельсінкі, Дідона , Дідро , Діжон , Діккенс,
Діксон)
у деяких власних
назвах
Єгипет , Єрусалим, Вавилон , Вифлеєм ,
Китай, Пакистан , Узбекистан, Серафим
У давно запозичених
словах
Єхидна , імбир , кипарис, лиман , миля , кий,
бур  мистер  (але бургомістр),  вимпел , кит
У словах, запозичених зі
східних мов, переважно
тюркських
Акин , башкир , гиря , калмик, кизил,
кинджал, киргиз , кисет , кишлак, шпинат
У словах церковного
вжитку
Єпископ, митра , митрополит , херувим ,
християнство
2 ­ га група
Пишемо і
Правила Приклади
На початку слова Історія, інцидент , імпорт , ідеал , інфля­
ція, ідилія, імітатор
Після приголосного перед
голосним та й
Авіатор, соціолог, радіус, пріоритет ,
тріумф, Ріо ­негро , тріо , тріада  (але:
триазин, триатлон )
У власних назвах після
приголосних (крім
«дев’ятки») перед іншим
приголосним та в  кінці
невідмінюваних слів
Кіпр , Гвінея , Лісабон, Міллер , Візантія ,
Монтевідео, Капрі, Сочі , Поті (але:
сочинський , потинський),  Сомалі , Пагані ­
ні , Джерсі ,  нагасакі, Дебюссі, Бредбері ,
Пуччині
увага!  Дізель (прізвище)   — дизель (двигун),  Сіменс (прізвище)   — си­
менс (одиниця електропровідності),  Сілует (прізвище)   — силует  
(обрис)
У кінці невідмінюваних
загальних назв
Візаві, колібрі , поні , журі , мерсі , конфеті ,
жалюзі, шасі
Після б, п , в , м, ф , г , ґ , к ,
х, л , н   (приголосні, що не
входять до «дев’ятки»)
пе ред наступним приго­
лосним у  загальних назвах
Бізнесмен, пірат, пюпітр , вітраж , мінор ,
фіксаж, фінал, філателія , фігура , конфі­
денційний , гіпотеза , гібралтарець , гід ,
кіно, хірург, хітон, ліра , німб
Після префікса  дез­ Дезінфекція, дезінформація, дезінтеграція
Пишемо ї
Правила Приклади
Після голосних (але
в  складних словах і   після
префіксів пишемо і)
Альтаїр, атеїзм , альтруїзм , Каїр , конвоїр ,
круїз, прозаїк , сюїта, Троїцьк
(але: староіспанський , новоіндійський ,
поінформувати , доісторичний)
У кінці власних назв
(після голосного чи
м’якого приголосного)
Гаваї, Гімалаї, де Віньї, Шантійї
3 ­ тя група
Пишемо е
Правила Приклади
На початку слова Енергія , екватор , епос , епізод, Еквадор ,
Ері, Еней , епітет , еклер , експозиція ,
експансія
Після голосного, крім е   
та і
Поезія, дуель , Рафаель , фаетон, каное,
(але: плеєр , стаєр, траєкторія)
Після твердих приголос­
них
Декан, інтелект, референдум , вето ,
лекція, пінцет , мер, геній , Мадейра
У префіксах  де­, ре­ Дестабілізація , декомпресор, регенерація ,
рекультивація
У кінці невідмінюваних
слів
Кафе , турне , кашне , Данте , Ґете
Пишемо є
Правила Приклади
На початку слова залежно
від вимови в  давно запо­
зичених словах
Європа, Єгипет , Ємен , Євангеліє , Єва,
єзуїт , єна , єпископ, Єреван , єфрейтор
Після е, і , й , м’якого
знака та апострофа
Конвеєр , реєстр , феєрверк , ієрархія, гієна ,
дієта , орієнтир , спанієль , фієста , карієс
(але:  діез , тріедр ),  фойє , Фейєрбах , Мольєр ,
портьєра
У кінці невідмінюваних
слів після м’яких при­
голосних та апострофа
Ательє, Готьє, досьє , куртьє , конферан ­
сьє, Лавуазьє , Барб’є , круп’є
увага!  Після  префіксів  і  споріднених  із  ними  складників  пи ­
шемо  е,  наприклад:  діелектрик ,  поліедр,  поліетилен,  реевакуа ­
ція, реекспорт , рееміграція  тощо.
4 ­ та група
Подвоєння приголосних у  словах іншомовного походження
Подвоєння  відбувається  відбувається  в  разі  збігу  однакових
приголосних  префікса  й   кореня,  наприклад:  ірраціонально ,  інно ­
вація ,  імміграція   (але  еміграція ),  контрреволюція ,  контррозвід ­
ка, сюрреальний , сюрреалізм  та ін.
У  загальних  назвах  іншомовного  походження  приголосні  не
подвоюються,  наприклад:  анали ,  апеляція ,  бароко ,  беладона ,  бе ­
летристика, бравісимо , інкасо , інтелект, інтермецо , колектив.
Винятки: алла,  алло ,  авва ,  бритт ,  брутто,  ванна ,  донна,
дурра ,   еллін,   канна ,   мадонна ,   мокко ,   мулла ,   нетто ,   осанна ,
панно , тонна .
Подвоєння  відбувається  в  географічних,  особових  та  інших
власних  назвах,  наприклад:  Апенніни ,   Ассирія ,   Аддис ­ Абеба ,
Андорра , Аттика , Брюссель , Бонн , Бессарабія , Веллінгтон, Гол­
ландія, Еллада , Йоганнесбург , Канни , Калькутта, Марокко .
У чоловічих та жіночих іменах, наприклад:
Аполлінарій ,  Аполлон ,  Віссаріон ,  Геннадій ,  Джонні,  Емману ­
їл ,   Ілля ,   Палладій  (але:  Авакум,   Інокентій ,   Іполит,   Каленик ,
Калістрат, Сава , Саватій );
Алла,   Анна ,   Аполлінарія ,   Аполлонія ,   Белла ,   Бетті ,   Васса ,
Віолетта , Жанна , Елла , Емма, Іванна , Ізабелла , Інна , Маріан ­
на,  нонна.
Слід  розрізняти  правопис  і  значення  слів ват   (хоча  Ватт),
максвел  (хоча Максвелл),  жакардовий  (хоча Жаккард).
Слід розрізняти правопис і  значення слів:
біль  (страждання)   — білль (законопроект);
бона  (паперові  гроші,  що  вийшли  з   обігу)   — бонна   (вихова­
телька, гувернантка);
була5  (ж.  р.  від  дієслова  бути )  — бу5лла   (папська  грамота,  по ­
слання, скріплене печаткою);
віла (русалка)   — вілла  (комфортабельний заміський будинок);
гал  (наріст на рослині)   — галл (мешканець Галлії);
голанка  (порода курки)   — голландка (мешканка Голландії);
мана  (привид,  ілюзія)   — ма5нна   (їстівні  лишайники;  засти ­
глий сік ясена, тополі й   ін.);
миро  (запашна  олія)   — мирра  (тропічне  бальзамове  дерево;
смола з   нього);
мото… (частина складного слова, що означає «моторний», на­
приклад:  мотодром ,  мотоперегони ,  мотокрос  і   под.)  — мотто
(епіграф, гасло, дотепний вислів);
пені
5
  (Р.   в.  від  іменника  пеня)  — пе5нні  (розмінна  монета  Фін ­
ляндії);
прусак (тарган)  — пруссак  (мешканець Пруссії).
увага!  Подвоєння зберігається в  усіх похідних від початкової
форми  словах,  наприклад:  ассирієць ,   бессарабський ,   буддист ,
валлійський ,  даккський ,  еллінізм ,  одіссея ,  оттоманський ,  прус ­
ський , тоннаж , філіппінець  і   под.
112
4.   п резентація  результатів  групової  роботи.
5.   в иконання  завдань,  складених  учнями.
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з   підручника.)
2.   Тренувальні  вправи.
1)  Перепишіть речення, замість крапок, де слід, вставляючи про ­
пущені літери.
Погляньмо  навколо  —  веселих  осель  барвеніє  пан..о,  і  сонце
високе  — у  кожне вікно. ( В.  Бичко )
На  обрії  могутньо,  ще  більш,  ніж  звечора,  вирує  багряними
димами наш завод, наш метал..ургійний г..гант.
Ледве помітне, мов тонка антен..а, древко прапора весь час по ­
гойдувалось над головами вершників.
Понад  шос..е  бовваніли  окуті  кригою  т..л..графні  стовпи,  ви ­
гинаючись по гор..зонту. ( З тв. О.  Гончара )
Всі здригнули: Іван Гус бул..у розідрав!!! (Т.  Шевченко)
Крізь шибку виднілись білі колон..и і  тер..аси, а  за ними квіт­
ник. ( М.  Коцюбинський)
Я  бачив  купи  бадьористих  дітей  на  віл..ах  над  синім  озером.
(І. не чуй ­Левицький)
Мад..яри деякий час стояли мовчки.
Добуто  з  р..юкзаків  провіз..ю  і  все,  що  належиться  до  неї:
пора!
Зигзагуватий  ріл..яний  бар..єр  надійно  лягав  понад  самими
бурунами вогню. ( З тв. О.  Гончара )
2)  Перекладіть  українською  мовою,  поясніть  значення  і  право ­
пис слів іншомовного походження.
Арбитр,  бонна,  визави,  вилла,  диктант,  имидж,  интермеццо,
рейтинг,  презентация,  хобби,  эссе,  компьютер,  конъюнктура,
монпансье, паритет, портье.
3.   с ловниковий  диктант.
Гренландія,  легенда,  пілюля,  агресор,  гіді  (мова),  корифей,
Теодор,  ванна,  Голландія,  ірреальний,  джаз,  йота,  аксіома,  ра ­
діус,  Россіні,  феєрверк,  Іліада,  гігієна,  тріумф,  Дідро,  логічний,
спирт,  кисет,  руїна,  поінформувати,  Чилі,  Рів’єра,  д’Арсонваль,
конферансьє, П’ємонт.
4.   п ереклад  українською  мовою.
  y Перекладіть  текст  українською  мовою.  Підкресліть  орфогра ­
ми в  словах іншомовного походження.
неудержимый «Хмель»
Собственно, о  личности Хмельницкого нам известно не так уж
и  много. Достоверно известно, что он курил трубку и   любил кофе,
в  те  времена  еще  не  очень  распространенный  в   Европе.  К   этому
он, очевидно, привык в  турецком плену.
Очевидцы  вспоминают,  что  гетман  очень  метко  стрелял  из
лука и, конечно же, не расставался с  саблей — главным атрибутом
шляхетского достоинства. В  хорошем настроении мог поиграть на
бандуре. Наконец, как это водилось среди шляхты, любил выпить.
Во  время  аудиенции  в   гетманских  покоях,  как  засвидетель­
ствовал  спутник  Антиохийского  патриарха  Макария  архидиакон
Павел  Халеппский,  на  стол  подавали  только  что  изготовленную
горилку,  еще  горячую.  Гетман  сначала  предлагал  попробовать  ее
высокому гостю, и  только тогда прикладывался сам.
Тот же очевидец обратил внимание на непривычный аскетизм
гетманской  трапезы.  На  столе  практически  не  было  ни  серебря­
ных  тарелок,  ни  ценных  кубков,  хотя  у  каждого  представителя
казацкой старшины были огромные сундуки с   трофейной позоло ­
ченной и  серебряной посудой.
Венецианец  Альберто  Вимина  подтвердил  наблюдения  си ­
рийского  архидиакона   —  в  своем  дневнике  он  описал  покои
гетмана  в   чигиринском  замке,  лишенные  каких  бы  то  ни  было
модных  украшений  и   обставленные  довольно  простой  мебелью:
сундуки,  лавки,  обычный  дубовый  стол  и   диван  с   кожаными
подушками.
Яркие  воспоминания  оставили  современники  о  характере
гетмана  и   его  темпераменте.  Обычно  это  был  человек  скептиче­
ский,  склонный  к  обстоятельным  рассуждениям.  Но  политику
и   полководцу  были  присущи  и  проявления  крайне  холериче­
ского  возбуждения,  которые  он  гасил  зачастую  с   помощью
алкоголя.  В  минуты  гнева  попадать  под  его  руку  было  просто
опасно  для  жизни.
Однажды,  в   1653  г.,  когда  старшина  поставил  под  сомнение
целесообразность  похода  на  Молдавию,  гетман  рубанул  саблей
черкасского  полковника  Яська  Пархоменко  по  руке.  К  счастью,
рана оказалась неглубокой. Хмельницкий, взяв себя в  руки, при ­
казал старшине принести бочку меда: «Пейте, дети, а  на меня зла
не держите».
У  Хмельницкого,  вне  сомнения,  была  харизма  лидера,  а   бла ­
годаря  своему  авторитету  в   казацкой  среде  он  чувствовал  себя
просто диктатором. Как записал в  своем дневнике литовский кан ­
цлер  Альбрехт  Радзивилл:  «Хмельницкий  держал  русинов  в  та­
ком  послушании,  что  они  были  способны  на  все,  взмахни  только
он рукой».
Впрочем,  не  было  диктатуры,  которая  смогла  бы  противодей ­
ствовать присущему казацкой старшине демократизму, заимство ­
ванному у   польской шляхты. Яркий пример  — судьба молдавской
экспедиции  в   1653  г.,  завершившейся  крайне  трагически  для
старшего сына Хмельницкого Тимоша.
Нет  оснований  «воевать  чужую  землю»,  заявляли  полковни ­
ки.  По  их  мнению,  молдавский  вектор  политики  не  лежал  в  пло ­
скости актуальных казацких интересов, особенно после тяжелых
поражений  в   войне  с   Польшей,  а  только  лишь  удовлетворял
амбиции  молодого  гетманича,  женатого  на  дочери  молдавского
хозяина Розанде Лупул.
Наконец,  казацкий  экспедиционный  корпус  был  ограничен
личной  гетманской  сотней,  вскоре  погибшей  вместе  с   Хмельни­
ченком под Сучавой.
(С.  Иванченко)
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо К ів
V і I.   д о МАШнє  зА вдА ння
1.   Вивчити теоретичний матеріал.
2.   Скласти  диктант  «Перевір  себе»  на  повторення  вивчених
правил.
3.   Виконати вправу з  підручника (за вибором учителя).

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Правопис слів іншомовного походження. Конспект уроку", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід