Розвиток зв’язного мовлення. Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно. Конспект уроку
 

Урок № 30
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Бесіда  (діалог)  як форма  спілкування  двох  або  більшої  кількості людей  відповідно  до  запропонованої  ситуації,  самостійне визначення теми і  змісту бесіди


 

Мета:  узагальнити  та  систематизувати  відомості  про
діалогічне  мовлення,  бесіду;  розвивати  комуні ­
кативні  здібності  учнів;  формувати  комуніка ­
тивну  компетентність;  виховувати  патріотичні
по чуття.
обладнання:   підручник.
Хід  УРоКУ
I.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
II.   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
  Формулювання  та  запис  очікуваних  результатів.
III.  о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
1.   Бесіда.
(Цю  частину  уроку  можна  провести  у   вигляді  вікторини  чи
бліц­турніру.)
—  Що  таке діалог?
—  Назвіть різновиди мовлення.
—  Що  спільного і  відмінного мають монолог, діалог і   полілог?
—  Доведіть,  що  дотримання  правил  мовного  етикету  в  діало­
зі   — обов’язкова умова при спілкуванні.
—  Як  у діалогічному мовленні відбивається мовний етикет?
—  Які є  різновиди діалогу?
—  Яку роль відіграє внутрішній монолог?
—  Охарактеризуйте репліки в  усіх стилях мовлення.
—  Дайте  характеристику  синтаксичних  особливостей  діало­
гу, полілогу і   монологу.
—  Охарактеризуйте  репліки  за  метою  висловлювання,
емоційно­експресивним забарвленням, повнотою.
2.   Робота  в   парах.
  y Сформулюйте правила мовного етикету.
3.   с кладання  діалогів.
  y Складіть діалог на одну із запропонованих тем.
«Пам’ять роду».
«Історична пам’ять».
«Матеріальне і  духовне в   нашому житті».
«Пташок упізнають по співу, а  людей  — по словах».
«Народ скаже, як зав’яже».
4.   о бговорення  та  аналіз  прослуханих  діалогів.
IV.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
1.   Робота  в   групах.
  y Складіть  невелике  лінгвістичне  повідомлення  на  тему  «Діа ­
лог»  (при  потребі  можна  скористатися  матеріалами  домаш ­
нього завдання).
2.   п резентація  результатів  групової  роботи.
3.   о питування-інтерв’ю.
(Застосовується інтерактивний метод «Мікрофон».)
—  Чи  справдилися ваші очікування від уроку?
—  Що  вдалося, а   над чим ще слід попрацювати?
V.   д о МАШнє  зА вдА ння
Скласти  розповідь  «Культура  діалогу»  («Культура  україн ­
ського  мовлення»)  або  виконати  вправу  з   підручника  (на  вибір
учителя).

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно. Конспект уроку", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід