Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних. Конспект уроку
 

Урок № 21
Тема.  Складні  випадки  правопису  слів  зі  спрощенням у  групах приголосних


 

Мета:  актуалізувати,  систематизувати  та  вдосконалити
знання учнів про складні випадки правопису слів
зі  спрощенням  у   групах  приголосних;  удоско ­
налювати  орфографічні  вміння  та  навички;  роз ­
вивати  логічне  мислення,  пам’ять;  виховувати
любов до рідного краю.
обладнання:   підручник, таблиці, дидактичний матеріал.
Хід  УРоКУ
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
1.   п еревірка  домашнього  завдання.
2.   Бесіда.
—  Чому відбувається спрощення в  групах приголосних?
—  Спрощення  — це фонетичний чи морфологічний процес?
—  Чому в  одних випадках спрощення відбувається лише у  ви­
мові, а  в інших   — у  вимові й  на письмі?
I і .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний
матеріал підручника.)
2.   Розповідь  учителя  з  використанням  узагальнювальної  таб -лиці.
спрощення в   групах приголосних
відбувається у   вимові та на письмі відбувається лише у   вимові
Групи приголосних  стн  і   стл  спро ­
щуються на  сн і   сл:
перстень  — персня, честь  — чесний,
область   — обласний, щастя   — щас­
ливий .
Винятки становлять слова кістля­
вий , пестливий , хвастливий,
зап’ястний  та прикметники, утворе­
ні від іменників іншомовного похо ­
дження: контрастний , баластний ,
компактний
У словах шістнадцять, шіст ­
сот , шістдесят .
У групах приголосних стц , стч:
невістка  — невістці, неві­
стчин; хустка   — хустці.
У групах приголосних стськ ,
нтськ, нтств :
турист   — туристський;
студент  — студентський  —
студентство
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з   підручника.)
2.   Тренувальні  вправи.
1)  Спишіть,  вставляючи,  де  потрібно,  замість  крапок  пропущені
літери. Поясніть правопис слів.
Пристрас..ний,  контрас..ний,  прихвос..ні,  мес..ник,  студен.. ­
ський,  фашис..ський,  очис..ний,  дилетан..ський,  доблес..ний,
повіс..ці,  ровес..ник,  совіс..ний,  ус..ний,  хрус..нути,  ціліс..ний,
словес..ний,  виїз..ний,  шіс..десят,  зліс..ний,  у   кіс..ці,  шіс..на­
дцять,  ях..смен,  капос..ний,  зап’яс..ний,  навис..не,  аспіран..ці,
гіган..ський, бряз..нути, парламен..ський.
2)  Розкрийте  дужки,  поставивши  слова  у  потрібній  формі;  у  но­
воутворених  лексемах  підкресліть  групу  приголосних,  в   якій
відбулося спрощення.
Зло(вість) тінь пробігла по обличчях вражених (участь) карна ­
валу. (О.  Гончар)
Жінки та діти зводили (захист) споруди.
Георгія відправили до лікарні (область) призначення.
Тітка Уляна була, як на лихо, (заздрість) та (хвастати).
Минув мені рік (шістнадцять), сімнадцятий починаю. (Марко
Вовчок)
Серце у   нас (честь), душу маєм щиру. ( П.  Тичина)
Отак  за  світанком  і  день  переходив,  за  (тиждень)  —  тиждень,
а  там місяці. (А.  Малишко)
Грають (радість) ріки і  шумують гаї. (В.  Сосюра)
Світланка  уже  у  тролейбусі  зрозуміла,  що  залишила  (проїзд)
квиток удома.
3)  Від  наведених  слів  утворіть  прикметники,  запишіть  їх  у  три
колонки: I  — ті, у  яких відбувається спрощення лише у  вимо­
ві;  II  —  ті,  у  яких  спрощення  приголосних  відбувається  у  ви­
мові  й  фіксується  на  письмі;  III  —  ті,  у  яких  не  відбувається
спрощення.
Баласт,  агент,  користь,  захист,  проїзд,  кар’єрист,  цілість,
улестити,  щастя,  хвастати,  пестити,  комендант,  турист,  масти ­
ти,  ремесло,  форпост,  випуск,  кості,  захист,  кількість,  диригент,
зап’ястя,  журналіст,  перехрестя,  злість,  тиждень,  якість,  пропа ­
гандист, пристрасть, заздрість.
3.   Комунікативний  практикум.
  y Складіть діалог на одну з  тем:
1)   «Чи   потрібні в   наш час суботники?»
2)   «Моє ставлення до ЗНО».
3)   «Вибір ВНЗ:  за і   проти».
4.   Творча  робота.
  y Докладно перекажіть текст.
На  ще недавно висушених самотужки гектарах  — пил, а  серед
боліт  —  повноводий  канал.  Вода  тече  й  тече.  Лиха  вода,  якої  хо ­
чуть позбутися.
Софія  розшукала  Арсена  Тарасовича  на  полях.  Він  никав  там
із городником, наче шукав золото. Був їй дуже потрібен: привезла
план, що і   скільки сіяти. Барило розкопував пил і  докопувався до
пилу. Послухав голова, який спустили план, і  сказав:
—  Впав­пропав, пережив я  чумизу.
—  А кукурудзи не переживете?
—  Переживу  і  її!  Ти   агроном,  слухай!  Мали  задурно  траву,
коси!.. Кукурудза у  нас і  на городах не виросте!
—  А звідки тут пил, дядьку Арсене?
—  Вода, впав­пропав, утекла.
—  Що  ж буде?
—  Без трави і  без гною нічого не буде!
На  тих  гонах,  що  обезводніли,  цим  літом  вже  гуркотіли
трактори.  Скиби  відвалювалися  масні:  сій  пшеницю  і   смійся.
Звично  туркотіли  машини.  Повертався  одвічний  круг   —  літа
до  осені.  І  Софія  прагла  розгадати  душу  боліт,  піску  і   лісу.  Ін ­
ститут  дав  їй  дуже  мало.  Її   вчили  брати  із  землі  все,  що  земля
може  дати,  не  роздумуючи.  Милостей  чекати  нічого:  груші  на
вербі  не  виростуть.  Але  вона  усвідомлювала  й  те,  що  прище­
плені  на  вербі  груші  будуть  гіркими.  Ці  роздуми  були  дещо
дилетантськими.  Та  вона  й  не  збиралася  в  академіки.  Але  як
нагодувати  людей  хлібом?
На  цих  землях  усе  піднялося  на  льодовикові.  Льодовик  усе
змів  і   залишив  каміння.  Каміння  взялося  мохом,  чагарями.  Від ­
ступала вода. І  довгі­довгі віки похмура природа, гола й   недоступ­
на,  перетворювала  саму  себе,  щоб  заманити  сюди  людей.  Люди
стали  на  звірів.  Багатьох  природа  позбулася  сама,  замуливши
їх.  Природа  із  дикої,  свавільної  стала  задуманою,  як  та  сосна  на
узліссі, кострубата, але чарівна. Чого росте? І  та сосна говорить не
комусь, гомонить наокіл: тримаю корінням воду, щоб не родився
пісок.
Софії ніби вдалося розгадати таємницю того, чому п’ять­шість
років  тому  осушені  землі  стали  пилом.  Вона  їздила  зі  своїми  ви ­
сновками до Львова. На   кафедрі з  тих її висновків тільки посмія ­
лися: сіяти трави? Та  чи варто для цього осушувати болота?!
(Б. харчук )
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
V і I.   д о МАШнє  зА вдА ння
1.   Вивчити теоретичний матеріал.
2.   Виконати вправу з  підручника (на вибір учителя).
3.   Виписати з  текстів художньої літератури речення зі слова ­
ми, у  яких відбувається спрощення в  групах приголосних.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних. Конспект уроку", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід