І. Багряний. «Тигролови». Головний герой роману — сильний тип української людини.
 
Урок № 63
Тема.   І. Багряний.  «Тигролови».   Головний   герой   роману  —  сильний  тип   української   людини.
Мета:  допомогти  учням  усвідомити   ідейно-художні  
особливості,   значення   твору   І. Багряного;   роз-вивати  навички  аналізу   проблематики,  харак -теристики  героїв,  уміння  висловлювати   власні 
думки  щодо  прочитаного;  виховувати   прагнен -ня  стати   сильною  духом   людиною,   яка   успішно 
долає   труднощі   й  знаходить   вихід   із   будь-якого 
скрутного   становища.
обладнання:   портрет   письменника,   видання  твору   «Тиг ро-лови»,  ілюстрації  до  нього.
Теорія літератури:   пригодницький   роман,  проблематика,  художні 
образи  та  художні  засоби.
Хід уроку
I.   МоТ ивація навчальної діяльнос Т і школярів
  Вступне слово вчителя.
Хто   не  захоплювався   сильною,   благородною  особистістю,  яка  
здатна  знайти  вихід   з  будь-якої   складної  ситуації,  захистити   себе  
і  своїх  близьких,   відстояти   власні  принципи   і  при   цьому   не  втра-тити  людської  гідності?  Хто   не  мріє  стати   такою   людиною?  (Чи  
хоча  б  мати  певні  її   якості.)   Взірцем   такого  героя   може  бути  Гри -горій   Многогрішний,  з  яким  ми  познайомилися,   читаючи  роман  
І. Багряного  «Тигролови».   Чимало  його  пригод  здаються  просто 
неймовірними,  але   життя  самого  письменника  ствер  джує  —   ре-альність  може  бути  ще  неймовірнішою,   складнішою   та  дивнішою  
і  багато  чого  залежить   від  людини,  її   вибору,   її   духовних   якостей. 
Про   сильний  тип   української   людини   ми  будемо  говорити  на  сьо -годнішньому  уроці.
II.  о голошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
I іі .  ак ТУалізація опорних знань  У чнів
  Літературний диктант.
1)   Про   що  йдеться   у  такій   цитаті:  «Вирячивши  вогненні  очі,  
дихаючи  полум’ям   і   димом,   потрясаючи  ревом   пустелі  
і нетрі,   вогненним  хвостом   замітаючи  слід,  летів  дракон»? 
(Про  поїзд  із   в’язнями.)
2)   Чиї  це  слова:  «Ліпше   вмирати  біжучи,   ніж   жити  гнию -чи!»?  (Сміливого  втікача   Многогрішного.)
3)   Якими є особливі прикмети  втікача  (за телеграмою  НКВС)? 
(Юнак  25 років,  русявий,  атлет,   авіатор.)
4)   В  яке   «Ельдорадо»  їхали   пасажири   другого   поїзда,  «екс-преса   нумер   один»?  (На   Далекий  Схід.)
5)   Хто   і  про   кого  так   думав:  «Він  уже   конав   —  але   ні   пари 
з уст.  А ті  очі,  очі!  Вони йому отруїли  спокій і сон,  вони йому 
 отруїли,  далебі,  все  життя»?  (Медвин  про   Многогрішного.)
6)   За  що  Григорій  вибачався   перед   бурундучком?   (За   те,  що 
пограбував  його  комору.)
7)   Кого, від кого врятував Григорій?  (Дочку Сірка від ведмедиці.)
8)   Чим  займався  Григорій,   щоб   не  сидіти  на  утриманні  гос -тинних   господарів?   (Полюванням,  заготівлею  сіна   та  ін.)
9)   Які  стосунки  склалися   в  Григорія  з  Наталкою   Сірківною  
спочатку?   (Гордого  змагання   й   приховування   почуттів.)
10)  Яких  українських  звичаїв   дотримувалися  в   родині  Сір-ків?  (Зустрічі  Різдва  і  всіх   інших  свят.)
11)  Із   чого  виявили,  що  в  тайзі  був   хтось   чужий?   (Із  крадіжки  
хутра.)
12)  Хто   вирішив  долю  закоханих  Григорія  і  Наталки?  (Сама  
Наталка,  бо  Григорій  не  мав   морального  права   наражати  
дівчину   на  небезпеку.)
і V.  с прийняТТя й засвоєння  У чняМ и навчального  М аТ е -ріалУ
1.   інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Визначте  тематику   та  проблематику   роману.   y
Орієнтовні  відповіді
Тематика
—  Трагедія  України  в  тоталітарному   режимі;
—  відображення   впливу  сталінського  терору  на  долю  окремої  
людини   —  молодого  українського  інтелігента,   авіатора  Григорія 
Многогрішного;
—  показ   жорстокості   й  ницості   прислужників  режиму;
—  змалювання   побуту,   традицій  українських  переселенців;
—  романтичні   стосунки  Григорія  і  Наталки.
Проблематика
—  виживання  людини   в  умовах  жорстокого  терору;
—  добра   і  зла;
—  життя  і  смерті;
—  справедливості  і  кари;
—  морального  вибору;
—  волі   до  життя  й  цілеспрямованості;
—  стосунків   людини   і  природи;
—  родинних   взаємин;
—  вірності   віковим   традиціям  предків;
—  кохання.
2.   Слово вчителя.
Хоч   роман  і   названий   «Тигролови»,   головний   герой   у   ньо -му —  інша   сильна  людина:  Григорій  Многогрішний.  Хто   ж  він? 
Нащадок  славного  гетьмана,   що  обрав   собі   важку  дорогу  лицаря 
духу  і  став  ворогом   тоталітарної  системи:  «Цей  пес  (майор  НКВС) 
відбивав  мені  печінки,  ламав   кості,   розчавлював  мою  молодість  
і  намагався   подряпати  серце,   якби  дістав.  А  потім   спровадив   до 
божевільні…  Потім   мене  знову   піймали  і  знову   мучили  такі,  як 
він,—   його  поплічники…  А   потім   присудили  до  двадцяти  п’яти  
років   каторги.  Двадцять  п’ять  років!   А  я  всіх   маю  двадцять  п’ять.  
І  все  тільки  за   те,  що  я  любив  свій   нещасний   край  і  народ…»
3.   Завдання учням.
Назвіть  справжні   подвиги   Многогрішного.   y
(Він  витримав   тортури   в  НКВС,  у  божевільні,   втік   з  «ешелону  
смерті»,  ставши   легендою  «про  гордого   сокола,   про   безумного   смі -ливця»,   вижив  у  тайзі,   врятував  дівчину   від  дикого  звіра.)
Схарактеризуйте  Григорія  Многогрішного  на  основі  тексту    y
роману.
розум -ний
сміли -вий
витри -маний
силь-ний
кміт-ливий
опти-міст
вдяч-ний
Григорій
з  пошаною  ста -виться  до  мате-рі,  сестри  й  до 
інших  жінок
чутли -вий   до 
краси
делікатний 
у  сердеч-них   спра-вах
гор -дий, 
гідний
благо -род -ний
пра -цьо -витий
4.   Міні-диспут.
—  Чи  мав   право   Григорій  так   вчинити  зі   слідчим,  майором 
Медвиним  та  його  супутником?
(Застосовується   інтерактивний  метод   «Займи   позицію».)
Так   Не  знаю  Ні
5.   р обота в групах.
І група.   Учні  характеризують   Наталку  Сірківну,  оцінюючи   її  
вчинки   —  взяти   на  себе   відповідальність  за   спільну   долю  обох, 
першій  освідчитися   юнакові.
ІІ група.  Учні  характеризують   інших  членів  родини  Сірків — 
батька,   матір,  Гринька.
ІІІ група.   Учні  характеризують   майора  Медвина,  порівнюють  
його  з  Многогрішним.
IV група.  Учні  описують   узагальнений   образ   природи.
6.   Повідомлення про роботу в групах, коментарі вчителя.
V.  з акріплення знань,  УМінь Та навичок
1.   Завдання учням.
Зарубіжний   критик  Юзеф  Лободовський   відзначив,  що  в  ма-нері  письма  І.  Багряного  присутні  «декламаційність,  многосло-віє,   резонерство,  сировість,   неочищеність»,  але   прощав   ці   вади  за  
«здатність  до  оптимізму  серед   трагедії,  його  гумор   серед   відчаю», 
за   глибокий   гуманізм  письменника.
—  Висловте  власну  думку  з  приводу   першого  і  другого   твер-джень.
2.   Проблемне запитання до учнів.
«Сміливі  завжди   мають  щастя»,—   ці   слова   рефреном   звучать  
упродовж   усієї  розповіді  про   Григорія  Многогрішного.  Спочатку 
їх   вимовляє   стара   Сірчиха,  потім   повторює  головний   герой   і, на-решті,  саме  цими   словами  завершується   роман.  А   чи  справді  
у сміливих  завжди   є  щастя?  Відповіді  обґрунтуйте,  навівши  при -клади   з  роману,   інших  творів,  із   власних   спостережень.
3.   Творча робота.
Пофантазуйте,  як  могла   б  скластися   подальша   доля  Григорія    y
і Наталки?   Напишіть   продовження  роману.
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте  речення:   y
«Сильна  українська  людина   —  це…»
«Роман   “Тигролови”  змусив  мене  замислитися  над…»
«Мені   хотілося,  щоб…»
VII.  до М ашнє завдання
Написати  твір-роздум   про   сильну  українську  людину.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "І. Багряний. «Тигролови». Головний герой роману — сильний тип української людини.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід