Іван Липа. Притчі «Мати», «У невідому путь».
 
Урок № 66
Тема.   Іван Липа. Притчі «Мати», «У невідому путь».
Мета:  ознайомити  учнів  із  життям  та  творчістю 
письменника-патріота;  допомогти  усвідоми-ти  зміст,  особливості  та  значення  його  притч; 
розвивати  навички  аналізу  притч,  виділення 
основних  ідей,  проведення  аналогій  із  влас -ним життєвим досвідом; виховувати оптимізм, 
стійкість, прагнення до самопізнання та само -вдосконалення.
обладнання:   портрет  письменника,  видання  його  творів, 
ілю  страції до них.
Теорія літератури:   притча, основна ідея, художній образ, художні 
засоби.
Хід уроку
I.   АкТУА ліз А ція опорних знА нь  У чнів
1.   р озповідь  про  ідейно-художні  шукання  поетів-«вісімдесятників», В.  Герасим’юка.
2.   р обота над характеристикою вірша.
(Учні виразно читають один із віршів В.   Герасим’юка, харак -теризують його на основі власних асоціацій та відчуттів.)
II.  МоТ ивА ція нА вчА льної діяльносТ і школярів
  Слово вчителя.
Ми вже говорили про притчі — короткі оповідання, які міс -тять  повчання  в  алегоричній  формі.  Притчі  були  популярними 
ще за часів створення Біблії, в давній українській літературі.  Цей 
жанр  письменники  використовували  й  у   XX  сто  літті  (згадай-те  притчу  Емми  Андієвської  «Казка  про  яян»,  повість-притчу 
Б.  Харчука «Планетник» та інші).
Чим же приваблює цей жанр сучасних письменників? Напев -не,  своєю  багатозначністю,  ненав’язливою  мораллю,  глибоким 
філософським змістом, мудрістю і, можливо, тим, що притчі зав-жди притаманна якась загадка.
Ці  загадки  ми  й  будемо  намагатися  відгадати  на  сьогодні -шньому уроці.
I іі .  оголошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
і V.  с прийняТТя й зА своєння  У чняМ и нА вчА льного  МАТе -ріА л У
1.   Слово вчителя.
Ім’я Івана Липи нам знайоме з п’ятого класу, коли ми вивчали 
казку «Близнята». Вже в ній були поставлені питання про долю 
людини, її моральний життєвий вибір, про те, що таке людське 
щастя.
Його  життєва  біографія  —  як  спалах.  Письменник-борець 
дотримувався принципу «практичного ідеалізму» і писав притчі 
«для тих, хто сам кермує власним життям».
Іван Липа народився в м. Керчі 1865  року, навчався і   Харків-ському університеті на медичному факультеті. Після заснування 
на могилі Тараса Шевченка в Каневі 1891  року «Братства тара-сівців» зі своїми однодумцями потрапив до Харківської в’язниці 
за статтею «Отторжение Малороссии от Великой России». Звіль -нившись через 13   місяців, змушений був завершувати на вчання 
в  Казанському університеті; згодом, близько 1900  року, оселився 
в Одесі й працював лікарем. Там народився його син Юрій — май -бутній відомий український письменник та громадський діяч.
У 1918  році одеська громада обрала Івана Липу комісаром міс-та, а згодом — до уряду Української Народної Республіки, у   Ди-ректорію.  Сім’я  виїхала  до  столиці  України  —  Києва.  Тут  Іван 
Липа працює на посаді міністра релігій, віросповідань, юстиції та 
охорони здоров’я. Хоч діяльність Директорії була короткочасною, 
Іван Липа встиг зібрати перший автокефальний Собор, і саме тоді 
українська автокефальна церква отримала самостійність.
Після  розпаду  УНР  І.  Липі  довелося  емігрувати.  Разом  із 
родиною  він  оселився  у  Винниках,  поблизу  Львова,  працював 
лікарем.
30  років Липа писав казки, легенди, притчі, повісті, газетні 
статті. Помер митець у 1923   році, похований під Львовом. Тільки 
за наших часів українські читачі отримали змогу познайомитися 
з творчістю цього самобутнього митця.
2.   Виразне читання притчі  і.  Липи «Мати».
3.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
4.   Евристична бесіда.
—  Риси  якого  літературного  стилю,  на  ваш  погляд,  прита-манні цьому творові? (Романтизму: незвичайні обставини, сильні 
характери.)
—  Що надає оповіді динамізму? (Діалог, конфлікт.)
—  Як ви ставитеся до вчинку матері та його мотивів?
5.   інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
—  Яка головна думка притчі?
Орієнтовні відповіді
—  Батьки  повинні  готувати  дітей  до  подолання  життєвих 
труд нощів;
—  життя  —  постійна  боротьба,  людина  в  ньому  —  борець, 
шлях цієї боротьби — непередбачуваний і невідомий;
—  найсильніша і найвідданіша любов — материнська.
6.   Виразне читання притчі  і.  Липи «у невідому путь».
7.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
8.   Евристична бесіда.
—  Про що цей твір? (Про мрію, шляхи її досягнення.)
—  Чи означає кінцівка притчі, що високі мрії нездійсненні, 
не варто й пробувати їх здійснити? Чому ви так думаєте? (Мабуть, 
ні.  До  мрії  завжди  треба  прагнути,  і  картина,  яку  черепаха  по -бачила згори, напевне що варта тих зусиль і страждань, які вона 
пережила.)
—  Яким є алегоричне значення назви притчі? (Життя — не-відомий і незвіданий, але прекрасний шлях.)
V.  зА кріплення знА нь, УМінь ТА нА вичок
  Завдання учням.
Поєднайте художні засоби з їх визначенням.   y
затишній, широкою, солодкою синоніми
орли ширококрилі, місяць ясний порівняння
добросердна — жорстокий
з темряві до світла
епітети
сиділа, як кам’яна інверсія
ніжна, чула, ласкава антитеза
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте речення:   y
«На мене найбільше враження справила притча…»
«Цей урок примусив мене замислитися над…»
«Мені здалося, що жанр притчі….»
VII.  до МАшнє зА вдА ння
Вміти розповідати про письменника, знати зміст його притч, 
уміти їх аналізувати, проводити паралелі із сучасністю; підготу -ватися до уроку «Література рідного краю».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Іван Липа. Притчі «Мати», «У невідому путь».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід