Контрольна робота. «Творчість Т. Шев ченка, П. Куліша, Марка Вовчка»
 
Урок № 59
Тема.   Контрольна робота. «Творчість Т.  Шев ченка, П.  Куліша, Марка Вовчка»
Мета:  актуалізувати й узагальнити навчальний мате -ріал;  виявити  рівень  знань,  умінь  та  навичок 
учнів з метою контролю та корекції; розвивати 
пам’ять,  образне  та  логічне  мислення,  вмін-ня  аналізувати,  співставляти,  висловлювати 
власні міркування; виховувати кращі людські 
якості на прикладі утверджувальних письмен -никами загальнолюдських цінностей.
обладнання:   тестові завдання у двох варіантах.
Теорія літератури:   ліричний  герой,  психологізм,  медитація,  пса -лом, гімн, історичний роман, романтичний ха -рактер у творі.
Хід уроку
I.   оголошення Т е М и й М е Т и У рокУ
II.  о сновний зМ ісТ  робо Т и
1.   інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2.   Виконання учнями контрольної роботи.
Варіант I
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1  бал.)
1.   Чому  Максим  Гримач  з  однойменного  оповідання  Марка 
Вовчка заборонив дочці Катрі одружуватися із Семеном?
А  Бо той був злочинцем, займався контрабандою;
Б  бо той був старий і некрасивий;
В  бо той уже був одружений;
Г  бо той був бідний і підневільний.   9
2.   Вітановіть  відповідність  між  типамии  втілення  Шевчен-ком жіночої долі і назвами творів.
А  романтичний  1)   «Наймичка»
Б  реалістично-побутовий  2)   «Марія»
В  символічно-узагальнений   3)   «Катерина»
*  Учитель також може використовувати видання: В.  В.  Паращич. Українська 
література. 9  клас (для українських шкіл): Комплексний зошит для контролю 
знань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
3.   Закінчіть речення.
Леся і Петро Шраменко у творі П.  Куліша «Чорна рада»  — 
уособлення…
4.   Допишіть речення.
  Ліричний герой — це…
Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2  бали.)
1.   Порівняйте образи героїв роману П.  Куліша «Чорна рада» 
Сомка і Брюховецького; знайдіть у них спільне та відмін-не.
2.   Зробіть короткий аналіз вірша Шевченка, який ви вважає-те вершинним зразком його лірики.
Високий рівень
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4  бали.)
Виконайте одне із завдань.
А  Складіть  тези  повідомлення  (доповіді)  «Значення  діяль-ності П.   Куліша для відродження, культурного збагачення 
української нації».
Б  Напишіть твір «Марко Вовчок — жінка-легенда».
Варіант II
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1  бал.)
1.   Чому героїня оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач» 
Катря скінчила життя самогубством?
А  Вона глибоко романтична натура, яка не змогла пере-   9
жити розлуку з коханим;
Б  бо Семен її покинув, зрадив;
В  бо батько змушував її йти в монастир;
Г  бо її коханий Семен загинув на війні.
2.   Підкресліть слова, що характеризують таланти Т.  Г.   Шев-ченка.
Шевченко — видатний...
художник   актор
співак  гравер
поет  скульптор
3.   Закінчіть речення.
  Хутір у романі П.  Куліша «Чорна рада» — це символ…
4.   Допишіть речення.
  Романтичним називають такий характер, коли…
Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2  бали.)
1.   Порівняйте й проаналізуйте почуття героїв роману П.  Ку-ліша «Чорна рада» Сомка, Кирила Тура й Петра Шрамен-ка до Лесі Череванівни.
2.   Визначте, яким чином і в яких творах Т.  Шевченка реалі-зується духовна присутність Біблії.
Високий рівень
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4  бали.)
Виконайте одне із завдань.
А  Складіть  тези  повідомлення  (доповіді)  «Значення  творчо-сті Марка Вовчка для відродження, культурного, духовно-го збагачення української нації».
Б  Напишіть твір «Жінка — уособлення краси на землі, дже-рело  добра,  яке  змінює  світ».  (За  творами  Шевченка  та 
іншими, вивченими у 9   класі.)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота. «Творчість Т. Шев ченка, П. Куліша, Марка Вовчка»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід