Марко Вовчок. Оповідання «Максим Гримач».
 
Урок № 58
Тема.   Марко Вовчок. Оповідання «Максим Гримач».
Мета:  допомогти  учням  усвідомити  ідейно-художні 
особливості,  романтичну  спрямованість  опо -відання;  розвивати  навички  аналізу  епічних 
творів  малих  форм,  визначати  елементи  ком -позиції,  сюжету,  висловлювати  власні  мірку-вання  щодо  прочитаного;  виховувати  вміння 
за  будь-яких  умов  зберігати  власну  гідність, 
наполегливість  у  досягненні  мети;  формувати 
прагнення жити з власної праці.
обладнання:   портрет письменниці, різні видання твору; ро-мантичні пейзажі Дніпра.
Теорія літератури:   романтичний  характер  у  творі,  оповідання, 
композиція, сюжет, елементи сюжету, худож-ні образи, художні засоби, пейзаж.
Хід уроку
I.   МоТ ивація навчальної діяльнос Т і школярів
  Вступне слово вчителя.
Справжня людина не може бути щасливою, коли поряд страж -дають.  Марко  Вовчок  мріяла  про  суспільство,  де  поважаються 
права людини, де відсутнє поневолення особистості.  Як вона, жін-ка, могла за це боротися, сприяти вихованню такого суспільства? 
Тільки  своїм  високохудожнім,  задушевним  і  разом  із  тим  силь -ним  словом.  Вольові,  романтичні  характери  її  героїв  надихали, 
вселяли надію на те, що загальновизнані людські цінності — ро -зум, любов, справедливість, чесність і порядність — переможуть.
Про одвічну тему кохання й перешкоди на шляху закоханих, 
про проблему батьків та дітей, про чесний шлях і злочинний, хиб -ний ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.
II.  о голошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
I іі .  ак ТУалізація опорних знань  У чнів
1.   Складання «сюжетного ланцюжка» оповідання.
(Див. наступну сторінку.)
2.   Переказ епізодів, які найбільше вразили учнів.
портрет 
Гримача
 
пейзажі
Час дії — за пануван-ня Московщини 
й  Польщі; хутір бага-тиря Максима Грима-ча над Дніпром. До-чки. Заняття
Катря відмовляє 
усім, хто сватаєть -ся, бо таємно лю-бить козака Семе-на, котрий 
одробляє у пана
Катря до-жидає коза-ка; буря на 
Дніпрі
експозиція зав’язка розвиток дії
кульмінація кульмінація розв’язка
Катря дізнається про заги-бель коханого й говорить 
батькові, що тепер його 
зять уже вільний козак
Катря збо-жеволіла 
і  втопилася 
Гримач страждає, 
одцурався здобичі 
і світу; друга до -чка вийшла заміж
портрет Катрі
і V.  ФорМУвання в М інь Та навичок
1.   Слово вчителя.
За жанром «Максим Гримач», як вважають літературознавці, 
не просто оповідання, а оповідання-балада. В його основі лежить 
баладний  мотив  розлуки  дівчини  з  милим,  який  загинув.  Тому 
сюжет  розвивається  швидко  й  бурхливо:  відбувається  гостре  зі -ткнення характерів і трагічна розв’язка. Оповідання будується не 
на деталях і повноті розкриття характерів, а на силі вражень та 
емоцій, які виникають у читачів.
2.   інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Які конфлікти розвиваються у творі «Максим Гримач»?   y
Орієнтовні відповіді
—  Між  закостенілими  патріархальними  звичаями  і  щирим 
почуттям любові двох молодих людей;
—  між батьком і дочкою;
—  між чесною працею та нечесним промислом;
—  між багатством і бідністю;
—  між любов’ю до дочки та жадібністю.
3.   Завдання учням.
1)  Випишіть портрет Максима Гримича, визначте, за допомогою 
яких художніх засобів він створений, який характер носить.
(Ходив у жупанах, та в соп’янцях, та в атласах. «І хороший 
був: повновидий, чорноусий; а веселий, а жартівливий! …А такий 
був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода — голо -вою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться 
лиха;  налетить,  як  той  вихор  нагальний;  дощенту  викорчує». 
Художні  засоби  —  епітети,  порівняння,  метафора  (дощенту  ви-корчує). Портрет має фольклорну основу, змальований у роман -тичному дусі.)
2)  Випишіть із твору пейзажі, визначте їх роль і функції, харак -тер, за допомогою яких художніх засобів вони створені; про -ведіть паралелі з життям людей.
Природа Люди Функції
Художні 
засоби
«Скресла крига, пройшла. 
Шумить Дніпро, сивіє й чор-ніє, і плескає в береги; роз -вивається верба, зеленіють 
комиші»
«Весела наша 
Катря ходить 
собі да погля-дає»
Пейзаж відті-нює душевні 
почуття Ка-трі, яка очі -кує Семена
персоні -фікація, 
синоніми
«Зацвіли вишні, прокувала 
сива зозуля. Красно в садоч -ку! Послався зелений барві-нок, голубо зацвів; червоніє 
зірка; повився горобиний го -рошок; вовча ступа попусти -ла широке листя; цвіте-процвітає мак повний, і 
сивий, і   білій, і червоний; 
розкинувсь по землі синій 
ряст; розрослась зелена 
рута»
«Поміж тим 
квітом сама, 
як найкращий 
квіт, похо -джає Катря, 
походжає та 
з  синього Дні -пра ясних 
очей не зво-дить…»
Гармоніює 
з  настроєм   
дівчини, яка 
передчуває 
щасливу зу-стріч із коха-ним
постійні 
епітети, 
епітети, 
метафори
«Дуби так з кореня й вивер-тає; дощ комиші розсікав, 
як шаблею; Дніпро — аж пі-сок зо дна викидає… Ніч 
темна-темна, тільки блис-кавка блискає.  А як грім 
гримне, то наче всі гори над -дніпрянські луснуть»
«Ми вже мір-кували, та 
й  отаман 
з  нами розсу-див, що всі 
наші хлисну-ли дніпрової 
хвилі»
Налаштовує 
на очікування 
нещастя, тра-гічної події
порів-няння, 
персоні -фікація, 
метафо-ри, тав-тологія
Пейзажі  змальовані  у  фольклорному  дусі,  носять  романтич -ний характер, особливо останній з названих.
4.   р обота над характеристикою героїні.
Доведіть, що героїня твору «Максим Гримач» має романтич -   y
ний характер, який переважає над реалістичним.
(Див. наступну сторінку.)
Ознаки реалістичності
Катря
Ознаки романтичності
—  гарно вдягалася
—  відмовляла жени-хам
—  вірно чекала коха -ного
—  вишивала рукава со -рочки та рушники
—  попрощалася з бать-ком, розуміючи, якого 
горя йому завдасть
—  гіперболізоване почуття ко-хання: життя з коханим або 
смерть
—  за ніч від горя посивіла 
(«— О доню! Яка ж ти стара 
стала!»)
—  плете вінок з чорного та бі -лого маку (мак символізує роз -луку, недовгу дівочу вроду)
—  одягла перстень на праву 
руку, як одружена (перед са -могубством)
—  збожеволіла від надто силь-них почуттів
5.   Міні-диспут.
—  Чому сталася трагедія, чи можна було б їй запобігти?
6.   к оментар учителя.
Любов робить людину людянішою. Як тільки у світ кохання 
втручаються матеріальні чи станові чинники, гармонія руйнуєть -ся. Гримич зруйнував щастя своєї дочки (та і своє, до речі!) через 
власний деспотизм, небажання збагнути її душу й через традицій -не переконання, що діти повинні беззаперечно слухатися батьків, 
якщо навіть вони вже дорослі.  У романтичній картині світу, що 
зображений в оповіданні, виник трагічний розрив між особою та 
антигуманним,  жорстоким  світом.  Героїня  самоутверджується 
через загибель, але це свідчить ще й про безсилля людини у бо -ротьбі з антигуманним суспільством.
V.  з акріплення знань,  УМінь Та навичок
1.   р обота над усним твором «Якби Семен не загинув…».
2.   Завдання учням.
Доведіть справедливість слів Лесі Українки про Марка Вовчка.    y
«Письменниця знала такі тайни історичної душі українського 
народу, яких тепер уже ніхто не знає, або виповісти не вміє».
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте речення:   y
«Я поважаю романтичних героїв, але…»
«У будь-якому випадку життя для людини — це…»
«Мені  запам’яталося  (сподобалося),  як  міркував  (міркува -ла)…»
VII.  до М ашнє завдання
Підготуватися до контрольної роботи.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Марко Вовчок. Оповідання «Максим Гримач».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід