Марко Вовчок. Життя і творчість. Оповідання «Максим Гримач».
 
Урок № 57
Тема.   Марко Вовчок. Життя і творчість. Оповідання «Максим Гримач».
Мета:  ознайомити  учнів  із  життєвим  і  творчим 
шля хом  письменниці,  допомогти  усвідомити 
ідейно-художні  особливості,  стильову  манеру 
опо  відання;  розвивати  навички  сприйняття 
ін  формації  на  слух,  вміння  виділяти  головне, 
висловлювати  власну  думку  про  нього;  вихо -вувати  почуття  гордості  за  духовні  надбання 
народу, пошани до митців-гуманістів.
обладнання:   портрет письменниці, збірки її творів (різні ви-дання),  ілюстративні  матеріали  до  життєвого 
та  творчого  шляху,  художні  книги  про  пись -менницю.
Теорія літератури:   жанри  літератури,  літературні  напрями,  ро-мантизм.
Хід уроку
I.   АкТУА ліз А ція опорних знА нь
  Перевірка домашнього завдання.
(Учитель перевіряє складені учнями тези до теми «Громадян -ські та моральні уроки П.   Куліша».)
Орієнтовні відповіді
—  Оживляє наше історичне минуле;
—  дає змогу осягнути глибину вічних проблем у сьогоденні;
—  доля держави залежить від кожного з нас і від усіх разом;
—  залишаючи жити Петра Шраменка, письменник дає надію 
на невмирущість українського народу;
—  немає  гідніших  людини  почуттів,  ніж  любов,  дружба  та 
благородство.
II.  МоТ ивА ція нА вчА льної діяльносТ і школярів
  Слово вчителя.
Шевченко  називав  її  своєї  «єдиною  донею»,  вона  ж  присвя-тила йому один із кращих своїх творів… Марко Вовчок… Жінка, 
що ховалася за чоловічим ім’ям. Красуня, за якою страждали ви-датні, відомі й не дуже чоловіки в Росії та за кордоном. Росіянка 
за  національністю,  що  стала,  без  перебільшення,  українською 
народною письменницею. Високоосвічена людина, яка знала ба гато мов, була перекладачкою. Не кожна література у світі може 
похвалитися таким талантом, та ще й жіночим.
Ось із цією цікавою, унікальною у своєму роді особистістю ми 
й познайомимося на сьогоднішньому уроці.
I іі .  оголошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
і V.  с прийняТТя й зА своєння  У чняМ и нА вчА льного  МАТе -ріА л У
1.   Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Справжнє  ім’я  та  прізвище  Марко  Вовчок  —  Марія  Олек -сандрівна  Вілінська.  Народилася  вона  в  Росії,  в  Орловській  гу -бернії,  у  сім’ї  збіднілого  дворянина.  Мати  її  знала  кілька  мов, 
любила  музику,  українські  пісні  й  стала  першою  вчителькою 
своєї доньки. Коли Марії було лише 6   років, помер батько. Через 
деякий час мати вийшла заміж удруге. Вітчим був жорстокою лю -диною, від якої страждали не лише його кріпаки, а й власна роди -на. У  12  років дівчину віддали до Харківського пансіону шляхет-них дівчат. Там вона захопилася навчанням, книгами, на відміну 
від  інших,  що  любили  тільки  танці  та  розваги.  Вчилася  Марія 
лише  три  роки,  а  наступні  три  провела  у  багатої  тітки  Мордви -нової  в  Орлі.  Марія  виховувала  тітчиних  дітей,  брала  участь  у 
щотижневих  літературних  вечорах,  які  та  організовувала.  На 
одному  з  таких  вечорів  познайомилася  вона  зі  своїм  майбутнім 
чоловіком,  етнографом-фольклористом  Опанасом  Марковичем, 
який за участь у Кирило-Мефодієвському товари  стві був засланий 
в  Орел.
Після весілля молоді виїхали в Україну, але через матеріаль -ну скруту змушені були міняти місця мешкання. Опанас продов -жував  збирати  фольклор  і  брав  із  собою  дружину  у  села,  в  які 
ви їжджав.  Так  Марія  вивчила  українську  мову,  добре  познайо -милася зі звичаями, побутом українців, а головне — прониклася 
співчуттям до їхньої долі.   Особливо її хвилювала доля жінок. До -помогти ж вона могла тільки своїм пером. І тоді почала писати.
1857  року в Петербурзі за сприяння П.   Куліша виходить пер-ша книжка Марії Вілінської «Народні оповідання», яку вона під-писала Марко Вовчок (від прізвища чоловіка й річки чи села або, 
за іншою версією, вовка).
В оповіданнях письменниці не було критики існуючого ладу, 
кріпосників. Простою і щирою мовою розповідалися життєві іс -торії — про молоду жінку, яка збожеволіла після смерті дитини, 
що  через  роботу  матері  на  пана  залишилася  без  догляду;  про 
дівчинку-кріпачку, котру віддали доньці пана як ляльку, а на ніч 
залишали ночувати саму в темній комірці; про козачку, яка через 
щиру любов вийшла заміж за кріпака й сама стала кріпачкою, та 
багато інших, що нікого не лишали байдужими.
Т.  Шевченко  відгукнувся  на  появу  нового  літературного  та-ланту такими поетичними рядками:
Недавно я поза Уралом 
Блукав і Господа благав, 
Щоб наша правда не пропала, 
Щоб наше слово не вмирало; 
І виблагав, Господь послав  
Тебе нам, кроткого пророка 
І обличителя жестоких 
Людей неситих. Світе мій!  
Моя ти зоренько святая! 
Моя ти сило молодая!
У 1859  році Марковичі переїжджають до Петербурга, і Марія 
Олександрівна стає окрасою гурту прогресивних діячів культури. 
Незабаром Марко Вовчок їде за кордон на лікування, зустрічаєть-ся там з Менделєєвим, Сєчєновим, Герценом, Огарьовим, Турге -нєвим та іншими вченими й митцями, які були в захопленні від 
розуму й привабливості цієї жінки.
Перебуваючи в Парижі, Марко Вовчок заприязнилася зі зна -менитим  французьким  фантастом  Жулем  Верном.  Наслідком 
їхньої  дружби  було  те,  що  письменник  дав  їй  виключне  право 
перекладу його творів російською мовою. Вона переклала 15  при -годницьких та науково-фантастичних романів Ж.   Верна і сприя -ла популяризації цього письменника в Росії.
—  Назвіть риси характеру письменниці, що ви б їх виділили 
як визначальні.   (Освіченість, працьовитість, сміливість, комуні -кабельність та ін.)
2.   Зачитування уривка зі збірки В.  Шевчука «З вершин і низин».
Незвичайна доля книжки
Як  відомо,  Марко  Вовчок  писала  твори  на  історичну  тема -тику.  Перебуваючи  в  Парижі,  створила  вона  повість  «Маруся». 
Не маючи змоги надрукувати повість українською мовою, пись-менниця зробила автопереклад на російську й надрукувала його 
в   журналі  «Переводы  лучших  иностранных  писателей»  (в  до-датку до «Детского чтения», тт. XIV та XVI). Повість «Маруся» 
зацікавила  сучасника  і  знайомого  Марка  Вовчка  французького 
письменника й видавця П’єра-Жуля Сталя (Етцеля). В 1872   році 
він звернувся до Марка Вовчка з проханням надіслати йому ру -копис повісті французькою мовою. Переклад здійснив син пись -менниці Б.  Маркович. Сталь переробив цей переклад і надрукував 
у  1873  році в журналі «Виховання й розваги», котрий сам і  ви-давав.  Повість  відразу  здобула  широку  популярність  і  за  період 
з 1873  по 1878   рік перевидавалася 18  разів. Сталь наблизив твір 
до французького читача, посилив романтичність викладу, пафос 
твору, додав ряд подробиць, ліричних відступів.
Популярність «Марусі» в переробці Сталя була надзвичайна. 
Багато молодих читачів, вражені смертю Марусі, писали Сталю, 
що  хотіли  б,  щоб  Маруся  лишилася  жива,  тобто  щоб  автор  до-писав творові інший кінець. Сталь зважив на прохання читачів і 
продовжив повість післямовою, де по-іншому виклав події. Мару -сю тут уже не вбивають, а ранять, її рятує «велика подруга Мато -діївна», і вони разом ідуть у монастир.
Переробку  Сталя  було  нагороджено  премією  Французької 
Академії наук, введено до «бібліотеки освіти й розваги», рекомен-дованої муніципалітетом та міністерством освіти для всіх шкіль -них бібліотек і для нагород кращих учнів.
Французька переробка повісті української письменниці в  70–
90-х  роках  XIX  ст.  була  перекладена  англійською,  німецькою 
та  італійською  мовами.  В  1965   році  цю  переробку  перекладено 
українською мовою — зробило це словацьке видавництво в  Бра -тиславі.
Цікаво, що в роки перебування у Франції Марко Вовчок ви -ступала і як французька письменниця. В журналі «Виховання і 
розваги» вона опублікувала сім казок та два оповідання для дітей, 
досі відомих тільки французькою мовою. У співавторстві зі згада -ним Сталем написала ще повість для юнацтва «Слизький шлях», 
котра свого часу також була досить популярною у Франції. Опо -відання ж письменниці «Козачка» переклав французькою мовою 
Проспер Меріме.
3.   р обота з підручником.
—  Прочитайте за підручником і назвіть основні віхи подаль-шого життя й творчості Марка Вовчка.
4.   Слово вчителя.
Всього у доробку письменниці близько ста оригінальних тво -рів  і  стільки  ж  перекладів.  Писала  українською,  російською  та 
французькою мовами, причому її французькі твори практично не 
досліджені.
Серед  найвідоміших  творів  —  дві  книги  «Народних  опові -дань», повісті «Інститутка», «Кармелюк» та ін.
За  тематикою  творчість  Марка  Вовчка  різноманітна:  життя 
дітей,  жінок-кріпачок  та  козачок,  кохання,  сите  й  беззмістовне 
існування міщанства, фальш, паразитичне життя ченців, дворян. 
Найболючіше  питання  для  письменниці  —  кріпацтво,  боротьбі 
проти нього вона віддала увесь свій талант. Тому твори цієї тема -тики здебільшого реалістичні.
Разом  із  тим  Марко  Вовчок  часто  поетизувала  сильний  на -родний характер, волелюбність народу, оспівувала людину, яка 
повставала  проти  антигуманних  порядків  у  світі.  Тому  пись -менниця  зверталася  до  романтизму,  романтичних  героїв  та 
характерів.
Згадаймо, що для романтизму характерні небуденні, винятко -ві герої, які діють у незвичайних обставинах. Романтичні герої, 
як правило, наділені глибокими почуттями та пристрастями, ін -дивідуалізмом, мають трагічну долю. Вони самостійно борються 
з  традиційними способами мислення та антигуманними суспіль -ними порядками.
Саме такою по-романтичному вольовою жінкою, що виборює 
своє  щастя  є  і  героїня  оповідання  Марка  Вовчка  «Максим  Гри -мач».
5.   Виразне читання оповідання Марка Вовчка «Максим Гри -мач».
6.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
7.   Евристична бесіда.
—  Що саме в оповіданні справило на вас найбільше вражен-ня? Чому?
—  Який характер носять описи природи, людей?
—  Чи відповідає характер героїні визначенню «романтичний»?
V.  зА кріплення знА нь, УМінь ТА нА вичок
  р озгадування кросворда.
Розгадайте  кросворд,  ключовим  словом  до  якого  є  назва  іс -   y
торичної  повісті  Марка  Вовчка,  що  була  відзначена  премією 
Академії Франції.
1.   Автор знаменитої книги «Життя тварин», яку переклада-ла Марко Вовчок. (Брем.)
2.   Відомий російський літературний критик, близький друг 
і  родич Марка Вовчка. (Писарєв.)
3.   Російський революційний діяч, з яким Марко Вовчок по-знайомилася в Лондоні й котрому потім допомогла попу-ляризувати газету «Колокол». (Герцен.)
4.   Французький  письменник  фантаст,  який  передав  Марку 
Вовчку  виключне  право  на  переклад  його  творів.  ( Жуль 
Верн.)
5.   Відомий  російський  письменник,  друг  Марка  Вовчка. 
(Нек  расов. )
6.   Французький  письменник,  який  мав  вплив  на  творчість 
Марка Вовчка. (Золя.)
1 Б
2 П
3 Г
4 Ж
5 Н
6 З
(Ключове слово — «Маруся».)
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте речення:   y
«Я відкрив (відкрила) для себе…»
«Мене вразило…»
«Марко Вовчок, на мою думку, близька нашому часові тим…»
VII.  до МАшнє зА вдА ння
Навчитися  виразно  читати,  переказувати,  аналізувати  зміст 
оповідання, визначати елементи сюжету твору.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Марко Вовчок. Життя і творчість. Оповідання «Максим Гримач».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід