Мовно-лiтературний конкурс iм.Т.Г.Шевченка
 
8 клас
I.Запишіть висловлювання, розставляючи розділові знаки. Чим ускладнені дані речення?

Своєю мелодикою ритмічною віртуозністю поезії Шевченка створюють авторові славу одного з наймузикальніших поетів світу. У своїй стихійній силі творця він здається не хотів знати ніяких законів, крім тих що диктували йому його власна мистецька інтуїція сила задуму вогонь темпераменту (О.Гончар).

II. Виправте помилки у словосполученнях. З двома словосполученнями складіть поширені речення.

Пароплав Тарас Шевченко, академік гравер, великий Кобзар, читати кобзар, Кирило Мефодіївське Братство, художник –Сошенко, Київський Університет «імені Тараса Шевченка», Шевченко художник, Академія Мистецтв, Шевченківський стиль, шевченкові слова.

III. Відгадайте кросворд.

По вертикалі. 
1. Ім’я матері поета. 
2. Своєю батьківщиною письменник називав село, де він народився, тобто … .

По горизонталі. 
1. Море, в наукову експедицію до якого було запрошено Т. Шевченка. 
2. Сад, де Т.Шевченко познайомився з Сошенком. 
3. 1860 року Рада Академії присвоїла Т.Шевченку звання академіка- … . 
4. Прізвище пана, у якого Тарас служив козачком. 
5. Назва маленької книжечки з поезіями, яку приховував поет, перебуваючи на засланні. 
6. Здібності, які виявились у Тараса дуже рано.

IV. Прочитайте назву одного з віршів Т.Шевченка з циклу «В казематі», йдучи за з’єднаними лініями. Визначте жанр цієї поезії.

МЕ НА 
ВО КО 
ОД НІ

V. На місце крапок доберіть відповідні слова з поданих у довідці синонімічних рядів. Запишіть цей уривок, визначте мовні засоби художньої виразності.

Кобзар співав в пустелі Косаралу, 
у … батюшки-царя. 
Кайдани, шаленіючи, … , 
Що заглушити пісню. 
А пісня наростала у засланні. 
А пісня грати розбивала … . 
Правдивій пісні передзвін кайданів – 
То тільки звичний … .

Довідка: кутузки, камери, каземати; дзвеніти, брязкати, бряжчати; на стократ, вкрай, вщент; супровід, акомпанемент, награвання.

VI. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем.

А. «Хто не належить Вітчизні, той не належить людству» (за творами Т.Шевченка). 
Б. «Люди - господарі своєї долі» (за творами Т.Шевченка).

9 клас

Завдання з літератури

I.Складіть та розгадайте кросворд. 
По горизонталі. 
1.Ріка, над якою поховано Шевченка. 
2. Поезія Т. Шевченка , в якій він закликає:

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров ю 
Волю окропіте.

3. Село, де поет провів свої дитячі роки. 
4. Письменник, у якого Т.Шевченко був старшим боярином на весіллі.

По вертикалі. 
5. Місто, біля якого поховано поета. 
6. Цеховий майстер живописних справ, у якого навчався Шевченко. 
7. Місто, де Шевченко навчався в Академії мистецтв. 
8. Російський художник, який намалював портрет В.Жуковського.

II.Визначити художні засоби в уривку з балади «Причинна» Т.Шевченка.

Реве та стогне Дніпр широкий, 
Сердитий вітер завива, 
Додолу верби гне високі, 
Горами хвилю підійма. 
І блідий місяць на ту пору 
Із хмари де-де виглядав, 
Неначе човен в синім морі 
То виринав, то потопав. 
Ще треті півні не співали, 
Ніхто ніде не гомонів, 
Сичі в гаю перекликались, 
Та ясен раз у раз скрипів.

III.Виписати із творів Т.Шевченка(«І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…», «До Основ’яненка», «Кавказ», «Сон», «І Архімед, і Галілей…», «Мені однаково, чи буду…») 8-10 крилатих висловів.

IV.Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка – подвиг».

Завдання з мови

I.Перепишіть подані 3 речення, вставляючи потрібні розділові знаки й пропущені букви та розкриваючи дужки. 
1. Жит.я (В,в).ликого (К,к)обзаря не(мовби) своєрідний 
моральний кодекс поезії Шевченка роблять. людей кра.ими ласкавіш.ми 
добро(зичливіш.ми).

2. Твори Шевченка говорив Костянтин Станіславс.кий віч.но будитимут. у сер.цях людей благоро.ні в.ликі почут.я.

3. Творч.сть Тараса Шевченка має (не)тільк. Літературно(мистець.ке) а й в.личезне суспіль.не значен.я (За Б.Степанишиним).

II.Виконати синтаксичний розбір останнього речення попереднього завдання.

5 клас 
Завдання з літератури 
I. Складіть кросворд, використавши власні назви, пов язані з життєвим і творчим шляхом Т.Шевченка. За опорне слово візьміть назву найвідомішої поетової збірки.

II. Допишіть рядки з творів Т.Шевченка.

1. «Садок вишневий…». 
2. «Реве та стогне …». 
3. «І чужому научайтесь, і …». 
4. «…світає, край неба …». 
5. «Зацвіла в долині…» 
6. «І мене в сем ї великій, в сем ї …»

III. Визначте художні засоби в поданому уривку.

За сонцем хмаронька пливе, 
Червоні поли розстилає, 
І сонце спатоньки зове 
У синє море: покриває 
Рожевою пеленою, 
Мов мати дитину.

IV. Випишіть із поезій Т.Шевченка по 4 зорових й слухових образи.

Завдання з мови

I. Виправте допущені в словосполученнях помилки. Із двома словосполученнями на вибір складіть речення.

Читати Кобзар, кінотеатр Тарас Шевченко, вулиця «імені Т. Шевченка»,великий Кобзар, Шевченко художник.

II. Уставте пропущені букви й розділові знаки. Підкресліть граматичну основу. Випишіть із речень 2 словосполучення, виконайте їх синтаксичний розбір.

Остан..ьою кни..кою поета був «Буквар» для українс..ких дітей і простолюду. Він планував написати ще ари..метику етнографію географію історію Укра.ни.

6-7 клас

Українська література

I.Напишіть твір-роздум на тему «Сирітська доля Тараса Шевченка»

II.Назвіть братів і сестер Т.Шевченка.

III.Робота з деформованим текстом.

Запишіть правильний варіант твору

Пшеницю жала панщині на, 
Не спочивать втомилася 
Пошкандибала ,в снопи пішла 
Годувать Івана-сина.

IV.На якому році життя помер Т.Шевченко, і де його було поховано?

Українська мова

I.Схарактеризувати виділені в реченні іменники за схемою:

1.Назва істот/неістот . 2.Загальна/власна назва.3.Абстрактна/конкретна назва(якщо загальний іменник) 4.Рід. 5.Число.

У «Кобзарі» Шевченко висловив насамперед самого себе, Свою особистість.(О.Гончар)

11 клас

Українська література

1. Напишіть твір-роздум на тему «Жінки у життєвій драмі Кобзаря»

2. Які твори увійшли до першої збірки Т.Шевченка, і як вони називались?

3. З якими художниками дружив Т.Шевченко? Як сталося, що Шевченко потрапив до Академії мистецтв?

4. Відновіть текст та укажіть, з якого вірша взято уривок

…….,чи буду 
Я жить…….. 
………, чи забуде 
Мене……… 
…………. Мені 
В неволі……. 
………… своїми 
В………, плачучи,…

Українська мова

1.Поставте розділові знаки у тексті. 
2. Знайдіть складнопідрядне речення та зробіть синтаксичний розбір.

Т.Шевченко обняв своїм генієм усі царини духовного і соціального життя суспільства. Водночас творчість його висвітлила найпотаємніші порухи душі простої людини пригніченої тяжким ярмом царизму розкрила її глибину і велич. У світовій ліриці немає митця який би з такою любов’ю і таким сумом оспівав жінку-матір сестру кохану дружину їхнє тяжке життя. Для Шевченка жіноча недоля була згустком болю що запікся в його серці.

10 клас

Українська література

I.Біографія ( дайте відповідь )

1.Село, в якому минули дитячі роки Т. Шевченка. 
2. Негритянський актор, з яким товаришував Т. Шевченко. 
3. Російський художник, який брав участь у викупі Т. Шевченка з кріпацтва. 
4. Жінка, в яку був закоханий Т. Шевченко і присвятив їй свої вірші. 
5. Навчальний заклад, слухачем якого став Т. Шевченко після визволення з кріпацтва. 
6. Варвара…., друг і однодумець Т. Шевченка.

КЛЮЧ : перші літери утворюють слово « кобзар »

II.Творчість ( дайте відповідь)

1.Поема Т. Шевченка, написана 1838 року. 
2. Вірш Т.Шевченка « … горять, музика грає ». 
3. Жанр твору « Причинна». 
4. Поезія – монолог Т. Шевченка, на слова якої написано понад півсотні музичних творів. 
5. Композитор, автор опери « Катерина». 
6. Рання балада Т. Шевченка.

КЛЮЧ: перші літери утворюють слово « кобзар»

III.З яких творів ці рядки?

1. Спочивають добрі люде, що кого втомило: кого – нічка, кого – сльози. Все нічка покрила. 
2. Воскресни, мамо! І вернися в світлицю – хату; опочий,бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синовні несучи. 
3. Буває, в неволі іноді згадаю своє стародавнє, шукаю, шукаю.Щоб чим похвалитись, що й я таки жив, що й я таки Бога колись-то хвалив! 
4. І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути незлим тихим словом. 
5. Ось слухай же, мій голубе, мій орле - козаче, як конаю в неволі, як я нуджу світом. 
6. Ех, якби – то, якби – то знайшли те, що там схоронили.Не плакали б діти, мати не журилась.

КЛЮЧ : перші літери утворюють слово « кобзар»

IV. Напишіть твір – роздум на тему « Шевченко – це народ, і як народ, він буде вічно жити ».

Українська мова

I. Правильно поставте розділові знаки та пропущені букви

В історичному розвитку України Шевченко явище н..звичайне за силою обдаруван..я так і в..ршин..им місцем у літературі мистецтві культури. Походжен..ям становищ..м та популярніст..ю Шевченко виняткове явище також у світовій літературі. 
Творчість Шевченка багатогран..а як його талант. Він був і глибоким ліриком і творцем епічних поем і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. У духовній історії України Шевченко посів і досі бе….астережно посідає виняткове місце. Значе…..я його творчої спадщини для українс..кої культури важко п..р..оцінити. Його Кобзар започаткував новий етап у розвитку українс..кої літератури і мови а його ж..вописна і грав..рс..ка творчість стали визначними явищами не тільки українс..кого а й світового мистецтва. У ро..витку націонал..ної і соціал..ної самосвідомості українс..кого народу творчість Шевченка відіграла в..л..ч..зну роль.

http://school6.at.ua/publ/vivchaemo_ukrajinsku_movu/7
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Мовно-лiтературний конкурс iм.Т.Г.Шевченка", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід