П. Куліш. «Чорна рада» — перший україномовний історичний роман.
 
Урок № 54
Тема.   П.  Куліш.  «Чорна   рада»   —  перший   україномовний  історичний   роман.
Мета:  ознайомити   учнів   з   історичною   основою,  вер­
сіями   назви   твору,  сюжетом;   допомогти  усві ­
домити   ідейно­ художні  особливості   роману; 
розвивати   навички  визначення   теми,   пробле­
матики  твору,  вміння  виділяти  основні   епізоди  
й  коментувати  їх,  висловлювати   власні  думки 
щодо  порушених  проблем;  виховувати   лицар ­
ські   почуття,  щирість,  патріотизм.
обладнання:   портрет   письменника,   різні  видання  роману,  
ілюстрації  до  нього.
Теорія літератури:   роман,  роман ­хроніка,  історичний   роман.
Хід уроку
I.   МоТ ивація навчальної діяльнос Т і школярів
  Вступне слово вчителя.
Якось   Куліш  написав   у  листі  до  відомого  професора  філології 
Осипа   Бодянського:  «Страшно   подумати,  що  народ,  котрий  на­
стільки   активно   брав  участь  у  подіях  роду  людського,  не  в  змозі  
буде  розповісти  про   своє  життя  в  історичному  романі».  Тому  й за ­
думав   він  написати  епохальний   твір,  у   якому  б   історія   україн­
ського  народу  ожила  й  заговорила  устами  гетьманів,  козаків   та 
простих  селян. Роман П. Куліша «Чорна  рада»  Іван Франко  назвав 
«найліпшою  історичною   повістю   в  нашій   літературі».   І  це  справді  
так,   адже  тому  передувала  напружена  чотирнадцятирічна  праця  
письменника  над   творами   світової   історичної  літератури,   літопи­
сами,   художнім   удосконаленням  тексту.   Знайомство   з   романом 
Пантелеймона  Куліша  ми  розпочнемо   на  сьогоднішньому   уроці.
II.  о голошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
I іі .  ак ТУалізація опорних знань  У чнів
  Створення «асоціативного куща» «Поезія П. куліша».
(Див.   наступну  сторінку.)
легка,  ме ло­
дійна
філософ­
ська
інтимна громадян­
ська
романтична
Поезія П.  Куліша
прагне  вплинути   на 
свідомість   народу
має   фольклор­
ні   мотиви
поєднує   високу  й 
низьку  лексику
високо­
емоційна
і V.  с прийняТТя й засвоєння  У чняМ и навчального  М аТ е -ріалУ
1.   Самостійна робота з підручником (або пригадування відомо­
стей з історії), укладення історичного словничка.
Доба Руїни  —  з  часу  зречення  гетьманства   Ю. Хмельницьким 
1663 р.  до  1687 р.,   коли  гетьманом  був   обраний   І. Мазепа.
Географічно-державний стан України   —  поділ   на  Лівобереж­
ну  (під   владою  Москви)  та  Правобережну  (під   владою  Польщі).
Чорна рада  —  козацька  рада  з  участю  «черні»   —  простих   се ­
лян   та  міщан.
2.   Слово вчителя.
Історичною   основою   роману  «Чорна   рада»   є  події  весни   —  літа  
1663 року,  коли  під  Ніжином  відбулася   Чорна  рада  й  гетьманом 
у жорстокому   суперництві   був   обраний   Іван  Брюховецький.
П. Куліш  ретельно  вивчав  «Літопис  Самовидця»   та  «Літопис 
Грабянки»,   різні  історичні,   етнографічні  мемуарні  джерела;  за ­
писував   спогади   старих  запорожців.  Але   свій   задум   Куліш,  як 
сам   зазначав  в  епілозі,   хотів  донести   до  читача  не  «дисертацією,  
а художнім   відтворенням   забутої  і  викривленої  в  наших  уявлен­
нях   старовини».   За  жанром  «Чорна   рада»   —  історичний   роман.
Роман  —  великий  епічний   твір,  у   якому  зображується   все­
бічна   картина  життя  великої   кількості   людей  у   певний  період 
часу  або   цілого  людського  життя;  історичний   роман,  відповідно, 
побудований  на  історичному  матеріалі.  (Учні   роблять   записи  до 
літературознавчих  словничків.)
П.  Куліш  дає   своєму  творові   підзаголовок  «Хроніка»,   хоча 
в історичній  хроніці   не  буває   вигаданих  персонажів  і  подій.
«Чорна   рада»   —  роман  багатопроблемний.   Найголовніші 
з проблем   —  питання  незалежності  України,  патріотизму   та  зра ­
ди,  запроданства,   ролі  державного   діяча   в  історії,   боротьби  добра  
і  зла,   батьків   і  дітей,   кохання  й  подружнього  щастя,  людини   й на­
родної  моралі  тощо.
У  романі  дві  сюжетні  лінії  —  суспільно ­історична   та  любовна.
3.   Виразне читання, коментування фрагментів роману «Чорна 
рада».
4.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
5.   Евристична бесіда.
—  З  якими  героями   ви  вже   познайомилися,   які  події  відбули ­
ся,  яка   їх   роль  у  розвитку  сюжету?
—  Що  можете  сказати   про   стиль,  манеру  письма  П. Куліша? 
Чи  викликає   твір   зацікавлення   читача  уже   з   перших   сторінок,  
завдяки   чому  це  відбувається?
6.   Завдання учням.
У   вигляді   схеми   y складіть  початки   двох  сюжетних   ліній  ро­
ману  —  соціально ­історичної  та  особисто­любовної;   визначте 
позасюжетні  елементи.
V.  з акріплення знань,  УМінь Та навичок
  Проблемне завдання.
Поміркуйте  й  запишіть,   що  асоціює   автор   з  поданими   понят ­   y
тями.
Мотив  —  (дорога,   подорож);
протистояння  —  (державотворення   і  руйнівництво);
ідеал   —  (хутір);
носій основної ідеї   —  (Чоловік  Божий).
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте  речення:   y
«Роман   “Чорна   рада”   для   мене…»
«Історична  тема  може  бути…»
«Мене  вразило…»
VII.  до М ашнє завдання
Продовжити  читання  роману,   складання  за   прочитаним   «сю ­
жетних  ланцюжків»,  вміти   переказувати  твір,  характеризувати 
героїв.
*  На двох наступних сторінках  подано повну  схему  двох сюжетних  ліній роману,  
вчитель   поступово   використовує   її,  залежно  від  того,  наскільки   учнями   про ­
читаний текст.
Історія   полковника ­попа  Шрама  та  ви­
звольної  боротьби  в  Україні
(позасюжетний   елемент,  близький  
до  ліричного   відступу)
Приїзд  Шрама  із   сином   на 
хутір  Череваня
Розмова   з  Божим 
Чоловіком
Дорога  до 
Києва
експозиція експозиція експозиція
Історія   Василя  Невольника
(позасюжетний   елемент,  близький  
до  ліричного   відступу)
Сварка  з  міща­
нами
Зустріч   і  розмо ­
ва  із   Сомком
Повідомлення   про  
зраду   трьох   Сомко­
вих   полковників
експозиція зав’язка
Прощання  запорожців   зі   світом;   
погляди   Шрама  на  запорожців  
(позасюжетний   елемент,  близь ­
кий   до  ліричного   відступу)
Бунт  косарів
На  хуторі 
в Гвин­
товки
Розмова  
з Пуга­
чем
В  таборі   Сомка. 
Зрада   писаря 
Вуяхевича
розвиток  дії розвиток  дії
Запорожці  в  Романівському  Куті.   
Історія   Брюховецького.   Кирилова  кара
(позасюжетні   елементи)
Чорна  рада
Селян­
ський  
бунт
Бенкет  Брюховецького  з  мос­
ковськими  боярами  у  Ніжені
кульмінація розвиток  дії
Козацька 
рада.  Іванець  
зганьбив  дідів­
старшин.   Зра ­
да  козаками  
традицій
Брюхо­
вецький 
наймає 
вбивцю  
для   Сомка
Кирило  Тур  
намагається  
врятувати  
Сомка  ціною  
власного 
життя
Страта  Сомка 
і  Васюти,   ге ­
роїчна 
смерть  старо ­
го   Шрама
розв’язка
розвиток  дії
Другу,  любовну  сюжетну  лінію   можна  зобразити   так:
Приїзд  Петра  
з батьком   на   
хутір  Череваня
Знайомство  
Петра   з Ле­
сею   та  її  
матір’ю
Поїздка   до  Києва,  відверта 
розмова   Петра   з  матір’ю. 
Віщий  сон   Череванихи
експозиція зав’язка
Залицяння 
Кирила  до 
Лесі
Зустріч   із   Сомком.  Засму ­
чений   Петро   відступається
Спостере­
ження  Лесі 
за   Сомком
розвиток  дії
Викра­
дення  
Лесі
Петро   наздога ­
няє   викрада ­
ча,  б’ється 
з Кирилом 
і одержує  
смертельну  
рану
Леся 
з матір’ю  
беруться 
ви5ходити 
хлопця
На  Череванево­
му  хуторі. Вза­
єморозуміння  
і любов   між   Пе­
тром  і  Лесею. 
Неможливість 
щастя
кульмінація
Нові  залицяння  Кирила  Тура  до 
Лесі. Небезпечне  втручання  Гвин­
товки;  сватання  ним   Лесі  за   Вуяхе ­
вича
Повернен­
ня  на  хутір 
Петра
Одружен­
ня  Лесі 
й Петра
розв’язка
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "П. Куліш. «Чорна рада» — перший україномовний історичний роман.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід