Поезії сучасного українського письменника Василя Герасим’юка.
 
 
Урок № 65
Тема.   Поезії  сучасного  українського  письменника Василя Герасим’юка.
Мета:  ознайомити  учнів  із  тенденціями  сучасної 
пое  зії,  допомогти  усвідомити  ідейно-художні 
особливості  віршів  поета;  удосконалювати  на -вички  виразного  читання  сучасних  ліричних 
творів,  їх  аналізу,  висловлення  власної  дум -ки  щодо  прочитаного;  виховувати  естетичний 
смак, вміння відчувати і бачити красу худож -нього світу; формувати життєстверджуючу по-зицію.
обладнання:   портрет письменника, збірки його творів.
Теорія літератури:   ліричний вірш, ліричний герой, художні обра -зи, художні засоби.
Хід уроку
I.   АкТУА ліз А ція опорних знА нь  У чнів
1.   р озповідь про сучасну візуальну (зорову) поезію, її кращих 
представників.
2.   Аналіз твору зорової поезії.
(Учні аналізують ті твори, які їм найбільше запам’яталися.)
3.   Презентація власних літературних спроб.
II.  МоТ ивА ція нА вчА льної діяльносТ і школярів
  Слово вчителя.
У вісімдесятих роках XX століття з’явилося покоління поетів-«вісімдесятників», які започаткували метафоричну стильову те -чію в українській ліриці.  Вони відкинули декларативну поезію й 
проголосили самостійність мистецтва слова. Митці модернізували 
образність, застосували ускладнену, асоціативність, умовність об -разів, які сягають первісних понять та уявлень українців, вибудо -вуючи власне поняття життя. У їхніх текстах кожен художній об -раз, «образ-атом» вирує енергією, вибухає почуттями, рухається 
в неочікуваних напрямах, зіставляється одне з одним, утворюючи 
нові смисли, часто дуже несподівані й парадоксальні.
І сьогодні ми познайомимося з одним із найвідоміших поетів 
цієї  стильової  течії,  Лауреатом  Державної  премії  імені  Тараса 
Шевченка 2003  року Василем Герасим’юком.
I іі .  оголошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
і V.  с прийняТТя й зА своєння  У чняМ и нА вчА льного  МАТе -ріА л У
1.   Слово вчителя.
Василь Дмитрович Герасим’юк народився в 1956  році в місті 
Караганда (в Казахстані) у гуцульській родині, репресованій і ви-везеній сюди в криваві 40-ві роки на «вічне поселення». У  кінці 
50-х батькам вдалося повернутися в рідне село Прокураву, де й 
пройшло дитинство майбутнього поета. Юнак закінчив Коломий -ську середню школу, потім факультет журналістики Київського 
університету.  Працював  редактором  видавництва  «Молодь»,  на 
українському  радіо,  пробував  себе  як  кіносценарист.  Видав  по -етичні  збірки  «Смереки»,  «Потоки»,  «Космацький  узір»,  «Діти 
трепети»,  «Осінні  пси  Карпат»,  «Серпень  за  старим  стилем», 
«Була така земля».
Лірика  Герасим’юка  спирається  на  одвічну  стихію  фолькло -ру, міфів Карпат, вірувань і звичаїв гуцулів, відбирає первинні, 
архаїчні  площини  людського  світовідчуття  і  сучасні  проблеми 
духовного буття людини. Саме через метафоричне мислення поет 
вибудовує  власну  картину  світу.  Ліричний  герой  вбирає  в   себе 
життєвий досвід і розуміння добра горянином, мешканцем Кар-пат,  характеризується  життєстверджуючою  енергією,  пристрас -ною позицією у боротьбі зі злом.
2.   Виразне читання поезії В.   Герасим’юка «Чоловічий танець».
3.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
4.   Евристична бесіда.
—  Яка картина уявляється вам при читанні цієї поезії? (Міц-не чоловіче товариство, дружба, чоловіки, що беруть на свої плечі 
найважче, відповідальність за добробут і мир у світі.)
—  Які мотиви є у творі? (Християнські, біблійні — син люд-ський — Син Божий.)
—  Яким розміром написаний вірш? (Це білий вірш.)
—  Назвіть виразний художній прийом, що його використовує 
автор. (Рефрен «хоч раз», який переростає в «тільки раз».)
—  Де  в  цій  поезії  метафора  і  яке  її  значення?  («Змішай  із 
ближніми // піт і кров. // Сину людський». Це можна розуміти 
як звернення до того, хто хоче стати справжнім чоловіком; вбери 
в себе увесь віковічний досвід предків. Оскільки метафори багато -значні, то можна це розуміти й по-іншому.)
5.   Виразне читання поезії В.   Герасим’юка «Перший сніг».
6.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
7.   Евристична бесіда.
—  Які  несподівані  порівняння  уживає  автор?  («Йде  перший 
сніг, немов пророк, в якого хворе серце». Пророк — ангел, без -тілесна особа.)
—  Який незвичний епітет уживається у творі? (Нога різьбле-на = сніг, сніжинки різьблені.)
—  Що означає «холод родовий»? (Можливо, предків; їх віко-вий досвід, мудрість, від яких «серцю легше».)
—  Якою є метафора у вірші? (Розгорнутою; сніг — персоніфі-кований, нагадує живу істоту.)
—  Як розуміти останні два рядки твору? (Ліричному героєві 
здавалося, що сніг іде за його бажанням, відповідає його настро -ям та відчуттям, і таке почуття тішить його; він ніби доторкаєть -ся до вічності, відкриває самого себе в собі.)
8.   Виразне читання вірша В.   Герасим’юка «Жива ватра».
9.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
10. Самостійний асоціативний аналіз вірша.  коментарі вчителя.
(Учитель звертає увагу на національний колорит твору.)
V.  зА кріплення знА нь, УМінь ТА нА вичок
  Завдання учням.
Визначте, які з наведених тверджень підходять для характе -   y
ристики поезії В.  Герасим’юка.
—  Сповідь душі у віршах сучасного поета;
—  поєднання глибинного історичного бачення світу з відчут-тям сучасної присутності в ньому;
—  філософські  роздуми  крізь  призму  художньої  деталі  про 
повноцінне буття людини, її духовне наповнення;
—  модерністські шукання для самоутвердження у світі поезії;
—  розгубленість,  незахищеність  душі  перед  глибокими  про-тиріччями світу;
—  формалістичні вправи для вибраних, естетів.
(Перші три.)
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте речення:   y
«На мою думку, поезія В.  Герасим’юка…»
«Мене вразило (мені запам’яталося)…»
«Поезія для сучасної людини — це…»
VII.  до МАшнє зА вдА ння
Вміти розповідати про письменника, особливості його творів, 
аналізувати поезії, висловлювати власні думки про них.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поезії сучасного українського письменника Василя Герасим’юка.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід