Т. Шевченко. «Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Б. Хмельницького
 
Урок № 44 
Т. Шевченко. «Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Б. Хмельницького 
Мета: опрацювати зміст поезії, визначити її ідейно-художні особливості; розвивати навички аналізу ліро-епічних творів, естетичний смак 
Очікувані результати: учні знають зміст твору, визначають його ідейно-художні особливості; уміють аналізувати ліро-епічний твір, співвідносити містерійні образи твору з історични-ми реаліями; розкривають символічний образ великого льоху. 
Теорія літератури: художні образи, художні засоби. 
Обладнання: підручник, портрет Т. Шевченка 1845 року; репродукції малюнків Т. Шевченка «Богданова церква у Суботові», «Богданові руїни в Суботові»; портрет гетьмана Богдана Хмельницького; словник літературознавчих термінів, таблиця «Характеристика образу Б. Хмельницького» 
Тип уроку: комбінований. 
 I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку 
Вступне слово вчителя. 
Т. Шевченко як справжній патріот, котрому боліла доля матері України, у своїх творах ча-сто звертався до теми осмислення її історичного минулого, у якому закладалися підвалини су-часного поетові часу та майбутнього. Не виняток і поезія «Стоїть в селі Суботові...», у якій ми-тець висловлює художню оцінку діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 року). 
 ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 
Бліц-турнір. 
1) Що таке містерія? 
(Містерія — літературний жанр, що виник як релігійна драма на основі літургійного дій-ства. В основу містерії покладено біблійні сюжети.) 
2) Що таке алегорія? 
(Алегорія — вид метафори: умовне зображення предмета чи явища через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси. Використовується, як правило, у загадках, байках і відзначається загальновпізнаваним характером.) 
3) Які образи поеми є алегоричними? 
(Три душі, три ворони, кістяки з льоху Б. Хмельницького.) 
4) Що в поемі символізують три душі? 
(Кожна душа символізує Україну певної історичної доби. Перша дівчина — Україна часів Хмельницького, дівчина-підліток із Батурина — Україна часів Мазепи, дівчинка з-під Києва — Україна, закріпачена Катериною ІІ, часів знищення Запорозької Січі.) 
5) Хто «ховається» за образами трьох ворон? 
(Польські можновладці, українська старшина та московське боярство й чиновництво.) 
6) Що уособлюють три лірники? 
(Це представники інтелігенції, творчі люди, письменники.) 
7) Два Івани-близнята — це... 
(«Два класи», українці-антагоністи, один з яких борець за свободу та незалежність, а ін-ший — пасивний пристосуванець, що згоден змиритися з підкоренням та поневоленням.) 
8) Розкрийте суть образу-алегорії «великий льох». 
(Великим льохом, очевидно, названо Україну. Москва руйнувала й жорстоко викорінюва-ла національне самоусвідомлення українців, їх державність та незалежність. Зашморг росій-ського самодержавства затягувався на шиї України все сильніше. У поемі Т. Шевченко свідомо зробив ретроспективу в історичне минуле нашої країни, щоб указати на злочини й навіть свідо-мі провини, які призвели козацьку державу до тотального поневолення.) 
9) «Лютий ворог України, / голодна вовчиця» — це... 
(Цариця Катерина.) 
10) Про кого сказано: «Один сліпий, другий кривий, / А третій горбатий»? 
(Про трьох лірників.) 
11) У творі символічним є число... 
(Три.) 
12) Де сіли три білі пташки — три людські душі? 
(«На похиленному хресті / На старій церкві».) 
ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу 
1. Розповідь учителя. 
Поезія «Стоїть в селі Суботові…». Художня оцінка діяльності Б. Хмельницького 
Поезія «Стоїть в селі Суботові…» написана пізніше, ніж «Великий льох», але сприймаєть-ся як його заключна частина. Що ж об’єднує ці два твори? У першу чергу, продовження теми та ідеї, художня оцінка діяльності Б. Хмельницького у зв’язку з Переяславською угодою. 
Як сказав академік О. Білецький, Шевченко для мільйонів людей у всьому світі «відкрив» Україну з її волелюбним народом. Він глибше за всіх пізнав українську дійсність, художньо осмислив її найважливіші історичні проблеми. 
На творчість глибоко Т. Шевченка вплинула визвольна війна українського народу проти гніту шляхетської Польщі 1648–1654 років та її провідники, зокрема Богдан-Зіновій Хмельни-цький. Поет пристрасно описує національно-визвольну боротьбу проти царського самодержавства, шляхетської Польщі та султанської Туреччини. В усіх Шевченківських творах названої тематики яскраво виявляється світогляд поета в національному питанні, яке він розглядав тільки у зв’язку з класовою боротьбою. 
Класовий підхід до розуміння історичних подій, у тому числі й тих, які зв’язані з націона-льно-визвольною боротьбою, особливо сильно позначився на оцінці політики російського царизму в Україні, історичної ролі Богдана Хмельницького, акту возз’єднання України з Росією, даних Т. Шевченком у поетичних творах «Розрита могила», «Чигрине, Чигрине...», «Великий льох», «Стоїть в селі Суботові...», «Якби-то ти, Богдане п’яний...». У них Шевченко оцінює возз’єднання України з Росією та особу Богдана Хмельницького, ураховуючи становище, у якому перебував український народ під владою царизму в середині XIX ст. Тобто минуле цікавить поета тільки у зв’язку із сучасним. 
У вірші «Стоїть в селі Суботові...» Шевченко відверто звинувачує Богдана Хмельницько-го: «Занапастив єси вбогу сироту Украйну». Але ці слова не означають, що поет негативно оці-нює возз’єднання України з Росією й діяння Богдана Хмельницького, який підписав акт. Шев-ченко якраз говорить про добрі наміри Богдана Хмельницького здійснити хорошу справу в надії на те, «щоб москаль добром і лихом з козаком ділився». І поет це схвалює. «Мир душі твоїй, Богдане!» — говорить він. Співчутливо і з повагою пише Шевченко про гетьмана. 
Але «не так воно стало», як мріялося,— дізнаємося ми з вірша «Стоїть в селі Суботові...». В Україні після перемоги над польською шляхтою («На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила!») разом із козацькою старшиною стали панувати царські вельможі — «байстрю-ки Єкатерини сараною сіли». 
Розглядаючи возз’єднання України з Росією та політику російського царизму в Україні з класових позицій, Шевченко й Богдану Хмельницькому дає соціальну характеристику, підкреслюючи його належність до класу феодалів. Він його називає другом царя: 
Отаке-то, Зіновію, 
Олексіїв друже! 
Шевченко показує, що економічна та соціальна політика Богдана Хмельницького була спрямована проти трудового народу. Богдан Хмельницький пороздавав багатства України фео-далам: 
Ти все оддав приятелям, 
А їм і байдуже. 
Та навіть критикуючи Богдана Хмельницького за його соціальну політику, спрямовану на підтримку феодального класу, Шевченко ніколи не ставив його в один ряд із гетьманами й вер-хівкою старшини — українськими панами, прислужниками шляхетської Польщі, російського царизму,— яких він затаврував у низці своїх творів. 
Отже, у вірші «Стоїть в селі Суботові...» поет віддає належне заслугам Хмельницького, визначає історичне значення возз’єднання України з Росією і чітко, без застережень, підкреслює феодальний характер політики Богдана Хмельницького, яка зближувала українського гетьмана з російським царем. 
Але цей вірш Т. Шевченка закінчується надзвичайно оптимістично — надією на повстан-ня та визволення українських народних мас: 
Встане Україна. 
І розвіє тьму неволі, 
Світ правди засвітить, 
І помоляться на волі 
Невольничі діти! 
Цікаво! 
За Богдана Хмельницького Суботів став досить значним осередком культури. Гетьман мав велику бібліотеку. Великий інтерес тут становила собою архітектура будівель. Як і в Чигирині, у Суботові був будинок гетьмана, а поряд з ним будинки козацької старшини. 
Після смерті Богдана Хмельницького Суботів утратив своє значення. 1664 року розбійни-цькі загони шляхти на чолі із С. Чарнецьким напали на село й спустошили його. Як свідчить у своєму літописі Г. Грабянка, вони навіть поглумувалися над прахом гетьмана Богдана і його сина Тимоша. 
2. Виразне читання вірша «Стоїть в селі Суботові...». 
3. Обмін враженнями щодо прочитаного. 
4. Словникова робота. 
(Проводиться за питаннями учнів.) 
5. Евристична бесіда. 
— У чому полягає зв’язок поезії з містерією «Великий льох»? 
— Яку художню оцінку діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 року) дає Т. Шевченко? Які рядки твору можуть послужити підтвердженням вашої думки? 
— Які надії на майбутнє висловлює автор? 
— На вашу думку, чи актуально звучить сьогодні поезія «Стоїть в селі Суботові...»? 
— Назвіть проблеми, порушені у творі. 
6. Міні-дослідження. Робота з текстом. 
— Знайдіть у тексті слова чи вирази, за допомогою яких автор оцінює діяльність Богдана Хмельницького, зокрема так зване возз’єднання України з Росією 1654 року. («Не так воно ста-ло», «очухрали», «сміються», «занапастив сироту Украйну».) 
— Якими словами чи виразами поет передає своє бачення майбутнього України? (Встане, розвіє, засвітить...) 
7. Складання таблиці «Характеристика образу Б. Хмельницького». 
 ІV. Систематизація й узагальнення вивченого 
Робота з таблицею. 
Заповніть «Понятійну таблицю», скориставшись матеріалами підручника та аналізу твору в класі. 
Назва твору Жанр Форма подачі змісту Тема 
(мотив) Ідея Афоризми 
«Стоїть в селі Суботові...» Інвектива Монолог авто-ра Обвинувачення Б. Хмельницького за його трагічну іс-торичну помилку Віра в не-здоланність народного духу «Встане Україна і розвіє тьму неволі» 
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання 
1. Завдання для всього класу. 
1) Вивчити теоретичний матеріал 
2) Повторити відомості з теорії літератури про сатиру, сарказм, гротеск. 
2. Індивідуальні завдання. 
Підготуватися до виразного читання поеми «Сон». 
 VІ. Підсумок уроку 
Заключна бесіда. 
— Висловіть думку з приводу того, чому поезія «Стоїть в селі Суботові…» тривалий час була вилучена з «Кобзаря»? 
— Як ви особисто ставитеся до Б. Хмельницького як керівника національно-визвольної війни та політичного діяча?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Т. Шевченко. «Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Б. Хмельницького", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід