В. Голобородько. поема «Лелека».
 
Урок   №   62.  варіант   1 
Тема.  В.   Голобородько.  поема  «Лелека».
  Мета:  глибше  ознайомити  учнів  із  поемою,  допомогти  з’ясувати  її  зміст  та  художні 
особливості,  символіку;  розвивати  навички  виразного  та  вдумливого  читання 
вільних  віршів,  пояснення  підтексту,  визначення  головної  думки  та  художніх 
засобів,  що  її  розкривають;  виховувати  бережливе  ставлення  до   природи,  гу -манізм,  повагу  до  звичаїв  та  традицій  народу,  естетичний  смак.
 Очікувані  результати:  учні  вдумливо  і  виразно  читають  поезію,  визначають  ідею,  розкривають 
образи,  розглядають  специфічну  форму  фрагмента  поеми  «Лелека»  і   комен-тують  його,  висловлюють  судження  про  глибинний  зв’язок  людини  з   рідною 
землею.
 Теорія  літератури:   поема,  вільний  вірш.
  Обладнання:   підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до   нього; фотографії 
чи  малюнки  українських  птахів.
  Тип  уроку:   формування  вмінь  та  навичок.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
На  запитання  маленької  дитини  «Звідки  я  взявся?»  батьки 
дуже часто відповідають: «Тебе приніс лелека». Чому саме лелека, 
а  не  журавель чи якийсь інший птах? Мабуть, тому, що лелеки кра-сиві, розумні, оселяються біля людей, вірні, дбайливі батьки. Однак 
лелека в  українському фольклорі   — ще й  символ щастя, добробуту, 
хліборобства. Про це ми й   будемо говорити сьогодні на   уроці.
 ІІ.   ФорМ ування  в МІнь  та  навичок  учн І в 
Повідомлення  учнів.    ;
(Див. Додаток до   уроку №  62. Варіант 1.) 
Переказ  основних  епізодів  поеми  В.  Голобородька  «Лелека».   ;
Спостереження  над  текстом.   ;
—  У якій формі побудовано твір? (У  формі діалогу й  звертан -ня до   лелеки.) 
—  Відгомін яких видів усної народної творчості ми знаходимо 
в  поемі?  (Казки,  легенди,  замовляння,  пісні,  приказки,  загадки.) 
—  Символом чого виступає лелека в  уривку, поданому в   під-ручнику? (Провісника й   охоронця майбутнього врожаю.) 
—  Від чого застерігали люди своїх дітей? (Щоб вони не  чіпали 
гнізда лелеки.) 
—  З якою метою автор часто використовує анафору (єдинопо-чаток)? (Щоб підкреслити думку, наголосити на   ній.) 
Проблемне  завдання.   ;
образ  лелеки  у  в .  Голобородька  багатозначний,  представлений  різ -ними  символами.  Спробуйте  визначити  ці  символи  за   цитатами.
1.   «…Батьки,  які  чекали  народження  дитини,  казали  просити 
тебе, біла лелеко, щоб ти принесла їм дитину…» 
(Лелека   — символ продовження роду.) 
2.   «Як ти, біла лелеко, яка розпочинаєш жити у   нас — 
у нашому селі, на   нашому подвір’ї,—… 
виведеш лелеченят, вигодуєш їх…  
щоб так і  наша засіяна житом нива розвивалася: 
від початку, від сівби, коли ти, біла лелеко,  
походила по  ниві, … аж до   кінця, до  самих жнив,— 
щоб так і  наша засіяна житом нива дала щедрий урожай».
(Лелека   —  символ  плодючості,  родючості,  успішного  земле-робства.) 
3.   «…Тебе, біла лелеко, з  нетерпінням 
Виглядає з  далекого краю-вираю дівчина, 
яка збирається цього року заміж —  
уже напряла на   рушники, уже напряла 
на хусточку, щоб угадати за   твоєю, 
біла лелеко, поведінкою, чи вийде  
вона цього року заміж, чи ні…» 
(Лелека   — символ долі дівчини, яка збирається заміж.) 
4.   «…Ти з  далекого краю-вираю до   нашого села летиш,  
…перелітаєш Десну і  приносиш нам красну весну». 
(Лелека   — символ весни, весняного пробудження.) 
5.   «Лелеко, біла лелеко, та, хто відлітає  
у далекий край   — вирай восени, та, 
хто прилітає з  далекого краю  — вираю навесні,.. 
прикладаючи цю твою ознаку  
до котроїсь людини, ми творимо загадку про 
людину і  кажемо: «Облітав, мов лелека, 
усі моря і   землі»,— відгадкою такої загадки…  
є… людина, що виїжджала у  пошуках щастя   
у далекий край,  
людина, що повернулася,  
не знайшовши щастя в  далекому краї…» 
(Лелека   — символ прив’язаності до  землі, рідного краю, оселі.) 
Гра  «Логічні  пари».   ;
у творіть  логічні  пари,  поєднавши  приклади  художніх  засобів  поеми 
з  їхнім  визначенням.
Не можна, 
Не можна, 
Не можна,
Лелеко, ти твориш згадку про саму себе.
Жабенят, лелеченят.
Біла лелеко.
На  річку,  на  озеро,  до  ставка,  на  луки, 
на  болото.
Зменшено-пестливі 
слова
Перелічення
Повтор
Метафора
Поетичне 
звертання
Вибірково‑асоціативний  диктант.    ;
Запишіть  поняття,  які  символізує  лелека  в  українському  народі 
(за  в .  Голобородьком).
Весна,  радість,  багатство,  народження  дитини,  хліборобська 
праця, осінь, печаль, вирій, щастя, здоров’я, достаток, шлюб, рід -ний дім, чужина, краса, вірність.
 ІІІ.  д о М ашнє  завдання 
Знати  зміст  поеми  «лелека»,  вміти  її  переказувати,  аналізувати,  ви-словлювати  щодо  прочитаного  власну  думку.
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
С А В Е Н
  Відповідь: весна.
Р Т С
О Ь О
Д Ю Ч
  Відповідь: родючість.
О Д
і В м
К А
  Відповідь: домівка.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Сьогодні на   уроці я   дізнався (дізналась), що…
    додаток  до  уроку  №  62.  в аріант   1 
Зозуля  — символ суму та вдівства; провісниця весни і  водночас смер -ті, нещастя; туги за   життям, минулим; віщування; нерозважливої матері.
У міфологічних легендах праукраїнців цей образ уособлював мотив 
перетворення жінки на  птаху. Згідно з  народними повір’ями, зозуля могла 
навіщувати, скільки людині залишилося жити. Звідси прислів’я і  звертан -ня: «Зозуленько, зозуленько, скажи, скільки буду жити літ?» 
с ова   —  символ  темного,  похмурого;  символ  мудрості,  потаємних 
знань, спустошення, нещастя; смерті, брехні. В   той   же час у  давнину сова 
була символом мудрості, глибоких таємниць, знань, обраних людей. Здат-ність птаха не  боятися темряви, вільно пересуватися вночі символізувала 
заглиблення  в  таїну  секретних  знань,  які  недосяжні  простим  смертним.
ластівка   — символ добра і  зла; весни, відродження, щастя; матері, 
коханої дівчини.
У народі вважали, що ластівки повертаються в  рідні краї 1   березня 
(за  старим стилем  — на  свято Явдохи). Дітей вчили: коли побачиш ластів -ку,  бери  грудочку  землі,  кинь  їй  навздогін  і  промов:  «На  тобі,  ластівко, 
на  гніздо!» 
У фольклорі, літературі ластівка символізувала ніжну матір «Як лас-тівка з  ластовенятами», щиросердну лагідну мову «Щебече, як ластівка».
лебідь  — символ богів; відродження; самотності; смерті; краси, вір-ного кохання; вродливої дівчини; щасливого дитинства.
Один із найголовніших язичницьких богів Білобог, за  повір’ями, міг 
перевтілюватися на   білого лебедя, тому волхви під страхом смертної кари 
забороняли полювання на   нього.
Стародавньому  слов’янському  фольклору  відомі  прекрасні  образи 
дів-лебедів.  Поширеними  мотивами  було  перетворення  лебідки-королівни 
на  дівчину-красуню і   навпаки.
В одному з  давньоруських переказів згадується могутня Біла лебідь, 
що володіла живою водою, молодильними яблуками. Окрім того, праукра-їнська  легенда  про  заснування  Києва  називає  ще  й  сестру  їхню  Либідь.
У фольклорі, літературі лебідь символізує чисте, вірне кохання, від-родження.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Голобородько. поема «Лелека».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід