В. Голобородько. Вірш «Ми йдемо». патріотизм і філософічність поезії.
 
Урок №   60 
Тема.  В.   Голобородько.  Вірш  «Ми  йдемо».   
патріотизм  і  філософічність  поезії.
  Мета:  допомогти  учням  зрозуміти  особливості  світобачення  поета  і  своєрідність,  не-повторність  його  творчого  вираження;  розвивати  навички  виразного  читання 
й   аналізу  вільного  вірша,  висловлення  власних  суджень  щодо  прочитаного; 
виховувати  почуття  патріотизму,  пошани  до   духовних  здобутків  народу,  есте -тичний  смак.
 Очікувані  результати:  учні  виразно  й   усвідомлено  читають  поезію,  пояснюють  власне  розуміння 
їхнього  образного  змісту,  коментують  художні  засоби,  визначають  основний 
пафос,  ідею  поезії,  висловлюють  власні  судження  з   приводу  прочитаного.
 Теорія  літератури:   вільний  вірш.
  Обладнання:   підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до   нього; аудіозапис 
художнього  читання.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Хто буде поважати людину, народ, якщо вони самі себе не  по-важатимуть? В  українців є   чим пишатися, є  за   що себе поважати, 
і  про це з   гордістю, щиро й  відверто говорить поет В.  Голобородько.
 ІІ.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
виразне  читання  вірша  «наша  мова»  напам’ять.
 ІІІ.  с прийняття й  засвоєння учняМ и навчального М атерІ алу 
Виразне  читання  поезії  В.   Голобородька  «Ми  йдемо».   ;
Словникова  робота.   ;
Контраргумент  —  протилежне  аргументу,  якійсь  прийнятій 
думці.
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Яке враження справив на  вас вірш? Чому саме?
—  Яким настроєм пройнята поезія?
—  Порахуйте,  скільки  разів  у  вірші  повторюється  займенник 
«ми» (у різних відмінках). На  вашу думку, з  якою метою? (23  рази. Під-креслює єдність, згуртованість народу, його силу в  цій згуртованості.) 
—  Як автор зображує величність і  красу, прадавність рідної 
землі?
—  Що дає підставу українцям гордо йти по  землі й   пишатися 
своїм родом, народом?
—  Як ви розумієте рядки «Ми гордо йдемо шляхами Украї-ни: ви, які виглядаєте у  вікна, як сусіди, щоб подивитися на  нас, 
гордо йдучих, ви, які визираєте з -за рогу, як вороги, щоб подиви -тися на   нас, гордо йдучих…»? Прокоментуйте їх і   висловіть власні 
судження. (Ці рядки багатозначні. Напевне, йдеться і   про тих, хто, 
на  відміну від передової інтелігенції, байдужий, часто навіть агре-сивний  до  рідної  мови,  до   проблеми  самоусвідомлення  народу,  та 
про  ворогів  зовнішніх,  які  бажають  мати  вплив  не  тільки  на   еко -номічне, матеріальне, а   й на  духовне життя народу.)
—  На які «мертві джерела» натякає автор у  вірші? (На  чис -ленні теорії противників української мови, що якраз і   намагаються 
довести  її  штучність,  несамостійність;  визначають  як  наріччя  або 
суржик, незважаючи на   той факт, що самобутність і   давність укра -їнської мови підтверджується усною народною творчістю, зокрема 
колядками, яким понад тисячу років.) 
—  Що  дає  підстави  для  оптимізму?  (Те,  що  до  справи  до -лучається  молодь,  яка  підтримує  звичаї  та  традиції  свого  народу, 
його  мову.) 
—  Які художні засоби використав автор? Зверніть увагу на  їх 
кількість, зробіть висновки. (Наприклад, епітети: багатолюдними 
містами, золотоверхими церквами; авторський неологізм  — тихо-мрійними селами; порівняння   — як сусіди, як вороги ; антитеза   — 
сусіди-вороги; метафори  — праведні шляхи, мертві джерела, радість 
сяє ; гіпербола  — немає нам ліку. У   вірші небагато художніх засобів, 
але  він  образний  і  високопоетичний  завдяки  внутрішній  напрузі 
(багато дієслів руху), гіперболізації, багатозначності та високій асо -ціативності.) 
Інтерактивна  вправа  «Мозковий  штурм».   ;
визначте  ідею  вірша  в.  Голобородька  « ми  йдемо».
Очікувана  відповідь
Утвердження  любові  до   рідної  землі,  почуття  гордості  за   неї;   9
заклик  до  активної  життєвої  позиції  у  питанні  самоусвідомлення  нації.   9
 ІV.  з акр І плення  знань,  уМІнь  та  навичок  учн І в 
Творча  робота.   ;
Складіть  сенкан  за  поезією  в .   Голобородька  « м и  йдемо»,  на   тему 
«ми».  Сенкан  має  розкрити  образ  українців.
Українці 
Згуртовані й  горді.  
йдуть, самоутверджуються, пишаються. 
Хто за  них ще це зробить?  
Сміливці (орли, соколи, патріоти). 
 V.   д о М ашнє  завдання 
уміти  виразно  читати,  аналізувати  поезію  в .   Голобородька,  ви-словлювати  власні  думки  та  враження.  (За  бажанням  вивчити  вірш 
напам’ять.) 
Індивідуальне  завдання.  Підготувати  повідомлення  про  лелеку.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
Н Ц і
Ї У
А Р К
  Відповідь: українці.
Д О і
С Р
Ь Г Т
  Відповідь: гордість.
Д Н
С Т Ь
і Є
  Відповідь: єдність.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Найбільше мені запам’ятався такий поетичний образ вірша 
В.  Голобородька…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Голобородько. Вірш «Ми йдемо». патріотизм і філософічність поезії.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід