В. Самійленко. «Ельдорадо».
 
УРОК № 62
Тема.   В. Самійленко. «Ельдорадо».
Мета:  допомогти  учням  усвідомити  ідейно-художній  зміст твору, використання в   ньому засобів комічного; роз -вивати навички виразного читання, аналізу лірично-го твору, висловлення своїх суджень щодо порушених 
в  ньому проблем; розвивати історичне, критичне мис-лення, виховувати прагнення стати свідомим грома-дянином, почуття гумору.
Обладнання:  портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації 
до них.
Теорія літератури:   гумор, сатира, іронія, антитеза.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
Якщо гумор розважає і  веселить, то сатира, котру використовують 
письменники у  своїх творах,— це грізна зброя. Змальовані в  сатирично -му плані явища суспільного життя, вади людей сприймаються значно 
гостріше, більше вражають. На жаль, та модель тоталітарної держави, 
яку створив В.   Самійленко в  поезії «Ельдорадо», виявилася універсаль-ною. Тож вдумайтесь, наскільки сильним є   сатиричне слово, і   які дум -ки, спостереження автора не втратили своєї актуальності й   донині.
ІІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.   Перевірка домашнього завдання.
Виразне читання, аналіз вірша В.  Самійленка «Патріоти», вислов-лення власних міркувань про способи вияву патріотичних почуттів.
2.   Виконання тестового завдання за твором В.   Самійленка.
У рядках
Але він не тую картину 
Вбачав, що круг його була: 
Він бачив душею Вкраїну 
І все, що вона добула.
йдеться про те, що герой:
  9 а)   бачив реальну картину злиденного життя в  Україні;
б)   був поетом, оспівував здобутки України;
в)   був мовчазним і   всі переживання тримав у   душі.
IV.  СПРИЙНЯТТЯ Й  ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  Слово вчителя.
«Для  В.   Самійленка  —  сатирика  й  гумориста  —  значно  більшу  від 
комічної ситуації вагу має комічне подання певного факту, явища. Про -мовистим свідченням тут виступає „Ельдорадо”. Під іменем легендарної, 
нібито багатої і   щасливої країни виведено тогочасну самодержавну Росію. 
Твір  побудовано  на  загалом  відомому  до  того  часу  контрасті  висловлю -вань… У   перших трьох рядках кожної строфи розгортається зумисно під -несене  й  пишне  змалювання  усіляких  благоденсів  і   свобод  мешканців 
країни, четвертий же рядок, прикликуваний римою від другого рядка, 
своїм змістом незмінно перекидає всю описувану картину, яка відтак діа -метрально  переосмислюється,  в  ретроспективі,  розкриваючи  повторні, 
гнітючі  явища  суспільного  життя»,—  так  пише  про  вірш  В.  Самійлен-ка «Ельдорадо» літературознавець, дослідник його творчості М. Бондар. 
Подивимося, наскільки ці думки співпадатимуть із нашими.
2.   Виразне читання вірша «Ельдорадо».
3.   Словникова робота.
Держиморда — грубий виконавець, поліцейський;
острог — в’язниця, тюрма;
дяка — подяка;
«блюде» — дотримується;
дба  — дбає, піклюється, турбується;
«без проволочки» — канцелярський термін — без затримки, швидко;
хрести — тут: нагороди;
спілка — спільнота, товариство, громада;
цензура   —  орган,  який  контролює  друковану  продукцію,  худож -ню творчість в  інтересах існуючої влади;
ліберальна — не дуже сувора, демократична;
черкає — викреслює;
значні — багаті, ті, що при владі;
лакеї — прислуга;
москалі  — зневажлива назва росіян;
«хахли» — презирлива назва українців;
мішанина  — суміш.
4.   Обмін враженнями щодо прочитаного.
5.   Евристична бесіда, спостереження над текстом, виконання тес -тових завдань.
— Які вади тогочасного суспільства висміює й  різко засуджує поет? 
(Тиранію, несправедливість, пияцтво, утиски цензури, занедбання, за -непад рідної мови, міжнаціональну ворожнечу та ін.)
— Який вид комічного використовує автор? (Сатиру.)
— На яких засобах комічного побудовані строфи вірша? (Антитезі, 
повторах, канцеляризмах, іронії, парадоксах.)
— Наведіть приклади кожного із цих засобів, наприклад: іронія — 
«всі  пани  працюють  щиро  —  Язиками,  язиками»;  парадокс  —  «І  жи -вуть вони так дружно — Як собаки, як собаки».
— Прокоментуйте зміст кожної строфи вірша. (Наприклад: у  пер -шій  строфі  описується  далека  пишна  і  вільна  країна,  де  кожен  живе 
щасливо, але лише кожен держиморда — той, хто має владу, грубу силу, 
багатство. Слово держиморда  часто вживалося в   кінці  XIX   ст. в  народі, 
у   сатиричній  літературі  стосовно  грубих  поліцейських,  гонителів 
свободи, представників репресивних органів.)
— Які рядки можна вважати актуальними й  у  наші часи? 
(Там говорять по-французьки  
Не то значні, а  й лакеї,  
А пани всі мови знають — 
Крім своєї, крім своєї.)
— Виконайте тестові завдання.
1)   У рядках 
Суд там скорий: як ти винен, 
То зашлють «без проволочки», 
А не винен, то й   відпустять — 
Без сорочки, без сорочки.
висміюється, засуджується
  9 а)   здирництво, хабарництво в  судах;
б)   прийняття швидких рішень без розслідування;
в)   канцелярську мову суддів;
г)   недотримання норм етикету, пристойності.
2)   У рядках
Там широка воля слову:  
Кожний пише все, що знає, 
А цензура ліберальна— 
Все черкає, все черкає.
говориться про:
а)   демократичну пресу;
б)   неохайність цензури;
  9 в)   заборону на правдиве слово;
г)   бездарність письменників.
V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  Завдання учням.
1)   Визначте віршовий розмір і  його вплив на звучання поезії «Ель-дорадо».
|Десь да |леко  |  єсть  кра |їна| 
|Пишна,  |  вільна,  |  щастям |  гор да,| 
|Кожний |там жи |ве щас |ливо— | 
|Дер жи|мор да,  |  дер жи|мор да.|
(Чотиристопний  хорей,  що  надає  віршеві  енергійного  звучання, 
виділяє ключові слова.)
2.   Підберіть ситуативні антоніми з  вірша:
воля — (острог)
дбає — (карає)
вода — (горілка)
пише — (черкає)
племін  мішанина  — (Русь єдина)
VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Продовжіть речення.
«Назва вірша „Ельдорадо” вжита (в якому?) значенні». (Іронічно -му.)
«Модель  тоталітарної  держави,  створеної  в  поезії  В.  Самійленка 
„Ельдорадо”, є  …» (Універсальною.)
«Вірш „Ельдорадо”, на мою думку …»
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Навчитися виразно читати, аналізувати вірш «Ельдорадо», вислов-лювати свою думку щодо прочитаного.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Самійленко. «Ельдорадо».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід